خط ميانی استقلال را دريابيد!...

<?xml:namespace prefix = o />

                

 استقلال ۰ ــــــ ۰ابومسلم

 dy6ihz

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

 

 هرچند ابومسلم در بازی بااستقلال یک موقعیت نصف و نیمه هم نداشت و مشخصا برای بدست آوردن 1 امتیاز می جنگید و بعدازبازی هم میثاقیان در مصاحبه بادوربین خبرساز و بصورت تلویحی براین مطلب صحه گذاشت ، ولی همه اینها نمیتواند دلیل عمده برای نتیجه نگرفتن استقلالی باشد که میخواهد ازمدعیان جدی قهرمانی دراین فصل باشد ... آری ، وقتی بازیکن ابومسلم در ابتدای نیمه دوم ( و نه آخربازی) برای اتلاف وقت اخطارمیگیرد!... و دروازه بان ابومسلم هم ازاین اخطاربی نصیب نمی ماند بخوبی میتوان نتیجه گرفت که تماشاگر وبیننده نباید انتظاریک بازی زیبا و پرگل راداشته باشد ... اما ، استقلال هم در روندبازی نشان داد که درحد استقلال بازی نمیکند! .....

 

اکنون بطورخلاصه تحلیل و شرحی مختصرازبازی استقلال – ابومسلم:

 

1 – ترکیب بازیکنان استقلال همان ترکیب بازی باملوان بود بااین تفاوت که بجای جباری از میثم بائو استفاده شده بود ( دلیلش رادقیقا نمیدانم که آیا مصدومیت بوده است یا مسائل دیگر؟)..... رحمتی درون دروازه بود و فکری و صادقی و ابراهیمی سه عنصردفاعی بودند که در کنارخود از فرزادمجیدی و گیلا بعنوان پیستون ها بهره مند بودند و در جلوی خود میثم بائو و شاهین خیری و نیکبخت را بعنوان عناصرخط میانی می دیدند.... سیاوش اکبرپور و عنایتی هم خط حمله استقلال راتشکیل میدادند....

 

2 -  دراکثر دقایق نیمه اول ( به جز چنددقیقه پایانی) بازی خوبی را ازدوتیم مشاهده نکردیم و خطرات جدی برروی دروازه ها ایجادنشد ..... یکبار رحمتی برای گرم کردن خود یک شوت بازیکن ابومسلم را که درچارچوب دروازه نبود بایک شیرجه درآغوش گرفت و البته استقلال چندین بار قصدکرد به دروازه ابومسلم نزدیک گردد که بدلیل هشیاری خط دفاعی و میانی آنها و نیز نداشتن یک هافبک بازی ساز که نبض بازی رادردست بگیرد دراین کار چندان موفق نبود ..... بهترین موقعیت استقلال در اواخرنیمه اول بدست آمد که گیلا با یک نفوذ ازجناح چپ خودرا صاحب موقعیت کرد و بایک شوت سنگین که درچارچوب دروازه بود ، ثابتی را به یک عکس العمل خوب واداشت و یک کرنربرای استقلال بدست آمد... دراکثرلحظات این نیمه بازی متعادل و نسبتا پایاپای را ازدوتیم نظاره گربودیم.....

 

3 – سرمربی استقلال بخوبی متوجه شد که مشکل استقلال درخط میانی است و سعی کرد با آوردن منصوریان به جای میثم بائو و قدرت بازی سازی و حفظ توپ وی بتواند نبض بازی را درمیانه زمین بدست آورد.... البته طالب نسب هم بجای گیلا واردبازی شد تا درپست نیکبخت بازی کرده و نیکبخت به عنوان پیستون چپ بازی نماید..... البته گیلا بازی قابل قبولی درنیمه اول داشت ( نسبت به مابقی بازیکنان استقلال) ولی نیکبخت آماده تر ازبقیه نشان داد ..... انتظارمیرفت که با ورود منصوریان و طالب نسب به زمین ، خط میانی استقلال بتواند میانه میدان رادردست گرفته و ازآنجا طراح حملات استقلال باشد.... البته هرچند ورود این دوبازیکن مقارن با حملات استقلال گردید و تاحدی موءثربود ولی نتوانست آنطورکه باید و شاید انتظارات رابرآورده سازد و بهترین دلیلش این بود که همین دوبازیکن هم درجریان بازی سعی داشتند ازکناره ها نفوذکرده و با مکمل شدن با پیستونها برای استقلال موقعیت ایجادنمایند. دیگر از پاسهای عمقی و تودر که دربازی با صباباتری و ملوان به مهاجمان استقلال میرسید خبری نبود و به نظرمیرسید که با گذشت زمان و رسیدن به دقایق پایانی بازی ، استقلال همه امیدخودرا به کناره ها بسته است ....  البته خط میانی و دفاعی ابومسلم بخوبی راه نفوذازمیانه میدان رابسته بود و حتی بادامکی هم به کمک خط میانی و دفاعی می آمد و دراکثردقایق نیمه دوم بازی در زمین ابومسلم درجریان بود و گهگاهی ابومسلم برروی ضدحمله میخواست بخت خودرا آزمایش نماید که بمحض ازدست دادن توپ همه بازیکنان این تیم در نیمه خودی و محوطه جریمه خود تجمع میکردند و بادفاع چندلایه مانع ایجادموقعیت برای بازیکنان استقلال میشدند...

