ناصر حجازی و امير قلعه نوعی، هر دو قربانی توطئه

سلام به خوانندگان و هواداران آبی دوست و آبی دل:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

     اکنون سومین دوره ی لیگ برترهم به اتمام رسیده است و استقلال علیرغم شایستگیها و لیاقتش به نایب قهرمانی لیگ برتر رسید. قطعا حوادث و رخدادهای این دوره از لیگ برتر بسیارمتنوع تر و پرحاشیه ترازدوره های قبل بوده است و آنچه که برای هواداران استقلال اهمیت بیشتری داشته است، ( حاشیه های) هفته های پایانی لیگ برتر بود که باگذشت زمان ( روشن تر) و ( واضح تر) خواهدگردید و تجزیه وتحلیل آنها فرصت کافی می طلبد که دراینجا مجال آن نیست.

     امسال ماهواداران استقلال شاهد ( استقلال بی حاشیه) بودیم که فقط وفقط با تدبیر و درایت مدیریت باشگاه و ( امیراستقلال) امکان پذیربود ولی درهفته های پایانی و بخصوص پس از پیروزی استقلال بر سپاهان که تلاءلو ( قهرمانی استقلال) به همگان چشمک میزد و نوید کسب افتخاری دیگررابرای استقلال میداد، همانهاکه این موفقیت هارابرنمی تابیدند باانگیزه های مختلف برای استقلال مسائلی رابوجودآوردند که ( صدرنشین بلامعارض لیگ برتر) را با حربه ی ( فوتبال پاک و درواقع ناپاک!) سربریدند و ( نقطه ی عطف) آن، بازی ( استقلال تهران و اهواز) بود که موضوع (جنگ روانی ناجوانمردانه) علیه صدرنشین مطلق لیگ را ایجادنموده و از روزهای قبل با شایعات (تبانی) و .... ازاین قبیل ترفندها زمینه های ( قهرمانی ناپاک فوتبال) را بوجود آوردند که همانگونه که اشاره گردید ( آینده) قضاوت بهتری دراین موردخواهدداشت.

     آنهاکه این ( جنگ روانی) علیه استقلال را سازمان میدادند بخوبی از خصوصیات دو پیشکسوت استقلال یعنی حجازی و قلعه نوعی آگاه بودند و همانها ازهمگان بهتر میدانستند که ایندو پیشکسوت ( اهل معامله و تبانی) نیستند زیرا سوابق ایندو برفوتبالدوستان روشن بود و بهمین لحاظ در این جنگ روانی ناجوانمردانه مجبورشدند روشهای رابکارگیرند که صفحه ی ننگینی را در کتاب زندگی ورزش خود ورق بزنند!

     براستی چه کسی است که نداند ( ناصر و امیر) فرزندان ( فوتبال پاک) هستند و چه کسی است که نداند بسیاری از آنهاکه صحبت از ( فوتبال پاک) میکردند و استقلال تهران و اهواز را به تبانی متهم میکردند ( ماسک فوتبال پاک) رابرصورت داشتند تا به خواسته هایشان برسند!!! براستی چه کسی است که نداند تیمی که هفته ها بر ( صدرجدول) لیگ برترنشسته بود چگونه در فاصله ی دوهفته به پایان مسابقات دچارلغزش شد و به ( حاشیه) نشست؟! و چه کسی است که نداند نه (ناصر) اهل تبانی است و نه ( امیر) ؟! و ...... پس چرا اینگونه شد که شهرستان اهواز یعنی ( وطن دوم استقلال) را برای صدرنشین لیگ تبدیل به جهنم کردند؟! آیا آنها که به ( منصوریان) فحش ناموسی دادند و امیر ( بهترین بازیکن میدان) یعنی (منصوریان) را فقط بخاطر همان فحاشی ها اززمین بیرون کشید، واقعا هوادار استقلال اهواز بودند؟!!!............. بازهم میگویم که ( گذشت زمان) باعث قضاوت بهتری نسبت به این قضایا خواهدبود. قضاوت در مورد رسانه هایی مانند ( خبرورزشی) که برای اولین بار در( ویژه نامه جمعه) حجازی و استقلال را به تبانی متهم کرد و چه (خبرگزاری باشگاه فرهنگی ورزشی پاس یعنی ایپنا) که تا روز بازی استقلال تهران واهواز و پاس با سپاهان به این شایعات باتمام وجود ( دامن) زد و راه را برای ( قهرمانی فوتبال پاک) مهیا و آماده نمود!!! و .......... باقی قضایا.

     واکنون که التهاب این حوادث کمی فرونشسته است می بینیم که ( پیامدهای نامطلوبش) آثار خودرانشان میدهد که فقط یکی ازآنها مصاحبه ی ( حجازی) است که متاءسفانه بسمت ( عاملان اصلی) نشانه گیری نشده است! نمیدانیم شاید هم آنهاکه این جنگ روانی را برای ( قهرمانی نامشروع و ناجوانمردانه) آغازکردند بخوبی میدانستند که این قضیه را بگونه ای هدایت نمایند که پایان ماجرا به ( اختلافات داخلی) و به حاشیه کشاندن ( قربانیان فوتبال ناپاک) منجرمیگردد!!!

     و اکنون دیگر دراین باره بحثی نمیکنیم ولی این نکته را به این دو پیشکسوت عزیز بعنوان یک هوادار تذکرمیدهیم که :

 

     شما هردو ( قربانیان) این ( توطئه) بوده اید پس هشدار به شما که باعث موفقیت عاملان اصلی توطئه و شادی آنان نگردید!!!

 

     شماهردو میدانید که برای ( پرافتخارترین تیم ایران درآسیا) بارهاوبارها چه بعنوان بازیکن و چه به عنوان مربی و فرمانده بمیدان رفته و برای میلیونهاعاشق آبی دل، افتخارکسب کرده اید. پس تاءمل نمایید که گردوغباراین حوادث فرونشیند و ( هواداران) باچشمان بازتری به حوادث گذشته بنگرند. سیاست ( سکوت) درحال حاضربهترین و موءثرترین ابزار برای برداشتن (نقاب) ازصورت کسانی است که سروری و آقایی استقلال را درلیگ امسال باورنداشتند. ماهواداران بخوبی میدانیم که امسال استقلال و در راءس آن ( امیر) به باشگاه و هواداران عزت بخشیدند و میدانیم که درطی یک دهه ی گذشته، با فرماندهی ( ناصر) بود که فقط یک تیم ایرانی به فینال جام باشگاههای آسیا رسید و آنهم تیم محبوب ما ( استقلال) بود و میدانیم که.....

     ماهواداران میدانیم که چرا ( پاس) و ( پرسپولیس) علیرغم اینکه درلیگ امسال سایه ی یکدیگرراباتیرمیزدند در بازی آخر چنان بایکدیگر متحدگردیدند که حتی هواداران قرمز را هم بصورت سازماندهی شده به تشویق پاس آوردند! ومیدانیم که ( سران تیم پاس) بسیار حسابشده و دقیق، ( جنگ روانی) را برعلیه( استقلال) بارسانه ی خودیعنی ( ایپنا) و برخی رسانه های دیگر سازمان دادند و ...... و بازهم میدانیم که همانهاکه صحبت از ( فوتبال پاک) میکردند بادخالت درامورداخلی استقلال ( بوسیله ی بزرگنمایی کردن استعفای مسئول روابط عمومی استقلال و مقصرجلوه دادن امیرخان و ....) برگ ( ناپاکی) از دفتر ( لیگ برتر) راورق زدند که فقط به ( کعبه ی آمال خود) برسند و همانها هم ( شایعه تبانی استقلال با استقلال اهواز) را بوسیله ابزارهای رسانه ای خود تبلیغ کردند و .....و بازهم میدانیم که ....... و همه ی اینها فقط برای این بود که ( استقلال) قهرمان نشود !!! آری نمیدانیم که این ( درد) رابه کجابریم که امسال( دوست و دشمن) خواهان (قهرمان نشدن استقلال) بودند!!!و اکنون روزگار ( امتحان) است! اکنون ( جام حذفی) درپیش است و هواداران که (سرمایه های اصلی استقلال) هستند بهترمیتوانند شخصیت ها را ( محک) بزنند و بهتر بشناسند و .......... و امیدواریم که ( حجازی ها) و ( امیرها) و همه ی کسانیکه برای استقلال افتخارآفریده اند ( جواب خداپسندانه ای) برای ( عاشقان و سرمایه های اصلی استقلال یعنی هواداران) داشته باشند.........

    ما فراموش نمیکنیم که (پارسال) ودرزمان مربی گری( کخ)، امیرهرچند نتوانست بااستقلال کارکند و موقتاازاین تیم جداشد ولی هیچگاه برعلیه ( باشگاه) و( استقلال) سخنی برزبان نیاورد و اکنون هم نوبت ( دیگران) است که ( امتحان وفاداری) خودرا به ( استقلال) نه فقط با( حرف) که با( عمل) نشان دهند........ به امیدروزی که ما ( محبوب) را برای( خود) نخواهیم بلکه ( خود) را درراه ( محبوب) فداکنیم. آآآآآآآمین.

/ 1 نظر / 4 بازدید
FLuenCy

به منم لینک میدی ؟