قدر ( عنايتی) رابدانيم!

استقلال تهران ۲- استقلال اهواز۲

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

باتاءخير چندروزه درمورد اين بازی نکاتی رايادآوری ميکنم:

۱- خيلی هاانتظارداشتند که باتوجه به بازی فصل گذشته استقلال تهران باهمنام اهوازی اش در شهراهواز، و باتوجه به محروميت هاومصدوميت های چندين بازيکن استقلال تهران، اين بارهم استقلال در اهواز( بازنده) شده و ( سوژه) برخی رسانه هاگردد ولی اين استقلال تهران بود که در همان ابتدای بازی ۱ گل زيبا باضربه سرعنايتی به ثمررسانيد تا حريف بدنبال کسب نتيجه مساوی بدود.

۲- ترکيب استقلال بقرارزيربود: توپولوويچ ( دروازه بان)- قربانی و حقدوست و لطفی ( مردان دفاعی)- فرزاد مجيدی و اميرآبادی ( پيستونهای راست و چپ)- کاظمی و فکری و شيری ( مردان خط ميانی) و عنايتی و نيکبخت ( خط حمله)..... البته برخی تغييرات نسبت به ترکيب سابق ( اجتناب ناپذير) بود. درترکيب خط دفاعی، لطفی به جای صادقی درترکيب اوليه حضورداشت و درخط ميانی هم از ( شيری) بجای ( منصوريان محروم) استفاده شده بودو از( نيکبخت) هم در( خط حمله) استفاده شد.

۳- پس ازسانترعالی فرزادمجيدی و به ثمررسيدن گل برای استقلال، اهوازيها دست به حمله زدند و روی ( دوضربه ايستگاهی) به ( دو گل) رسيدند که درموردگل اول ( اشتباهات خط دفاعی و ميانی و دروازه بان) و درمورد ( گل دوم) اشتباه ( دروازه بان) استقلال چشمگيربود..... نيمه اول نيمه جذابی بود و ( عنايتی) بارديگر دراواخر اين نيمه روی يک ضربه کرنر ( فرزادمجيدی) و برروی سر مدافعان حريف گل مساوی استقلال و گل دوم خودرابه ثمررسانيد تا ثابت کند استقلال بايد بيش ازازاين ( قدردان) يکی از بهترين مهاجمان استقلال و ليگ برتر باشد.

۴- درنيمه دوم بازی جذابيت نيمه اول رانداشت و تقريبا دوتيم به اين نتيجه رسيدند که ( تساوی) برای اين نتيجه ( عادلانه) است! استقلال تهران که ( مدعی قهرمانی) است ازاين ( تساوی) ها کم نداشته و ازاين بابت ( زيان) ديده است. البته درنيمه دوم از سياوش اکبرپور و عليرضااکبرپورهم استفاده گرديد و دردقايق آخربازی هم صادقی بجای لطفی مصدوم روانه ميدان شد....... آمارو ارقام بازی نشاندهنده يک بازی پاياپای بود هرچند که ( تعدادکرنرهای استقلال تهران) تقريبا ۳ برابر اهوازی ها گرديد.

۵- نقطه قوت استقلال دراين بازی ( عنايتی) بود و نقطه ضعف آن ( عدم جايگيری مناسب مدافعان برروی ضربات ايستگاهی) و ( عکس العمل های تاءخيری دروازه بان) بود. ( شيری) دراين بازی هم نتوانست ( انتظارات) رابرآورده نمايد. گويا امسال، ( سال شيری) نيست!.....

       استقلال درحال حاضربا۲۶ امتياز درمکان پنجم جدول قراردارد و اگر(قهرمانی) را طالب باشد بايد ( ازهفته آينده) فرارخودرا برای ( صدرجدول) آغازنمايد.

 

خلاصه ای ازبرنامه ۹۰

 خلاصه اي از برنامه 90 ديشب با تحليل و شرح برخي قسمتهاي مهم آن عبارتست از:

1- بازي استقلال تهران - استقلال اهواز..... نظركارشناس فني برنامه ( حاج رضايي) اين بود كه ( استقلال تهران) با تشكيل ( مثلت) هاي روبه جلو در امر گلزني موفق بود. ايشان بهترين بازيكن استقلال تهران را ( عنايتي) دانست و درمورد بهترين بازيكن استقلال اهواز هم بازيكني را مشخص نكرد.......... كارشناس داوري برنامه 90 ( نصيرزاده) بود.... البته بيشتر زمان بازي استقلال صرف مصاحبه ( فردوسي پور) با ( ده مياني) رييس كميته انضباطي فدراسيون و ( شفيع زاده) مديرعامل استقلال اهواز درمورد محروميت عنايتي و بازيكنان منتظرالجلسه استقلال اهواز شد كه بحث داغ روز بوده است ......


       به اعتقاد من بخاطر اجراي عدالت ، ( استقلال اهواز) و هرتيم ديگري هم بايد از اين امتياز ( فوريت رسيدگي) به موارد بازيكنان خود ( بهره مند) گردند ولي اين دليل نميشود كه ( وضعيت عنايتي) را ( مشابه) وضعيت برخي ديگر ازبازيكنان ( منتظر رسيدگي) بدانيم .... از جهت ( رسيدگي فوري) به ( موردعنايتي) حق بااستقلال اهواز و هرتيم ديگري است ولي از جهت ( مقايسه جرم عنايتي و بازيكنان ديگر) آقاي ( شفيع زاده) و ديگران نميتوانند قضاوت نموده و نظردهند!

جواب اين موضوع را بايد ( آقاي شفيع زاده) از ( فدراسيون) و ( كميته انضباطي) بشنود و ( هدف حمله) ايشان نبايد ( استقلال تهران) باشد! ...... ضمنا ايشان ميتواند اين سوال راهم از ( فدراسيون) انجام دهد ( و آنها هم مي بايست جواب دهند) كه آيا ( رهبري فرد) كه دربازي ( سايپا - پرسپوليس) باكارت قرمزمواجه گرديد، آيا نبايد ( بخاطر لگدزدن به بازيكن حريف پس از برخورد منجر به اخطار و ساكن شدن بازي!) شامل ( محروميت ) جداگانه اي هم گردد؟!..... آيا همان ( محروميت اتوماتيك وار) براي ايشان كافي بوده است؟!.... آيا براي تيمهاي ديگر چنين حركاتي جريمه اي جداگانه ندارد؟!..... ازاين موضوع مثالهاي زيادي ميتوان زد.... ولي مشكل اينجاست كه ( عنايتي) براي استقلال دو گل زده است!..... اصولا چرا از زاويه ديگر به قضيه ( عنايتي) نمينگرند كه او به ( داور بازی استقلال - سپاهان) تهمت نزده است؟!

جالب اين بود كه ( فردوسي پور) در برنامه 90 اعلام كرد كه فقط ( عنايتي) نبوده است كه اين اظهارراكرده است بلكه ( چندين بازيكن) استقلال همزمان اين مورد راتاييدكرده اند!... در برخی رسانه ها ازقول ( استقلال اهواز) به ( امير) نوشته اند : ( امير، ژنرال باش نه سرباز صفر!) که بايد بحال ( مديريت استقلال اهواز) تاءسف خورد! چون آنها خوب ميدانند که همين ( امير) بود که اجازه نداد ( استقلال اهواز) از ۱۴ تيم ليگ برتر سقوط کند! و برای آنها بنای ( مستحکمی) ساخت که برپايه های آن ( فرمانروايی) کنند!.....

      بازهم تاءکيدميکنم که خواستارشدن ( اجرای عدالت) از( فدراسيون) و ( کميته انضباطی) حق طبيعی همه تيمهااست ولی ( مديريت استقلال اهواز) بی جهت ( مواردبازيکنان خاطی) خودرا با ( مورد عنايتی) مقايسه مينمايد!...... فراموش نکنيم که دربرنامه ۹۰ هفته قبل کارشناس داوری ( آقای فنايی) راجع به ( اخطاردوم سامره) تذکر جالبی به ( قهرمانی) داده بود مبنی براينکه بلحاظ ( مديريت بازی) ميشد اين اخطار داده نشود و..... و قطعا اگر ( داور) اين بازی را ( مديريت) کرده بود نه ( سامره) اخراج ميشد که ازبازی با ( استقلال اهواز) محروم گردد و نه برای عنايتی سوژه ای ساخته و پرداخته ميگرديد و نه ...2- بازي فجر شهيد سپاسي - فولاد خوزستان........ عمده ترين صحنه اين بازي ازنظر كارشناسي داوري ( پنالتي منجر به گل) براي فولاد خوزستان بود كه ( مردود) شناخته شد!... البته قبلا هم صحبتهايي مبني بر ( مردود بودن پنالتي) براي ( فولاد خوزستان) انجام شده بود ولي نمايش چندي باره ( تصويرهاي آهسته اين صحنه) موءيد همين موضوع بود.

...... ضمنا دربرنامه 90 دوسه هفته قبل هم كه بازي ( فولاد خوزستان - پگاه) تحت كارشناسي داوري قرارگرفت ( باحضور جلال مرادي بعنوان كارشناس داوري) گل دوم فولاد به پگاه ( مردود) اعلام گرديد باينصورت كه بازيكن فولاد در(آفسايد) بود و همين بازيكن روي توپ ارسالي ( تاءثيرگذار) گرديد و توپ به ( موءمن زاده) رسيد و اوهم ( گل برتري فولاد) را وارد دروازه حريف كرد..... 

       پس يادآوري اين نكته ( بسيار بااهميت) است كه در چند هفته اخير ، ( فولاد خوزستان) ، برطبق نظر كارشناسان ( برنامه 90) بخاطر اشتباهات داوري ( 4=2+2) امتياز ناقابل را از ( اشتباهات داوري) نصيب خود كرده اند! .... البته ( فوتبال) هم همچون ( زندگي) فراز و نشيب دارد و امكان دارد همين اشتباهات درادامه بازيها به نحو معكوس براي ( فولاد خوزستان) اعمال گردد....  فعلا که ( فولادخوزستان) بخاطر اين اشتباهات ( فاصله ) خوبی از رقيبان مدعی گرفته است!.... 

3- بازي پرسپوليس - فولاد خوزستان...... اين بازي پربرخورد شامل ( اشتباهات فاحش داوري) از طرف ( مسعودمرادي) است ...... برخي نكات را كه بخاطر سپرده ام بازگوميكنم:

الف - صحنه خطاي انصاريان كه منجر به گل اول شد ( كارت قرمز) داشت. كارشناس داوري وقتي اين صحنه راديد صدايي از گلو درآورد! ... همچنين ( رهبری فرد) هم ميتوانست دوکارته و اخراج گردد.

ب - برخي خطاهاي بازيكنان پرسپوليس هم كارت زرد داشت و برخي صحنه ها را هم كه از سيما ديده بوديم نشان ندادند و اين باعث شگفتی است!

ج - درمورد صحنه اي كه برخي ميگويند ( پنالتي) براي پرسپوليس بوده است ( كارشناس داوري) به خطا اعتقادنداشت و اظهاركرد كه ( اولادي) هنوز در ( پنالتي گرفتن) تخصص ندارد!...

د - نكته مهم اين است كه ( كارشناس داوري) در تبيين ( چنين اشتباهات ) از طرف ( مسعود مرادي) عنوان كرد كه احتمالا بخاطر ( جو ورزشگاه) بوده است!........ كلا اين بازي بسيار ( پربرخورد و فيزيكی) بود که مواردی راهم نشان نداند منجمله ( خطای سنگين اسدی) برروی ( مبعلی) و ....


و اما شاخص ترين مورد ( خطاي بازيكنان فولاد) برروي بازيكنان ( پرسپوليس) كه از ديد داور و قضاوت او پنهان ماند ( ضربه آرنج بداوي به صورت كريم باقري) بود كه بنظر ( نصيرزاده) بايد با ( كارت قرمز) مواجه ميگرديد........

درمورد ( صحنه برخورد پاي بازيكن فولاد به صورت پژمان جمشيدي)، نصيرزاده اظهاركرد كه ( عمدي) نبوده و ( بي مبالاتي) كرده است........ ولي بطوركلي ميگويم كه صحنه هايي از بازي دربرنامه 90 نيامد ( نميدانم آيا شوت زدن انصاريان را به صورت شريفي نسب نشان دادند ياخير؟)........

.......... البته در مورد ( كارشناسي داوري) بازيهای حساسی همچون اين بازی بهتراست حداقل ( دونفرکارشناس داوری) دربرنامه ۹۰ حضورداشته باشند.

 

استقلال اين هفته با ( صباباتری) بازی دارد و اميدواريم که باپيروزی دراين بازی درجمع ( مدعيان قهرمانی) باقی بماند.... عليرغم اختلاف امتياز فولاد ازتيمهای ديگر خيلی زود است که ازهم اکنون ( سيمای قهرمان) ليگ برتر هويدا گردد!......

 

آبی دل باشيد و خدانگهدارتان.....

/ 0 نظر / 4 بازدید