زهرچشم استقلال از ليگ برتر!....

            استقلال ۴ ـــــــــ صباباتری ۱

043143.jpg

 

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان: 

 

 

نميدانيم چه تقديري بود كه امسال برخلاف دوفصل گذشته ، استقلال اولين بازي خود را بامساوي به اتمام نرسانيد.... تقديري كه كم كم براي استقلال به يك سنت تبديل ميگرديد!... بهرحال شايد خوشبين ترين هواداراستقلال هم نميتوانست چنين حدسي بزند كه استقلال دراولين بازي خود با تيم قهرمان جام حذفي و سوپرجام ايران بتواند بااختلاف 3 گل برنده گردد... تيمي كه حتي امسال تقويت شده و درآخرين بازي خود با 4 گل قهرمان ليگ برتر رادرهم كوبيده بود... البته هواداران قديمي اين نكته را ميدانند كه معمولا استقلال بلحاظ تاريخي و درحالت  فشار و تنگنا بهتر نتيجه ميگيرد.... وبرعكس زمانيكه خودراازپيش برنده يك ديدار بدانند به مشكل بر ميخورند..... البته اين حالت براي همه تيمها با ضرايب مختلف وجوددارد ولي درمورد استقلال تقريبا به يك ( قانون) تبديل گرديده است!..... بگذريم ... به نکاتی ازبازي اشاره ميكنم:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1 - درتيم استقلال وحيد طالب لو دروازه بان بود و همانگونه كه حدس ميزديم فكري و صادقي و قرباني سه عنصردفاعي بودند.... اميرآبادي و گيلا هم پيستونهاي راست و چپ بودند و خط مياني استقلال را طالب نسب و كاظمي و نيكبخت تشكيل ميدادند.... عنايتي و سياوش اكبرپور هم درخط حمله قرارداشتند...... به نظرمن امير درمورد انتخاب دروازه بان بهترين تصميم راگرفت تا درصورت دريافت گلهاي بد و احيانا باخت ، مهدي رحمتي باافت روحي مواجه نگردد زيرا همه ميدانند انتظارات ازاوبيشتر از وحيداست.... البته درجام صلح و دوستي هم وحيد نمايش خوبي ازخود بروزداده بود.....

 

2 - طبق سنوات قبل ، قرباني ماءمور مهاردايي بود و البته باتغييرفضاي دايي ، مدافعان ديگر هم همچون صادقي بااو من تومن ميشدند..... نيكبخت درخط مياني و بعنوان يك هافبك - مهاجم عمل ميكرد بطوريكه درنيمه اول بخوبي مشهودبود كه استقلال اصولا با 3 مهاجم بازي ميكند و ميتوان گفت كه ( رمز اين پيروزي) درهمين نكته نهفته بود!..... البته اين تهاجم همه جانبه وقتي جواب ميدهد كه يك خط مياني مستحكم نبض بازي را دراختيارداشته باشد و اين خط با وجود طالب نسب تكنيكي و بازي ساز و كاظمي قدرتي ( باخصوصيات مخرب بازيسازي حريف) و نيكبخت دونده و دوپيستون بانشاط در دوجناح اين خط مياني ميسربود ....

 

3 - استقلال بازي را ازهمان لحظه اول طوفاني آغازكرد...... ديگر محك زدن حريف و وقت گذراني در برنامه قرارنداشت...... عنايتي و سياوش اكبرپور كه در ليگ قبل به مرزپختگي رسيده اند ميدانستند كه بايد ازهمان ابتداي زمين حريف عمليات پرسينگ را انجام دهند و حريف را درزمين خودش محبوس نمايند..... خط مياني استقلال هم با ضريب بالايي از اعتمادبه نفس دراين طوفان و حملات سراسري نقش داشت.... بيش از 7 دقيقه ازشروع بازي نگذشته بود كه عنايتي كه براي توپگيري و بازي سازي به عقب رفته بود يك توپ دريافتي را به زيبايي به نيكبخت كه درحال نفوذ بود پاس داد و نيكبخت هم كه دراين بازي اشتهاي تهاجمي خودرابرخ ميكشيد پابه توپ ازيارحريف گذشت و با يك شوت پاي چپ و زميني گوشه سمت چپ دروازه بان صبا را نشانه گرفت و اولين گل استقلال و بازي روييد.... پس ازاين گل بود كه صبا متوجه شد كه استقلال عملا با 3 مهاجم بازي ميكند ولي بازهم تمهيداتي براي مهار بازيكن سوم خط حمله استقلال(نيكبخت) فراهم نكردند...... دراين نيمه بيشتر زمان بازي و توپ دراختياراستقلال بود و هنوز صبايي ها باورنميكردند كه گلهاي ديگري هم درراه است!.....

 

4 - نيمه اول را بايد نيمه استقلال ناميد.... استقلال دراين نيمه هرآنچه  كه ميخواست انجام داد.... مرور كارهاي تاكتيكي و پاسهاي تكضرب و زميني ، نفوذهاي پيستون ها ،تشکيل مثلت برای رخنه به دروازه حريف ، بسته شدن و نزديك شدن خطوط سه گانه استقلال در مواقع حمله حريف و بازشدن و استفاده از تمام فضاي زمين درهنگام حمله و ..... بالاخره گلهاي ديگر براي استقلال ..... حدود اواسط نيمه اول بود كه اين بار نيكبخت گل سازي كرد..... او توپي را كه ازيارخودی گرفته بود با يك پاس عمقي و زيبا به طالب نسب داد و طالب نسب هم كه دراين بازي بعنوان هافبك راست بازي ميكرد بانفوذ به محوطه جريمه صبا توپ را دورازدسترس دروازه بان به عنايتی فرصت طلب  رسانيد که برای گلزنی حی و حاضربود!... و اوهم براحتي گل دوم استقلال رابه ثمررسانيد.......  دردقيقه حدود 40 بود كه بازهم نيكبخت كه بازگشتي پرفروغ به استقلال داشت ، يك پاس عالي را به عنايتي رسانيد و عنايتي هم با  كمي نفوذ و بازي با توپ دفاع صبا رافريب داد و توپ را به سياوش رسانيد و اوهم همچون گل دوم ، به راحتي توپ را به توردروازه صبا كوبيد...... درواقع وجه مشترك هرسه گل استقلال ، ( نيكبخت) و ( عنايتي) بودند! ...

 

5 - يك نكته مهم اينكه استقلال بازدن يك گل سيرنشد و برخلاف سابق به حملاتش ادامه داد تا بازهم به گل رسد ..... و اين خصوصيتي است كه درابتداي اين فصل ازاستقلال مي بينيم كه اگر ادامه داشته باشد و نيز با ( اداره كردن صحيح بازي) تواءم گردد ميتوان شاهد يك ( استقلال تهاجمي و درعين حال منطقي) باشيم...... درنيمه اول دفاع صبا و پيستونهايش ضعيف عمل كردندوبخصوص نوازي نتوانست بازي معمولي خودرا به نمايش بگذارد..... حتي استقلال در گل اول و سوم از فضاي خالي پشت سر نوازي بخوبي استفاده كرد و درگل دوم هم از چنين فضايي در پشت سر سلطاني....

 

6 - جلالي كه نتيجه بازي را ازدست رفته ميديد نيمه دوم را بادوتعويض شروع كرد ... محمودي و يدالله اكبري هم به ميدان آمدند تا خط دفاعي و مياني صباتقويت گردد و دراين نيمه صباباتري بود كه بازي را با فشار به حريف آغازكرد..... دراين نيمه پيستونهاي صباباتري پايه اكثرحملات را مي ريختند و بخصوص نوازي دراين نيمه پوست انداخت و باكمك خط مياني حملات متعددي را برروي دروازه استقلال طراحي كردند كه فقط يك گل به بارنشست..... دردقيقه 65 سعيد دقيقي كه به جاي زوهاني واردبازي شده بود توپي را كه ازدايي گرفته بود به مهدي زاده داد و اوهم ازيك لحظه غفلت دفاع استقلال استفاده كرد و دروازه استقلال را بازكرد..... صبا ميخواست كه بااين گل به گلهاي ديگري هم برسد ولي امير هم با آوردن جباري به جاي نيكبخت سعي كرد كه ميانه ميدان را بيشتردراختياربگيرد و به اداره بازي بپردازد و البته به ضدحملات هم چشم داشته باشد.... آمدن لطفي كه يك عنصرقدرتي است به جاي طالب نسب هم درهمين راستا بود كه فاصله خط مياني استقلال و خط دفاعي به حداقل برسد و يک عنصر قدرتی همچون لطفی درکنارکاظمی اجازه ندهند خط ميانی استقلال کم بياورد...

 

7 - صباباتري را بايد تيم برتر نيمه دوم بناميم و طبيعي است كه اين تيم بايد بيشتر حمله ميكرد و استقلال هم كه بارش را بسته بود در 15 دقيقه پاياني اين نيمه بايد به اداره بازي ميپرداخت و بيش ازاين ريسك نميكردو فقط به ضدحمله ها چشم ميدوخت.... دريكي ازهمين ضدحمله ها سياوش اكبرپور كه به محوطه جريمه صبا يورش برده بود با خطاي پنالتي نوازي مواجه گرديد و سرنگون شد..... عنايتي هم پشت توپ قرارگرفت تانشان دهد درليگ پنجم هم سوداي آقاي گلي را درسردارد!..... گل چهارم استقلال هم با همين ترفند چشم دوختن به ضدحملات به ثمر رسيد تا كمر صباباتري در 5 دقيقه به پايان بازي شكسته شود......

 

8 - دقايق آخر بازي بود كه صباباتري صاحب يك ضربه پنالتي شد و دايي اين فرصت را يافت كه پس از 14 سال ( از حدود سال 70 كه دربانك تجارت باسرمربيگيري ناصرحجازي بازي ميكرد) به استقلال گل بزند..... ضربه آرام و زميني او هرچند درگوشه پايين سمت چپ دروازه طالب لو زده شد ولي وحيد دريك روز استثنايي نشان داد كه اجازه نميدهد دايي سنت شكني كرده و به استقلال گل بزند!.... او با تشخيص جهت ضربه توپ را دريك ضرب مهاركرد تا امروز يكي از بهترين بازيكنان ميدان باشد...

 

9 - اين نتيجه حاكي از ضعف هاي صباباتري نيست..... صباباتري امروز غافلگيرشد و درنيمه دوم و عليرغم عقب بودن 3 گل ، سعي كرد نتيجه راجبران كند ولي ديرشده بود.... نتيجه اين بازي عمدتا حاصل تفكرات امير بود كه روشي متمايز ازگذشته ها براي اين بازي داشت ... من شخصا فكرنميكردم كه نيكبخت در تركيب اصلي باشد ولي امير ميدانست كه او آتش زيرخاكستر است!..... بدون شك نيكبخت يكي از بهترين و موءثرترين بازيكنان استقلال دراين بازي بود و عنايتي و طالب لو هم درنتيجه اين بازي نقش بسزايي داشتند..... استقلال با نگهداشتن وحيد بجاي توپولوويج و در رقابت قراردادن رحمتي و وحيد ، ميتواند دو دروازه بان ايده آل داشته باشد... البته هنوز قضاوت دراين مورد كمي زود است و بايد منتظر بازيهاي آينده باشيم...

 

10 - و بالاخره جلالي هم همچون بسياري از مربيان ديگر دست به تعويض دايي نزد..... البته هرچند دايي دراين بازي نقش مثبت چنداني نداشت ولي شايد بخاطر همان تاكتيك ( مشغول كردن دفاع استقلال و ايجاد فضا براي مهاجمان ديگر) از او استفاده گرديد..... بهرحال آنچه كه ما ديديم اين بود كه زوهاني  خطرناكتر از دايي ظاهرشد و مهاجم برزيلي صبا هم كه درجام حذفي و بازي سوپركاپ نمايش خوبي ازخود بجاگذاشته بود اجازه بازي نيافت ..... دايي بازيكن بزرگي است و بازيكنان بزرگ مرد لحظه هاهستند ولي همواره اين لحظه ها بوقوع نمي پيوندند!..... قطعا صباباتري بازهم مدعي قهرماني درليگ برتر است و استقلال هم نبايد بااين پيروزي درباد غرور بخوابد..... اين بازي ميتواند يك استارت خوب و روحيه بخش براي استقلال و يك هشدار جدي براي صباباتري بمنزله تقويت نقاط ضعف خود باشد.......

 

 

آبی دل باشيد و خدانگهدار....

 

 

توجه : دوستان عزيز اينجانب تقريبا به مدت 10 روز درخدمت شما نخواهم بود.

 

 ( تا بعد ازهفته دوم ليگ برتر)..... به اميد پيروزی

 

استقلال در بازی هفته دوم ( استقلال - پاس).

 

/ 0 نظر / 4 بازدید