بازگشت به روزهای پرفروغ.

01.jpg

........ ديروز هرچنداستقلال نسبت به بازيهای قبلی روان تربازی کرد و نتيجه گرفت ولی نبايد ازاين نکته غافل گرديم که هنوز ( دفاع استقلال) بطورجدی (محک) نخورده است زيرا مهاجمان و خط ميانی ( برق شيراز) نسبت به ( ابومسلم)، (ذوب آهن) و (فولاد) به مراتب ضعيف تربودندولذااميدواريم که استقلال، (ترکيب ثابت خط دفاعی) خودرا به زودی پيدانمايد. نکته ديگر اينکه دربازی بابرق شيراز همان فاکتور ( تجربه) بيشتربکارآمد. بازگشت قربانی و جيلائوری به ترکيب اصلی و حضورمنصوريان و فکری و نيکبخت و... از همان مقوله بود. پورحيدری ازسردلسوزی عنوان کرده بود که تيم بيش ازحد جوان شده است و بهتراست عناصر باتجربه درترکيب استقلال حضورپيداکرده و درکنارجوانان يک (ترکيب ايده آل) را تشکيل دهند. اميدواريم اين پيروزی سرآغازاوج گيری دوباره استقلال درليگ برتر باشد و .....

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان: استقلال بازی را باترکيب نسبتامناسبی آغازکرد. قربانی و حقدوست و صادقی مردان دفاعی و اميرآبادی و جيلائوری پيستون های استقلال بودند. شيری و فکری و نيکبخت مردان ميانی و سياوش اکبرپور و عنايتی هم خط آتش استقلال راتشکيل ميدادند. توپولويچ هم درون دروازه بود.

حدود۲۵ دقيقه بازی را که ازسيماپخش نشد نميتوانم نظردهم ولی در۲۰ دقيقه آخر نيمه اول استقلال بود که سعی ميکرد گل اول بازی را بثمررساند و اين عنايتی بود که دريک روزپرفروغ بادوندگی و سماجتش توپ رابه سمت دروازه شليک کرد که پس از برخورد بادست دروازه بان و تيرعمودی توپ درجلوی پای سياوش اکبرپورقرارگرفت و اوهم بايک فرصت طلبی جالب گل اول رابه ثمررسانيد.

درنيمه دوم فرزادمجيدی بجای شيری و پس ازدقايقی ديگر منصوريان بجای سياوش اکبرپوربه زمين آمدند و فرصتهای گلزنی ديگری هم برای استقلال فراهم آمد. استقلال باتجربه ازبازی درزمين ناهموارشيراز بازی زيباراانتظارنداشت! وبهمين دليل بچه ها سعی ميکردند باسرعت دادن به بازی و سانترهای کوتاه بخت گلزنی خودرابيازمايند که باهمين روش نيکبخت يک پاس طلائی برای عنايتی فرستاد و اوهم گل دوم استقلال و گل پنجم خودرادرليگ برتر به ثمررسانيد. البته خط ميانی و مهاجمان برق خيلی تلاش کردند به منطقه جريمه استقلال نفوذنمايند ولی خط دفاع استقلال اين بار بدون اشتباه کارکرد و جيلائوری و اميرآبادی هم درجناحين زمين از عوامل برتری استقلال دراين بازی شدند. منصوريان طيق معمول بازی سازی خوبی داشت و نيکبخت هم باورود منصوريان به زمين و تمايل بيشتربه حمله بازی خوبی راازخودبه نمايش گذاشت و روی يک ضربه کاشته که توسط عنايتی بدست آمده بود گل سوم استقلال رابه ثمررسانيد و دراواخربازی باکاظمی تعويض گرديد.

هرچند پيروزی يک تيم محصول کارگروهی تيم و کادرفنی است ولی نميتوان ازبازی زيبای عنايتی و دوندگی اودراين بازی چشم پوشی کرد. عنايتی هم گل اول راساخت و هم گل دوم رانواخت و هم فرصت گل سوم را باخطايی که از حريف گرفت برای نيکبخت فراهم کرد و هم خيلی دويد و ... ضمن اينکه درنظرداشته باشيم اودرروزهاوهفته های قبل بايد درجبهه روحی - روانی هم می جنگيده است!...

       هواداران استقلال بايد هوشيارباشند که بهيچ عنوان ( تعويض کادرفنی) و يا (شعارهای تفرقه افکن) و .... را مطرح نکنند زيرا اين تيم باهمين کادرفنی و همين بازيکنان اگر بخواهند ميتوانند بهترين نتايج رارقم زنند. پيروزی و شکست برای همه ی تيمهای بزرگ وجوددارد. البته من هنوز اعتقاددارم برای ( پيشگيری از نوسانات استقلال) و سنگين ترشدن ( وزنه ی فنی استقلال) از يک پيشکسوت باتجربه و دلسوز همچون (پورحيدری) درکنارکادرفنی بعنوان ( مشاور) و يا( مديرفنی) و ....با نظر خود ( اميرخان) استفاده گردد. ( تجربه پورحيدری) درکنار ( شجاعت و کاردانی امير) برای استقلال موفقيتهای بزرگی رارقم خواهدزد. اين بحث ميتواند بعنوان ( يک استراتژی حياتی) دراستقلال مطرح شده و ( نهايی) گردد....

 

ميعادگاه آبی دلان و پروانه های عاشق: جمعه آينده ورزشگاه آزادی.

 

زنده باد استقلال پرافتخارترين تيم ايران درآسيا

                                     آبی دل باشيد و خدانگهدارتان.

/ 0 نظر / 7 بازدید