دربی بی خاصيت!

استقلال - پرسپولیس

... وقتي پروين پس ازبازي دربي اظهارمينمايد كه : پرسپوليس مرا سربلندكرد (تيتريكي ازروزنامه هاي ورزشي) و يا روزنامه نود ( كه سياست غالبش هواداري ازپروين است) مي نويسد: (پرسپوليس برنده اين بازي بدون گل است)‏، بخوبي ميتوان برداشت كرد كه رقيب سنتي ما ازنتيجه بازي ديروز بسيارخوشحال است و درعوض هواداران استقلال حق دارند كه ازاين نتيجه ناراضي باشند زيرا پنج روزقبل درمقابل تيم پاس تيم محبوبشان عليرغم جلوبودن 2 گل بازهم اشتهاي گل زني خودرانشان ميداد و احتياط نميكرد و .... و البته اين راهم ميدانيم كه دربي هميشه شرايط و قوانين مخصوص به خودش رادارد..... و البته چه خوب است كه ( امير استقلال) درموردتعويض هاي خود براي هواداران توضيح دهد و آنها راتوجيه نمايد. فوتبال همين است! اگر سياوش اكبرپور درآن نفوذ زيباي خود كه يكي دونفررا در كنارخط دروازه دريبل كرد توپش راازدست نداده و به گل تبديل شده بود همه ازتعويض امير ابرازرضايت ميكردند ولي اكنون ...... آري، فوتبال همين است....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

سلام بر هواداران گل و آبي دلان: بهرحال دربي نيم فصل هم انجام شد و تقديرچنين بود كه هيچكدام ازهواداران دوتيم دل شكسته نشوند هرچند كه آبي دلان انتظارات بيشتري از آبي پوشان داشتند. بازيكنان استقلال: توپولوويچ – جيلائوري- صادقي- حقدوست- قرباني- فرزادمجيدي ( اميرآبادي ازدقيقه 90)- منصوريان ( كاظمي ازدقيقه 80)- فكري – نيكبخت- سامره ( سياوش اكبرپور ازدقيقه 75) – عنايتي. واكنون نكاتي ازبازي:

 

1- در20 دقيقه اول تيم رقيب باجنگ تن به تن ( باچاشني خشونت) مانع از فروپاشي دروازه اش ميشد و داور باآنها مماشات ميكرد. آبي پوشان كه برنامه بهتري براي بازكردن دروازه حريف داشتند با اين حربه ناكام ميماندند. حتي گزارشگر بازي ( كه خوشبختانه اين بار بااعصاب هواداران بازي نكرد) اواسط نيمه اول اظهارميكرد كه استقلاليها سواربربازي هستند.

 

2- دقيقه 24 بود كه محمودفكري بايك شوت سركش ( همچون آر پي جي) همه رانيم خيزكرد تاخاطره گل سال قبلش رازنده نمايد ولي دروازه بان حريف بخوبي توپ راردكرد.

 

3- كادرفني پرسپوليس از رهبري فر درپست دفاع چپ ( نه وسط) استفاده كرد و بااينحال دقيقه 35 اوميرفت تا همچون بازي باملوان دروازه خودي رابازكند كه .....

 

4- درنيمه اول كمك داور بازي به اشتباه آفسايد استقلال رااعلام كرد ( اين مطلب راآقاي غياثي رئيس كميته داوران صراحتا اظهارنمود)و يك فرصت مسلم گلزنيراازنيكبخت و استقلال گرفت. عليرغم اين اشتباه درنيمه دوم و دردقيقه 68 جباري درآفسايد بود و قبل ازشوت او به دروازه كمك داور پرچم زد ( حتي تماشاگران تلويزيون هم ديدند) و افسايد به درستي اعلام شد. حالت جباري پس از گل مردود و درحال تخليه هيجانش جالب بود. حالا بايد سئوال كرد كه در مسئله ( آفسايد)، آيااستقلال از كمك داوري زيان ديد يا پرسپوليس؟! .... تماشاگران ورزشگاه هم آفسايد پرسپوليس را به درستي ديدند.

 

5- پس از اين حادثه استقلال دوفرصت مسلم گلزني را باشوتهاي نزديك دروازه رقيب ازدست داد تا پس ازآن بازي شكل ديگري بخودبگيرد و پرسپوليس با روش هميشگي خود كه فرستادن توپهاي بلند برروي دروازه استقلال و همچنين پرتاپ هاي اوت دستي توسط انصاريان بود تاكتيك خودرا به اجرادرآورد! .... البته دراواسط نيمه دوم هم سامره بايك نفوذ از جناح راست به چندمتري دروازه رسيد و يك پاس طلائي رابراي عنايتي فرستاد كه اوهم بدليل سرعت زيادش ازتوپ ردشد و اين فرصت هم براي استقلال ازدست رفت.

 

6- درده دقيقه پاياني پرسپوليس ازجناح راست استقلال چندين نفوذوحمله انجام داد كه عمدتا به اوت دستي منجرگرديد و البته دقيقه 88 هم يك موقعيت خطرناك برروي دروازه استقلال ايجادگرديد تا اين دربي هم بانتيجه مساوي بدون گل به پايان برسد. دوتيم بازي جوانمردانه اي برگزاركردند و فقط انصاريان دريك صحنه كه به اومربوط نميگرديد باعنايتي درگيرشد كه باوساطت بازيكنان دوتيم بخيرگذشت.

 

7- دركل منصوريان با بازيسازي و دوندگي خود يكي ازبهترين بازيكنان استقلال بود و خودش هم يكي دو فرصت گلزني بوسيله شوت براي خود فراهم كرد. جيلائوري هم درجناح چب استقلال وظايف خودرابخوبي انجام داد و درنيمه اول يك فرصت خطرناك را از حريف گرفت.

 

8- تعداد فرصت هاي گلزني هردوتيم تقريبا يكسان بود و البته تعداكرنرهاي استقلال 3برابر رقيب بود ( 9 درمقابل 3) و ازاستقلال منصوريان و عنايتي اخطارگرفتند و همين تعداد هم بازيكنان رقيب كارت زرد دريافت نمودند.

 

       بامساوي سايپا و برق شيراز اين تيم با 13 امتياز درمكان اول قراردارد و استقلال همبا12 امتيازدرمكان دوم...... پرسپوليس هم با 8 امتياز درمكان هشتم قراردارد. بازي بعدي استقلال با ابومسلم و در ورزشگاه آزادي مي باشد.

 

 

زنده باد استقلال، پرافتخارترين تيم ايران درآسيا...... آبي دل باشيد و خدانگهدار

 

/ 0 نظر / 5 بازدید