دربی 67 ، پایان عصر یخبندان؟!

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان

   

۵ تساوی پی درپی در 5 شهرآورد سنتی ، حاصل نبردهای اخیرومتوالی سرخابی هاست ... همان غول های آبی وقرمزی که چندین سال است نتوانسته اند پس از اتمام 90 دقیقه بازی ، آن هیجان وصف ناشدنی همیشگی وتاریخی را به خیل هواداران و فوتبالدوستان منتقل نمایند و لبخند و اندوه را برلبان و صورتهای میلیونها هوادارمشتاق بنشانند... درنظرداشته باشیم که درگذشته های نه چندان دور نبرد گلادیاتورهای آبی و قرمز ونمایش دلپذیر آن بگونه ای بود که می توانست خون تازه ای را تاماه ها وحتی سالیان سال به پیکره فوتبال ایران تزریق نماید و میلیونها هواداررا پس ازبازی و تاچندین روز به جشن وشادمانی وادارنماید و درعین حال میلیون ها هواداراز قطب رقیب و مغلوب این رقابت سنتی ، با فرورفتن دراندوه وماتم ، درانتظاری کشنده و درعین حال لذت بخش یک نیم فصل دیگر را سپری می کردند تا نوبت انتقام تیم محبوب آنها فرارسد و... ادامه داستان...

 

بامقدمه مزبور به اصل موضوع می پردازیم:5 شهرآورد متوالی است که حساس ترین بازی فوتبال لیگ برتر ایران که درگذشته هایی نه چندان دور ، همچون یک خون تازه درشریانهای اندام ورزش قهرمانی کشور و بویژه فوتبال جریان می یافت و نشاط ، شادمانی و هیجان را درپیکر وبدنه اجتماعی کشوروبه ویژه میلیون ها نوجوان وجوان تزریق می کرد وآنهارا سیراب می نمود ، به یک بازی کاملا تشریفاتی تبدیل گردیده وخیل هواداران سرخابی و حتی کل هواداران فوتبال ایران را بهیچوجه ارضا نمی کند... قطعا برای میلیونها هوادارفوتبال و سرخابی که درسال فقط 2 بار امکان نظاره کردن و لذت بردن از نمایش شهرآورد فوتبال تهران رادارند پذیرفتنی نیست که انتظار کشنده خودرا با یک بازی محافظه کارانه و یک نتیجه تساوی کسل کننده به پایان رسانیده و تا شهرآورد بعدی در انتظار وصال سرابی دیگرباقی بمانند...!
البته هرچندکه ازطرف متولیان فوتبال کشور وارگانهای ذیربط برنامه ها ، تمهیدات وراهکارهای متعددی برای عدم ایجادحساسیت های کاذب برروی این بازی اعمال واجرامی گردد تا این نمایش عظیم بخوبی انجام شود و پیامدهای منفی اجتماعی آن به حداقل تنزل نماید ، اما می بایست این واقعیت راهم پذیرفت که اگرهم حساسیت های این بازی کمترازحدمعمول و میزان معقولی گردد و نهایت هدف دوقطب آبی و قرمزوبرگزارکنندگان شهرآوردسنتی اخذ 1 امتیاز و " نباختن " باشد ، پس ازچندی میلیون ها هوادارسرخابی که همواره شعورفوتبالی خودرا ( درکنارشورفوتبالی ) در گذرگاه های تعیین کننده به نمایش گذاشته اند ازاین فوتبال دلزده شده و دچارسرخوردگی می گردند و ازاین بازی سنتی جزخاطراتی اندک باقی نمی ماند.
بی جهت نیست که بخشی ازهواداران فوتبال و بخصوص هواداران سرخابی نگاهی بدبینانه به این بازی پیداکرده اند مبنی براین که نتیجه این بازی می بایست تساوی باشد و امتیازات تقسیم گردد... یعنی نتیجه ای که هیچ پیامدی نداشته باشد و هیچ هواداری دچارغم واندوه نگردد!... هیچ مشکلی پیش نیاید و هیچ حساسیتی برانگیخته نشود و... درحالیکه درتمام کشورهای صاحب نام فوتبال وعلیرغم مشکلات و معضلات سیاسی – اجتماعی آنان ، هرساله شاهد برگزاری دربی هایی هستیم که بعضا بانتایج شگفت انگیزی رقم می خورد و میلیونها نفر را درآن واحد دچارشادی و اندوه می نماید تا عده ای ازشدت فوران شادی به خیابانها بریزند وبه جشن وپایکوبی بپردازند و عده ای دیگر دراندوه شکست تیم محبوبشان ، تانوبت بعدی به انتظاری طاقت فرسا ودرعین حال لذت بخش بنشینند و... و نهایتا آب ازآب تکان نخورد و زندگی ادامه داشته باشد...
اگر بدرستی و ازنگاه کلان اجتماعی ومصالح نظام به این پدیده نگریسته شود ودستاوردهای مثبت این رقابت سنتی با پیامدهای منفی اش قیاس گردد وشوروهیجان مثبت میلیون ها هواداررا که غالبا ازقشرنوجوان وجوان می باشند لحاظ نمایند ، پی می بریم که اگر شورونشاط مزبوروحساسیت های این بازی ازطرف مسئولان ذیربط محدود نشده وبلکه بدرستی کنترل وهدایت گردد و شرایط بازی کاملا طبیعی باشد و کادرفنی هردوتیم احتیاط های کسل کننده ومحافظه کارانه را چاشنی برنامه های فنی خود نکنند و....، نتیجه این بازی ( هرچه باشد) می تواند پشتوانه ای مستحکم ومردمی برای ورزش قهرمانی فوتبال کشورمان باشد تابازهم تیم ملی فوتبال ایران تحت تاءثیراین رقابت سنتی شکل گیرد و عصریخبندان فوتبال ملی ایران که چندین سال است گریبان مارا گرفته است پایان یابد!!!
طرح این موضوع توضیح واضحات است که مسئولان بلندپایه ورزشی وکشوری ما بهترازدیگران می دانند که قشرنوجوان وجوان کشورما تاچه حد درمعرض آسیب های مختلف اجتماعی وناهنجاری های رایجی هستند که متاسفانه درجامعه ما وجوددارد ولذا درکنار تفریحات سالم وسرگرمی های موجود ، فوتبال باشگاهی و بویژه چنین رقابت های هیجان انگیزی است که می تواند قشر مزبور را بانشاط و درکمال سلامت نگهدارد تا آنان قادرباشند هیجان وانرژی خودرا بدرستی تخلیه نمایند و از این سرگرمی سالم لذت برند و اگردرکنار این شورونشاط رایج حوادثی هم رخ دهد نمی بایست دستمایه ای برای اعمال سیاست ها ومحدودیت هایی باشد که باعث وبانی سرخوردگی خیل هواداران گردد.... حتی اگر هزینه هایی هم برای پیامدهای احتمالی منفی این رخداد مهم ازطرف نظام پرداخت می گردد قابل قیاس با هزینه هایی نیست که می بایست درمقابله با آسیب های اجتماعی وناهنجاری های مزبور پرداخت شود زیرا هزینه های مذکور حداقل مطالباتی است که برای میلیونها هوادارسرخابی و فوتبال می بایست منظورگردد.
به امید انجام یک بازی شرافتمندانه و لذت بخش درشهرآورد 67 و به امید پیروزی استقلال... والسلام

/ 2 نظر / 7 بازدید
شاهرخ

فکر نکنم این بار مساوی بشه. استقلال 2-0 میبره. شک نکنید

مجید

امیدواریم. اگه صمد مرفاوی کمی شجاع و زیرک باشه می توانه ازاین فرصت بهترین استفاده روبکنه. استقلال میتونه حتی بااختلاف برنده باشه اگه مرفاوی و آبی پوشان کمی هشیارباشند و دچاربدشانسی نشوند. به امید پیروزی استقلال... انشا’الله.