شرح نقاط قوت و ضعف استقلال درليگ ۸۳

 سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

شرح و تحليل نقاط قوت و ضعف استقلال درليگ سال جاری به قرارزيراست. اميدواريم که بابرطرف شدن نقاط ضعف استقلال بتواند ازتجربيات گذشته استفاده بهينه کرده و انتظارات هواداران را درليگ آينده برآورده نمايد.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

الف - نقاط قوت:

 

     1 - جناحين راست و چپ استقلال معمولا درطول فصل خوب عمل كردند. البته فرزادمجيدي عليرغم اينكه ازابتداقرارنبود پيستون راست باشد بهترازاميرآبادي دراين پست عمل كرد. البته منكر شايستگيهاي اميرآبادي نميشويم ولي فرزادمجيدي جزو موفق ترين بازيكنان استقلال دراين فصل بود.....همچنين گيلا هم ازنقاط قوت استقلال دراين فصل بود و جناح چپ استقلال جزو نقاط قوت استقلال با حضوروي بود..... حتي درزمانيكه نيكبخت هم دراستقلال بود با وجود گيلا ، در پست هافبك چپ و متمايل به خط حمله قرارميگرفت تا استقلال بتواند از پتانسلهاي او بيشتر استفاده كند.

 

     2 - منصوريان - او هم بابازي سازي و حفظ توپ و تغييرروندبازي از نقاط قوت استقلال دراين فصل و درميانه ميدان بود بخصوص وقتي كه بعنوان هافبك چپ كارميكرد و باگيلا ( مكمل) ميگرديد بخوبي ميتوانست مهاجمان را تغذيه كرده و وظايفش راانجام دهد

 

     3 - خط حمله استقلال دركل ازنقاط قوت استقلال بود. استقلال با 51 گل زده صاحب بيشترين گل زده دراين فصل است كه عنايتي به تنهايي 20 گل رابه ثمررسانيد...... سياوش اكبرپور و سامره ( تازمانيكه بود) و عليرضااكبرپور ( درهمان زمانهاي كمي كه به بازي مي آمد) مجموعا خوب كاركردند بخصوص عنايتي كه امسال علاوه بر گلزني در ( گل سازي) هم مشاركت داشت.

 

ب - نقاط ضعف:

 

     1 - تغييرات بسيارزياد درتركيب تيم استقلال نسبت به سال 82 كه ( هماهنگي) بازيكنان را بايكديگر دشوارميكرد و اين ( عدم هماهنگي) از عوامل مهم ازدست دادن امتيازهاي حياتي درنيم فصل اول بود.

 

     2 - نداشتن ( تركيب ثابت تيمي) و بخصوص ( تركيب ثابت خط دفاعي) هم يكي ازمهمترين نقاط ضعف استقلال درامسال بود كه بخصوص درنيم فصل اول استقلال را بامعضل مواجه كرد.

 

     3 - شايد بسياری ازدوستان وهواداران ، ( ضعف خط دفاعي) را ازمهمترين عوامل نقطه ضعف استقلال ميدانند ولی من اين عامل را علت اصلي نميدانم!..... آري ، خط دفاعي درمجموع ضعيف بود و عملكرد خوبي نداشت ولي نبايد از ( علت اصلي) آن غافل گرديد!....

      علت اصلي آن ميتواند ( نداشتن تركيب ثابت خط دفاعي) تيم باشد زيرا وقتي كه تركيب ثابت خط دفاعي پيدانشود و بازيكنان خط دفاعي هربار با ياران جديدي بايد بازي كنند طبيعي است كه ( ضريب هماهنگي) آنها بايكديگر ( كاهش) مي يابد و تسليم مهاجمان حريف ميگردند..... كلا امسال استقلال گلهاي مفت زيادخورد و برخي ازاين گلها واقعا آماتورگونه بودند!..... چندين هفته درنيم فصل اول قرباني نيمكت نشين گرديد و علت آن مشخص نگرديد و زمانيكه به بازي آمد علاوه بردرخشش درخط دفاعي توانست حتي گل پيروزي بخش استقلال را دردقيقه 90 و 92 وارد دروازه پيكان و پرسپوليس نمايد!..... لطفي امسال غيراز دربي و چندبازي ضعيفترازسال گذشته عمل كرد و حقدوست هم دربرخی ازبازيها مجبوربود با دو دفاع جلوزن كه تغييرميكردند بازي كند!...... البته مصدوميت ومحروميت برخی ازياران دفاعی گاهی باعث ميگرديد که ترکيب خط دفاعی تغييرکند ولی دربسياری ازبازيها هم بود که بدون اينکه مصدوم و يامحرومی دراين خط داشته باشيم ترکيب خط دفاعی را تغييردهيم...... دربازي جام حذفي سبوشهبازيان تازه ازبند مصدوميت رهاشده ( دفاع وسط) بود و ( فكري) برروي نيمكت!... اتفاقا گل شاهين بوشهر از همان دفاع وسط استارت خورد و ..... و خلاصه استقلال وقتي ( تركيب ثابت تيمي و دفاعي) خودراشناخت و درنيم فصل دوم شروع به تاختن كرد كه امتيازهاي باارزشي را درنيم فصل اول ازدست داده بود و همانها هم يکی ازعوامل قهرمان نشدن استقلال بود.

 

     4 - عدم درايت كادرفني و باشگاه نسبت به ترانسفرسامره درابتداي فصل هم بلحاظ ساختن ( حاشيه) براي تيم ازنقاط ضعف باشگاه و كادرفني و شخص سامره بود!..... قراربود كه سامره ازابتداي فصل ترانسفرگردد ولي اين كارانجام نشد و دربرخي ازبازيها به صلاحديد كادرفني نيمكت نشين شد و متاءسفانه تحت تاءثير مسايل روحي - رواني سامره بابرخي رسانه هامصاحبه كرد و خلاصه همه اينها باعث حاشيه هايي شد كه حتي بهترين گلزن ليگ برتر و استقلال (عنايتي) راهم درحاشيه غرق كرد و ما در بازي با ابومسلم و ذوب آهن و فولاد درنيم فصل اول غرق دراين حاشيه هابوديم و برخي هواداران هم دچارحاشيه شدند و مابقي قضايا.....

 

     5 - دربازيهاي نيم فصل دوم استقلال تاحدي سياست ( اداره بازي) را هنگاميكه درنتيجه گيري چلوترازحريف بود درپيش گرفت ولي درنيم فصل اول اين مورد هم از نقاط ضعف استقلال بود!... در بازي باابومسلم دوگل جلوبوديم ولي بهمان دليل اداره نكردن بازي 2 گل خورديم و 2 امتيازازدست داديم..... دربازي بافجرسپاسي و پاس هم درنيم فصل اول 2 گل جلوبوديم وبهمان دليل گل خورديم ولي شانس باماياربود كه بيش ازيك گل دريافت نكنيم و سه امتيازرابگيريم. دربازی با سپاهان در دور رفت هم ۰-۲ جلو بوديم ولی دراواخر بازی بادريافت دوگل باعث ازدست دادن ۲ امتيازحساس شديم و .....

 

     6 - كمبود هافبك بازي ساز - درغياب يدالله اكبري امسال ازاين عارضه رنج مي برد و منصوريان مي بايد جور بازي سازي رابه تنهايي بردوش ميكشيد و اين كافي نبود...... استقلال دراين خط هم به بازيكن مياني و بازي سازنيازدارد.... درطول فصل هم چندين بازيكن همچون ميثم بايو و خيري و ... مورد استفاده قرارگرفتند ولي بازهم اين ضعف دربازيهاي استقلال به چشم ميآمد.

 

     7 - استقلال به بازيكن خط حمله هم نيازدارد.... فكركنيد كه عنايتي يا سياوش اكبرپور مصدوم يامحروم هستند..... حال بايد ديد چه بازيكني بايد جاي آنها را پركند؟!!!..... استقلال دراين خط حمله حتما به بازيكن نيازدارد ضمن اينكه ميتوان ازعليرضااكبرپور بيشتر بازي گرفت زيرا نبايد هرگاه بازي گره ميخورد از عليرضااكبرپوراستفاده كرد!...

 

     8 - متاءسفانه هيچيك از دو دروازه بان اصلي استقلال ( توپولوويچ و طالب لو) نتوانستند درمجموع در حدنام استقلال بازي كنند و هواداران را راضي نمايند....... اين هم از ( نقاط ضعف) استقلال در اين فصل بود كه گل هاي بدي را ازطريق آنان دريافت كرديم... توپولوويچ برروي ( ضربات ايستگاهي) ضعفهاي خودرانشان داد و همچنين در خروج ها و .... و طالب لو هم عليرغم شجاعت و قابليتهاي فراوان ، گلهايي رادريافت كرد كه نميتوان همه آنها را به گردن مدافعان انداخت!..... در بازي با پرسپوليس و بازي روز آخر ( بازي باسپاهان) طالب لو درون دروازه بود و گلهاي بدي دريافت كرد!..... استقلال سال گذشته هم ازاين ناحيه ضربه خورد و برومند نتوانست انتظارات رابرآورده نمايد و از طالب لواستفاده شد و او درچندبازي واقعا خوب عمل كرد ولي بهرحال به تجربه بيشتري نيازمنداست.....

 

       من شخصا اعتقاددارم كه طالب لو ميتواند ( دروازه بان اصلي) استقلال گردد زيرا شايستگي هاي آن رادارد ولي بايد واقعا تلاش كند و نقاط ضعف خودرا برطرف نمايد و همچنين از نظر روحي - رواني هم تقويت گردد.....

 

 

نتيجه: بهرحال فوتبال هجومي در ذات خود گل خوردن هم دارد ولي اين دليل نميشود كه به راحتي گل بخوريم!..... استقلال بايد درفصل آينده (تركيب ثابت تيمي و بخصوص خط دفاعي خود را زودپيداكند). احتمالا فكري سال ديگر به خط دفاعي منتقل خواهدگرديد ولي بازهم استقلال به عنصردفاعي نيازدارد......

 

آبی دل باشيد و خدانگهدارتان

 

/ 0 نظر / 4 بازدید