هفته ۳۰،جنگ برای نايب قهرمانی!...

                    استقلال ۴ ـــــــ سايپا ۳

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

بسلامتي سرنوشت ليگ در همين هفته مشخص شد و فولادخوزستان برجام قهرماني ليگ برتربوسه زد..... صحنه زيبايي بود كه درسيما به تصويركشيده شد و بازيكنان فولاد به شكرانه اين قهرماني درزمين مسابقه نماز اداميكردند..... اين پيروزي بر هواداران فولاد خوزستان و اهالي خوزستان مبارك باد .........

 

البته خوشبختانه ما پس از باخت استقلال اهواز به فولاد دندان اميدمان را برای قهرماني استقلال كشيديم تا با خيال راحت تر نظاره گر بازيهاي هفته هاي آخر باشيم!.....

 

امروز فولاد در شهررشت پگاه را شكست داد.... از روند و جريان بازي اطلاعي نداريم ولي بالاخره تفاضل دو گل شايستگي تيم برنده رادرخانه حريف نشان ميدهد.... البته حريفی که به ليگ پائين تر سقوط کرده و انگيزه چندانی برای اين بازی نداشت.....

 

استقلال درابتداي فصل تيم خوب و يكدستي بود. باشجاعت جوانگرايي شد، هرچند تغيير بسيار در تركيب تيم مشكلاتي راازجمله ناهماهنگي بازيكنان بايكديگر ايجادميكرد.... استقلال سعي كرد متكي به ستاره هانباشد و .... خلاصه براي قهرماني خيزبرداشته بود ولي نتايج پرنوسان نيم فصل اول كه علتهاي مختلف داشت باعث ازدست رفتن امتيازهاي بسيارباارزشي شد كه اينروزها بكارمان ميآمد!....

 

اكنون انتقادكردن از امير و كادرفني خيلي راحت است!..... راحت تر ازآب خوردن!..... ولي بايد همه علتها و موارد رابررسي كنيم و نقش اميرراهم به اندازه خودش درنظربگيريم.....

 

تيم استقلال همانگونه كه هواداران هم ميدانند و بارها و بارها هم بازگوکرديم ، درنيم فصل اول امتيازهاي باارزشي راازدست داد كه ميتوانست درحال حاضر قهرمانش كند!..... بارهاگفته ام شماتت و سرزنش كردن دردي را درمان نميكند ولي بايد از گذشته ها ( عبرت) گرفت.....

 

اميردرنيم فصل اول هم خودش گرفتارحاشيه شد و هم تيمش و هم برخي بازيكنانش!...... بلحاظ فني هم كه مهمترين مشكل استقلال ( عدم شناخت تركيب ثابت تيم) بود كه همين عدم ثبات براي استقلال نتايج ضعيفي را رقم ميزد.... اميرنشان داد هرگاه ازحاشيه ها دورباشد ميتواند تيم را هم بلحاظ فني و هم روحي - رواني هدايت كند ولي ناخواسته وارث بحراني شد كه مسببين آن ديگران بودند و امير وارث آن!....

بعنوان مثال وقتي ازابتداي فصل سياست باشگاه ترانسفرسامره است و اين قضيه به تعويق مي افتد و دربرخي بازيهاي استقلال نيمكت نشين ميگردد ، تيم دچارحاشيه هايي ميگردد كه نتيجه اش را ديديم!... خود امير هم توان حل و فصل همه اين معضلات رانداشت ولي درنيم فصل دوم استقلال را به يك تيم كاملا تهاجمي و جنگنده تبديل كرد ولي ديگرديرشده بود!..... استقلال 5 بازي را بطورمتوالي برنده شده است و نتايج تيمي اش درنيم فصل دوم عالي است....

استقلال با 49 گل زده بهترين خط حمله ليگ رادارد.... استقلال در نيم فصل دوم و از ۱۴ بازی ( يک بازی ديگرباقيمانده است) ، ۱۰ بازی را پيروزبوده و ۲ بازی را مساوی نموده و ۲ بازی راهم باخته است که اين آمار بسياربهترازنيم فصل اول است..... درنيم فصل استقلال درمجموع ۱۵ بازی فقط ۶ پيروزی و ۷ تساوی و ۲ باخت داشته است و اين آمارنشاندهنده شايستگی استقلال برای قهرمانی است درصورتيکه درنيم فصل اول دچار آن مسائل نمی گرديد..... هرچندخط دفاعي اش درمجموع ضعيف عمل كرد كه يك علتش عدم شناخت ( تركيب ثابت) بود....

 

همين ديروز هم دربازي با سايپا بازهم تركيب استقلال عجيب و غريب بود!..... تيمي كه احتياج به سه امتيازبازي دارد فقط يك مهاجم داشت كه بايد توپهاي ارسالي را يا باسر ميزد و دفاع حريف برميگرداند و يا تك و تنها با مدافعان حريف درگيرميشد....... 

