نبايد منتظر گل اول حريف ميشديم!...

       استقلال ۰ ـــــــــ فولادخوزستان ۱

<?xml:namespace prefix = o />

03.jpg

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

1 - تركيب اصلي و ثابت استقلال همان تركيب بازي ( دربي) بود كه اجبارا بجاي فرزاد سه اخطاره از ( خيري) درپيستون راست و بجاي لطفي از ( كاظمي) استفاده شده بود زيرا كاظمي هم دربازي دربي محروم بود..... حتي پستهاي بازي بازيكنان هم همچون دربي بود و بعنوان مثال (  فكري) بعنوان يك دفاع جلوزن بازي ميكرد.

 

2 - براي استقلالي كه مساوي و ياباخت دراين بازي برايش خيلي تفاوتي نداشت عجيب بود كه چرا حداقل همچون بازي دربي ، جناح راست استقلال را به ( نقطه قوت) تيم تبديل  ننمايد؟...  و اينچنين نشد تا اينكه ( گل اول) رادريافت كرد و پس ازآن از ( عليرضااكبرپور) استفاده گرديد!.... همين عليرضا اكبرپور با خصوصيات تهاجمي و سرعتي اش توانست باجاي گذاشتن بازيكن مقابل خود سانتر زيبايي براي عنايتي انجام دهد ( حدود دقيقه 80) كه ضربه سرعنايتي باحداقل فاصله ازكناردروازه ميرزاپور به اوت رفت..... قطعا اگر اكبرپور و خضيراوي ( كه بعدازاكبرپور به بازي آمد) فرصت بيشتري براي بازي داشتند تعداد خطرات و نفوذهاي استقلال از آن جناح بيشتر ميشد و احتمال گلزني استقلال افزايش مي يافت...... استقلال درخانه حريف بازي ميكرد و نبايد منتظر ميشد تا گل اول رادريافت نمايد و سپس از كناره ها نفوذنمايد.

 

3 - البته حتما امير هم براي خودش نقشه هايي داشته است كه ميانه ميدان را پراز عناصر فيزيكي و قدرتي كرده بود والبته هواداران هم اين نكته را بخوبي درك ميكنند كه  مردان مياني ( فولاد) بيشتر تكنيكي هستند و با مردان مياني پرسپوليس دربازي دربي تفاوت دارند!..... استقلال به همان تاكتيك هاي قبلي خودش هم نتوانست عمل نمايد ( منجمله بازي سازي منصوريان و نفوذ ازكناره ها) ولي فولاد توانست باهمان تاكتيك ( ضربات ايستگاهي) توسط مبعلي كه يكي ازموءثرترين تاكتيكهاي اين فصلش مي باشد ، به گل برسد!

 

4 - دربازي ( دربي) استقلال منتظر گل حريف نشد تاحمله نمايد!..... درآن بازي ، ( فازاول) عمليات استقلال ازكارانداختن مردان مياني پرسپوليس و جنگهاي فيزيكي و ممانعت از شوتزني كريم باقري بود كه تاحد زيادي هم موفق شد و( فاز دوم) عمليات استقلال اززماني آغازگرديد كه ( ميثم بائو) از زمين خارج گرديد و ( عليرضااكبرپور) به بازي آمد و استقلال حمله راشروع كرد تا سيلي اول رانخورد!.... درآن بازي استقلال بعداز زدن گل اول و دريافت دوگل غافلگيركننده ، حملات همه جانبه خودرا ادامه داد و حتي پس ازگل مساوي هم اشتهايش فروكش نكرد تابه گل سوم رسيد ، ولي دربازي بافولاد و آنهم درخانه حريف منتظرماند تاگل اول رادريافت نمايد و فقط به بازيسازي خط مياني و بخصوص منصوريان و جنگهاي فيزيكي رضايت دهد!......  تاءكيد ميكنم كه حتما امير براي اين تاكتيك بااين تركيب پاسخ منطقي دارد ولي بازهم تاءكيد ميكنم كه ( هواداران) فقط عملكرد تيم و نتيجه را مي نگرند!..... و بعنوان مثال ميتوانند استدلال كنند كه اگر قراربود نه اميرآبادي و نه فرزاد مجيدي در پيستون راست نباشند ، چرا از ( خضيراوي) آماده كه سابقه پيستون راست حتي درتيم ملي راهم داشته است استفاده نشده است؟!.... ( خيري) با يكي دوبازي نصف و نيمه دراستقلال بايد با ( بداوي) آماده مقابله ميكرد و درعين حال بازيسازي انجام ميداد؟!..... مشخص است كه دراين حالت توپ موءثري به مهاجمان استقلال نميرسد تا موقعيت گل فراهم گردد ، و در تاءييد اين ادعا وقتي عليرضااكبرپور و خضيراوي به بازي آمدند ، حداقل عليرضااكبرپور توانست يك موقعيت بسيارعالي براي عنايتي فراهم نمايد.

 

5 - دربازي دربي يكي از موءثرترين تاكتيكهاي استقلال ، ( جلونكشيدن) بيش ازحدواندازه ( گيلا) بود تا جمشيدي و كاظميان نتوانند از فضاي خالي پشت سرش استفاده نمايند ،  ولي دربازي بافولاد ( گيلا) بارها و بارها فضاي پشت سرش رادراختيار مهاجمان و خط مياني فولاد قرارداد.... اينكه من اين بازي و تاكتيك هايش را با دربي مقايسه ميكنم عمدتا اين منظور رادارم كه بااينكه هربازي تاكتيك مخصوص به خودش رادارد ولي اگر همان تاكتيك اعمال شده از جناحين در ( دربي) هم اجراشده بود شايد نتيجه بازي اينگونه نبود......... ضمن اينكه درنظر بگيريم منصوريان هم نتوانست همچون بازيهاي قبل به بازي سازي بپردازد و لذا استقلال بايد راههاي مختلفي را براي رسيدن به دروازه حريف درنظرميگرفت كه عملا درجناح راست تعطيل بوديم و درجناح چپ هم بانفوذهاي بيش ازحد گيلا ، فضاي پشت سرش رادراختيار حريف قرار داده بوديم......

 

6 - البته وقتي امير به اين نكته رسيد و عليرضااكبرپور و خضيراوي رابه بازي آورد كه هم گل اول بازي رادريافت كرده بوديم و هم اينكه زمان كافي را دراختيارنداشتيم تا موقعيت هاي بيشتري براي مهاجمان فراهم كنيم.

 

7 - البته تعويض ها هم درحالي انجام شد كه تعجب بسياري ازهواداران رابرانگيخت! شايد اگر خيري و ياكاظمي بجاي منصوريان و ميثم بائو از زمين خارج ميشدند ( منطقي تر) بود زيرا منصوريان و بائو هرچند نتوانستند مانند بازيهاي قبل باشند ولي از ديد بسياري هواداران از خيري و كاظمي موءثرتربودند.

 

8 - و بالاخره ميرسيم به خطاكردن هاي پشت محوطه جريمه كه ازپيامدهاي آن كه ( ضربه ايستگاهي) است ، به اصطلاح ( خوراك مبعلي) است!.... البته بعضي از اين خطاها ( اجتناب ناپذير) بود و انصافا اگر خطاانجام نميشد شايد موقعيت گل براي فولاد ايجاد ميشد ولي به نظر من وقتي ( بازي فيزيكي و قدرتي) در ( اولويت) بازي استقلال قرارميگيرد ، و ازآنطرف برخي بازيكنان حريف در ميانه و خط حمله حريف همچون ( ايمان مبعلي) ، بازي تكنيكي تري از بازيكنان استقلال به نمايش ميگذارند ، چاره اي جزاين خطاها نمي باشد!......و بهمين دليل است كه ماهم بايد بازيكناني ( تكنيكي و سرعتي) همچون ( خضيراوي و عليرضااكبرپور) را يا در ( تركيب ثابت تيم) قرارميداديم و يا آنها را ( سريع تر) روانه ميدان ميكرديم.....

 

9 - استقلال بايد ميدانست همانگونه كه ( عنايتي) انگيزه هاي زيادي براي بازي گلزني بازي ديروزداشت ( بعنوان مثال دوموقعيت دراواخر نيمه اول و يك موقعيت در اواخر نيمه دوم روي سانترعليرضا اكبرپور) ، ( ايمان مبعلي) هم چنين انگيزه هايي دارد كه همچون عنايتي به ( برانكو) ثابت نمايد حق وي درتيم ملي نشستن روي ( سكو و يانيمكت) نمي باشد!!!...... و همين انگيزه بود كه دوسه بار هم عنايتي و هم مبعلي را تاآستانه فتح دروازه حريف پيش برد والبته فقط يك موقعيت ازاين ( دوبازيكن باانگيزه) به بارنشست و آنهم ( سهم مبعلي) بود كه به نظرمن ( بهترين بازيكن اين بازي) بود......

 

10 - استقلال در 6 بازي باقيمانده خود فقط يك بازي را بايد درنوشهر مقابل ( شموشك) قرارگيرد و مابقي بازيها را درورزشگاه آزادي برگزارنمايد....... ازنظر علم ( آمارواحتمالات!) استقلال داراي شانس كمتري از مثلت رقبا ( فولاد و ذوب آهن و پرسپوليس) براي قهرماني است ولي آيا واقعا به نظرشما ميتوان ازهم اكنون ( قهرمان) رامشخص نمود؟!........  هنوز 6 هفته به پايان ليگ برتر باقيمانده است. فولاد با 50 امتياز درصدرجدول قراردارد. ذوب آهن با47 امتياز دررده دوم است و پرسپوليس هم با يك بازي كمتر ( باسپاهان درتهران بازي دارد) با 44 امتياز دررده سوم قراردارد و استقلال تهران هم با 42 امتيازدر رده چهارم و استقلال اهواز هم بايك بازي كمتر و با 36 امتياز در رده پنجم قراردارد..........باخت ديروز استقلال، نبايد هواداران پرسپوليس راخوشحال كرده باشد زيرا ( منطقي ترين) نتيجه براي آنها ( تساوي) نتيجه اين ديداربود! بااين باخت ، فاصله آنها بافولادهم زياد گرديد..... ( ذوب آهن) هم قطعا ازاين نتيجه راضي نيست زيرا ازفولاد سه امتيازفاصله گرفت!.... بايد جدول بازيهاي شش  هفته آينده مدعيان را بطوركامل بررسي كرد و دراين باره مفصل ترسخن گفت.......... همچنين بايد منتظرنتايج بازيها هم نشست زيرا درفوتبال و درشش هفته باقيمانده هراتفاقي امكان دارد!......... خدانگهدار...........

 

آبی دل باشيد و  خدانگهدارتان.......

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید