بايدبيشترازسه تا ميزديم!

                            استقلال۳- شموشک ۰

SS3-Shamooshak0.jpg 

..... سال گذشته راخوب بيادداريم. ( فرشاد پيوس) كمك مربي تيم(پاس) كه بخاطرسالهاحضورش درتيم پرسپوليس و دربي هاي ساليان قبل، مجري برخي (جنگ هاي رواني) برعليه (استقلال) بود!.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 اوحتي پارافراتراز(رقابت) گذاشت و دريك اظهارنظر احساسي پس از(قهرماني حرف و حديث دارپاس!) اعلام كرد كه بغيراز(پاس) تيم ( فولاد خوزستان) مستحق قهرماني بود و نامي هم ازاستقلال نبرد تاهواداران استقلال بهتربدانند كه اواز(پرافتخارترين تيم ايران درآسيا) داغ هابرسينه دارد!!!... و اكنون هم وي ميخواست كه بازيابي روحيه و استارت خروج ازبحران تيم تحت هدايتش رابا (امتيازگرفتن) ازاستقلال آغازنموده و همچنين راه را براي (فاصله گرفتن پرسپوليس) ازاستقلال هموارنمايد..... و استقلال و هوادارانش هم كه عادت دارند ( اينگونه جواب ها) را فقط در(ميدان مسابقه) بدهند با3 گل بيادماندني و حداقل 13-14 فرصت ازدست داده، فرشاد رامتوجه كردند كه هنوز براي هدايت تيمهاي ليگ برتري وپخته شدن و ... احتياج به زمان بيشتري دارد!.....

اكنون، او ديگر خوب ميداند كه ( جلالي و كادرفني اش) هم كه باپاس قهرمان ليگ سال گذشته شدند به بركت عواملي بوده است كه نميخواستند با سقوط پرسپوليس، استقلال را قهرمان ليگ برتر ببينند... و شايد بخاطرهمين سوابق بود كه (امير) درمصاحبه باشبكه ورزش پس ازبازي باشموشك اعلام كرد كه :بازيكنان استقلال بايد خيلي بيشترازاين تعدادگل ميزدند، زيرا ( فقط بازي جوانمردانه و گل) است كه ميتواند جوابگوي امثال فرشادپيوس  باشد كه ميخواهند بدون زحمت و فقط با(حرف ويا شعار) يكشبه ره صدساله بپيمايند!.....

 

 

 سلام برهواداران استقلال و آبي دلان:

 

 

استقلال بازي باشموشك رادرحالي آغازكرد كه براي اولين باردراين فصل از(وحيدطالب) لو در درون دروازه استفاده ميكرد و همچنين درغياب عنايتي، فردملكيان دركنارسياوش اكبرپور خط حمله راتشكيل ميدادند. مردان خط دفاع همان تركيب (صادقي- حقدوست- قرباني) بود و (اميرآبادي و نيكبخت) هم پيستونهاي راست و چپ استقلال راتشكيل ميدادند. مردان خط مياني استقلال( فكري- منصوريان و عليرضااكبرپور) بودند كه مشخص بود استقلال برنامه ( سرعت دادن) به بازي و بازي ازجناحين را دردستور كارخودقرارداده است.

البته هرچنددرنيمه اول بازي، استقلال تيم برترميدان بود ولي آنچنانكه انتظارميرفت نتوانست ازكناره هاي زمين استفاده نمايد و البته (منصوريان) دردرجه اول و (نيكبخت) درمرحله بعدي بابازيسازي خوب توپ رابه نفع استقلال به گردش در ميآوردند. گل اول استقلال دردقيقه 35 توسط منصوريان به ثمررسيد. اويك توپ راازصحنه درگيري به چنگ آورد و فقط بااستفاده از( تجربه) و بايك شوت زميني دروازه قاسمي رافروريخت. البته قاسمي قبل ازآن باانگيزه بالا و تلاش زياد چندين بار مانع فروريختن دروازه اش گرديده بود.

پس ازاين گل بود كه استقلال براه افتاد! و بخصوص پيستونهايش فعالترشدند و اميرآبادي و اكبرپورهم توانستند تاحدي ( تاكتيك سرعت بخشيدن به بازي و نفوذازكناره ها) رابه مرحله اجرادرآورند.

نيمه دوم رابايد نيمه (برتري مطلق) استقلال دانست. دقيقه 55 سامره بجاي ملكيان و فرزادمجيدي هم بجاي عليرضااكبرپوربه ميدان آمدند و بازهم منصوريان و پيستونها و خط حمله استقلال ( باتلاش بي وقفه سياوش اكبرپور) بود كه نبض بازي رادراختيارگرفتند و نتيجه اش نفوذ و سانترعالي امير آبادي و ضربه سرسياوش اكبرپوربود كه گل دوم استقلال رادردقيقه 75 باعث گرديد. پس ازاين گل بود كه استقلال متوجه شد كه حقش ازبازي بيش ازاينهااست كه اين بارنوبت (سامره) بود كه بااستفاده ازيك پاس طلائي و يك ضربه پشت هجده قدم دروازه شموشك رابراي سومين باربازكرده و خيال هواداران راراحت نمود!استقلال در ده دقيقه پاياني كمي تاقسمتي از( چهره واقعي) خودرابه نمايش گذاشت.

پس ازاين گل ميثم بائو بجاي سياوش اكبرپوربه زمين آمد تا بازهم استقلال اشتهاي خودرابراي گل زدن ارضانمايد ولي ديگر ديرشده بود و بچه ها باگذشت زمان بازي متوجه شدند كه حقشان خيلي بيشترازاين نتيجه بوده است.

نقاط قوت: نقاط قوت استقلال دراين بازي خط مياني و بخصوص بازي منصوريان و حركت پيستونها بخصوص درنيمه دوم بود و همچنين (تلاش و دوندگي) سياوش اكبرپورهم دراين بازي ازنقاط قوت استقلال بشمارميرفت.

نقاط ضعف: درنيمه اول تا قبل ازگل اول استقلال، عليرضااكبرپورواميرآبادي نتوانستند انتظارات رابرآورده كنند كه درنيمه دوم جبران شد... خط دفاعي هرچند بطورجدي آزمايش نشد ولي درچندحركت اشتباه نشان دادند كه عليرغم رسيدن به ( تركيب ثابت دفاعي)، هنوز هم اين خط دفاعي كاردارد...

طالب لو درچندحركت نشان داد كه ميتواند باانگيزه بالا و نيروي جواني يك عنصر مطمئن براي درون دروازه استقلال باشد.

بنظرمن هرچندكه پيروزي نتيجه كاريك تيم است و چندين بازيكن استقلال خيلي خوب كاركردند ولي (منصوريان) با يك گل زده و بازيسازي عالي و ... نشان داد كه هنوزهم ميتواند ( بهترين چهره ميدان) باشد. دركناراو(سياوش اكبرپور)و( اميرآبادي) و (نيكبخت) هم پرفروغ نشان دادند.

نبودن ( جيلائوري) دراين بازي خيلي نمود نداشت ولي قطعا با رهاشدن اوازبند مصدوميت و قرارگرفتن درتركيب ثابت و جنگندگي و نفوذهاي عالي او ميتوان چهره واقعي تري ازاستقلال را به نمايش گذاشت.

اميدواريم تكليف ( علي سامره) هم بزودي مشخص گردد و قطعااگراودراستقلال ( ماندني) شود، ( خط آتش) استقلال بهترين (خط حمله ليگ) خواهدبود.

استقلال با20 گل زده همراه باپاس (بهترين خط حمله) رادارد و با23 امتياز دررتبه سوم قراردارد.

بازي بعدي استقلال هفته آينده با(سايپا) درورزشگاه آزادي است وبازي آخراستقلال در انتهاي نيم فصل دراصفهان با(سپاهان) مي باشد.

استقلال بايد بازي باشموشك را بعنوان يك ( بازي تداركاتي) تلقي نموده و سعي خودرابراين اساس قراردهد كه ازدوبازي باقيمانده تانيم فصل، حداكثرامتيازراجمع آوري نموده و روحيه تيمي و هواداران خودرابهتربازسازي نمايد.

 

زنده باد استقلال، پرافتخارترين تيم ايران درآسيا...

 

آبي دل باشيدوخدانگهدار

                                 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید