فقط 3 امتیاز را گرفتیم ...

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

همانگونه که پیش بینی میشد بازی استقلال - راه آهن کاملا تحت الشعاع دربی قرارداشت... استقلال فقط 3 امتیاز ازبازی مزبور را میخواست که با روحیه بهتر و امتیازبیشتری به مصاف رقیب بشتابد و موفق گردید به اهدافش نائل گردد  هرچند که هواداران استقلال در طول زمان بازی و بخصوص دقایق پایانی آن جان بلب گردیدند!... اگرمنصفانه به روند بازی و اتفاقات آن بنگریم ، باید اعتراف کنیم که  این بار ازخوش شانسی استقلال به وجد آمده ایم...  باتوجه به آمار بازی باید اعتراف کنیم که این بار و دراین بازی " شانس " روی خوش به استقلال نشان داد تا هواداران استقلال همچون آبی پوشان باروحیه بهتر و امیدوارانه به استقبال بزرگترین رویداد ورزشی کشور بشتابند.

 

این بازی نمیتواندبهیچوجه نمایشگر سیمای استقلال وملاکی قطعی برای شناخت استقلال واقعی باشد هرچند که قلعه نویی سعی کرد که  ترکیب اصلی استقلال  ( دربازی قبل ) رادستخوش تحول و دگرگونی نکرده و به این بازی بمثابه یک بازی تدارکاتی ( نه تشریفاتی ) بنگرد.

  

البته همه اینها نمیتواند توجیه وبهانه ای برای سرپوش نهادن برضعف های فنی ، تاکتیکی و فردی بازیکنان باشد و بهرحال این ضعف ها برای بازیهای آتی وبخصوص دربی نگران کننده است ... کیفیت بازی آبی پوشان دراین بازی با بازی قبل کاملا متفاوت بود که شاید دلیل عمده اش این باشد که استقلال مهیای دربی میگردد... استقلال حتی دربازیهایی که نتیجه را واگذار کرده بود بلحاظ  "موقعیت گل" ، آماری بهترازاین بازی داشت!...

  

بهرحال خوشحالیم که فعلا هر 3 امتیازاین بازی راگرفته ایم و موقعیت خود را درجدول کمی بهبود بخشیده ایم.

 

امیدواریم استقلال دراین هفته روزهای بدون حاشیه و آرامی را سپری نماید و بدون مصدوم و باهمه توان به دیدار رقیب سنتی بشتابد... انشا’ا... قبل ازبازی مزبور درمورد آن خواهیم نوشت...

آبی دل باشید و خدانگهدارتان...

/ 0 نظر / 10 بازدید