 

4 – یکی از نقاط ضعف استقلال دراین بازی هم همچون بازی باملوان عملکرد شاهین خیری در خط میانی بود...... البته هرچند او به نسبت بازی باملوان کمتراشتباه داشت ولی بازهم نتوانست توپ های سالمی را به بازیکنان کناری و یا مهاجمان برساند..... مانمیدانیم دلیل استفاده از یک بازیکن پراشتباه  در دوبازی متوالی چیست؟! ...... مگر استقلال از نظربازیکنان خط میانی درمضیقه است که به یک بازیکن آنقدرفرصت داده میشود اشتباه نماید؟!..... حتی بنظرمیرسید که خیری هم ازاعتمادبه نفس لازم برخوردارنیست زیرا به محض دریافت توپ آن را یابه بازیکنان کناری میرساند ( اگر توپ لو نمیرفت!) و یا به عقب پاس میداد تا آنجا که ابراهیمی و فکری و گاهی هم صادقی با نفوذ به جلو سعی میکردند این نقیصه را جبران کرده و برای مهاجمان توپ سازی نمایند!.....

 

5 – البته دراین نیمه استقلال با همان حربه نفوذ و سانتر ازکناره ها نسبتا موفق تر ازنیمه اول نشان داد ولی گلی نروئید.... قطعا اگر مهاجمان استقلال میتوانستند همچون بازی با صباباتری و ملوان از دو طریق کناره ها و خط میانی تغذیه گردند هم موقعیت های بیشتری بدست میآمد وهم اینکه ضریب اشتباهات دفاع و خط میانی ابومسلم بالامیرفت و شاید استقلال به گل میرسید ، هرچند همین تاکتیک هم باعث گردید که ابومسلم در اواخربازی با دستپاچگی نسبت به دفع توپ اقدام نموده و نزدیک بود که دروازه خودرا همچون تیم ملوان بازکنند که این توپ باخوش شانسی ابومسلم و بدشانسی استقلال ازفاصله نزدیک به کرنررفت و ثابتی نفس راحتی کشید ..... دراین نیمه رحمتی از کم کارترین بازیکنان میدان بود و هیچ مشکلی برای او بوجود نیامد گرچه اینها دلیل نمیشود که استقلال امتیازی بیشتر از ابومسلم دریافت کند..... تعویض هاشمی زاده با فرزادمجیدی هم دردقیقه 93! نتوانست تغییری درنتیجه بازی ایجادکند... من که هنوز فلسفه این تعویض رانفهمیده ام!..... اگر قراربود استقلال با ورود یک مهاجم خط حمله خود را زهردارترکند آیا باید اورا در اواخر دقایق وقت های تلف شده به میدان آورد؟! تعویض های این دقایق معمولا تعویض های تاکتیکی برای ثبات نتیجه است که اتفاقا ابومسلم هم همزمان با تعویض استقلال چنین تعویضی انجام داد.... آیا کادرفنی استقلال تا دقیقه 93 به گلزنی تیمش امیدواربود که فقط برای 2 دقیقه هاشمی زاده را به بازی آورد؟!..... بالاخره  درپایان بازی ابومسلم به هدفش رسید و امتیازات را تقسیم نمود....

 

نتیجه: ......

 

 استقلال باید ترکیب ثابت خط میانی خود را بیابد..... سال گذشته خط دفاعی استقلال این مشکل راداشت که ترکیب ثابت خود را دیرپیداکرد و یکی از فاکتورهای نتایج پرنوسان استقلال و برخی ازشکستها و امتیازازدست دادن ها همین موردبود ( البته فقط یکی ازعوامل) و امسال هم استقلال در 4 بازی نشان داده است که هنوز به ترکیب ثابت خط میانی خودنرسیده و شاهین خیری هم بخصوص در 2 بازی اخیر یکی ازنقاط ضعف استقلال بوده است ..... اگر بازی باملوان را مرورکنیم بهترمتوجه میشویم که نقش مردان میانی چگونه است ...... دربازی مزبور وقتی جباری به حرکت درآمد استقلال هم به راه افتاد..... ضعف و عدم کارآیی خط میانی و عدم توانایی در بازی سازی این خط موجب میشود که استقلال فقط ازکناره ها راه نفوذ به دروازه را جستجوکند و تیم مقابل هم میتواند با یابستن کناره ها و تجمع و تمرکز نفرات درخط دفاعی خود ونیز بازی تاءخیری راه تغذیه مهاجمان استقلال را مسدودنماید..... البته میتوان تا چندین هفته ازبازیهای لیگ ، این اشکالات را طبیعی دانست ولی درصورت استمرار و تداوم این موارد و برطرف نشدن نقاط ضعف ، این مسایل معضل سازمیگردد...

 

 

آبی دل باشيد و خدانگهدار...

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
ناشناس

من يک پرسپوليسی هستم و به طرفدارهای با معرفتتان که اينقدر به وبلاگ هوادارهای تيمشام اهميت می دهند افتخار می کنم بابا جمش کنيد اين تيم درپيت را که طرفدارهاش مثل خودش ...... ولی به من چه فقط پرسپوليس را عشقه