سخنی با ( اميرخان).

سلام به هواداران استقلال و آبی دلان:

 

1- وقتي شمابراي رهبري كادرفني استقلال انتخاب شديد اعلام كرديد كه( پورحيدري) الگوي فني شماست.

2- عليرغم اعلام اين مطلب از جانب شما، و به محض شكست پرسپوليس از استقلال درنيم فصل اول ليگ گذشته، برخي رسانه ها به فوتبال دوستان القاكردند كه(امير) از(پروين) خط گرفته است و ... كه خودتان هم دريك مصاحبه گفتيد پيروزي استقلال را (كمرنگ) نكنيد... حالااين پخش كنندگان شايعه ( دوست نادان) بودند يا ( دشمن دانا) والله اعلم!!.. ولي نتيجه اين القاكردن اين شد كه ( صلاحيت) كادرفني استقلال و منجمله شما تحت الشعاع ( پروين) قرارگيرد و ميليونهاهواداراستقلال را تحقيرنمايد. ماخوب ميدانيم ريشه هاكجابود زيرا برخي ازهمان رسانه ها درزمان تعيين كننده، شايعه ( تباني) دواستقلال تهران و اهوازرامنتشركردند و حواس فوتبالدوستان را ازبازي پاس - سپاهان پرت كردند! و نتيجه آن شد كه شد!!!...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

3- نتيجه اينكه آيااكنون زمان آن فرانرسيده است كه براساس اظهارات خودتان درمورد(پورحيدري) و (الگو) بودن وي، ازايشان درباشگاه بعنوان (مشاور) و يا( مديرفني) و يا... هرچيزديگر كه او قادرباشد (تحربيات گرانبها) يش رادراختيارشماقراردهد، استفاده نماييد؟ (پورحيدري) هماني است كه تيم درب و داغان زمان (كخ) راتحويل گرفت و از ( حيثيتش)  مايه گذاشت... (پورحيدري) هماني است كه درزمانيكه سرمربي تيم ملي بود بدليل احتياج باشگاه استقلال به خدمات وي و عليرغم اينكه ايران رابه مقام قهرماني بازيهاي آسيايي سال 1998 رسانيده بود، به استقلال پيوست و... اورابه وضع بدي ازتيم ملي كنارگذاشتند!... (پورحيدري) هماني است كه هم بعنوان (بازيكن) قهرمان آسياشده و هم بعنوان (سرمربي) و ... (پورحيدري) هماني است كه هر زمان باشگاه اورابراي كمك فراخواني كند همچون يك (سربازفداركار)حاضرمي شود. (پورحيدري) هماني است كه... اصلا من اينهارابراي شمانميگويم (شماكه خودبهتراز گذشته و حال و افتخارات و توانمديهای او خبرداريد) و بلكه براي برخي هواداران بازگوميكنم تا تاريخچه پرافتخار باشگاه و پيشكسوتانش رايادآوري كرده باشم و ... افتخارات وتجاربي كه اوداشته وداردنه ( پروين) داشته و نه ديگري... خوشبختانه او هيچگاه هم باانتقاداتش باعث دل آزردگي هواداران نشده است بلكه همواره از موضع دلسوزي سخني گفته است....

4 - آيا اين راه بهترازاين نيست كه خداي ناكرده بازهم ( بحران) ديگري دامان تيم ماوهواداران وفادارش رادربرگيرد؟! البته مانميدانيم كه نظر شخص ( منصورخان) چيست ولي اين راخوب ميدانيم كه پورحيدری براي استقلال در اين روزها ( طبيب) خوبي است و همچنين براي شما ( بهترين مشاور).. وبراي هواداران ... (آرامبخش)!

5- ماميدانيم كه درسال گذشته (اميرخان) براي استقلال چه هاكه نكرده است؟! همه اينهاراميدانند ولي ( واقعيت) اين است كه شما بادست خالي ( دومقام نايب قهرماني) رابراي استقلال به ارمغان آورده ايد وحالا همه ازشما انتظار ( قهرماني) دارند!!! مشكل همين است… سخن راكوتاه ميكنم واميدوارم كه خواننده اين سطور يك هوادارقديمي و دلسوخته باشيد........

 

                        تجزيه و تحليل مختصرازبازی: 

 

 استقلال بازي راباتركيب نسبتا مناسبي آغازكرد. فقط ازابتداجاي منصوريان بخاطر بازيسازيش خالي بود كه بامصدوميت كاظمي به ميدان آمد. نيمه ي اول بازي بيشترمتعادل بودضمن اينكه فرصتهاي گل استقلال بيشترازحريف بود و خط دفاعي هم اشتباهي نداشت. درنيمه دوم بازهم روي اشتباه دفاع ( حقدوست و انصافي) گل خورديم كه چند دقيقه بعد عنايتي اين گل راباضربه سري زيباتلافي كرد. بازي درنيمه دوم هم بيشتردردست استقلال بود. فقط بنظرميرسيد كه استقلال بايد (سرعت بيشتري) به بازي ميدادتابتواند فضاهاي لازم رابراي گلزني پيدانمايد.البته خط مياني وپيستونهاي حريف هم مانع ازسرعت دادن بازي ميشدند. پيستونهاي استقلال هم روزدشواري داشتند ضمن اينكه نيكبخت دراين بازي نتوانست انتظارات رابرآورده نمايد و چندين موقعيت گل هم ازدست داد. گل دوم فولادروي اشتباه محض خط دفاعي استقلال و ازروي يك ضربه كاشته بدست آمد. مو’من زاده دريك (فضاي كاملاخالي) ازاين موقعيت كمال استفاده راكرد... خط دفاعي استقلال امروزهم درنيمه دوم اشتباهات فاحشي داشت و دراين بازي بطورجدي تري محك خورد. ازطرفي بازهم موقعيت هاي گل استقلال بيشترازحريف بود ( حدود۴-۵ تابيشتر) ولي ازنظرنتيجه بازي راواگذاركرد! تعدادكرنرهاي استقلال 9 درمقابل 1 بود واين يعني اينكه استقلال انصافا هجومي بازي كرد و پيستونها و خط مياني اش خيلي زحمت كشيدند.

پس ازگل استقلال، فولادشايد به گل پيروزي هم فكرنميكرد و به مساوي هم راضي بود ولي نتيجه بازي ( برخلاف جريان بازي) رقم خورد  تايكبارديگر بدشانسي و اشتباهات خط دفاعي و ازدست رفتن فرصت هاي مسلم گلزني( همان معضلي كه چندبازي است گريبان استقلال راگرفته است!) يك باخت ديگررابراي استقلال و يك پيروزي شيرين رابراي يكي ازقويترين تيمهاي ليگ برتر رقم زند.

... البته دريك صحنه هم توپ درمحوطه جريمه حريف به دست بازيكن حريف برخوردكرد كه بايد كارشناسان مربوطه نظر دهند. دريك صحنه هم گل استقلال مردوداعلام گرديد.

..... اگر استقلال ميتوانست به بازي سرعت دهد و يا بازيسازي بهتري درخط مياني انجام دهد ميتوانست شانسهاي مسلم گلزني خودرابيشترهم نموده و دروازه حريف راهم بيش ازيكباربازنمايد... ظاهرا براي ( عليرضااكبرپور) مصدوميت بوجودآمده بود درغيراينصورت حضوراودرجناح راست استقلال وسرعت دادنش به بازي ميتوانست ضريب اشتباهات دفاع حريف رابيشترنموده و احيانا به گل منجرگردد...

تعويض هاي استقلال هم تا’ثيرچنداني برروند بازي نداشت زيرا فقط سرعت بازي و دقت درزدن ضربات آخر بودكه ميتوانست نتيجه بازي راعوض كند. عناصردفاعي استقلال برروي حركات تكنيكي بازيكنان تيم مقابل(هرتيمي كه باشد) هنوزضعفهايي دارند و درپوشش دادن فضاهاي خالي هم ضعيف عمل ميكنند. بنظرمن (عنايتی)و( منصوريان) و ( اميرآبادي) بهترين بازيكنان استقلال دراين ديداربودند.... اين ديدارهرچندباشكست استقلال توا’م گرديد ولي تاحدي باعث بازيافتن روحيه براي عنايتي شد كه بايك گل زيباوبسياردشواربه دروازه بان تيم ملي بازهم ثابت كند اگردر(حاشيه) قرارنگيرد يكي ازبهترين مهاجمان ليگ است.

 

زنده باد استقلال و درود برهواداران وفادار و آبی دلان.

                                                                              خدانگهدارتان.

            

/ 0 نظر / 4 بازدید