پاسخگوئی کادرفنی و هواداران حرفه ای.

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شرايط ويژه باشگاه استقلال که برخی مسئولين باشگاه راهم به ارائه توضيحاتی وادارکرده است ايجاب مينمايد که نکاتی به شرح ذيل لحاظ گردند: 

 

1-  ابتدا از نقاط ( قوت) استقلال ميگوئيم: ( دفاع استقلال) بازي به بازي بهترشد و ( تركيب ثابت) خودش را پيداكرد. البته اين ( دفاع) بايد درجريان بازی با ( سپاهان) هم بخوبی ( محک) بخورد و برای نيم فصل دوم کاملا آماده گردد.

 

2- درمورد ( نقاط ضعف) شايد برخي از موارد بازگو شده توسط رسانه ها و حتی هواداران، ( علت اصلي) نبوده و فقط ( معلول) باشدبه اين معني كه مااز( علت اصلي) غافل شده و فقط به  ( پيامد) هاي آن توجه ميكنيم.

درمورد ( فشار رواني منفي) برخي هواداران بر ( بازيكنان) و ( كادرفني) و ايجاد ( حاشيه ها) تقريبا ( اتفاق نظر) وجود دارد ولي درموضوع  ( مواردفني) خيلي اتفاق نظر وجودندارد. برخي ازافراد ( منظورم فقط هواداران استقلال نيست بلكه نظرات ديگران راهم لحاظ کرده ام)، رفتن برخي بازيكنان را ( عامل اصلي) ميدانند و برخي هم ( اختلاف امير و برخي بازيكنان را) و برخي هم .... مواردديگررا...

 

3- البته برخي ازهواداران ( حضور عنايتي و سامره) را بايكديگر در( تركيب تيم) مثبت ميدانند و من هم به آن رسيده ام و بازيهاي هفته سوم به بعد (تاقبل ازنيمكت نشيني سامره) بهترين گواه اين مدعاست. گلي كه ( سامره ) با ( پاس طلايي عنايتي) به ذوب آهن زد ( نقطه اوج) اين هماهنگي را نشان ميدهد. واقعا ( سامره) و ( عنايتي) چشم بسته همديگر راپيداميكنند و دربازيهايي كه هردوبه بازي گرفته شدند ثابت كردند ( بهترين مكمل) يكديگرند. گلهای سامره به ( پاس) هم بهترين گواه است.

 

4- من شخصا فكرميكنم مهمترين عامل منفي ( فني) كه استقلال را در نتيجه گيريهاي بازيهاي خود ( دچار نوسان) كرده است ، ( جوانگرايي بي رويه) و ( عدم هماهنگی بازيکنان قديم و جديد) بود. معمولا مربيان باتجربه چنين كاري نميكنند. البته (اگر) بااين روش تيم روي غلتك پيروزي و موفقيت قراربگيرد هيچ تيمي جلودارش نيست ولي ( اگر) دارد!.... يعني ( مشروط) است و ( تضميني) نيست بخصوص درنظربگيريم كه اين ( جوانگرايي) تواءم با ( تغييرات وسيع) بازيكنان بوده است كه ( هماهنگي) آنها براي بازيهاي دشوار ليگ برتر و ( شرايط خاص) آن واقعا كار دشواري است!

درهمين رابطه اگر مشاهده ميكنيم ( فكري) با ( ضريب اشتباهات) بالاتر ازسابق فيكس بازي ميكند شايد بخاطر همين مسپله است كه ( كادرفني) ميخواهد فقط از ( تجربه) او استفاده نمايد(البته انصاف حكم ميدهد كه امتيازات اوراهم درنظر بگيريم ولي نسبت به سال گذشته خود افت كرده است. بازبينی فيلم استقلال - شموشک نشان ميدهد که فکری روی گلهای دوم و سوم استقلال بسيارموءثربوده است ولی اخيرا در ارسالهای خود بيش ازسابق اشتباه ميکند). قطعا امير و کادرفنی استقلال بهتر ازما ميدانند ميانه زمين مشكل دارد!

 

5- شايد بهتربود كه استقلال اينچنين بي رويه درابتداي فصل ( جوانگرايي) نكند و اجازه دهد كه ( نيروي جواني) را بتدريج و يا در جريان بازيها ( مثلا نيم فصل دوم) به تيم تزريق نمايد.

 

6- ( سال گذشته) تركيب استقلال ( تلفيق ايده آلي) از ( تجربه و نيروي جواني) بود و لذا آن تركيب جواب داد و با سياست ( حاشيه زدايي امير)، استقلال ازبحران درآمده اي ( كه برخي قصد داشتند بر جنازه اش نماز بخوانند! ) هفته هاوهفته ها ( صدرنشين ليگ برتر) گرديد درحاليكه درابتداي فصل حتي خوشبين ترين هوادار هم نميتوانست ( جايگاه استقلال) را درانتهاي فصل حدس بزند! كيست كه نداند استقلال سال گذشته واقعا مستحق قهرماني نبوده است؟!...

درحال حاضرهم كه استقلال دركورس ( مدعيان قهرماني) قراردارد و نميتوان ( نيم فصل) را معيار و ملاك قهرماني قرارداد. تيم ( ذوب آهن) درسال گذشته هم مدتها در( صدرجدول) بود ولي درنيم فصل دوم نتوانست به روند مثبت خودادامه دهد. استقلال در ۵ بازی اخير خود فقط يک گل دريافت کرده است و درحال حاضر با (پاس) بهترين خط حمله ليگ رادارا می باشد.

 

7- باهمه مشكلات فني، آنچه كه درحال حاضر بسيار ( تعيين كننده و حياتي) است ( فشاررواني) برخي هواداران است كه ( كادرفني) و ( بازيكنان) را دچار استرس مينمايد! جالب اينجاست كه سال گذشته دربازي بسيار ( حياتي) باپيكان كه 2 امتياز بسيار حساس رابه خاطر برخي اشتباهات داوري ازدست داديم، برخي هواداران ( نوازي) را موردانواع توهين هاقراردادند و اكنون هم برخي ( رفتن) او را عامل  نتايج ضعيف ميدانند! .... برخي ( برومند) راعامل ناكامي هاي اول فصل استقلال و دريافت گل هاي مفت ميدانستند و برخي هم رفتن اورا! .... و نظرات متضاد و اختلافات ۱۸۰ ذرجه ای درموارد ديگر هم ميان ( هواداران) وجوددارد...... اکنون با اين ( اختلافات سليقه ها و نظرات) واقعا چه بايد کرد؟!  ...... و نظرات متضاد درمورد موضوعات ديگر هم وجوددارد!.....

البته ( حضور اكبري) دراستقلال  و ميانه زمين نعمتي بود و اين بازيكن هم هيچ حاشيه اي نداشت.

آيا وقت آن نرسيده است که ( هواداران استقلال) هم که سال گذشته ( برگ زرينی) را در تاريخ پرافتخاراستقلال برجای گذاشتند ( حرفه ای تر) عمل کنند؟!......... بهترين مهاجمان دنياهم ( موقعيت) های ( گل) را ازدست ميدهند ولی اگر از همان ابتدای بازی مورد گلايه هواداران قرارگيرند بازهم موقعيت های ديگر راازدست ميدهند!..... آنها که ازهمان ابتدای بازی ( سامره) را تشويق ميکنند ناخواسته هم ( عنايتی) و هم( سامره) را فلج ميکنند!..... زيرا ( سامره) هم با ورود به زمين دچار استرس و فشارروانی منفی ميگردد تا هرچه سريعتر به گل برسد و ازخجالت هواداران درآيد!....... دردوبازی اخير استقلال، سامره بغيرازگلی که درمقابل شموشک به ثمررسانيد نتوانست بازی چندان موءثری انجام دهد و حتی موقعيت گل راهم دربازی اخير ازدست داد و قطعا دليل اين مسئله ( فشارروانی) وارده بر اوست!

 

8- يكي ديگر ازمشكلات استقلال كه به اين موارد دامن ميزند اين است كه بااينهمه اختلاف عقيده و سليقه كه ميان هواداران و تماشاگران استقلال وجوددارد و برخي رسانه ها هم به آن دامن ميزنند( خوش بينانه ترين حالت آن براي فروش بيشتراست!) انجام ندادن مصاحبه از طرف كادرفني و بخصوص ( امير) است. يك باشگاه بزرگ و پرافتخار كه درحالت نرمال هم ( حاشيه) دارد! محتاج ( پاسخگويي) به هواداران و رسانه هاست. شايد با انجام يك مصاحبه و انجام دادن كارهاي توضيحي واقعا ( هواداران) در مواردي كه مسئله دارهستند ( توجيه) گردند. اگر آنها ( توجيه) گردند ديگر ( رسانه هاي حاشيه ساز) جايگاهي نخواهند داشت و همچون سال گذشته كه ( هواداران) ، استقلال و امير را درهرحالتي تشويق ميكردند، امسال هم اين كار انجام مي شود..... متاءسفانه اين عدم مصاحبه و انجام نشدن كنفرانسهاي خبري و توضيحي و بعبارتي ( عدم پاسخگويي) به هواداران ، باعث انتقال شايعات ميگردد و برخي اوقات هم مشاهده ميكنيم كه توضيحات ( مواردفني) را برخي مسيولين استقلال اظهار ميكنند كه اصولا ( فني) نيستند!...

 

9- اميدواريم حداقل در نيم فصل دوم موارد مطرح شده  و بويژه ( پاسخگويي به هواداران) مورد عنايت ( مسپولين استقلال) و ( كادرفني) قرارگرفته و ( هواداران) هم شرايط حساس تيم محبوب خود را همچون سال گذشته درك نموده و ( حرفه ای تر) عمل نمايند.

 

10- ( هواداران) خوب ميدانند كه مسيوليت همه ي شكستها و ناكامي ها برعهده سرمربي و كادرفني تيم است و لذا اين نكته راهم درنظربگيرند كه بخاطر همين مسيله هم كه شده  هيچكس ( دل سوز) تر از ( كادرفني) براي تيم محبوبشان نيست......... آبی دل باشيد و خدانگهدارتان.

 

زنده باد استقلال پرافتخارترين تيم ايران درآسيا

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید