امتيازهای بازی رفت را پس گرفتيم!!!

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

             استقلال ۳ ــــــ ابومسلم ۲

 

 03.jpg

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

بازي استقلال ـ ابومسلم را در دوبعد فني و روحي - رواني  تحليل ميكنم:

 

الف - بعد فني:

ـــــــــــــــــــــــــ

 

 ..... گويا قبلا گفته بودم بازي باابومسلم با پرسپوليس متفاوت است! ..... شما نگاهي به مردان مياني و پيستونهاي استقلال بيندازيد: فرزاد مجيدي - كاظمي - لطفي - ميثم باپو و منصوريان..... يك نگاه به اين فهرست مشخص ميكند كه قدرت بدني و بازي فيزيكي درخط مياني استقلال حرف اصلي راميزند ، ضمن اينكه منصوريان هم باالاجبار مانند برخي بازيهاي گذشته ( كه نتايج خوبي هم نگرفتيم ) ، بايد نقشي مابين پيستون چپ استقلال و بازيسازي را انجام ميداد!... درحاليكه در مركز خط مياني و حمله حريف بازيكناني تكنيكي همچون (جباري و بادامكی و فضلی)  خودنمايي ميكنند!

 

1 - ..... اگر ما دربازي با پرسپوليس درخط مياني موفق عمل كرديم دلايلي داشت منجمله اينكه مردان خط مياني آنها بازيكناني همچون اسدي و كريم باقري و جباري بودند كه حداقل دوتن ازآنها ( كريم و اسدي) بازيكناني فيزيكي هستند و وجود ميثم بايو و لطفي براي خنثي كردن قدرت آنان و بخصوص مانع تراشي جهت قدرت شوتزني كريم باقري بود ولي وقتي ابومسلم ازبازيكني تكنيكي و ناب همچون ( جباري) درخط مياني سودميبرد بايد تفاوتهايي هم مابين اين دوبازي قايل گرديد و بازيكني راماءمورمهار اوكرد كه اينكاره باشد!..... موردمهمتر اينكه ديگر همه ميدانند كه استقلال از دو ( منبع بسيار حياتي جناح راست و چپ) مهاجمانش را تغذيه ميكند ( به اضافه خط مياني)..... اگر قرارنيست گيلا درتركيب اصلي باشد ( بهردليل مانند مصدوميت) ميتوانستيم از ( خضيراوي) و يا ( ياورزاده) در جناح چپ از ابتداي بازي استفاده كنيم......

 

2 - شما دقت كنيد!.... ازوقتي خضيراوي به زمين آمد و درجناح چپ مشغول گرديد ،  هم جناح چپ استقلال بعنوان يك ( منبع تغذيه) مهاجمان استقلال درآمد و هم اينكه ( منصوريان) توانست به نقش اصلي خود كه ( بازي سازي) و ( تغيير روند) بازي بود بپردازد......

 

3- حتي ( جناح راست) استقلال هم امروز و دربازي با ابومسلم ( چوب بدارنج شدن تيم) راخورد! البته شايدانصاف نباشد همه اين نارسايي هارا بگردن امير بيندازيم ولي واقعا نميتوان از فرزاد مجيدي درشرايط معمولي بعنوان يك پيستون كلاسيك راست بازي گرفت....  ( فرزاد) احتياج به مكمل دارد... بازي با پرسپوليس و پاس هم فرزاد وقتي توانست با راندمان بالاكاركند كه از عنصري تكنيكي بنام عليرضااكبرپور ( بعنوان مكمل او) استفاده كرديم و علاوه برآن سياوش اكبرپور هم متمايل به راست عمل كرد و باآن جناح همكاري نمود.

 

4- تعويض هاي امير را اگر بدقت نگاه كنيم مشاهده ميشود كه درجهت رفع اين نقيصه بود.... خوداميرهم متوجه گرديده بود كه بااين نفرات و اين تاكتيك به گلي دست پيدانميكنيم و البته فكرش راهم نميكرد كه درخانه حريف تا دقيقه 81 بازي را 2-0 بازنده باشد. نه اوفكرش راميكرد و نه ميثاقيان و نه هواداران دوتيم!.. البته امير ازابتداي نيمه دوم سعي كرد با آوردن عليرضااكبرپور به بازي ، حداقل جناح راست را بازسازي كند و يك گل خورده راجبران كند كه دست برقضا گل دوم راهم دريافت كرديم و بسياري نقشه هاخنثي گرديد.... با آمدن عليرضااكبرپوربه بازي و مكمل شدن وي با فرزاد ،  بازهم خط مياني استقلال و جناح چپ مشكل داشت ، ضمن اينكه استرس حاصل از گل دوم ازكيفيت بازي آبي پوشان كاسته بود..... هرچند كه روي گلهاي خورده استقلال ميتوان دفاع را مقصر قلمدادكرد ولي نقش خط مياني استقلال هم در اين گلها بي تاءثيرنبود بخصوص روي گل اول كه ما در مركز زمين توپ را ازدست داديم..... گل دوم ابومسلم هم درشرايطي بدست آمد كه خط مياني و دفاعي ما از يك بازيكن تكنيكي حريف ( جباري) غافل گرديده بود و البته شوت وي پس از برخورد با بدن مدافع استقلال تغييرمسيرداد و طالب لو هم تقصيرچنداني برروي اين گل نداشت...... آمدن ( خضيراوي) به بازي درواقع ( تقويت جناح چپ) استقلال بود كه تواءم با ورود يك يارتازه نقس بنام ( خيري) بجاي كاظمي گرديد و استقلال  توانست هم جناح چپ را تقويت كرده  و هم ( انرژي منصوريان) را آزادسازد تا به نقش اصلي خود دربازي بپردازد..... توجه كنيم كه نقش منصوريان در گل پيروزي استقلال واقعا چشمگيربود.......

 

5 -  امير كه سالها همبازي ( منصوريان) بوده است بهتر از ديگران ميداند كه اگر وي فضاي مناسب داشته باشد هر غيرممكني را ممكن مي سازد!..... و اين ميسرنميشود جز اينكه دركنار وي همچون بازي با پرسپوليس ازنفراتي استفاده كنيم كه فضاي لازم را براي او ايجاد نمايند.....

 

6- بازي با ابومسلم و آنهم در ورزشگاه ثامن يك بازي تداركاتي نيست كه تغييرات اساسي در خط حمله و جناح چپ ايجادكنيم!....... اينكارها فقط ازاميربرمي آيد و بس!... ولي بايد پيامدهاي اين ريسك را هم متحمل گردد!!!......

 

7 - گل اول بازي ارزشهاي فني جناح راست استقلال و سياوش اكبرپور و عنايتي رابخوبي نشان داد و گل دوم راهم فرزاد مجيدي پايه گذاري كرد و بازهم سياوش اكبرپور بود كه پاس نهايي راداد و ميثم باپو هم ضربه نهايي را به ثمر رسانيد. گل سوم هم ناشي از جناح چپ و بازي سازي  و پاس منصوريان بود كه عليرضااكبرپور از شكاف خط دفاعي حريف استفاده كرد و باضربه سر گل سوم و گل پيروزي استقلال را به ثمررسانيد تا بازهم بيان كننده اين واقعيت باشد كه فوتبال حتي 90 دقيقه هم نيست و كمي بيشتر است!......

