جام صلح و دوستی برای محک خوردن استقلال ۸۴...

          استقلال 1 _____ پاس 0

 

144685_orig.jpg

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

 

..... نکات بازی استقلال – پاس را به شرح ذیل آورده ام:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1 – استقلال درحالی به مصاف پاس رفت که تنی چندازبازیکنان آن دراین بازی حضورنداشتند... رحمتی – قربانی – نیکبخت – جباری ازبازیکنان سرشناس استقلال بودند که نتوانستند استقلال را همراهی کنند.

 

2 – طالب لو درون دروازه بود.... فکری دفاع وسط و سبوشهبازیان و صادقی هم دو دفاع جلوزن اوبودند... فرزادمجیدی و امیرآبادی هم پیستونهای راست و چپ بودند... خط میانی از کاظمی و منصوریان و طالب نسب تشکیل شده بود و خط حمله راهم عنایتی و سیاوش اکبرپورتشکیل میدادند.... نگاهی به ترکیب اولیه مشخص میکرد که همانگونه که انتظار میرفت فکری درامسال به دفاع وسط تبدیل شده و خط حمله هم تغییری ندارد و درخط میانی هم از طالب نسب استفاده میگردد...

 

3 – استقلال بازی رادرحالی آغازکرد که تمایلی به سانترهای هوایی نداشت و مشخص بود که طبق تاکتیک های تعیین شده بازیکنان استقلال توپ را بصورت تک ضرب و بازی زمینی و حرکات ترکیبی به گردش درآورده و نهایتا با پاس های عمقی و تودر به مهاجمان میرسانند.... گل اول استقلال ازهمین تاکتیک به بارنشست.... عنایتی پس ازدریافت توپ بایک پاس عمقی سیاوش راصاحب توپ کرد و حرکت بدون منصوریان به موازات سیاوش ، فضارا برای وی بازکرد و سیاوش هم سمت چپ نکیسارانشانه رفت و گل اول رابه ثمررسانید..... ازتاءثیر بازی بدون توپ منصوریان و پاس عالی عنایتی در به ثمررسیدن این گل نباید غافل شد...

 

4 – برخلاف برخی بازیهای فصل گذشته که استقلال باگل اول اشباع میگردید ، این بار بازهم استقلال بود که اشتهای خودرا برای به ثمررسانیدن گل دوم نشان میداد و چندین موقعیت عالی نیمه اول حاصل همین روحیه بود.... یک بار که منصوریان بایک پاس عالی و تودر طالب نسب را بانکیسا تک به تک کرد و توپ به دستان نکیسابرخوردکرد موقعیت صددرصد به گل تبدیل نگردید..... دراواخرنیمه اول بازهم چندپاس تک ضرب توپ رابه فرزاد مجیدی رسانید و اوهم بایک سانترکوتاه عنایتی راصاحب موقعیت کرد که عنایتی به توپ نرسید.... دراین نیمه تیم پاس هم با پشتوانه خط میانی و حمله خود و نفوذازکناره ها بوسیله پژمان جمشیدی میخواست به گل برسد که موفق نبود.... نیمه اول بازی کمی متعادل و البته موقعیتهای استقلال بیشتربود.....

 

5 – درنیمه دوم علیرضااکبرپور به جای منصوریان به زمین آمد و سعی کرد باسرعت دادن به بازی و نفوذازکناره ها اشتهای استقلال رابه گلهای بیشتر نشان دهد....دراین نیمه حداقل عنایتی صاحب 4 گل موقعیت گل شد که با بدشانسی او و نیز درخشش رودباریان ( که بجای نکیسا به میدان آمده بود) این فرصتها ازمیان رفت..... دقیقه 56 سیاوش اکبرپوراززمین اخراج شد و برخلاف تصور استقلال بازی دفاعی رادردستورکارقرارنداد بطوریکه درفاصله چنددقیقه بعداز ده نفرشدن ، استقلال صاحب 2 موقعیت گردید و این نشاندهنده روحیه تهاجمی استقلال بود که مشخص بود میخواهد دراولین بازی درقالب استقلال مدل 84 ، شایستگیهای خودرا نشان دهد.... پاس هم که باترکیبی ازجوانان و باتجربه ها بازی میکرد سعی میکرد میانه میدان را دردست گیرد و ازِآنجا به دروازه استقلال یورش برد ولی خط میانی استقلال خوب عمل کرد و پیستونهای استقلال هم آنها را یاری میدادند....

 

6 – امیر دقیقه 75 شاهین خیری را بجای طالب نسب واردبازی کرد تا درواقع یک هافبک دفاعی خودرا بازی دهد و خط دفاعی رایاری نموده و نتیجه راحفظ نماید..... البته گیلائوری هم دردقیقه 83 با فرزادمجیدی تعویض گردید تا امیرآبادی به راست آمده و گیلائوری هم درپست تخصصی خود کارکند.... این دو تعویض درواقع باعث شد که کمربند ایمنی استقلال ده نفره محکم ترگردد ولی بازهم استقلال علیرغم فشارهای تیم پاس درلاک دفاعی فرونرفت و این موضوع نقطه قوت استقلال دراین بازی بود!..... اتفاقا هربار پاس سعی میکرد استقلال ده نفره رادورزده و به گل برسد توپ های برگشتی را عنایتی و علیرضااکبرپوربه سرعت به محوطه جریمه حریف می رسانیدند و استقلال راصاحب موقعیت گل میکردند که بادرخشش رودباریان استقلال به گل های بیشترنرسید.... حتی گزارشگر سیما هم درنیمه دوم تاءکیدداشت که استقلال علیرغم ده نفره بودن موقعیت های بیشتری نسبت به پاس برای گل داشته است....

 

7 – دراین بازی پاس هم چندین موقعیت خطرناک برای خودفراهم کرد که هشیاری خط دفاعی و هنرنمائی وحید باعث عقیم ماندن آنها شد.... دیروز وحید طالب لو و خط دفاعی استقلال ( حتی درغیاب قربانی) هواداران استقلال را امیدوارکردند که اگر باهمین روند ادامه دهند میتوانند دراین فصل آمار گلهای خورده استقلال را پائین بیاورند.... طالب لو دراین بازی عالی کارکرد و خط دفاع هم به رهبری فکری ازنظم خاصی برخورداربود و فقط در صحنه های معدودی اشتباه داشت..... درخط دفاعی سبوشهبازیان یکی ازبهترین بازی های خودرادراستقلال و درمقابل تیم سابق خود (پاس) انجام داد تا نشان دهد درغیاب قربانی و صادقی (درصورت مصدومیت و محرومیت) میتوان روی او حساب ویژه ای بازکرد.... سبو دراین بازی هم دربازی هوایی موفق بود و هم دربازی زمینی و البته باید به این نکته ظریف دقت کنیم که پیستونهای استقلال به محض ضدحمله های پاس ازحالت تهاجم خارج گردیده و برای کمک به خط دفاعی استقلال می شتافتند.... این رفت و برگشت البته کارپیستون ها راسخت میکند ولی انجام آن اجتناب ناپذیراست... قطعا درکوران بازی های لیگ باید پیستون های استقلال بلحاظ بدنی و فیزیکی آماده باشند تا بتوانند این وظیفه خطیررابخوبی انجام دهند.

 

8 – سیاوش دربازی بعدی محروم است و این موضوع مجددا یادآور این نکته می باشد که استقلال درغیاب عنایتی و سیاوش ، به یک مهاجم کامل نیازدارد.... بازی های لیگ شوخی بردارنیست.... امیدواریم هرچه سریعتر یک مهاجم برای استقلال مهیاگردد.....

 

9 – درمورد حواشی بازی و اخراج سیاوش باید بگویم فرض میگیریم که داور درمورد او عادلانه قضاوت نکرده است..... انتظارهواداران درمرتبه اول ازبازیکن خودی است و سپس ازداور..... امکان دارد که داور اشتباه کند ( البته درتصاویر تلویزیونی میشد فهمید که این داور ازابتدا عصبی بود!) ولی این بازیکن است که نباید بااشتباه خود بر اشتباه ( یا بفرض غرض داور) صحه بگذارد و زمینه اخراج خودرافراهم کند..... البته اخطاراول داور به سیاوش و درابتدای بازی برای مامبهم بود که امیدواریم درتوضیحات بعدی داور تماشاگران قانع گردند...... اخطاردوم هم پس ازبرخورد سیاوش با دفاع حریف و زمین خوردن وی دربیرون ازمحوطه جریمه بوقوع پیوست.... بهرحال بازیکن حرفه ای باید حرفه ای عمل کند..... عنایتی هم میتوانست اعتراض نکرده و اخطارنگیرد.... این اخطارهای مفت در کوران لیگ کمرتیم رامیشکند!

 

10 –  امیرخان هم باید درهمین ابتدای بازی ها خونسرد تر و مسلط تر با مسائل داوری و حاشیه های بازی برخوردکند..... او باید بداند که همانطور که حریفان برای نقاط ضعف تیمش برنامه دارند و براساس آن تاکتیک مورد نظر را طراحی و اجرامینمایند ، برای نقاط ضعف خودش هم برنامه هایی وجوددارد که ممکن است در یک بازی حساس یقه خود و تیمش را بگیرند و زمینگیرش نمایند!..... البته تخلیه احساسات و هیجان در جریان بازی ، در اکثرسرمربیان نامی دنیاهم امری طبیعی است ولی همین حالتها  اگر از چارچوب قوانین رایج خارج گردد ( مثلا صحبت بلند باداور و یااعتراض درجریان بازی) میتواند باعث اخراج اززمین گردد و شیرازه تیم ازهم پاشیده شود و به علاوه محرومیتهایی هم به آن تعلق گیرد.....

 

 

       به هرحال این استقلال درغیاب چندین بازیکن نامی و موءثرخود در بازی با تیمی که به مرحله یک هشتم نهایی جام آسیا رسیده است نشان داد که میخواهد در لیگ امسال ازتجربیات گذشته استفاده نماید......

 

 

آبی دل باشيدوخدانگهدارتان...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید