اين معما بايد حل شود!

استقلال ۳ ـــــ برق شيراز ۲

 024753.jpg

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

1 - استقلال بازي با برق را درحالي شروع كرد كه از نتايج تيمهاي مدعي ديگر خبرداشت. بازيكنان استقلال و كادرفني و هواداران ميدانستند كه پرسپوليس در شيراز و فولاد در اصفهان فقط به ( 1 امتياز) قناعت كرده اند و لذا طبيعي ترين حالت اين بود كه ( عزم جزم) بازيكنان و كادرفني را براي يك پيروزي شيرين بر حريف به نظاره بنشينيم ولي .....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

2 - استقلال دراين بازي تغييرسيستم داده بود..... درون دروازه كه توپولوويچ قرارداشت و سيستم دفاعي استقلال بصورت خطي و 4 نفره درآمده بود. حقدوست و قرباني مردان مياني دفاعي بودند و اميرآبادي در جناح راست و گيلا درجناح چپ بايد درمواقع حمله حريف به خط دفاعي كمك ميكردند و در مواقع حمله به مردان مياني ملحق ميشدند.

 

3 - مردان مياني استقلال عبارت بودند از : فرزادمجيدي ، شيري ، خيري و منصوريان كه البته طبق معمول تغييرروندبازي و بازي سازي را منصوريان انجام ميداد و فرزادمجيدي هم بعنوان بال راست سعي ميكرد با اميرآبادي مكمل باشد....... ازنكات مهم اين تركيب بازگشت دوباره ( مهدي شيري) به تركيب ثابت بود! گويا فقط هرباركه استقلال با تيمهاي سابق شيري از قبيل ( استقلال اهواز) و ( برق شيراز) بازي داشته باشد بايد از وجود اين بازيكن ( حتي اگر هفته ها درتركيب اصلي نبوده و برروي نيمكت هم نباشد) استفاده گردد!

 

4 - مردان خط حمله استقلال هم (عنايتي) و ( سياوش اكبرپور) بودند..... خلاصه دراين بازي سيستم استقلال عملا از 2-5-3 به 2-4-4 تبديل گرديده بود و ( فكري) هم درتركيب تيم نبود.... البته اين تركيب نشان ميدهد كه استقلال از ابتدا قصد حمله و رسيدن به گل رادارد زيرا عملا ازدفاع كم كرده و به خط مياني اضافه كرده بود ولي جريان بازي درنيمه اول نشان داد كه اين تاكتيك كارساز نبود و هرچند استقلال مجموعا ( تيم برتر) ميدان بود ولي ( موقعيت) چنداني جز دو سه مورد براي استقلال دراين نيمه فراهم نگرديد.

 

5 - با شروع نيمه دوم بازهم استقلال بود كه سعي ميكرد مهاجمان خودرا تغذيه نمايد ولي اين تركيب  نا متجانس در خط مياني ( كه شايد اولين باربود كه شيري و خيري دركناريكديگر بازي ميكردند) و راندمان پايين جناح راست استقلال نتوانست ازاين جناح استقلال را صاحب موقعيت نمايد ولي درجناح چپ گيلا و منصوريان بيشتر ميتوانستند بازي سازي نمايند ولي اشكال قضيه اين بود كه درمواقع ضدحمله تيم برق ، فضاي پشت سر گيلا همچون بازي با ‌‌فولاد خالي ميشد و مهاجمان حريف ميتوانستند ازاين موقعيت بهره ببرند.

 

6 - استقلال عليرغم اينكه ميدانست سه امتيازاين بازي باتوجه به نتايج رقيبان بسيارباارزش است نتوانست از شرايط ميزباني و كيفيت نسبتا پايين بازي حريف استفاده نمايد و گويا ( طبق معمول) بازيكنان استقلال منتظر يك ( شوك) بودند كه دست به حمله بزنند.

 

7 - البته اين شوك زماني به وقوع پيوست كه بازهم طبق معمول ( عليرضااكبرپور) كه ثابت كرده است ميتواند با پيستون راست استقلال و بال راست استقلال ( فرزاد) مثلث طلايي استقلال راتشكيل دهند برروي نيمكت بود تااينكه دريك ضدحمله از جناح چپ حريف و يك سانتر كوتاه حريف به گل رسيد و آنگاه بود كه ( عليرضااكبرپور) به جاي شيري به بازي آمد تا عملا استقلال با سيستم 3-4-3 دست به حملات خودبزند ولي هنوز از شوك اين گل بيرون نيامده بود كه درفاصله دوسه دقيقه بعدازگل اول برق ، بازهم برروي يك ضدحمله و بااستفاده از فضاي خالي دفاع استقلال و تعلل حقدوست و قرباني و خروج اشتباه دروازه بان استقلال ، پذيراي گل دوم حريف شديم و بي اختيار به ياد بازي با ( فجرسپاسي) درسال گذشته و يا بازي برگشت با ابومسلم ( برگشت امسال) و ذوب آهن ( دربرگشت امسال) افتاديم!...... واقعا عجيب بود!!!...... دو ضدحمله و دوموقعيت و دوگل براي حريف درحاليكه آمارها ازقبيل كرنر و موقعيت گل و .... و درصدمالكيت توپ و ...... واقعا خلاف اين رانشان ميداد!.........  

 

8 -  اينكه من در عنوان اين تحليل صحبت از ( معما) كرده ام همين است!..... وقتي همه شرايط براي يك پيروزي شيرين فراهم است در بازي هاي مختلف و بصورت ( كاملا يكسان) گل هاي ( يكسان) دريافت ميكنيم!......... واقعا نميتوان ( فقط دفاع و عناصردفاعي) را كاملا مقصرنشان دهيم........ آنها جزوي از ( سيستم) بازي هستند و وقتي سيستم بازي ( خط دفاعي) را ( كم تعداد) كرده و كلا سيستم را از ( دفاع پوششي) به ( دفاع خطي) تغييرداده است و مردان مياني استقلال هم به جز منصوريان بازي كاملا موءثري انجام نميدهند چرا بايد فقط بازيكن دفاعي مقصر باشد؟!.........

 

9 -  همينجا بايد به اين نكته اشاره كنم كه آيا اگر در يك ضدحمله ديگر ، استقلال ( گل سوم) رادريافت ميكرد ( همچون بازي با ذوب آهن) آيا ميتوانستيم از حريف ( حتي مساوي) بگيريم؟!!!

 

10 - استقلال دست به يك تعويض ديگر هم زد و انصافي را بجاي حفدوست وارد بازي كرد و تازه بخودآمده  و شروع به حمله كرد!........ دقيقه 80 سانتر فرزادمجيدي را سياوش اكبرپور باضربه سربراي عنايتي پاس داد و ( بهترين گلزن ليگ برتر) باضربه اي زيبا گل اول بازي را وارد دروازه كرد......... حملات استقلال ادامه داشت و 4 دقيقه بعد دفاع برق شيراز براي مهار يك توپ تن به پنالتي داد و عنايتي عليرغم حساسيت هاي اين بازي دراين لحظات ،  يكي از بهترين پنالتي هاي خود رابه ثمررسانيد.......عنايتی ۱۸ گله شد و ( آقای گل بلا معارض ) ليگ برتراست........ استقلال به تساوي هم راضي نبود زيرا ميدانهاي سخت تري  همچون ( بازي باابومسلم درمشهد و يا بازي با پرسپوليس) را در دقايق پاياني فتح كرده بود...... حملات ادامه داشت و دردقيقه 92 شوت سنگين عنايتي را دروازه بان حريف نتوانست دريك ضرب مهاركند و قطعا اگر ( دخالت فرزادمجيدي) نبود استقلال به گل سوم نميرسيد!..... فرزاد اجازه نداد توپ سرگردان بماند و يابه كرنررود و بادخالت خود موجب شد كه دفاع حريف توپ را ازاو دوركند درحاليكه چون استقلال سراپاحمله بود و ياران استقلال محوطه جريمه برق را پركرده بودند ، اين توپ به سياوش اكبرپور رسيد و اوهم بدون معطلي گل پيروزي استقلال را در ( دقيقه مشهور 92)!!! وارد دروازه حريف كرد تا بازهم استقلال به يك پيروزي باورنكردني در وقت هاي تلف شده برسد و هواداران نيمه جان را جاني تازه بخشد!!!

 

11 - البته ما نميتوانيم تحليل كادرفني را از ( ارنج تيم) و يا ( تغييرسيستم) و يا ( تركيب ثابت) تيم بخوبی درك كنيم زيرا بهرحال آنها هم براي اين كار دلايل فني خودرادارند ولي بالاخره ميتوانيم سـئوال كنيم كه ( اين معما كي بايد حل گردد؟!) كه چرا تا استقلال گل نخورد و درمعرض شكست قرار نگيرد آيا نبايد به خودش بيايد؟!...... براستي حيف است وقتي چنين تيمي با اين پتانسيل در دقايق اندك پاياني از شكست ها پيروزي مي سازد ، چنين گل هايي دريافت ميكند و يا اينكه  تا باخطر شكست مواجه نباشد بازي هجومي و سرعتي را در دستوركارقرارنميدهد..... اينها اشكالاتي است كه بايد هم برطرف گردد و هم ( پاسخگويي فني) مي طلبد كه اميدواريم ( اميرخان) ، جوابگوي اين اشكالات باشد زيرا نهايتا او پاسخگوي اين موارداست..... 

 

آماربازی را هم درزير آورده ام:

 

موقعيت گل : استقلال 10 - برق شيراز 2

 

شوت به سمت دروازه: استقلال 6 - برق شيراز 1

 

تعداد كرنر: استقلال 11 - برق شيراز 1

 

تعداد خطا: استقلال 18 - برق شيراز 20

 

سانتر: استقلال 19 - برق شيراز 1

 

درصد مالكيت توپ: استقلال 55 - برق شيراز 45

 

نتيجه: با اين آمار واقعا استقلال نبايد در ( لحظات پايانی) فاتح اين نبرد باشد!........ بايد ( كادرفني) بتواند ( تجزيه و تحليل) واقعگرايانه اي ازاين نوع بازي ها و اين نوع نتايج براي هواداران ارايه نمايد. بازي با برق شيراز با توانايي هايي كه ازاين تيم ديديم ( گرچه اين تيم قابل احترام است) شايد راحت تر ازبازيهاي بعدي است.........

 

آبی دل باشيد و خدانگهدار.....

 

/ 0 نظر / 5 بازدید