 

8- به نظرمن ميثاقيان و شاگردانش اگر بازي رفت رامروركنند نبايد ازنتيجه بازي امروز خيلي ناراحت باشند!. استقلال درآن بازي دوگل جلو بود و ميتوانست بااداره كردن بازي حداقل با اختلاف يك گل ،  سه امتياز بازي را ازآن خودكند...... اگر درآن بازي استقلال 2 امتياز بخاطر برخي اشتباهات فردي و تاكتيكي و يا شجاعت و ريسك امير براي گلهاي بيشتر ازدست داد ، امروز هم بهمان دليل سه امتياز بازي راازآن خودكرد!!!... شايد امروزهم ميثاقيان ميتوانست با اتخاذ تدابيرتاكتيكي حداقل مانع شكست گردد ولي بازهم تعويضهاي طلايي امير بكارآمد و سرنوشت ديگري را براي هزاران هزار تماشاگر و ميليونها بيننده رقم زد!!!.........

 

9- از بازي جوانمردانه بازيكنان ابومسلم تقديرکرده و به رقيب احترام ميگذاريم. من شخصا به ميثاقيان ( يابه عبارتي اكبر اوتي!) علاقمندم. او درهمين تيم ابومسلم بازي ميكرد. اميدواريم دربازيهاي ديگر موفق باشند.

 

10- عنايتي دربازي امروز 16 گله شد و همچنان نفراول آقاي گل ليگ برتراست. البته اگر دقت كرده باشيم عنايتي بيشتر درخدمت تيم است و براي تيم زحمت ميكشد.

 

 

      ب - بعد روحي - رواني:

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

     استقلال درنيم فصل دوم وارد فازجديدي شده است. اين موضوع را بهيچوجه نميتوان  منكر گرديد. بازي با چهارتيم پاس و پرسپوليس و پگاه و ابومسلم را مروركنيد!:

 

     بچه ها ازبعد روحي - رواني تغييركرده اند.... آنها نگاهشان به ساعت ورزشگاه نيست! حتي دربازي با پگاه كه فقط چهار روز از دربي ميگذشت و ساقهاي آبي پوشان خسته بود ، بچه ها دقايق وقت اضافي راازدست ندادند و به گل رسيدند..... نميدانم اين جمله از كداميك ازدوستان است كه پولي كه بابت قراردادهاي خودگرفته اند حلالشان باشد!!!....... واقعا همينطوراست..  بچه ها تاآخرين دقايق نااميد نميشوند و ميجنگند. البته اگر جنگ با ( تاكتيك) و ( علم) سازگاري نداشته باشد اين نبرد بي حاصل است ولي ما موارد ( فني) را هم كه با ( علم) سازگاري دارد ، لحاظ كرده و شرح داده ايم.... اميدواريم اين روند ادامه داشته باشد....آبي پوشان بدانند كه ( هواداران) هم همين راميخواهند حتي اگر ( قهرماني) ميسرنگردد!....

 

       بارها گفته ام كه استقلال درنيم فصل اول امتيازهاي زيادي را مفت و مجاني ازدست داد كه اتفاقا دو امتياز آن دربازي با همين تيم ابومسلم ازدستمان پريد!  و پس ازآن هم بازي با ذوب آهن و فولاد راداشتيم كه هم ديگران و هم خودمان وارد حاشيه هاشديم و امتيازهاي ديگري راهم ازدست داديم .... فضاي نامناسب آن زمان بگونه اي بود كه حتي برخي هواداران قابليت هاي فني بازيكني همچون ( عنايتي) را هم برنمي تابيدند و اين بازيكن را تاآنجا پيش بردند كه اعلام نمود درنيم فصل ازاستقلال جداميگردد! ..... و البته بازهم گفته ام كه ( حسرت خوردن ) برگذشته ها هيچ نفعي ندارد جزاينكه وارد ( حاشيه هاي جديد) گرديم...... فقط با عبرت گرفتن از گذشته هاست كه ميتوان به آينده چشم دوخت و آن راساخت............. خدانگهدار.........

 

  زنده باد استقلال پرافتخارترين تيم ايران درآسيا

 

                         

      آبی دل باشيد  و خدانگهدار

/ 0 نظر / 3 بازدید