استقلال برخیز ، فریاد بکش ، پروازکن و اوج بگیرزیرا تو می توانی

 سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

بدون شک هواداران استقلال ، درهیچ مقطع زمانی ازتاریخ حیات تیم محبوبشان ،  کشتی غول پیکر و اقیانوس پیمای قطب آبی و پرافتخار فوتبال ایران وآسیا را درآبهای نیلگون ، بی کران و طوفانی عرصه های رقابت ها ،  تااین حد درهم شکسته وبه گل نشسته ندیده اند ... هوادارانی که سالیان سال است با " استقلال " زندگی میکنند ، می گریند ، شادی میکنند و شبانگاهان با زمزمه نام ، یاد وخاطرات طلایی اش بخواب میروند و در روءیاهایشان درسرزمین آبی دلان پروازمیکنند.

 

هیچگاه استقلال همچون فصل اخیر برای ما لحظات تلخ تراززهررارقم نزده است و هیچگاه همچون این ایام شاهد دلهای شکسته وبغضهای فروخفته آبی دلان نبوده ایم...آری همه اینها واقعیت هایی است  ازوضعیت موجود و هرچند تلخ ،  اما ایمان داریم که تیم محبوب ما بازهم میتواند دریک زمان کوتاه بخود آید ودیوارهای سیاه ونفرت انگیز ناکامی ها را فروریزد و برویرانه های آن جشن وپایکوبی برپا کرده و " تولد دوباره " را تجربه نماید... استقلال می تواند زیرا " استقلال " است!...

 

استقلال میتواند ازجای برخیزد ، قامت راست نماید ،  وهمچون پرندگان تیزپرواز به پروازدرآید و درآسمان آبی وبی انتهای سرزمین آبی دلان اوج گیرد... استقلال می تواند همچون رعد بخروشد وهمچون باران ببارد وهمانند سیل جاری گردد... استقلال میتواند درآسمان لایتناهی وسیاه ناامیدی و یاءس ، همچون برق بدرخشد وهمانند صاعقه برسرهرحریفی فرودآید و... و میلیونها هواداررا ازفرط شادی وهیجان باردگر به وجدونشاط آورد تا بازهم میلیونها آبی دل ازفرط غرور وشادی سربرآسمان سایند و به افتخاربنشینند.

 

آری ، استقلال می تواند زیرا " استقلال " است... اکنون زمان آن فرارسیده است که استقلال " جبران " نماید... استقلال می تواند همچون سالیان قبل فضای فوتبالی ایران زمین را عطرآگین کرده و بر کویر تشنه وملتهب سرزمین آبی دلان ببارد و طومارعمر تمامی ناکامی ها وسیاهی هارا درهم پیچد...استقلال می تواند بعنوان پرافتخارترین تیم ایران درآسیا ، بازهم عزم واراده آهنین خودرا بر حریفان دیکته کرده و به همگان نشان دهد که " استقلال ،  تمام ناشدنی است " وهوادارانش را ازفرط شادی وغرور ، تامرزهای بیکران سرزمین روءیایی آبی دلان به پروازدرآورد ... آری ، استقلال میتواند.

 

به امید پیروزی استقلال دربازی با فولادخوزستان و رسیدن به فینال

آبی دل باشید وخدانگهدارتان...

/ 0 نظر / 14 بازدید