آرامش موقت در جبهه آبی دلان ...

سلام برهواداران استقلال و آبي دلان:

       خوشبختانه در هفته اخير بحران مديريتي باشگاه استقلال تا حدودي فروكش كرد... بحراني كه پرافتخارترين باشگاه ايران درآسيارا در يك مقطع حساس ( فصل نقل و انتقالات) دچار معضلاتي كرده بود كه ميتوانست پيامد هايش دريك فصل كامل ليگ برتر ( سال 84)، گريبان استقلال را رهانكند!... لازم است دراين ارتباط و همچنين در مورد استقلال سال 84 و ..... نكاتي را كه ضروري به نظرميرسد بازگو نمائيم:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1 -  آنها كه مديريت ( قريب) را برنمي تابيدند به هدف خودرسيدند ولي اكثريت اعضاي هيئت مديره كه حساسيت هاي اين موضوع را بدرستي درك ميكردند اجازه ندادند كه بااين باشگاه مردمي و پرافتخار، بيش ازاين جفا گردد و باموضعگيريها و برخوردهاي اصولي خويش حريم هيئيت مديره و كادرفني را ازآفت هاي موجود مصون نگهداشتند.....

 

2 – انتخاب اوليائي به سرپرستي باشگاه استقلال كه باراءي و نظر كليه اعضاي هيئت مديره انجام گرديد و اظهارات رسانه اي برخي ازاعضاي هيئت مديره ( قبل و بعدازاين انتخاب) و همچنين نظر صريح و شفاف اوليائي مبني بر ( حفظ كادرفني) ، شائبه هاي تغييرات كادرفني و واردشدن استقلال به فاز جديدي ازبحران ناخواسته را ازميان برد و افرادي را كه احيانا با ورود فتح ا... زاده به جمع هيئت مديره ، در طمع بدست گرفتن سكان رهبري باشگاه و كادرفني و .... بودند ، حداقل بصورت موقت نااميدگردانيد......

 

3 – البته فتح ا... زاده صراحتا گفته بود كه مديرعامل نمي گردد و لازم است همينجا اين نكته بازگو گردد كه با وضعيت موجود و نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيئت مديره ، ايشان اگر هم ميخواست مديرعامل گردد نمي توانست زيرا با توجه با روش بركناري قريب از هيئت مديره ، انتخاب فتح ا... زاده بعنوان مديريت عاملي استقلال ، براي اكثريت قريب به اتفاق هواداران و جامعه فوتبال ، يك ( كودتاي تمام عيار) را تداعي ميكرد و فتح ا... زاده مي بايست مسئوليت هاي تمامي پيامدهاي اين ريسك را تحمل ميكرد درحاليكه مشخص نبود آنها كه ايشان را به جاي قريب در هيئت مديره استقلال وارد كردند تا چه زماني در امور ورزش كشور مسئوليت داشته باشند و تا كجا از ايشان حمايت كنند؟!..... از طرفي ايشان هم با تجربيات گذشته خود بخوبي ميداند و آگاه است كه هرچند حكم رسمي ايشان را بعنوان عضوي ازهيئت مديره و بجاي آقاي قريب از بالا صادركرده اند ولي درباشگاههايي مانند استقلال و پرسپوليس ، فقط و فقط حكم رسمي نيست كه حرف اول و آخر راميزند!..... آري ، ايشان بخوبي ميداند كه ( نقش هواداران) دراين ميان بسيار تعيين كننده است هرچند كه آراء آنها رسما به حساب نيايد!......

