قسمت دوم - به کجا می رویم؟

 سلام برهواداران استقلال و آبی دلان 

 

 

هرچند جزئیات اختلاف نظرات مدیرعامل استقلال باقلعه نویی تاکنون برما پوشیده مانده است ولی باتوجه به مواضع قبلی مدیریت استقلال درقبال برخی ازجریانات موجود درداخل ویاخارج ازباشگاه می توان اینگونه نتیجه گرفت که وی اززمان حضور دراستقلال بدنبال اهدافی است که با تحقق آنها این باشگاه مردمی وریشه دار درمسیری جدید و متفاوت ازگذشته ها قرارگیرد... حتی نگاه فرهنگی مدیریت استقلال به برخی ازمسایل وبخصوص فضای ورزشگاه قابل تحسین می باشد.

 

بااین توضیح بنظرمی رسد که مدیریت استقلال بدنبال انجام تغییروتحولاتی است که برمبنای آن نظم وانضباط بیشتری برباشگاه و زیرمجموعه مدیریت ( ومنجمله کادرفنی ) برقرارباشد هرچند که ایشان برنامه های خودرا به صراحت اعلام نکرده اند وهواداران می بایست ازطریق برخی ازرسانه ها ویا شایعات درجریان امورقرارگیرند و همین موضوع پیامدهای ناگواری را دربردارد.

 

بااین تفاصیل یادآوری این نکته ضروری است که اگرمدیرعامل استقلال بدنبال انجام اصلاحات درتمامی ارکان باشگاه است بهتراست برنامه های خودرا به صراحت اعلام کرده و اصلاحات مورد نظر راهم تعریف نماید تاهواداران استقلال کاملا درجریان قرارگیرند وفضای مساعد برای اجرای برنامه مزبور فراهم گردد... قطعا انجام چنین امرمهمی احتیاج به ابزارهای خاص خودرا داردکه درجای خودقابل بحث است... فقدان هرکدام ازابزارهای مزبور می تواند اصلاحات را بااختلال و یانهایتا شکست مواجه سازد تا همه چیز سرجای اول برگردد... ازمهمترین ابزارهای انجام تغییروتحولات اساسی " ثبات مدیریت " ، " فرصت کافی " ، " بودجه کافی "  و... موارد دیگر می باشد.

 

 آنچه که درحال حاضرمطرح می باشد این است که استقلال بااین مدیریت و این کادرفنی قهرمان لیگ برتر شده است ولی یکی از ارکان مهم وحساس تیم قهرمان حذف گردیده است!... اشتباه نشود که  دراینجا بحث قلعه نویی و اشخاص دیگرمطرح نیست... ما درطی سالیان اخیروبخصوص این فصل بقدرکافی عملکرد قلعه نویی را زیرذره بین قرارداده و ایشان رانقدکرده ایم.

  

 بحث برسراین است که اگر مدیریت استقلال بدنبال " اصلاحات واقعی " است می بایست نهایت تلاش را برای نگهداشتن نقطه قوت تیم انجام می داده واجازه نمی داد که ستون این ساختمان برداشته گردد!.... دست زدن به ترکیب موفق و حذف برخی ازارکان آن مغایر با تعریف صحیح اصلاحات است زیراانجام اصلاحات ( به معنای عام ) مستلزم نگهداشتن وحفظ کردن نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف است درحالیکه یکی ازارکان موفقیت استقلال که کادرفنی استقلال بوده است بکلی حذف شده است و نکته جالب این است که باشگاه استقلال برای حفظ کردن این نقطه قوت که باعملکرد خویش حتی باعث ثبات وحفظ مدیریت استقلال دراین فصل بوده است بیانیه ای با مضمون التیماتوم دروقت اداری صادرمیکند!... آیا این برخورد را بحساب " قاطعیت " مدیرعامل محترم استقلال بگذاریم و یا " تقدیرکردن " ازسرمربی یک تیم قهرمان؟!... آیا بااین برخورد هیچ انگیزه ای برای ادامه فعالیت باقی می ماند؟!... درحالت خوش بینانه می توان فرض کرد که برخورد اخیر مدیریت استقلال " دولت مآبانه " بوده است و ایشان وضعیت خطیر این باشگاه را با ادارات وموءسسات دیگر اشتباه گرفته اند.

  

دراینجا لازم است توضیحی ارائه گردد که این موضوع روشن ترگردد... درانجام اصلاحات اجتماعی باید به باورهای مردم احترام گذاشت وانتظارنداشت که باورهای مزبور ( درصورت غلط بودن) یکشبه تغییرکند بخصوص اگر آن باورها برای مردم دستاوردهای مثبتی داشته اند.

 

باتوضیح فوق الذکر وقتی هواداران استقلال درکمترازیک سال دوبار جام قهرمانی را بایک سرمربی درآغوش گرفته اند و اکنون وی را حذف شده می بینند چگونه می خواهند بپذیرند که اصلاحات مزبور دستاوردهای مثبتی برای آنان خواهدداشت؟!... ناچارا یک راه باقی می ماند که ازجایگزین هایی استفاده گردد که همان موفقیت هارا تضمین نماید... سئوال این است که این جایگزین ها کیستند؟... اگرآنها آمدند و جواب نگرفتند تکلیف چیست؟!... آیا هواداران فرصت کافی برای انجام برنامه های مزبور خواهندداد؟ ... درصورت ناکامی چه شخصی جوابگوی خسارت روحی هواداران خواهدبود؟... نباید فراموش کرد که دوباشگاه سرخابی شرایط خاص خودشان رادارند و انجام چنین فرصت های برای مدیران آنها بندرت فراهم است.

 

سرنوشت مدیریت استقلال درفصل دوم و فصل هفتم لیگ برتر و نیز تغییروتحولات مدیریتی باشگاه پرسپولیس درفصول اخیر بهترین گواه است که هواداران این دوباشگاه به راحتی ناکامی ها را برنمی تابند و نمی توان ازآنان فرصت چندانی گرفت... بیان مطالب مزبور صرفا بیان واقعیت هاست نه خواندن آیه یاءس... آری ، ازانجام اصلاحات نباید ناامید شد ولی برای آن بایستی برنامه داشت و بامطالعه ودقت زیاد عمل کرد چون درغیراینصورت اوضاع وخیم ترمی گردد.

 

 قطعا این کار احتیاج به ظرافت های خاص و شیوه های بسیار دقیقی دارد که ازحوصله این بحث خارج است ولذا تا برنامه های کامل مدیریت استقلال اعلام نشود نمی توان اظهارنظردقیق تری انجام داد.

 

 به امید خروج ازوضعیت کنونی و استمرار موفقیت های استقلال.... انشاءالله.

/ 0 نظر / 8 بازدید