استقلال همچنان درکورس قهرمانی.

   استقلال ۱ ــــ (شموشک + زمين نوشهر) ۰ !!!

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

1 –  تركيب ثابت استقلال خوشبختانه درچندبازي تقريبادست نخورده است و دراين بازي چون حقدوست محروم بود فكري بعنوان دفاع پوششي جاي وي راپركرده بود و انصافي هم به عنوان يك دفاع جلوزن به بازي آمد. ياردفاعي ديگر قرباني بود و پيستونهاي راست و چپ هم فرزادمجيدي و گيلابودند... مردان مياني استقلال ميثم بائو و خيري و منصوريان بودند و سياوش اكبرپوروعنايتي هم طبق معمول خط حمله راتشكيل ميدادند... درون دروازه هم از توپولوويچ استفاده شده بود.

 

2 – باشروع بازي شموشك سعي ميكرد كه استقلال راتحت فشاربگذارد ولي دفاع استقلال هم خوب آموخته بود كه دراين زمين توپ را بدون لحظه اي مكث دفع كند تافرصتي براي حريف فراهم نگردد...... لذا نميتوان توقع و انتظاري ازياران دفاعي داشت كه بتوانند باپاسهاي دقيق به ياران مياني و ياخط حمله به بازي سازي هميشگي بپردازند..... دراين شرايط و همانطوركه پيش بيني ميشد توپ عمدتا ( روي هوا) بود و مهاجمان هردوتيم سعي ميكردند ازتوپ هاي ارسالي و ضربات سراستفاده كنند...... خط مياني دوتيم هم عمدتا يك بازي فيزيكي را خواه ناخواه انجام ميدادند ولي برخلاف انتظار و خوشبختانه اين بازي باخشونت تواءم نگرديد.......

 

3 - همينجا از بازي جوانمردانه شاگردان فرشاد پيوس بايد به نيكي يادكنيم....... قطعا سرمربي تيم نقش اساسي در هيجانات و نوسانات روحي ـ رواني تيم خوددارد و خوشبختانه آنچه كه ما برصفحه سيما مشاهده ميكرديم شرايط مساعد ورزشگاه و بازي جوانمردانه بازيكنان درزمين بود.... آنها كه فوتبال ساليان قبل  را دنبال كرده اند، هنگاميكه  فرشاد و امير را برصفحه ي سيما نظاره ميكردند بي اختيار رقابت آنها را بعنوان دوبازيكن از دو قطب بزرگ فوتبال كشور بياد ميآوردند و اينك دست تقدير اين دو را بعنوان دوسرمربي درمقابل يكديگر قرارداده بود!....... بقول معروف ( دنيا كوچك است!).

 

4 – استقلال دراين بازي هدفش فقط كسب سه امتيازبود و البته فرشادهم درمصاحبه هاي قبلي اعلام كرده بود كه فقط سه امتيازراميخواهد. استقلال كمي پس ازشروع نيمه اول سعي كرد كه به گل برسد و هم مردان مياني و هم گيلا ومنصوريان سعي به نفوذ داشتند..... دراين نيمه چندين فرصت خوب براي استقلال فراهم گرديد كه دوموقعيت ازدوضربه ايستگاهي بوجودآمد كه گيلا و فرزاد نواختند و دروازه بان شموشك با درخشش خود آنهارابه كرنرفرستاد و يك بارهم ضربه سرعنايتي رادروازه بان مهاركرد و يك بارديگر هم شوت ميثم بائو را كه باپاي چپ نواخته بود دروازه بان مهاركرد.... شموشك هم دراين نيمه يك شوت محكم رابه دروازه استقلال روانه كرد كه توپولوويچ ترجيح داد آن را بامشت دوركند و ضمنا روي توپهاي هوايي گراييلي وقرباني درگيربودند....... استقلال دراين نيمه چندكرنرهم بدست آورد ولي بي فايده بود.

 

5 – باشروع نيمه دوم استقلال عطش بيشتري براي رسيدن به گل داشت بطوريكه چنددقيقه ازشروع اين نيمه، بازهم روي يك ضربه ايستگاهي كه گيلا نواخت ضربه سرعنايتي را دروازه بان شموشك باهنرمندي تمام اززيرديرك دروازه به كرنر فرستاد و پس از مدتي اين بارشموشك بود كه تاكتيك جديدي را اتخاذكرد و آن استفاده از فضاي خالي پشت سرگيلا بود كه ازآن ناحيه توپ را برروي دروازه استقلال ارسال كنند ولي دفاع استقلال و دروازه بان دراين بازي كم اشتباه ظاهرشدند و با ادامه بازي بنظرميرسيد كه شموشك به 1 امتيازبازي راضي است ولي اجازه نفوذهم به استقلال نميداد و بخصوص درجناح چپ شموشك فرزادمجيدي نميتوانست مانند بازي هاي قبلي به بازيسازي و سانترهاي موءثر بپردازد..... همانطوركه قبلاهم گفتم بدليل شرايط زمين و بازي ، اين بازي بارفني قابل ملاحظه اي نداشت. دراين بازي و بخصوص دراين نيمه سياوش اكبرپور دوندگي و سماجت فوق العاده اي داشت و سعي ميكرد ازهرنقطه زمين به توپ برسد و آن رابرروي دروازه بفرستد.

 

6 – باادامه اين روال بازي به تساوي مي انجاميد ولي استقلال به سه امتيازاين بازي نيازداشت..... تقريبا دردقيقه 68 بود كه استقلال بطورهمزمان دست به دو تعويض زد. صادقي بجاي منصوريان به بازي آمد و درپست انصافي قرارگرفت و انصافي هم به خط حمله منتقل گرديد و كاظمي هم با ميثم بائو تعويض گرديد....... آنچه كه دروهله اول ازاين تعويض استنباط ميشد اين بود كه امير هم ميخواهد تيم را سه مهاجمه كند و هم اينكه با ورود كاظمي بجاي بائو ( كه خوب دويده و خسته شده بود) ميانه ميدان را بخصوص در نبردهاي فيزيكي ازدست ندهد. البته اگر درشرايط ديگري مثلا درورزشگاه آزادي اين بازي انجام ميشد قاعدتا عليرضااكبرپور به بازي مي آمد ولي شايد اميرتشخيص داده بود كه ورود عليرضابه اين بازي موءثرنيست و فقط با اضافه كردن يك عنصر قدرتي به خط حمله دفاع حريف را تحت فشارقراردهد هرچند كه اين عنصر، انصافي باشد كه تخصصي در حمله ندارد! ولي ميتواند دفاع حريف را باعنايتي و سياوش بازكند...... اتفاقا چند دقيقه بعدازاين تعويض بود كه توپ به انصافي رسيد و چيزي نمانده بود كه او گل استقلال رابه ثمررساند.

 

7 – استقلال حملات خودراشروع كرده بود كه به گل برسد و البته دفاع شموشك و مردان مياني حريف هم هشيارانه عمل ميكردند تا يك اشتباه ازدفاع شموشك باعث شد كه سياوش اكبرپور كه درهمه نقاط خط حمله ظاهرميشد ، بدنبال توپي برود كه بنظرميرسيدبه اوت برود ولي او باسرعت خود مانع از اوت شدن آن گرديد و سريعا آن را بايك سانتر دقيق برروي دروازه شموشك ارسال نمود كه عنايتي حي و حاضرمنتظر آن بود تا با يك نشانه گيري دقيق و به دور ازدسترس دروازه بان آن را به گل استقلال تبديل نمايد (دقيقه ۷۵)...... درواقع سياوش بافرصت طلبي خود ازيك توپ مرده يك سانتر طلائي ساخت و عنايتي هم كه قبلا چندين بار ضربات سرش را دروازه بان مهاركرده بود ، اين بار با يك جاگيري و پرش خوب وبا ضربه سر به گل تبديل كرد...

 

8 – استقلال كه بعد ازتعويضهاي خود با سيستم 3-4-3 بازي ميكرد بعدازاين گل بازهم بادومهاجم بازي كرد و انصافي به عقب بازگشت تا استقلال بتواند به اداره بازي و ميدان داري بپردازد........ ازدقيقه 75 كه گل استقلال به ثمررسيد شموشك هم سعي زيادي كرد كه گل خورده راتلافي كند ولي مردان مياني و دفاعي و دروازه بان هشيارانه عمل كردند و البته استقلال هم سعي ميكرد بلكه درضدحمله ها به گل دوم خود برسد ....... من شخصا فكرميكردم كه شموشك بعدازدريافت گل به آب و آتش ميزند و شايد به گل ميرسد ولي توپهاي ارسالي و حركات بازيكنان شموشك خطرناك نبود و حتي دربرخي ازدقايق باقيمانده بازهم استقلال بود كه سوار بربازي بود...........

 

9 – همانطوركه پيش بيني ميشد اين بازي جذاب و زيبا نبود ولي موقعيت هاي گل وتعدادكرنرهاي استقلال بيشتر ازحريف بود و نكته جالب اين بود كه استقلال همانطوريكه بايد دراين زمين بازي ميكرد بازي كرد! ..... درواقع استقلال منطق بازي كردن دراين زمين و بااين شرايط را خوب فهميده بود و به آن هم عمل كرد..... البته شموشك پس از دريافت گل دست به تعويضهايي هم زد و بار تهاجمي خودرابيشتر كرد ولي بي ثمربود.......

 

10 – با اين نتيجه اي كه امروز استقلال و ذوب آهن گرفتند هنوز ( مربع قهرماني ليگ برتر) برقراراست..... اكنون ليگ برتر به اوج هيجان رسيده است ولي تعطيلي ناخواسته آن بدليل بازيهاي تيم ملي و بازيهاي نمايندگان ايران درجام باشگاههاي آسيا و بازيهاي به تعويق افتاده آن را ازتب و تاب مي اندازد..... فولاد با 27 بازي داراي 55 امتياز و استقلال با 28 امتياز داراي 54 امتياز و پرسپوليس با 27 بازي 52 امتيازي است. ذوب آهن هم باپيروزي 1-0 بر پگاه با 27 بازي داراي 51 امتياز مي باشد و بايد بازهم منتظربازيهاي آينده باشيم....... گويا قراراست در فاصله تعطيلي ليگ تمام بازيهاي به تعويق افتاده انجام گردد تا در دوهفته پاياني ليگ ، بازي ها درشرايط يكسان و عادلانه انجام گردد.......

 

آبی دل باشيد و خدانگهدارتان...

/ 0 نظر / 4 بازدید