دورخيز آبي و قرمز و دربی ۶۱

 

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

بازی دوتیم آبي و قرمز درهرشرایطی میتواند علیرغم تاءثیرگذاری بر فضای ورزشی کشور ، تمامی مناسبات جامعه را هم بشدت تحت الشعاع قراردهد... دربي دوتيم سرخابي همواره دركانون توجهات ميليونها نفرازمردم كشور و حتي خارج از كشور اعم از خردسال و نوجوان تا افرادمسن قرارداشته است و معمولا اكثركانالهاي خبري ورسانه اي كشور درروزموعود به ورزشگاه آزادي منجرميگردد!...  اكنون درآستانه دربي 61 بهتر ميتوان شرايط دوتيم را نقد و تحليل كرد:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

استراتژي و هدف استقلال براي ليگ برتر دفاع ازعنوان قهرماني است و تمامی اتفاقات لیگ برتر را اززاویه تحقق این هدف نظاره میکند .. بااین مقدمه میتوان حکم داد که  دربی 61 باتمام ویژگیهای خود میتواند مرحله و بخش مهمي از برآورده شدن و تحقق اين هدف باشد ... كدام هوادار سرخابي و يا فوتبالدوستي است كه نداند نتيجه دربي اهميتي كمترازقهرماني ندارد؟!... و علاوه برآن استقلال مي بايست هواداران خودرا برای ادامه راه لیگ و عرصه آسيا امیدوارنماید.... هواداراني كه بخشي ازآنها در بازي باراه آهن نشان دادند نميخواهند وارث بحران مديريتي و چالش هاي چندماهه اخير مديريت استقلال باشند.

 

پرسپولیس هم درشرایطی پای به عرصه دربی میگذارد که شدیدا محتاج این پیروزی است ... یک پیروزی روءیایی که میتواند مرهمی باشد برزخمهای دل ميليونها هواداري که سالیان سال است درعطش ثبات و آرامش و به اوج رسیدن تیم محبوشان میسوزند و میسازند... پرسپوليس بعد از جام حذفي هيچ اميدي بجز اين ليگ و برد دربي ندارد تا به طلسم باختهاي سه سال اخير دردربي پايان بخشد و با روحيه جديدي راه پرفرازونشيب ليگ را ادامه دهد.

 

البته اگر استقلال توانسته بود  از راه آهن و فولاد خوزستان امتيازات كامل را بگيرد شايد باعث ميشد كه كادرفني استقلال فشاركمتري را احساس نمايد ولي اتفاقات بازي باراه آهن و پيامدهاي آن حساسيت هاي دربي را براي كادرفني استقلال هم به نهايت رسانيده اند هرچندكه مسئولين استقلال اعلام كرده اند تركيب كادرفني استقلال تغييرنخواهدكرد... آري ، كادرفني استقلال بيش از سال گذشته فشاردربي را برگرده خود احساس ميكنند زيرا رهبريت اين كادر يك بحران ناخواسته را دربازي باراه آهن بچشم ديده است...

 

 

 

دربي61  برای پرسپولیس نیز ازجنبه هایی دیگر بسیار حیاتی است... پيروزي دربازي مزبور ميتواند علاوه بر واردکردن یک شوک مثبت به تمامی ارکان باشگاه جهت قرارگرفتن این تیم برروی ریل قطار اصلاحات وایجاد روند صعودی باکادرفنی جدید ،  جهش فوق العاده اي بلحاظ   روحی – روانی ، به كادرمديريتي و فني وبازیکنان و هواداران بدهد وسرخ پوشان راهم از دنیای برزخ فعلی خارج کرده و اعتمادبه نفس مطلوب را برای ادامه راه ليگ به آنان تزریق نماید و البته مهمترازهر چيز براي خیل هواداراني كه چندين سال است در انتظار ديدن افق هاي روشن لحظه شماری میکنند ، پیروزی دراین دربی  بسيارحياتي است... هواداران این تیم ازدوره دوم لیگ برترتابحال ،  رنگ ثبات و آرامش را در بالاترین راءس هرم قدرت باشگاه و کادرفنی  وپیکره پرسپولیس ندیده وتیم محبوشان راهم درسیمای یک قهرمان نظاره نکرده اند و ... فلذا بسیارامیدوارند که باهمين كادرفنی ، بتوانند شاهد هجرت ابرهای تیره رنگ و سیاه ازفضای آسمان  تیم محبوبشان باشند و چه فرصتی ازاین بهترکه تیم محبوب آنها قادرگردد برنده یک نبرد حیثیتی باشد؟ ... نبردی که درطول چندین دهه ازتاریخ فوتبال ایران توانسته است نسلهای مختلفی را باگرایشات مختلف و افکار مختلف و .... گردهم آورده و درغم و شادی یکدیگر شریک گرداند.

