اولين پيروزی استقلال درمقابل يک تيم تهرانی...!

                  استقلال ۲ ــــــــــــ پاس ۱

 

 

سلام برهواداران  استقلال و آبی دلان:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

باتاءخیرزیاداین آپدیت انجام گرفت و ازاین بابت ازخوانندگان عزیزپوزش میخواهم... البته متن آپدیت بعدازبازی درانجمن آبیته قرارگرفت.

 

خیلی خلاصه میگویم که اين بازي ثابت كرد همانگونه كه بعدازبازي باسايپاهم خدمتتان گفتم پتانسيل استقلال بمراتب بيشتر ازنتايج 2 بازي اخيربوده است... بعدازآن بازي نوشتم كه هرچنداستقلال درخط حمله و مياني مشكل دارد ولي بضاعت استقلال بيش ازاينهاست... منظورم نتيجه بازي نيست بلكه عملكرد استقلال را ميگويم...

 

استقلال برای اولين باردراين فصل درمقابل يک تيم تهرانی هر۳  امتيازبازی رابدست آورد...تيم پاس براي خروج ازبحران همچون تمام تيمهايي كه درانتظاريك شوك هستند درمقابل استقلال كوه انگيزه بود و ازاينطرف استقلال ومرفاوي هم براي اثبات خود انگيزه هاي خاصي داشتند... استقلال برخلاف بازي باسايپا بعداززدن گل درزمين خود حبس نشد هرچندكه گل مساوي رادريافت كرد ولي برخلاف آن بازي براي زنده ماندن ميجنگيد نه براي مردن!...

 

وارد جزييات نميشوم ولي ازموقعيت هاي گل استقلال دربرابررقيب ميتوان به برتري عملكرد استقلال ( غيرازنتيجه) درمقابل حريف اشاره كرد كه درنيمه دوم بازي هم اين برتري را كاملا احساس كرديم... مرفاوي بعدازدربي ميثم بائورادرچندبازي آزمود و نتيجه اش راهم ديد و اكنون هم بامحروميت مهاجم اصلي خود ( سياوش) مي بايست به آزموني ديگر دست ميزد كه هاشمي زاده را بعنوان يك مهاجم اصلي درتركيب اوليه به ميدان فرستاد و اوهم جواب اعتماد مرفاوي راداد...

 

قبلاهم بارهاگفتيم كه اشكال مرفاوي اين است كه درجايي كه نبايد محتاط باشد احتياط ميكند و او دراين بازي چاره اي نداشت جزاينكه ازهاشمي زاده و نوازي بازي بگيرد و براي پيروزي بجنگد و نتيجه اش راهم ديد.....

 

مرفاوي بايد بتواند سريع تصميم بگيرد و به اجرابگذارد... اوبايد بتواند حريف حاشيه هاوبي نظمي هاي بازيكنان باشد و قضايايي مانند نوازي و سياوش اكبرپور راجمع كند تا به درازانكشد... اوبايد بابازيكن درعين جديت رفيق باشد تا انگيزه بازيكنش براي جنگيدن بالارود... اوبايد باهواداران درتعامل باشد...  برخورد ظريف باهواداران يك هنراست كه بايدسرمربي تيم پرحاشيه اي ماننداستقلال بخوبي ازآن بهره برد.

 

دراین بازی همگان ديديم كه محمدنوازي براي اين بازي انگيزه هاي زيادي داشت و شايد اين بخاطرهمان بازوبند پرافتخاري بودكه بردستانش بود... شايد تا’ثيرنوازي درجريان بازي خيلي محسوس نبود ولي وي سازنده هردوگل بود و چندسانترخطرناك داشت كه ميتوانست موقعيت سازگردد... دراین بازی مرفاوی برخلاف بازی باسایپا برای اداره بازی سریع واردعمل شد و ابراهیمی را به بازی آورد وضمنا وی ازاعتمادبه نفس بیشتری برخورداربود... شاید ورزشگاه خالی  مرفاوی را ازاسترس های بازی دورترنگه داشته است...!

 

بهرحال درجریان بازی بعیان دیدیم که  مرفاوي محبوب شاگردانش است و اوبايد قدراين نعمت رابداند... اونيم فصل اول را باتمام فرازونشيب هايش بپايان رسانيد ... هرچندكه وي حريف تيم سازمان يافته و بدون حاشيه سايپادراين نيم فصل نشد ولي بااختلاف 5  امتیاز بالاترازهمتاي قرمزش ايستاد كه تيمش همچون استقلال بحران مديريتي هم نداشته است...

 

 میتوان برای انتقادسازنده ازمرفاوی کارنامه تیمش را باسایپامقایسه کرد و برای تشویق وی کارنامه وی را باکارنامه سرمربی چندصدمیلیونی رقیب سنتی مقایسه کرد والبته منصفانه این است که این هردوکارباهم انجام گردد... البته بااين نتيجه بسياري ازمعادلات و فرضيه هاي انتخاب مربي براي  استقلال برهم خورده است ولي مرفاوي بايد بداند كه همواره روي لبه تيغ ميباشد!...

 

 كارنامه مرفاوي درنیم فصل اول امیدوارکننده است... تیم وی نسبت به تیم سال گذشته قلعه نویی درپایان نیم فصل اول فقط 1  امتیاز کمتر گرفته است ولي فراموش نشودكه:

 

استقلال بايد درعرصه آسيا هم محك بخورد و هواداران انتظارزيادتري ازاستقلال و مرفاوي دارند... حریفان استقلال درآسیاقوی ترازیکدهه گذشته شده اند... آنهاباتمام امکانات به مصاف استقلال میآیند...

 

به اميد تقويت استقلال برای عرصه آسيا

 

آبی دل باشيد و خدانگهدارتان...

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید