حرکت لاک پشتی ( جام حذفی) به کجاخواهد انجاميد؟!

سلام به هواداران استقلال و خوانندگان عزيز: ليگ امسال عليرغم همه ی نابسامانيها و بی برنامگی هايش به اتمام رسيد و آنچه که باقيماند ( نااميدی) هواداران فوتبال از (برنامه ريزی و داشتن تقويم) از متوليان فوتبال کشور است که هرچند همه ی تيمهارادچار سرگردانی نمود ولی بدون شک ( سهم استقلال) از بابت ( اين زيان) بيش از ديگر تيمهابود چونکه ( استقلال) در ( کورس قهرمانی) قرار داشت و باهر وقفه ای که بوجود می آمد سربازان آبی از ( آمادگی آرمانی) خود دور ميشدند. البته ممکن است اين موضوع مطرح گردد که تيمهای ديگری همچون ( پاس) هم که درکورس قهرمانی قرارداشتند مشمول اين قضيه ميگرديدند و دراين موضوع شکی نيست ولی يک نکته ی مهم را درمورد استقلال نبايد درنظرگرفت که همان وقفه ها وتاءخيرهای بوجودآمده عمدتا برای ( استقلال٬ زيان آور) بود چون ( عمليات جنگ روانی) را بدخواهان و رقيب اصلی استقلال٬ در همان زمانها بوجود می آوردند!!! ولی استقلال که به بازی و قهرمانی (شرافتمندانه) مينگريست و اساس تفکراتش همچون سابق بر بازی جوانمردانه بود٬ هيچگاه در اين زمانهاکه شديدا مورد تعرض و تاخت وتاز قرارميگرفت٬ حاضرنشد عليرغم داشتن ابزارهای مطلوب٬ برعليه رقيبان خود ومنجمله (پاس) شايعه پراکنی نموده و به هرقيمت ممکن قهرمانی رابدست بياورد!

     مروری به وقايع و شايعات در مقطع زمانی بازيهای هفته ۲۴ تا ۲۵ موءيد همين نکته است که دقيقا درفاصله بازی استقلال - سپاهان تا استقلال - استقلال اهواز٬ چه قدر شايعه و تخريب و عمليات روانی ناجوانمردانه عليه ( استقلال) انجام گرفت که فقط يک نمونه آن ( همان شايعه تبانی بين دوتيم همنام استقلال) از طريق خبرگزاری وابسته به پاس ( ایپنا) و برخی رسانه های ديگربود!

      نکته ی جالبتر اينکه عليرغم به تعويق افتادنهای مداوم بازيهای ليگ بدلائل مختلف٬ متوليان فوتبال کشور نتوانستند و يا نخواستند! بازی سپاهان - پاس فقط يکی دو روز به تعويق افتد وسپاهانی که حدود ۴-۵ روز درسفر سياحت وزيارت عربستان قرارداشت٬ تنها حدود ۱۵ ساعت قبل از بازی باپاس و همچون يک لشکرشکست خورده به اصفهان رسيد تا باتيمی مصاف دهد که درکورس قهرمانی قرارداشت والبته دراين حالت ديگراحتياج به تبانی نبود زيرا همين وضعيت يک اکازيون ( شيرين ترازتبانی) را برای ( پاس) بوجود ميآورد!!! و ........ بقيه ی داستان.

     البته بيان واقعيت های مزبور دراين مقال نمی گنجد وميتوان درآينده به اين مطلب و بصورت جداگانه پرداخته شود ولی آنچه که باعث نوشتن اين موضوع گرديد ( هشدار) و ( عبرت گرفتن) از ( همان گذشته هايی) است که ( سرنوشت قهرمانی ليگ) را به ناحق برای ديگری رقم زد و اکنون هم ( جام حذفی) با حرکت لاک پشتی و سکته آور خود٬ می رود تا شاهد وقايع ناخوشايند ديگری باشد!........ استقلال پس ازبازی برگشت با فرمانداری مريوان٬ دچار تعطيلی حدود دوهفته ای شده است تا باتيم (پاسارگاد) بازی کند درحاليکه نه ( استقلال) و نه ( پاسارگاد) هيچگونه مشکلی درمورد زمان بازی ندارند و درگير مسابقات ديگری هم نيستند!...... ازطرفی طبق اخبار رسانه ها٬ کنفدراسيون فوتبال آسيا خواستار معرفی هرچه سريعتر نماينده ی ايران درسوپرجام آسيا گرديده وازطرفی برنامه ريزان جام حذفی اخيرا فقط جدول بازيهای مقطع ۸/۱ نهايی را اعلام کرده اند! و ........خلاصه بازهم دراين ( آشفته بازار برنامه ريزی)٬ بايد استقلال و سرمربی آن و سربازان آبی٬ ( درجبهه های مختلف) بجنگند و هواداران ميليونی عاشق استقلال هم می بايد اين ها را تحمل نمايد!

     اميدواريم که ديگر بهانه هايی ازقبيل بازيهای ملی و اردوی تدارکاتی و .... ( که در همه ی کشورهای صاحب فوتبال وجود دارد ولی عامل برهم خوردن بازيهای باشگاهيشان نميگردد) ٬ يکبار ديگر عامل ( فوتبال ناپاک) نگردد وماشاهد انجام(فوتبال پاک) در( عمل) باشيم ونه ( درحرف )!!!.

     و اکنون چندخبردرارتباط با( استقلال) برای هواداران گل:

۱- مجاهد خضيراوی: صبرکنيد به زودی می آيم.

۲- فرهادمجيدی: آماده ی آماده ام. هيچگاه همچون امروز آماده نبوده ام.

۳- تيم فوتسال استقلال جهت پيروزی بر فوتسال پرسپوليس پاداش ميگيرد.

۴- عليرضامنصوريان بازيکن قديمی و متعصب استقلال٬ درتمرين مصدوم گرديد ولی طبق گفته ی پزشک استقلال ميتواند استقلال رادربازی باپاسارگاد همراهی کند.

۵ - فوتسال استقلال و پرسپوليس قراراست ديداری خيرخواهانه جهت ( محمدپارسا) بازيکن سابق تيم ( سایپا) برگزارنمايند. تاريخ اين بازی روز جمعه ۲۲ خرداد ماه بوده ومحل مسابقه هم ورزشگاه آزادی خواهدبود......... وااااااااااااااااااااااسلام. 

/ 0 نظر / 4 بازدید