ديروز ارزشهاي عنايتي خيلي بيشتر براي هواداران مشخص شد..... عنايتي باهوش وقتي كه ديد بااين روال به گل نميرسند سعي كرد برخلاف هميشه كه ضربه هاي آخر رامي نواخت ، اين بار درگلسازي مشاركت كند.... گل اول و سوم استقلال را اوساخت و عليرغم اينكه براي شكستن ركورد پيوس احتياج به گلزني داشت تكروي نكرد..... اينها ارزشهاي بازيكني است كه تيم رابيشتر ازخودش دوست دارد!.....

 

وقتي استقلال 1 - 4 جلو افتاد مشخص بود كه سياست استقلال براي رسيدن به گلهاي بيشتراست تابلكه عنايتي هم به گل برسد و لذا به اداره بازي نپرداخت و البته اين ريسك ها همچون سكه دورو دارد... روي ديگر سكه اين است كه وقتي نتيجه را جلوهستي وبازهم حمله ميكني درضدحملات ممكن است گل بخوري و همينگونه هم شد و گلهاي دوم و سوم سايپا نتيجه اين سياست بود!.... دفاع استقلال حتي با خوردن گل اول ( خطاي پنالتي آماتورگونه گيلا) بازهم خوب عمل كرد ولي با جلوكشيدن بازيكنان استقلال ،  براي افزايش گلها و ضدحملات حريف دوگل ديگر هم پذيراشد....

 

تعويض منصوريان با ميثم بايو تغييرچنداني در روند بازي ايجادنكرد و بنظرمن منصوريان عليرغم بازي ضعيفش نسبت به بازيهاي ديگر ، از ميثم بايو بهترعمل كرد!...... ولي صادقي پس از تعويض با قرباني ( بدليل مصدوميت) نشان داد كه عليرغم نيمكت نشيني درچندبازي يكي ازآماده ترين عناصردفاعي استقلال است و نيمكت نشيني او موضوعيت ندارد...... همين جريانات است كه هواداراستقلال را دچار شك و ترديد ميكند كه چرا بايد دايما تركيب ثابت تيمي و بخصوص خط دفاعي عوض گردد و پيامدهايش دامن استقلال را بگيرد؟....... مثلا پس از يك فصل چرا هنوز به اين نتيجه نرسيده ايم كه عليرضا اكبرپور بخصوص درروزي كه سياوش اكبرپور محروم است و مهاجم ديگري هم در تركيب نيست ، ازابتداي بازي درميدان باشد؟!..... حتما بايد وقتي بازي گره ميخورد وي رابه بازي آورد؟!....

 

ويا بارها و بارها هواداران شاهدبودند  كه فرزاد مجيدي در پيستون راست بهتر از هافبك راست جواب ميدهد زيرا شاهداين قضيه بازيهاي استقلال بخصوص درنيم فصل دوم مي باشند ولي ديروز بازهم از وي بعنوان هافبك متمايل به حمله استفاده كردند...... هرچنداويك گل زد ولي بازي اش به چشم نيامد..... اميرآبادی هم درپيستوان راست عليرغم چندنفوذ سرعتي نتوانست همچون فرزاد دربازي هاي قبلي به چشم بيايد....

 

دربازی ديروز گيلا  بهترين بازيكن استقلال بود و پاس گل او و گل زيباي اوهم كارخوب وي راتكميل كرد........ عنايتي هم با دوپاس گل عالي نشان داد كه براي تيمش بيشتر ارزش قايل است تا براي ركورد شكستن!.....

 

البته نتيجه بازي فولاد - پگاه هم بي تاءثير در جريان بازي استقلال نبود زيرا استقلال درنيمه دوم ميدانست كه ازقهرماني خبري نيست ولي اشتهاي گلزدنش راازدست نداد.....

 

اكنون هفته سي ام بازي فولاد - پاس دراهواز تشريفاتي است و با تساوي ذوب آهن و پاس ، تيم استقلال با دو امتياز بيشتر ازپرسپوليس و ذوب آهن ، بايد درهفته آخر به مصاف سپاهان برود و ذوب آهن و پرسپوليس هم دراصفهان ديدارنمايند...... درواقع هفته سي ام جنك براي ( نايب قهرماني) است!..... پرسپوليس و ذوب آهن اين شانس رادارند كه درصورت پيروزي دربازي آخر و درصورت باخت استقلال نايب قهرمان گردند.........

 

درمورد استقلال بايد درآينده بيشتر بگوييم زيرا خيلي مسايل است كه بايد روشن ترگردد.....

 

درپايان اميدواريم كه قهرمان ليگ برترامسال بتواند در سال ديگر ( جام قهرماني آسيا) را كه حدود 12 سال است به ايران نيامده است براي ملت ايران به ارمغان آورد.... اميدواريم.........

 

آبی دل باشيد و خدانگهدار.....

 

/ 0 نظر / 4 بازدید