آقايان پرسپوليس٬ هواداران خودراگول نزنيد!

سلام به هواداران گل و خوانندگان عزيز: ديشب در برنامه ۹۰ ٬ اميرخان به مطلبی اشاره کرد که ذهن هواداران روشن گردد. اشاره ی اميربه مطلب يکی ازروزنامه هابود که ادعاکرده بود اميرخان عذر ۵ بازيکن استقلال راخواسته و بعبارتی آنهارااخراج کرده است! البته اميربه روزنامه ی مزبوراشاره نکرد ولی ماميدانيم که يکی ازتيترهای روزنامه پيروزی همين مطلب بود! خوب است دراين ارتباط نکاتی راهم يادآوری نماييم:

     ۱- باشگاه پرسپوليس اخيرا هفت بازيکن خودراکه عمدتاباسابقه هم هستند اخراج کرده است و حتی بگفته ی خودشان امکان دارد تعدادی ديگرهم اضافه گردند.

     ۲- اين واقعه واکنش های مختلفی را بخصوص دربين هواداران پرسپوليس موجب گرديده است بطوريکه اگر با وقايع ديگری که برای اين باشگاه وجوددارد درکنارهم قرارگيرد نشاندهنده ی عمق فاجعه در ميان سران باشگاه و اوج پريشانی وسرگردانی درميان هوادارانش می باشد.

     ۳- همه ی اين فعل وانفعال ها باضافه ی ناکامی پرسپوليس در ليگ امسال عليرغم هزينه های انجام شده و وعده های عمل نگرديده به هواداران٬ می طلبد که سران ومسئولين اين باشگاه مردمی جواب و بعبارت واضحتر ( جواب های) قانع کننده ای برای هواداران خودداشته باشند.

     ۴- بدليل عدم جوابگويی به هواداران و يا نداشتن جواب قانع کننده٬ راهی هم وجوددارد که تامدتی هواداران مزبور را ( سرگرم) کرده وبه آنان ( آدرس اشتباه) داد! يکی از همين ترفندهاهمين ( شايعه سازی) درمورد تيم رقيب يعنی ( استقلال) است که هرازگاهی ازکانال رسانه ای آنان ( يعنی روزنامه پيروزی) ودربوق دميده ميشود که بموجب آن هواداران مزبور ازمشکلات و بحرانهای پرسپوليس غافل گرديده وبه تيم رقيب مشغول گردند ( دنبال نخودسياه بروند!) و سران قوم هم هرکاری خواستند انجام داده و خيالشان ازبابت اعتراض هواداران راحت راحت باشد!

     ۵  - امير و استقلال احتياج ندارند که دراين مورد ( دروغ) بگويند زيرا درفوتبال حرفه ای مرسوم است که درآخر هرفصل بازيکنانی مازاد تشخيص داده ميشوند و درليست فروش قرارميگيرند ويا بازيکنان جديدی هم بخدمت گرفته ميشوند ولی آنچه که مهم است ( شکل و ظاهر) اين کاراست که ميتوان نام بازيکنان مازاد ويا داوطلب خروج ازتيم را ( اخراجی) نناميد! و باآبروی آنان بازی نکرد. کاری که متاءسفانه درپرسپوليس انجام نشد و البته ماکاری به مسائل داخلی آنهانداريم ولی اين توضيح لازم است که اگر هم چنين مواردی دراستقلال وجودداشته باشد برهمان اساس عرف فوتبال حرفه ای عمل ميگردد ( همچون پارسال) زيرا باشگاه بابازيکنی که سالهابرای تيم زحمت کشيده است ( پدرکشتگی) ندارد که آبرو و حيثيت وی را به حراج بگذارد!!!

     ۶ - درپايان بارديگر ميخواهيم که رقيبان قدرت خودرا در ( زمين مسابقه) نشان دهند نه در ( روزنامه و .....) و بهتراست که برای هواداران خود جواب قانع کننده ای داشته باشند و سرآنهارابه مسائل داخلی تيمهای رقيب گرم نکنند!

/ 0 نظر / 4 بازدید