استقلال و فدراسيون٬ کداميک ازديگری حمايت ميکند؟!

                           سلام برهواداران استقلال و فوتبالدوستان

       آخرين باری که درسالهای اخير هواداران يک تيم همه ی گنجايش ورزشگاه آزادی را پرکردند به اوائل سال ۱۳۷۸ برميگردد که فينال جام باشگاههای آسيا برگزارميشدودوتيم استقلال و جوبيلوايواتای ژاپن به مصاف يکديگررفتند. پس ازآن تاکنون سابقه نداشته است که هواداران يک تيم ازهمه ی گنجايش ظرفيت ورزشگاه آزادی استفاده نمايند بغير از روز چهارشنبه ۱۸ تيرماه که فينال جام حذفی برگزارميگرديد و ظرفيت ورزشگاه تقريبا پربود زيرا عده ی زيادی هم بيرون ازورزشگاه ماندند و اجازه ی ورود نيافتند درحاليکه ظرفيت ورزشگاه ميتوانست پذيرای حدود ۱۰ هزارنفرديگرهم باشد! البته اکنون همه ی فوتبالدوستان و حتی مسئولين در حال وهوای همان بازی و همچنين جام ملتهای آسياهستند و ازيک نکته ی بسيارمهم که به سرنوشت ميليونهاجوان ونوجوان مرتبط است غافلند!.......... سئوال اساسی اين است که ( قدرت جذب ) اين تعداد تماشاگر را چه باشگاهی داشته است که ميتواند دريک روز بين هفته ی تابستانی هزاران هزار ازمردم عاشق را که عمدتا جوان ونوجوان هستند بسيج نموده و درحاليکه ( فوتبال ملی) ما بدون تماشاگر ميباشد و قطب ديگر فوتبال ايران هم غرق دربحران است٬ آنهارابه ورزشگاه بکشاند و ( قهری) را که اين همه تماشاگر با ( ورزشگاه) داشته اند تبديل به ( آشتی) نمايد؟!....... آيا مسئولين فوتبال ما فراموش ميکنند که عليرغم ( رايگان) اعلام کردن بازيهای ملی٬ مردم رغبتی به آمدن به ورزشگاه ندارند؟!...... چرا؟!.....آيا اين سياست ها که باشگاه استقلال اعمال مينمايد خدمت به مردم و جوانان ونوجوانان است ياخير؟!.... مافقط اين راميدانيم که ( ورزش قهرمانی) بخصوص ( جذب تماشاگر) و بويژه برای ( جوانان و نوجوانان) از ( اولويت های ) اصلی نظام ما است که متوليان فوتبال کشور وبخصوص ( فدراسيون فوتبال) ميبايد عامل اصلی اجرای سياست های مزبور باشند...... چراراه دوربرويم؟!....... سال ۸۱-۸۲ که ليگ برتر بخاطر بحران و مشکلات دوتيم آبی و قرمز دچار رکود تماشاگر بود راهمگان بياددارند. درآن سال بگواهی کارشناسان وفوتبالدوستان کمترين تعداد تماشاگر درسالهای اخير ازبازيهای اين دوقطب فوتبال ايران ديدن کردند ولی درسال ۸۲-۸۳ که (استقلال) آماده نشان داد توانست يک رونق و تحول اساسی در جذب تماشاگر داشته باشد و تفاوت امسال باسال گذشته راهمگان درک کرده اند. پس اين باشگاه مردمی و پرطرفدار توانسته است همان سياستهايی را اعمال نمايد که دراولويت مسئله ی ورزش قهرمانی مبنی بر جذب جوانان و نوجوانان قرارداشته است و تاحدود زيادی هم موفق بوده است. موفقيتی که متاءسفانه ( مسئولين فوتبالی) کشورمان در ( فوتبال ملی) نداشته اند!! و کارنامه ی هردوی اينهاموجوداست....... حال که چنين است آيا بايد از(استقلال) و هر قطب ديگری ازفوتبال که سياستش با سياستهای کلی ورزش اين نظام همخوانی دارد حمايت گردد ياخير؟!...... قطعا همه باقيافه ی حق بجانب خواهند گفت: بلی. و من و امثال من هوادار هم ميگوييم چگونه؟!!! و متعاقب آن سئوالات ذيل مطرح ميگردد:

۱-  آيا حمايت بدينمعنی که زمانيکه اين تيم درکورس قهرمانی قراردارد ازداورانی برای بازيهايش استفاده نماييم که بانگرفتن يک پنالتی صددرصد و قبول نکردن گلی که ازخط دروازه گذشته است( بازی باپيکان) دو امتياز مسلم را ازاين تيم بگيريم؟!!!

۲- درکمال شگفتی از(همين داور) برای بازی رفت فينال دراصفهان استفاده کنيم تا (پروژه ی ناکامی) استقلال را تکميل نمايد؟!!!....... همان ( پروژه ی)اول کافی نبود؟!!