 

برای تمام ارکان باشگاه پرسپولیس و بویژه هوادارانش ، پیروزی دربرابر حریف سنتی که چندین سال است درنبردهای مستقیم و جدول رده بندی لیگ برتر برآنها برتري داشته است ، علاوه براحیای غرور پایمال شده ، میتواند بمثابه یک استارت عالی و بعبارتی یک سکوی پرتاب ایده آل تلقی گردد که هرچه سریعتر ازفضاي بحراني سابق خارج شده  وازگذشته های خاکستری رنگ فاصله بگیرد و لذا چه فرصتی ازاین بهتر که باپیروزی برحریف سنتی اش، بخشهای مهم وحیاتی از هدفهای متعدد فنی و روحی – روانی و... اجتماعی اش محقق گردد؟...

 

 

و البته چون سکه دورودارد باید احتمال شکست راهم برای هردوتیم درنظرگرفت... شکست دربازي مزبوربرای آبی پوشان دورشدن ازثبات و آرامش عليرغم داشتن جايگاه مناسب درجدول است... امكان دارد که این شکست جبران ناپذیرباشد و كادرفني استقلال فرصت چنداني براي اثبات خود نداشته باشد... كادرفني استقلال ازابتداي اين ليگ زيرتيغ انتقادات بسياري ازرسانه ها و كارشناسان بوده است ولي با نتيجه گيري خوب اجازه واردشدن بحران را به پيكره استقلال نداده بود... قطعا انتظارات ازاستقلال بعنوان قهرمان ليگ و نماينده كشور درقاره كهن آسيا افزايش يافته است و ميتوان افزايش انتقادات به كادرفني و استقلال را ازهمين منظرنگريسته وتوجيه كرد هرچندكه با 2 تساوي اخير و درصورت شكست ازرقيب سنتي ، تضميني براي ثبات  و بقا’ كادرفني وجودندارد... ازسويي ديگر سياستگذاران اصلي اين باشگاه هم تضميني ندارند كه درصورت تعويض كادرفني درميانه نيم فصل بتوانند بهترين راهكار اجرايي را به منصه ظهور برسانند!... دست زدن به تركيب کادرفنی استقلال حتي درصورت باخت دردربي يك ريسك بزرگ است ولي بهرحال اين كادرفني ازثبات و آرامشي كه دراوايل فصل برايش وجودداشت برخوردارنيست.

 

ازطرفی باخت برای قرمزپوشان ممکن است باعث رجعت تمامی ارکان باشگاه به وضعيت ناپايدار قبلي گردد و اصلاحات نوین پرسپولیس که بامدیریت جدید آغازگردیده است به یک چالش واقعی کشیده شده و رنگ ببازد و یاآهنگ آن کند گردد واگرچنین شود ،  قطعا چنین پیشامدی را میتوان یک ضايعه برای اصلاحات پرسپولیس بشمارآورد... اصلاحاتي كه کادرمدیریتی جدید پرسپولیس وحامیان آن ، تابحال از انجامش بخوبی برآمده و نشان داده اند كه همچون غمخوار قصدندارند شيب اصلاحات راآنقدرزياد نمایند كه به سرنگونی و فروپاشی این کادرمنجرگردد...

 

واقعیت این است که معماران و تئوریسین ها و آغازگران اصلاحات نوین پرسپولیس بخوبی میدانند که چه خطراتی برسرراه قطار اصلاحات کمین کرده است... آنهاجریاناتی رامشاهده میکنند که منتظراست پرسپولیس دربازیهای حساس نتیجه نگیرد تا مجددا همچون 3 سال قبل تاریخ را بنوعی تکرارکرده و استمراربخشند و این نهال نورسته را ازبیخ و بن برکنده و اجازه ندهند که این تیم باکادرمدیریتی و فنی جدید نفسی تازه کرده و اصلاحات اساسی را به انجام برساند...

 

عنایت به نکات مزبور مبین این واقعيت است که دربی مزبور برای  هردو تيم آبي و قرمز  ازاهمیت ويژه و حیاتی برخورداراست... درواقع اگردرفصل گذشته اهميت دربي براي تيم پرسپوليس بخاطر امتياز و قهرماني نبود و فقط يك نبرد حيثيتي محسوب ميگرديد ، ولي اين بار پرسپوليس سوداي قهرماني ليگ برتر را درسردارد و اين قضيه بادربي 60 تفاوتهاي اساسي دارد.

 

ازيك منظر دربي 61 نبرد دو مردي است كه سياست هاي اين بازي راتعيين ميكنند... يكطرف مرفاوي كه هرچنددرامرسرمربيگري تجربه كمي دارد ولي بعنوان بازيكن و مربي استقلال درگذشته هاي نه چندان دور تجارب بسيارزيادي از اين نبردسنتي دارد... يكطرف ديگرهم مرد باتجربه ترك تباراست يعني مصطفي دنيزلي... مربي اي كه معروف است مرد روزهاي بزرگ نيست!... نتيجه بازي پاس با العين امارات و ازدست دادن جام حذفي و قهرماني ليگ برتر براي پاس وقايعي است كه برخي ازكارشناسان را به تمام كننده بودن وي دچارترديد ساخته است و اكنون بايد نگريست كه سرمربي جوان استقلال ومرد كهنه كار پرسپوليس چگونه ميخواهند اين نبرد را رهبري نمايند؟...

 

البته شايد شرايط فوق الذكر باعث احتياط و محافظه كاري دو قطب بزرگ فوتبال ايران باشد... يعني اينكه دوتيم به تساوي رضايت دهند.. شاید نتیجه تساوی را بتوان بهینه ترین حالت برای جدال آبی و قرمزدانست...! نتیجه ای که میتواند برای هواداران پرسپولیس کمرشکن نباشد وجریان سازان هم نتوانند ازاین آب گل آلودماهی بگیرند... و استقلال هم بتواند با گرفتن 1 امتیاز برای ادامه راه لیگ باهمين كادرفني گام بردارد ودچاربحران نگردد... درواقع دربي 61 را ميتوان نقطه عطف و تاريخساز دوقطب آبی و قرمز کشوردانست ولذا بااين وضعيت ريسك كردن دل شيرميخواهد!... ريسكي كه ميتواند يك طرف را به عرش رسانيده و يا به فرش فرودآورد...! ...

 

اميرقلعه نويي درسه سال متوالي با تلفيقي از ريسك و منطق برنده بي چون و چراي دربي در مقابل همتايان قرمزخودبود و اكنون نوبت مرفاوي است كه شانس خودرادراين عرصه آزموده و توانايي هاي خودرا برفوتبال ايران و رقيب سنتي خود ديكته نمايد..... پس بايد منتظرروزموعود بنشينيم....

 

 

به اميد پيروزی استقلال و سرافرازی آبی دلان...

 

/ 9 نظر / 11 بازدید
۱ پرسپوليسيه ۲ اتيشه

با سلام...مرسی از اپديت قشنگتون اقا مجيد..مرسی که هم از استقلال صحبت ميکنيد و هم از پرسپوليس...و اما اگه ميشد بعد از بازی يه اپديت داشته باشيد خيلی خوب ميشد..حالا باز هم نظر خودتون...به هر حال اين بازی خيلی خيلی مهمه و بايد يه فرقی با بازيهای ديگه داشته باشه...شما وقتی استقلال يه بازيه معمولی و نه زياد مهم داشته باشه اپديت ويژه ميکنی ..اما وقتی در يک پيکار دربی و مهم ميخواد بازی کنه اپدیت نکنی يخورده ناجوره ها...

مجيد

سلام به دوست قرمز و ۲ آتيشه... من بعدازبازيها آپديت ميکنم ولی نه همانروز بلکه معمولا روزهای بعد... يک علتش هم اينه که برای تهيه مطلب بايد وقت بذارم که اگه دقت کنيد مشاهده ميکنيد تهيه اين مطالب وقت گيره... خدانگهدارتان...

maryam

استقلال برنده ميشه خدا ميدونه که حقشه

مجيد

تيمی که بلحاظ روحی - روانی برترباشه ميتونه برنده ميدان باشه و استقلال ازاين جهت مزياتی داره که بازيکنان باتجربه تر و دربی ديده تری داره و البته حوادث بازی هم ميتونه سرنوشت سازباشه.. مثلا پنالتی و يااخراج و ...

افسانه

دلم اندازه همه ابرا گرفته،از امير بدم می آد،بد وقتی استقلال رو تنها گذاشت،کاش پور حيدری بود،کاش...

مجيد

دوستان سلام: خيلي كلي عرض ميكنم كه نظريات مختلفي درمورد 2 روي سكه فوتبال ارائه شده است كه نظر مجيد جلالي هم درنوع خود جالب است كه ميگويد: فوتبال هم مثل زندگي بالا و پائين داره... امروزهم استقلال به روي ديگرسكه رسيد يعني شكست.... بقول معروف: هميشه شعبان يك بارهم رمضان!... تحليل بازي و موارد فني بازي درحال حاضر درحوصله اين ستون نيست ولي درنيمه دوم پرسپوليس برتري محسوسي داشت.... هرچندكه بعدازگل برتري پرسپوليس استقلال هم چند موقعيت بسيارخوب داشت ولي خب بازم فوتباله و هزارويك اتفاق... درمقايسه باسال قبل هم پرسپوليس تفاوتهاي زيادي كرده بود و هم استقلال... پرسپوليس بازي حسابشده تري را نسبت به سال قبل انجام ميداد و ازبحرانهاي سابق كاملا دوربود ولي استقلال نسبت به سال قبل بازيكنان زهرداري همچون عنايتي و جباري را ازدست داده بود ضمن اينكه در نقطه قوت خودكه خط دفاعي هم بود كم اشتباه نبود... اشتباهات خط دفاعي و دروازه بان استقلال درهر2 گل به ثمررسيده كاملا محسوس بود.... مهاجم شدن انصاريان هم نتوانست كارساز باشد و او موقعيت چنداني نداشت...

مجيد

بقيه: داشتم عرض ميكردم كه درهر2 گل به ثمررسيده پرسپوليس اشتباهات دروازه بان و خط دفاع بسيارفاحش بود و البته اگر اشتباهات نباشد نام فوتبال راهم بايد عوض كرد!... استقلال هم ازاشتباه حريف وبخصوص كريمي به گل رسيد و بهرحال پرسپوليس بعداز حدود بيش از 3 سال مقابل استقلال به برتري رسيد... آخرين برتري پرسپوليس مقابل استقلال به نيم فصل دوم زمان كخ برميگشت كه البته كخ بركنارشده بود و منصورخان تيم بحراني استقلال را موقتا تحويل گرفته بود... استقلال بدنبال گل برتري بود كه گل دوم را دريافت كرد و البته نميتوان به مرفاوي ايرادگرفت كه چرا احتياط نكرد و به مساوي راضي نبود زيرا اگرچنين شده بود ومساوي هم گرفته بوديم ازاو انتقاد ميكرديم ولي ميتوان خط دفاعي را كه نقطه قوت اصلي استقلال در سال گذشته و امسال است مسبب وعامل اصلي گل برتري حريف و اصولا اين شكست دانست....فعلا خدانگهدار

حميد ۱۳۷۰

سلام دوست عزيز خيلی از وبلاگ تون خوشم اومد استقلال با اينکه باخت ولی بازی خوبی داشت انشا الله استقلال هم قهرمان آسيا مشه هم قهرمان ليگ برتر به کوری چشم پرسپوليس و... به هر حال کلاسی که استقلال داره هيچ تيمی نداره وبلاگ هايی که هوادان استقلال داره پرسپوليس نداره ما هميشه موفق بوديم الان هم هستيم پس جای هيچ نگرانی نيست به من سر بزن من توی پيوند وب تو را گزاشتم به من سر بزن يا علی

حميد ۱۳۷۰

سلام دوست عزيز به من سر بزن استقلال قهرمان است هيچ جای نگرانی نيست