 

4 - ..... آري ، سكوهاي ورزشگاه آزادي در اكثرمواقع ميتواند نمونه اي از ( آراي ميليوني) هواداران استقلال به حساب آيد و شعارهاي اكثريت هواداران استقلال ، خود يك ( رفراندوم) محسوب ميگردد ..... همان سكوهايي كه باعث و باني بركناري ( كخ) ازاستقلال بودند و ........ و همين سكوها هستند كه دوسال پياپي و عليرغم ازدست رفتن قهرماني از وضعيت موجود استقلال و كادرفني حمايت كرده اند ...... و البته نبايد اذعان كرد كه اين سكوها صددرصد حقيقت و واقعيت را شعارميدهند ( حاشيه هاي نيم فصل اول گذشته موءيد اين موضوع است) ، بلكه بهرحال اين واقعيت انكارنشدني است  كه هواداران دراين ميان نقش تعيين كننده اي دارند و بحث جزئيات آن دراين مقال نمي گنجد......

 

5 – البته فتح ا... زاده درگذشته هاي نه چندان دور منشاء خدمات زيادي دراستقلال بوده است و هواداران استقلال نقش مثبت ايشان را هيچگاه فراموش نميكنند ولي همانگونه كه در بالا ذكر شد  شيوه بركناري قريب از هيئت مديره و آمدن ايشان به جاي وي ، حساب و كتاب جداگانه  و ويژه اي با گذشته هاي ايشان دارد!...... اگر ايشان فرضا مديرعامل هم ميگرديد و ميخواست كادرفني مورد نظرخود را بياورد تحربيات گرانبهاي دوسال گذشته و برنامه سه ساله استقلال به تاراج ميرفت و طبيعتا بايد پيامدهاي تمامي اين تغيير و تحولات را برعهده ميگرفت و درآخرفصل جوابگوي هيئت مديره و بخصوص هواداران استقلال ميگرديد ولي اكنون و باعدم دخالت در انتخاب و يابقاي كادرفني، ايشان درنهايت پاسخگوي نتايج فصل آتي استقلال درليگ برترنخواهدبود ( البته اگر اوضاع بهمين منوال ادامه يابد).......

 

6 – از نقطه نظرفني هم اگر به قضيه بنگريم كمتر كارشناسي است كه تغيير كادرفني را دراين مقطع به صلاح و يا به نفع استقلال بداند ..... گرچه ميتوان از ( تقويت) اين كادر صحبت كرد و يا ايجاد ( تشكيلاتي فني) كه به مثابه نقطه مورد اتكاء كادرفني و حامي فني و روحي -  رواني امير( و كادرفني اش) باشد را در دستور كار قرارداد..... جالب است كه امير پس از انتخاب اوليائي بعنوان سرپرست باشگاه و اظهارنظرايشان و مابقي اعضاي هيئت مديره مبني بر ( عدم تعويض كادرفني) ، درمصاحبه اي گفته است كه چندين ماه است كه درزمان مديريت قريب صحبت از ايجاد يك (كميته فني مقتدر) درباشگاه بوده است ... بهرحال اين طرح واقعيت دارد و اميدواريم عملي گردد..... من شخصا درطول يكسال گذشته ازضرورت چنين تشكيلاتي با حضور پيشكسوتاني كه باامير مشكلي ندارند سخن گفته و مزاياي آن را يادآوري كرده ام ..... ارتقاء فني كادرفني استقلال و انتقال تجربيات و تقويت روحي – رواني كادرفني و بازيكنان و ..... ازجمله دستاوردهاي چنين كميته اي هستند..... استقلال درنيم فصل اول گذشته بازيهاي پرنوساني را ( چه بلحاظ نتيجه و يا فني) انجام داد و ضمنا دچارحاشيه هايي گرديد كه مجموعا امتيازهاي حساسي را براي قهرماني ازدست داد ولي اگر چنين تشكيلاتي ( بعنوان حامي كادرفني نه يك تشكيلات موازي كه باعث اختلافات گردد!) دراستقلال و باحضور پيشكسوتاني كه شرايطشان با كادرفني و مجموعه استقلال هماهنگ باشد ، ايجاد گردد براي ( هواداران) هم يك نقطه اتكاء محسوب ميگردد و ازآرامش بيشتري برخوردارميگردند و مهمتراينكه بااينكار از حاشيه هاي ناخواسته كاسته ميگردد و ......

 

7 -  هنگاميكه نظركادرفني استقلال اين است كه امسال حداقل ريزش نيرو و بازيكن را دارد و همچنين از برنامه سه ساله تدوين شده يكسال ديگر باقيمانده است و بخصوص تجربيات گرانبهاي 2 سال اخير كه ميتواند راهنماي عمل هيئت مديره و كادرفني و بازيكنان و هواداران استقلال قرارگيرد ،  طبيعتا عاقلانه نيست كه باتغييرات اين كادر ، اين زحمات بهدر رود بخصوص كه درحال حاضر درمقطع نقل و انتقالات قرارداريم و كادرفني با توجه و اشراف كامل بر مجموعه بازيكنان بايد نيازهاي خودرا برآورده سازد و نقاط ضعف را ترميم كرده و نقاط قوت را هم بيشتر تقويت نمايد.....

 

8 – اميدواريم اين آرامشي كه فعلا بر اردوي آبي دلان حاكم گرديده است  بصورت موقت نباشد بلكه حداقل يك ( ثبات يكساله) داشته باشد و البته باز هم اميدواريم كه درصورت بقاي كادرفني و امير ، دستاوردهاي گذشته بطور كامل مورد استفاده آنهاقرارگيرد و انتظارات هواداران هم برآورده گردد..... هواداراني كه ثابت كرده اند هرگاه ( آبي پوشان) كم فروشي نميكنند حتي عليرغم ناكامي، به عهد و ميثاق خود پايبند بوده و تا آخرين لحظه ها از ( مجموعه استقلال) حمايت كرده اند ...... و بازهم اميدواريم كه همه پيشكسوتان استقلال كه حرمت شان برما هواداران لازم است ، موفقيت باشگاه استقلال را بر مصالح شخصي ترجيح داده و اجازه ندهند كه از آنان درجهت تضعيف استقلال بخصوص دركوران بازيهاي ليگ سوءاستفاده گردد.

 

9 – همينجا يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه هرچند درحال حاضر آرامش موقت به استقلال بازگرديده و كادرفني هم درمسئوليت خود ابقاء شده اند ولي با عدم حضورقريب بعنوان هيئت مديره و .... موارد غيرقابل پيش بيني امكان دارد كه شرايط را بگونه اي فراهم كنند كه كادرفني و در راءس آن امير، به مرور زمان نتوانند و يا نخواهند ( همچون قريب) دراستقلال باقي بمانند!..... اميدواريم كه چنين نشود و تجربيات و برنامه سه ساله به تاراج نرود!...... استقلال در زمان مديريت قريب و درطول دوسال گذشته تاآخرين هفته ها دركورس قهرماني بوده است و اميدواريم آنها كه ميخواهند براي استقلال و كادرفني تصميم بگيرند همه اين موارد و همچنين احساسات هواداران راهم لحاظ كنند.....

 

10 – در پايان اميدواريم كه كادرفني و اميرخان هم درسال سوم حضورخود ، اجازه ندهند خود و تيمشان و يابازيكنان آن اسيرحاشيه ها گردند تا درزمان هاي آينده حسرت امتيازهاي ازدست رفته را بخوريم!..... همان امتيازهايي كه براحتي ميتوانستند استقلال را قهرمان نمايند..... هرچند كه سرمربيگري در ذات خود حرفه سخت و بسياردشواري است ولي درعين حال آنها كه بر اعصاب و رفتار خود مسلط ترند كمتر دچارحاشيه ميشوند و اهدافشان زودتر تحقق مي يابد....... اميدواريم درليگ 84  كادرفني استقلال و بخصوص اميرخان ، بادرايت و خونسردي بيشتري نسبت به دوسال گذشته امور مربوطه را انجام دهند و بغير از نقاط ضعف تيم ، نقاط ضعف خويش را هم بخوبي برطرف ساخته و از همه نظر مجهز گردند.......

 

آبی دل باشيد و خدانگهدارتان....

 

/ 0 نظر / 4 بازدید