۳- آيا حمايت باين شکل که درهفته های پايانی ليگ برتر بازی حساس سپاهان-پاس و استقلال تهران - اهواز را بتعويق نيندازيم تا تيم سپاهان که چندين روز همچون يک لشکرشکست خورده درکشورعربستان درحال سياحت و زيارت است به مصاف تيمی برود که درکورس قهرمانی قراردارد(پاس) و نتيجه هم که روشن است؟!!!.......

۴- آيا حمايت بدينصورت که ( اصفهان) را برای ( استقلال) تبديل به ( جهنم) نماييم و به (حاشيه های بازی) کاری نداشته باشيم و فقط گزارش (داور کذايی) و ( ناظربازی) را ملاک عمل قرار دهيم؟!!!........ وقبل ازبازی برگشت فينال برای ( پايين آوردن روحيه ی بازيکنان استقلال) آنهارادسته جمعی به ( دادگاه صحرايی) ببخشيد به ( کميته ی انضباطی) فراخوانی کنيم؟!!!......... واقعا دست مريزاد.............

۵ - مگر کميته ی انضباطی باشکايت استقلال همراه بافيلمهاومدارک مستند مواجه نبود؟!!!....... مگر شاهدان عينی و فيلمهای مستند نميگويند که ( سرمربی استقلال) را مضروب کرده اند؟!!!............ فقط مانده است که به ضاربان ( تشويقی) بدهيد؟!!...

۶ و ۷ و............. و موارد ديگر را اگربگوييم و بنويسيم باعث بالارفتن حجم وبلاگ و غير قابل روءيت شدن آن ميگردد!!!........ ولذا فقط به جمله ای از کارشناس باشرافت داوری دربرنامه ی ۹۰ ( آقای غياثی) کفايت ميکنيم که در جواب ( اصفهانيان) داوربازی رفت چندين بار فرمودند: << آقای اصفهانيان!...... مانميتوانيم به مردم دروغ بگوييم>>...... و درود بر همه ی آنهايی که ( نان شرافت) شان راميخورند و نميخواهند ( محبوب) روءساگردند!!!........

 

       جنابان متوليان فوتبال و فدراسيون نشينان - ماهنوزبيادداريم که کاپيتان پرسپوليس ( محمدعلی پيروانی) دربازی باسپاهان توپ رابادست وارد دروازه کرد وپس از آن همه ی کارشناسان حکم به ( غيرسالم بودن گل) دادند ولی دراولين برنامه ی ۹۰ پس ازبازی ( آقای دانشور) چنان از پيروانی طرفداری کرد که بينندگان سيما به چشمهای خود و اصولا به ( حواس پنجگانه شان) شک کردند!!!...... معنی اين کارهاچيست؟!!!........ و يا اينکه همان بازيکن در مصاحبه بايک خبرگزاری اعلام کرد که بااين وضعيت داوری ها درجام حذفی هم ناکام خواهند ماند!!! و بدينترتيب ازقبل همه ی داوری هارا ( مردود) اعلام کرد ولی دريغ ازيک احضار و يک تذکر ازکميته ی انضباطی!!! ولی مشاهده ميکنيم که طبق مستندات برنامه ی ۹۰ ٬ سر تيم استقلال را دراصفهان بريده اند و به کادرفنی و بازيکن تيم ازهمان ابتدای بازی ( فحش های ناموسی) داده اندو سرمربی تيم راکتک زده اندو.... ولی ( استقلاليها) هستند که بايد ( دسته جمعی) به ( کميته ی انضباطی) احضار گردند؟!!!............ آيا ميتوانيد بگوييد معنی اين ( حرکات) چيست؟!!! البته اگر جوابی هم نداشته باشيد ميليونها انسان جواب های خودراگرفته اند!!!.......... آيا اينها معنی حمايت ازتيمی رادارد که ميتواند ( ورشکستگی تماشاگران فوتبال ملی) را ازبين ببرد و سبب ( عزت) و(اقتدار) شماگردد؟!!!........

آقايان فدراسيون نشين!!!........ ماهواداران استقلال ( ظرفيت باخت) راداريم. هم مااين ظرفيت راداريم وهم کادرفنی و هم بازيکنان تيم واين مهم راهم درطول تاريخ حيات باشگاه محبوبمان اثبات کرده ايم٬ ولی اين رابدانيد که ما ناکامی در ليگ برتر و جام حذفی را باخت از ( پاس) و(سپاهان) نميدانيم بلکه اعتقادداريم که در مقابل ( فوتبال ناجوانمردانه و ناپاک) سرمان را ( بريده اند)!!!........ کمی صبرکنيد. تاريخ قضاوت خواهد کرد!!!.............

       درپايان برای هواداران گل استقلال و آزادانديشان ميگويم که : فاصبر. ان وعدالله حق.......... پس صبرکنيد. وعده ی خداوند حق است!.......

         زنده باد استقلال پرافتخارترين تيم ايران درآسيا

         زنده باد هواداران استقلال و آبی دلان.............. خدانگهدار

/ 0 نظر / 5 بازدید