تذکرات يک هوادار به کادرفنی استقلال.

سلام برهواداران استقلال – بي مقدمه سراصل مطلب ميرويم:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

       قبل ازشروع ليگ برترودرآستانه برگزاريهاي جام صلح ودوستي كه باشركت تيمهاي استقلال و پاس و دوتيم از امارات برگزارشد سرمربي استقلال درمصاحبه اي بايكي ازرسانه هاي ورزشي خبراز ( تغييرسيستم دفاعي) استقلال داد. اوتاءكيدكرد كه درسيستم دفاعي جديد دومدافع وسط و دو دفاع چپ وراست وظايف دفاعي راانجام ميدهند و حتي توضيح دادكه دودفاع كناري چپ وراست استقلال درزمان حمله چيزي حدود 50 مترنفوذكرده و درزمان دفاع سريعابه عقب برميگردند. البته كانديداي اميرخان براي دفاع راست ( سبوشهبازيان) بود كه متاءسفانه نتوانست برمصدوميت خودغلبه نمايد ولي جيلائوري دردفاع چب توانايي انجام اين وظيفه رادارابود.

 

       اين سيستم دربازيهاي صلح ودوستي پياده شد ولي خيلي موفق  نبود. دردفاع راست (انصافي) اين وظيفه رابرعهده داشت كه البته بازيكنان ديگري هم همچون خضيراوي و اميني فرو ... دراين پست امتحان شدند ( البته استقلال درآنزمان ازملي پوشانش استفاده نكرد و لذامهدي اميرآبادي وفرزادمجيدي حضورنداشتند). حتي دربازيهايي از ليگ برترهم استقلال ازهمين سيستم استفاده كرد ولي بدليل جواب ندادن زودهنگام به همان سيستم قبلي بازگشت و سه پيروزي پي درپي درمقابل فجرسپاسي و پگاه گيلان و پاس تهران بدست آورد. دربازيهاي مذكوراستقلال گل هم دريافت كرد ولي اين گلها عمدتا بخاطراشتباهات فردي بود و به سيستم دفاعي بازنميگشت و لذاهواداران ضريب اطمينان بيشتري رادرخط دفاعي ديدند.

 

       نكته بااهميت ديگر دراين سيستم غيراز ( دو دفاع كناري) اين بود كه دويار دفاع وسط استقلال ( هركدام كه باصلاح سرمربي دربازي باشند) ميبايست تمامي خصوصيات دودفاع وسط كامل رادارا باشند و ازطرفي اگر تيمهاي ديگري همچون تيم ملي ازاين سيستم استفاده ميكند فاكتورهاي ديگري راهم براي حمايت ازدفاع خطي داراميباشند منجمله دوهافبك دفاعي كه درمواقع ضدحمله حريف ازخط دفاع حمايت ميكنند و ....

 

       باتوجه به اينكه درحال حاضراستقلال فاقد بازيكناني است كه فاكتورهاي مختلف اين سيستم جديد رادارا باشند ويا اگرهم اين توانايي راداشته باشند  تغييراين سيستم (زمان بر) مي باشد، چه اصراري است كه ( چنين ريسك) بالايي رادرخط دفاعي بپذيريم و بعنوان مثال دربازي باابومسلم ازسه امتياز بدست آورده 2 امتياز مفت و مسلم راازدست بدهيم؟ درحال حاضر خط دفاعي استقلال نسبت به پارسال واقعا تقويت شده است. حضور حقدوست ( كه يكي ازبهترين دفاع هاي پابه توپ ليگ است) دردفاع مياني و اميرآبادي در پيستون راست وجيلائوري دردفاع چپ و حضور لطفي و صادقي و قرباني و انصافي و درموقع ضروري محمودفكري درخط دفاعي، ضريب اطمينان خط دفاعي استقلال رانسبت به سال گذشته بسياربيشتركرده است و آنچه كه ميماند نظرات برخي كارشناسان است كه گاه و بيگاه ( انگ سنتي) به سرمربي استقلال و سيستم دفاعي آن ميزنند كه بايد نسبت به آن كاملا بي تفاوت بود. مشخص نيست كه آنها چقدر خيرخواه تيم محبوب ماهستند و اصولا چه مقداراطلاعات از اين تيم دارند ....ولي آنچه دراين مدت  ثابت گرديد اين بود كه براي ( تغييرسيستم) احتياج به زمان داريم و لاغير.

 

       ماسال گذشته خرمگاه و ستارهمداني رادرپست دفاع وسط داشتيم كه البته ستارازنيمه فصل ديگرنتوانست بدلائل مختلف براي استقلال كارسازباشد وخرمگاه هم گاهي مصدوم بود ولي باتبعيت ازهمان اصل ( دفاع پوششي) دربسياري ازبازيها موفق بوديم و نمونه اش دربازي باسپاهان اصفهان دربازي برگشت ليگ برتر كه درغياب خرمگاه، لطفي وظيفه دفاع وسط رابرعهده داشت و فقط روي اتفاق دردقايق اوليه بازي يك گل خورديم ولي درنهايت بازي رابرنده شديم و هيچ گل ديگري رادريافت نكرديم عليرغم اينكه سپاهان برخلاف بازي باپاس باهمه ي نفرات و بخصوص مهاجمانش بازي ميكرد.

       باتوجه به مطالب مذكور استقلال ميتواند باهمان سيستم 2-5-3 و عناصرجوان و انرژيك درخط دفاعي خود تبديل به يكي ازقوي ترين تيمهاي دفاعي ليگ برترشود ودرعين حال با سرعت و جسارت پيستونهايش و جنگندگي وبازيسازي خط هافبك و تيزهوشي مهاجمانش هر خط دفاعي راآزاربدهد و گل به ثمررساند. يعني اينكه استقلال توانايي بالقوه بهترين دفاع ليگ رادارد درعين اينكه تهاجمي هم بازي ميكند.

 

       يك نكته ي مهم ديگر   به آمادگي رسيدن ( عليرضااكبرپور) درجناح راست است. بازيهاي استقلال درچندسال گذشته و باحضور اكبرپورثابت كرده است كه هرگاه اوآماده باشد جناح راست استقلال خطرناكترين جناح راست تيمهاي ليگ برتري وحتي  آسيا است. بازيهاي جام باشگاههاي آسيادرغرب آسيادرزمستان 80 را بيادداريم كه باحضورعليرضااكبرپورومهاجمان آماده ديگر  قهرمان غرب آسيا گشتيم و جزو 4 تيم آسيابراي قهرماني اين جام قرارگرفتيم. اين موضوع باضافه سرعت عليرضااكبرپورميتواند كمك حال پيستون راست استقلال باشد كه نقيصه اش رانسبت به جناح چب جبران نمايد. اميدواريم دربازيهاي بعدي كادرفني استقلال و بخصوص اميرخان نسبت به اين موضوع تدابيروعنايت ويژه اي داشته باشند.

 

 

زنده باداستقلال، پرافتخارترين تيم ايران درآسيا.

 

                          آبي دل باشيد و خدانگهدارتان.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید