در و صف شام غريبان حسين(ع)!

(( شام غريبان حسين امشب است امشب است...شام غريبان حسين امشب است امشب است))<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

((طفل يتيمي زحسين گم شده ساربان ساربان... قامت زينب زكمر خم شده ساربان ساربان))

 

تقديم به پيام آورعاشوراحضرت زينب کبری(س) و قافله سالاران اسيران كربلا امام سجاد(ع)

 

 

ای پيام آورعاشورا و ای زينب كبري(س):

 

       درياهاامواجشان راتسليم تو ميدانند و آسمانها نيزنامت رابربلندای خودنوشته اند تا همه جوانمردان و ظلم ستيزان تاريخ ، ازآن درس بياموزند.... من ميخواهم در شام غريبان برادرت و هفتاد و دو سرو خونينش و درتنهايي خويش ، امشب و درشام غريبان گلگون كفنان راه امامت و انسانيت ، ستاره های پرفروغ وخونين تورادرغروب عاشورابه تماشا و تفکر بنشينم و عاشقانه ترين و سرخ ترين غزل هاراتقديم تونمايم.

 

ای فرزند فاطمه(س) و اي مردانه مرد!:

اکنون خاک کربلا پرازواژه های عشق و ايثاراست.اينجاهماره مراسم فرشتگان برپاست چراکه در وقت حيات آنان ،  درکمال بهت وحيرت ،  درسرزمين خشک وسوزان کربلا ، تک درخت شهرعشق به ثمر نشست ودراطراف آن سروهائی رابه نظاره نشستيم که باانفجارخونشان در آسمان غم زده و تيره و تار ظلم و ظلمت بيدادگران زمان ،  تاريخ پرشکوه و پرافتخار تشيع و انسانيت رارقم زدندو پرچم خونين و مقدس (لااله الاالله)  رادرسراسرگيتی به اهتزاز درآوردند.

 

ای خواهرحسين(ع):

تووارث شهيدانی هستی که  در شبهاي تاريك و ظلماني  مشعل هاي رهايي بخش  را برافروختند و  چشمه ی جوشان امامت وولايت رااز (کربلا) برآوردند و تو با پيام خود آن چشمه زلال و ناب رادردشت ها و كويرهاي سياه وخفقان گرفته ی ظلمت واستبداد جاری کرده وتاريخ بشريت  راازآن سيراب نموده ای...

ای دخترعلی(ع):

چشمهای توتبلورعشق واشکهای گرمت زلال جاری ايمان بود. تومهربان بودی و عاشق برادر، ولی دست تقدير تک تک گلهايت رابه بادخزان سپردتابجانب دريابرد.....

ای خواهرحسن(ع):

روح توباباران پيوند خورده بود. قلب تودريارامی سراييدو دريانيزتورا.

ای خواهر عباس(ع):

تو درخزان زندگی ما ، با پيام و رسالت پيامبرگونه ات ، عطر شهيدان را در فضاي غبارگرفته وافکار زنگاربسته ی حياتمان منتشرساختی و اين رسالت توبود.

ای دخت پيامبر(ص):

ازپيام تو باغ هاسبز شدند وستارگان خنديدند. ابرهاگريستند و آسمان زيباترين ترانه رادروصف عاشورائيان سرود.

ای زينب کبری (س):

تو با اين كوه مصيبت كه برشانه هاداشتي ،  از ميان اجساد شهيدان مطهر و زمينهاي سخت وسوزان کربلا گذر كردي  و نخل هاراسلام گفتي ...   تو با پيام خود تمامي نسل هاي آزاديخواه را تا ظهور مهدي(عج) آگاه كردي و هزاران هزار ماهی سرخ دريا هارادرچشمه سارزندگی حياتی دوباره بخشيدی ومانيز پس ازرسالت وپيام تو درسوگ عزيزان و مقربان درگاه خداوند ،  هزاران هزار چشمه گريسته ايم...

ای ازتباردريا:

من هماره باحنجره ی تو ، آوازبهاررا و باپيام تو ايثار واخلاص هفتاد و دوغزل را می سرايم وازخداوندميخواهم که تا زماني باقي است در ولايت شما ذوب گشته وازکژی هاگسسته شوم .

ای عمه ی مهربان:

راستی چرا تاكنون به مانگفته ای که آن جماعت خون آشام و ناجوانمرد باآن طفل خردسال ،  همان طفل خردسال خورشيد کربلا ،  چه کرده اند که نيلوفران اين جهان بر کبودی پيکرش غبطه می خورند؟!.....

 

و اكنون تقديم بتو اي امام سجاد (ع) و اي قافله سالار اسيران كربلا:

        

تقديم به تو که عطرياس هارادرهوای غبارگرفته از ستم ظا لمان پراکندی.

         

تقديم بتو که آن روزبيماربودی و ماندی و در ورای سکوت ، خشم و فرياد بي صدا گشتي و  عاشورارابه تمام وکمال به تماشانشستی وعصاره قساوت های تاريخ رانظاره کرده ای!...

       

 آنروزکه دشنه شقی ترين انسان فرودآمد و تک درخت تنومند امامت و پدر بزرگوارت  راسر بريد ، تو و عمه ات  زينب(س) ،  درسجاده نماز و گسترده به خون ، مرزهای امامت ، ولايت و انسانيت  رابه جهان بيکران گسترش داديد.....

          آنشب که کودکان وزنان داغدارواسير، در لا به لای خيمه های شعله ور ،  رقص شعله هاو جنايات آن قوم نابکا ررانظاره گربودند ، تو دست بسته بودی و نيايش گر رويش خورشيد در صحرای کربلا!....

ای قافله سالاراسيران كربلا:

         بمابگو که آنشب ،  درشام غريبان كربلا ،  چگونه بود که خنجربرفرياد کو دکان حسين(ع) فرود می آمد و نيلوفران ، درمرگ کودکان بی پناه ناقوس می زدند؟!!!

 

          آری بمابگو.....آری بمابگو..... ای کربلا...  به مابگو که ازنمازودعای قافله سالاران اسيران كربلا و عمه اش  چه رازی شنيده ای که تربت پاک بقيع وکربلا ،  ازخون سرخ شهيدان راه عشق ، هم چون هزارهزار آتشفشان سرخ ، آتش گرفته است؟!!!...

 

درود برمهدي(عج) ،  پايان بخش سياهي ها و جنايت هاي تاريخ و آغازگر صلح و آزادگي....

 

درود بر مهدي(عج) ، منتقم خون شهيدان كربلا................................

                                                                                      التماس دعا.مجيد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید