دومين شاگرد مکتب اصلاحات...

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

     استقلال تهران 1 ----------  استقلال اهواز0

 

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

گرفتن اين 3 امتياز براي استقلال تهران عليرغم كمبودمهره هاي كليدي كاربزرگي بود... کاربزرگی که فقط سرمربیان کاربلد که ازاعتمادبه نفس خوبی بهره مندهستند میتوانند انجام دهند...  مهره چيني هاي مرفاوي براي تركيب اصلي نشان ازاحتياط و ترس مرفاوي حتي درخانه حريف نميداد همین موضوع باعث امیدواری است... طالب لو درون دروازه بود و سه دفاع اصلی فکری ، قربانی و لطفی بودند که با خط میانی حمایت میشدند... این خط ازبازیکنانی همچون کاظمی و میثم بائو و طالب نسب تشکیل شده بود که ازکناره هاهم باوجودبازیکنانی همچون امیرآبادی ( راست)  و گیلائوری (چپ) حمایت میشدند ... یوسفی و هاشمی زاده هم درخط حمله بودند که درغیاب مهاجمان اصلی استقلا ل و درشهراهواز یک روز پرفروغ راگذرنیدند تاخودرا برای کادرفنی و هواداران اثبات نمایند.

 

جای بسی خوشوقتی است که  تفكرات مرفاوي تكامل پيداكرد تاجاييكه دربازي اهواز بعيان مشاهده كرديم كه اين تفكرات تلفيقي ازجسارت و احتياط است كه اگر هركدام ازاين فاكتورها درجاي خود و زمان مقتضي اعمال شوند ضامن موفقيت است ... البته اين بازي يك بازي زيبا و پرهيجان بشمارنميرفت که دلیل آنهم مشخص بود... زمین ناهموار اهواز دربازیهای گذشته کمتربازی زیبارا بخوددیده است.... آری ، میگفتیم که تفکرات مرفاوی نسبت به سیستم بازی و اجرای تاکتیکها و بازی گرفتن ازبازیکنان نیمکت نشین استقلال بعدازدربی دگرگون شد و میتوان گفت که مرفاوی دریک پروسه فشرده و منطقی به نتایجی رسیده است که اگر راهنمای عمل استقلال دربازیهای بعدی ( باتوجه به شرایط و مقتضیات زمان) باشد میتوان براحتی ادعاکرد که مرفاوی و استقلال میتوانند بازی به بازی بهترشوند وازنیم فصل اول تبدیل به مدعی جدی قهرمانی گردند.... قبلا درمقاله ای گفته بودیم که ( مرفاوی میتواند) و اشاره داشتیم که اگروی تجربیات زمان نیمکت نشینی دوران سرمربیگری امیررا داشته باشد و ازآن استفاده بهینه کند میتواند خود تبدیل به سرمربی شودکه محصول مکتب اصلاحات استقلال است.... آری ، همانگونه که امیرقلعه نویی برخاسته ازمکتب اصلاحات استقلال بود مرفاوی هم میتواند همچون اوباشد... االبته نه مانند امیرباشد بلکه مرفاوی باید صمدباشد... فقط خودش باشد ولی باتجربه های گرانقیمتی که در3 سال اخیر و درلیگ امسال کسب کرده است....

 

 قطعا صمدمرفاوی نمیخواهد همان مرفاوی باشد که دربازی باراه آهن و یا پرسپولیس برخی ازبازیکنان جوان و انرژیک همچون یاورزاده و یا میثم بائو را نیمکت نشین کند و یاوقتی گل دوم راازپرسپولیس دریافت کردیم برنامه ای برای تغییرنتیجه بازی نداشته باشد... آن واقعه گذشت وبه تاریخ پیوست ولی نتایج و عبرتهای آن میتواند برای هربازی کارسازوگره گشاباشد... وقتی مرفاوی با یک لشکرمحروم دراهواز با مدعی قهرمانی بازی میکند و تیمش رابراساس 2 هافبک دفاعی ارنج نمیکند یعنی همان مرفاوی که ترس راکنارگذاشته و به نیروی فنی خود و شاگردانش اعتماددارد... و هنگامیکه بازی رابایک گل برنده شده است همین مرفاوی بایک تفکر منطقی تواءم بااحتیاط به اداره بازی میپردازد و اجازه نمیدهد که داشته هایش به یغمارود و نتیجه همین 3 امتیاز نبرد اهواز و دیگر پیروزیهایی که بعداز دربی برای استقلال بدست آورده است.... هواداراستقلال نباید مطلق گراباشد!.... مرفاوی و امیرقلعه نویی و .... همه بالاخره انسانند و جایزالخطا... ولی هوادار توقع و انتظاردارد که ازتجربه هااستفاده شود همانند تجربه هایی که سال گذشته مورداستفاده امیرقرارگرفت و همای سعادت برای استقلال صیدگردید... صمدهم ازاین قانون مستثنی نیست... تجربه های بازی باراه آهن و دربی و دیگربازیهای استقلال درامسال برای مرفاوی راه گشااست و خوشبختانه تاکنون به همین نحوعمل کرده است.....

 

یک نکته مهم که درمورد مرفاوی وجوددارد این است که ایشان باید انتقادهارا تقسیم بندی نماید.... انتقادهایی هستند که حتی ممکن است ازجبهه دوست انجام نشود ولی حقایقی باخوددارد که عمل کردنش به نفع استقلال است.... باید بهرحال درمورد انتقادموضعگیری نکرد... انتقادهای غیراصولی و نامتناسب با واقعیات است که باید ازیک گوش شنید و ازگوش دیگر بیرون داد ولی باصاحبان آنها برخوردنکرد تاحساسیت برانگیزنباشد... هواداران درهرحالتی استقلال را درمقابل انتقادهای نابجا حمایت میکنند و همین کافی است...

 

نکته جالبی که درمورد استقلال ومرفاوی وجوددارد این است که عده ای دراوایل فصل بازیهای زیبای پرسپولیس را همچون چماقی برسر مرفاوی واستقلال میکوبیدند و آن را درتقابل با نتیجه گرابودن استقلال قرارمیدادند.... مساوی های زنجیره ای پرسپولیس که با رکود بازی زیبای پرسپولیس تواءم بود فشاراین انتقادات را ازاستقلال کم کرد تاجاییکه دیگر کمتربه این موضوع می پردازند زیرا اگربه این موضوع بپردازند باید ازبازی غیرزیبای پرسپولیس هم که الگوی آنان بوده است بگویند و این غیرممکن است!... دیگر همه میدانند که پرسپولیس هم نمیتواند ادعای بازی زیباراداشته باشد و گرفتن 3 امتیازهم ازصباباتری بابازی زیبا و تنوع تاکتیکی ممکن نبود!.... حتی دیگرنمیتوان به ادعای دنیزلی فرصت های گل را همچون چماق برسر حریفان کوبید زیرا بعنوان مثال فرصت گل پرسپولیس نسبت به صباباتری بسیارکمتربود!.... پس دنیزلی و تیم تحت هدایتش زمانی که ببینند هوا پس است ازشعارهادست کشیده و دنبال نتیجه میروند و البته خیریت این موضوع باعث شد که برخی کارشناسان بازی زیبا را درمقابل نتایج خیره کننده هفته های اخیراستقلال قرارندهند!... ویا کارشناسانی که بعدازپیروزی براستقلال اهواز دیگر نتوانستند اوت دستی های علیزاده را همچون چماق برسر کادرفنی فرودآورند!... هرچندکه صاحب نظران واقعی همین تاکتیک راهم یک تاکتیک طبیعی و موقعیتت ساز میدانند و آن را تخطئه نمیکنند.

 

البته مابارهاوبارهاگفته ایم خیلی مایلیم که استقلال بابازی زیبا حریفان را شکست دهد ولی اگر میان بازی زیبا و نتیجه بازی تعارضی بوجودآمد بیشک ما نتیجه راانتخاب میکنیم و باصدای بلندبه همه اعلام میکنیم زیرا استقلال از3 سال درکورس بودن و انجام بازی زیبا فقط دریک دوره قهرمان شد وبرای 2 دوره دیگر که باامیر مدعی بودیم به بازی زیبای استقلال هیچ جایزه ای تعلق نگرفت ضمن اینکه اکثریت حامیان بازی زیبا پس از قهرمان نشدن استقلال ماراسرزنش کردند که جام رابه بازی زیبانمیدهند!!!....

 

به بازی بااستقلال اهواز برمیگردیم.....استقلال درنیمه اول وعلیرغم اشتهای حریف به گلزنی بهیچوجه عقب ننشست و پایاپای جنگید و تحرک خط میانی جوان استقلال بارها باعث اختلال درساختاردفاعی حریف شد... بنظرمیرسید که کادرفنی استقلال برهبری مرفاوی بدنبال گل اول بازی بودند نه اینکه طالب 1  امتیازباشند و همین روحیه باعث شدکه استقلال محتاط نبود...  یوسفی دراواسط این نیمه بایک ضربه پای چپ دروازه استقلال اهوازرافروریزد و هیجان را درورزشگاه تختی اهوازبه اوج رساند تا تیم میزبان که خود مدعی جدی قهرمانی است بدنبال تلافی باشد و به هردری بزند

 

بعداز گل و بخصوص درنيمه دوم بازي بيشتر دراختيار استقلال اهواز بود و اين يك موضوع طبيعي  است كه يك تيم مدعي قهرماني ( همچون استقلال اهواز) درخانه خود براي جبران گل خورده و حتي پيروزي تلاش بيشتري داشته باشد ولي استقلال تهران بايك بازي منطقي محور كارش را براساس اداره بازي و چشم دوختن به ضدحملات قرارداد و موفق شد كه 3 امتيازشيريني نصيب خودوهواداران گرداند...

 

استقلال براي صدرنشيني و ربودن گوي سبقت ازسايپا بايد درمصاف رودررو باسايپا 3 امتياز بازي رابه چنگ آورده و قهرماني نيم فصل خودش را بر تمامی حریفان دیکته کند.

 

به  امید روزی که صمدمرفاوی همچون امیربرای خودش صمدشود نه امیر!.... هرچندکه صمدخودرا شاگرد امیر میداند ولی ماهواداران استقلال میخواهیم صمدمرفاوی درعین رفاقت باامیر برای خودش یک صمدشود و همچون امیر برخاسته ازمکتب ا صلاحات استقلال باشد... همان مکتبی که به امیرفرصت داد درآسمان فوتبال ایران و استقلال بدرخشد و توانایی های خودرا بروزدهد... این فرصت برای صمدهم فراهم است تا مرفاوی هم دومین شاگرد موفق مکتب اصلاحات استقلال باشد... البته باید باواقعیت ها زندگی کنیم نه فقط باآرمانها.... امیدواریم صمدمرفاوی بازی به بازی بهترشود و تفکراتش پخته تر و متکامل گردد...

 

نکته مهم این است که صمدباید به هواداران  استقلال همچون امیر بهادهد.... حتی اگرآنهااشتباه کنند و ازوی درخواست نامعقولی داشته باشند... صمدهم میتواند همچون امیر با هواداران درتعامل باشد و مشکلاتش رابرای آنهابگوید تا درخواست هواداران متعادل تر و متناسب با امکانات  استقلال و مرفاوی باشد.... تیمهایی همچون استقلال بیشتر مشکلاتش درتعامل مدیریت و کادرفنی با هواداران حل و فصل میشود واین موضوع ازنعمت هایی است که خداوند برای چنین تیمهایی مقدرکرده است...

 

به اميد پيروزی استقلال برابرپيکان و تثبيت صدرنشينی

 

آبی دل باشيد و خدانگهدارتان

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
افسانه