بازی زيبا به چه قيمتی؟!...

 

 

 

سلام برهواداران استقلال و آبي دلان:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

درمورد فوتبال زيبا و يا فوتبال غيرزيبا ويا نتيجه گرا و ... بحثهاي زيادي درميان هواداران استقلال و يا منتقدان استقلال انجام شده است.... دراين نكته كه بازيهاي اخيراستقلال قابل مقايسه با بازيهاي فصل قبل نيست ترديدي وجودندارد ولي نوع نگرش به اين موضوع است كه باعث اختلاف نظرميگردد... چگونه استقلال ميتواند مانند اواخرنيم فصل دوم بازي كند درحاليكه ازمثلت ( موسوم به آتش) سياوش اكبرپور و عنايتي و جباري فقط يك ضلع آن و آنهم بصورت ناقص ( منظورمصدوميت سياوش اكبرپوردرچندبازي بود) باقيمانده است؟... ومواردديگري وجوددارد كه بايد درجاي خود موردبحث و تبادل نظرقرارگيرد.

 

البته دلايل عمده اين قضيه ومشكلات فعلي استقلال به اين برميگردد كه مهره هاي كليدي استقلال براي

 

1 - رقم زدن يك پيروزي دلچسب با فراهم كردن موقعيت هاي فراوان و

 

2 - انجام بازي زيبا... دراين فصل حضورندارند و...

 

ازطرفي برآورده شدن انتظارات معقول ازيك تيم مدعي وبازيكنانش را بايد درانتهاي يك بازه زماني منطقي درنظربگيريم... و لذا بايد دريك فرآيند طبيعي بازمان بري منطقي ( تعدادهفته هايي كه لازم است) در انتظار به ثمر رسيدن نهال نوپاي استقلال بنشينيم.... يعني درانتهاي اين پروسه بايد بازيكنان جديد با پست هاي جديد و يا باديگرهمبازيان هماهنگ گردند واستقلال ( ياهرتيم مدعي ديگر) طبعا بايستي تبديل به تيمي گردد كه براي قهرماني خيز برداشته باشد و ضمنا بتواند همچون ساليان قبل درهربازي موقعيت هاي فراوان براي خود ايجاد كند و بازي زيبا راهم دردستوركارخودداشته باشد كه اين موضوع بحث هاي مفصلي رامي طلبد كه ازجانب كارشناسان و فوتبالدوستان و هواداران مواردي مطرح شده است.... درانتهاي همان بازه زماني مذكور استقلال بايستي تركيب ثابت خودراهم بشناسد و ديگر فقدان بازيكنان كليدي فصل قبل خودراكه اينك حضورندارند احساس ننمايد و يا كمتراحساس كند.... پس هفته هاي آغازين ليگ برتر ملاك ومعياري براي قضاوت قطعي ( تاءكيدميكنم كه قضاوت قطعي ونهايي) درباره يك تيم نميتواند باشد و آنچه كه دراين مقطع اهميت دارد هماهنگ شدن بازيكنان بايكديگر و اخذنتيجه درليگ است.

 

البته اكنون اين سئوال پيش ميآيد كه نتيجه گيري باهركيفيتي؟... كه جواب اين است تازمانيكه تيم همان پروسه مزبورراطي نكرده است چه بايدكرد؟!.... بايد بخاطراين نقيصه امتيازازدست داد و يا امتيازگرفت؟... قطعا تارسيدن به ايده آل ها ، كادرفني مي بايست تيم رابگونه اي ارنج كند كه متضمن استحكام ساختاردفاعي استقلال باشد وبعنوان مثال دراين سيستم طبيعتا پيستون ها اجازه نفوذزيادي ندارند و يا مثلا استقلال كمربند مياني خودرا با 2 هافبك دفاعي محكم ترمينمايد و يا ...

 

اخيرا يك مصاحبه ازقلعه نويي دراخباريكي ازخبرگزاري ها خواندم كه منبع آن سايت اينترنتي كنفدراسيون آسيابود... درآن مصاحبه ازايشان راجع به بازي هجومي تيم ملي سئوال كرده بودند و اينكه ايشان زماني ترويج گر ، مبلغ و عامل بازي تهاجمي وزيبا بود و مقايسه اين موضوع با بازيهاي اخير تيم ملي و ... و قلعه نويي هم پاسخ داده بود كه من هميشه طرفدار بازي تهاجمي هستم ولي شرط اصلي آن بنيان كردن يك ساختاردفاعي مستحكم است... و مجددا تا’كيدكرده بودكه همان بازي زيبا و تهاجمي براساس ساختاردفاعي مستحكم بناشده است...

 

البته همگان شاهدند كه سال اول و دوم حضورقلعه نويي دراستقلال مترادف باهمين نوع بازيها بود ولي دربرخي ازبازيها چنان نتيجه راواگذارميكرد كه شايد خودايشان و ياهواداران از تمايلشان براي بازي زيبا پشيمان ميشدند و فقط نتيجه راميخواستند!... زير استقلال مشكل ساختاردفاعي راداشت و اين موضوع باعث ازدست دادن امتيازاتي ميگرديد كه شايد كادرفني وهواداران را به انجام بازي زيبا دچارترديد ميساخت...

 

درسال سوم حضورقلعه نويي دراستقلال بودكه مسايل مختلفي دست بدست هم داد ( و بخصوص درفصل نقل و انتقالات استقلال ريزش بازيكن بسياركمتري نسبت به فصل قبل داشت) و خط دفاعي و هافبك دفاعي استقلال تقريبا ايده آل گرديد ( همراه بادروازه بان) و استقلال توانست با عناصرمو’ثرديگرش يعني همان مثلث آتش و بهره مندي نسبي ازپيستون ها نه فقط قهرمان گردد... بلكه هم ساختار دفاعي اش مستحكم باشد وهم تهاجمي بازي كند و هم موقعيت هاي فراوان خلق نمايد كه طبيعي است برآيند مو’لفه هاي موارد مذكور به بازي زيبا هم منجرميگرديد.... ناگزيريم درهمين جا اين نكته مهم رايادآوري كنيم كه قطعا شخص قلعه نويي هم درطول 3 سال گذشته يك فرآيند پخته شدن را طي كرده است كه نتيجه عملكردش را درسال سوم بگونه متمايزتري ازساليان قبل نظاره كرديم... به اين معني كه دربازيهايي بود كه كادرفني استقلال باهمان فاكتورهاي مذكور براي يك بازي تهاجمي و درعين حال زيبا تيم راارنج ميكرد وبه گل ميرسيد ولي درادامه بازيها يك روحيه و گرايش عقل گرايي و منطق را بربازي حاكم ميديديم... از اين گرايش درساليان قبل كمتر مشاهده كرده بوديم.... درواقع درچنين بازيهايي ، ادامه بازي اينگونه نبودكه نتيجه رافداي بازي زيبا و يا گلهاي بيشترنمايد و قطعااگراينگونه عمل نميكرد به موفقيت نميرسيد.... اگراستقلال درسال سوم هم ازقهرماني دورشده بود باسرخوردگي هواداران ، دكترين بازي زيبا دراستقلال كاملا مردود ميگرديد و طبيعتا نتيجه وپيامدهاي آن برروي كل فوتبال باشگاهي و ياشايد ملي ماهم اثرميگذاشت زيراحق طبيعي هواداران است كه نخواهند سه سال مداوم تيمشان دركورس باشد وبازي زيباانجام دهد ولي بقهرماني نرسد.... براستي آيا بازي زيبا آنقدراهميت دارد كه بخاطرآن قهرماني هاازكف برود؟!... و جالب اين كه همان كارشناساني كه از زيبابازي نكردن استقلال انتقادميكنند درصورتيكه استقلال بقهرماني نميرسيد چنين ميگفتند كه قهرماني را به بازي زيبا نميدهند!!!.

 

يااين تفاصيل طبيعي است كه مرفاوي هم كه با اميرقلعه نويي همراه و همفكر بوده است دراولين سال حضورش دراستقلال ، تجارب تلخ ساليان قبل را دومرتبه تجربه نكرده و همچون قلعه نويي بازي منطقي را در دستوركارخودقراردهد درعين حال كه درصورت فراهم بودن شرايط بازي زيباراهم مدنظرقراردهد...

 

به اميدپيروزی استقلال برراه آهن و تثبيت صدرنشينی...

 

آبی دل باشيدوخدانگهدارتان

 

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
احمد

سلام مجيد عزيز عيد رمضان بر تو مبارك آبيدل امروز زودي اومدم كه نفر اولي باشم كه نظر ميدم !!! فعلاً فقط ميخوام بگم كه اميدوارم امروز خط حمله استقلال مقابل راه آهن ما رو شرمنده نكنه !!! بعد از بازي راه آهن بازم ميام ولي به اميد خدا كه با خوشحالي بيام !!! تا بعد

احمد

سلام دوباره مجيد جان آرزو كرده بودم بعد از بازي با خوشحالي برگردم ولي انگار لياقت خوشحال بودن رو نداشتم !!! فكر كنم بالاخره شوك بزرگ وارد شد (البته ميتونست بزرگتر هم باشه اگر استقلال ميباخت !!!). راستش الان خيلي ناراحتم و فكر كنم نبايد زياد صحبت كنم !!! فقط بطور خلاصه ميگم امروز سياوش اصلاً مثل سابق نبود و باز هم خط حمله ما فلج شده بود. علاوه بر اون نقطه ضعف تيم فرزاد مجيدي بود كه مقابل ديدگان تعجب‌زده همه بجاي اينكه او تعويض شود بهشاد ياورزاده تعويض شد. من نميدونم فلسفه بازي نكردن نوازي چيه. وقتي فكرش رو ميكنم كه از دقيقه 30 راه‌آهن ده نفره شد، بيشتر اعصابم خورد ميشه. راه‌آهن انصافاً بعد از ده نفره شدن ضد فوتبال نكرد و از اين بابت بايد بهشون تبريك گفت. هر چي عيب بود از تيم ما بود. فقط ميتونم آرزو كنم آقا صمد از اين شوك درس بگيره. اميدوارم. به اميد سروري استقلال در آسيا و ليگ برتر

حسن

سلام مجید جان... مجيد جان در آبيته حرف دلمو باهات زدم اگه ممکنه يک نگاهی بکن .... به اميد پيروزی در دربی

مجيد

سلام به داش حسن گل: امروز تمام ارسالهای دوستان و منجمله شمارو خوندم... خيلی خوبه که شما بااين قضايا ريشه ای برخوردکرده ای چون درازکردن مرفاوی و کوبيدن اون که کاری نداره... اصولا قراربودکه مرفاوی و امير بعنوان مکمل يکديگر درکادرفنی باشند ولی عملا اينگونه نشدووو مابايد بقول شما و خيلی ازدوستان دربی را به ياری خداوند پيروزشيم و بعدازآن که ميشه در مورد آينده استقلال تصميم گيری کرد... انشاءالله بازم دربی را پيروزيم... آآآآآآآآآآآآآآمين