فقط یک گام تا خوشبختی

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

تصوراینکه استقلال جام حذفی راهم ازدست بدهد برای هواداران استقلال چیزی فراترازفاجعه است... امسال فصل شگفت آوری برای استقلال وهوادارانش رقم خورده است و حساسیت  درآخرین روز فصل فوتبالی به اوج رسیده است... واقعا باورکردنی نیست که  استقلال باتمام فجایعی که درفصل جاری پشت سرگذاشته است بازهم دارای یک فرصت استثنایی وطلایی باشد تا باانجام فقط یک بازی وموفقیت درآن به اوج خوشبختی وسرافرازی دست یابد وازقهرمانی در جام حذفی همانند یک سکوی پرتاب درقاره کهن آسیا استفاده نموده ودرعین حال بافراموش کردن کابوس ناکامیهای فصل جاری ، خیزبلند خودرا برای آینده ای روشن تر و بازسازی همه جانبه بردارد ، واز سوی دیگر ،  درصورت واگذارکردن قهرمانی باعث ماتم وحسرت میلیونها هواداری گردد که یکی ازاستثنایی ترین ودرعین حال غم انگیزترین فصول فوتبالی را با تیم محبوبشان سپری کرده اند... قطعا نتیجه این بازی ( درهردوحالت) ، یک نقطه عطف و برجسته درتاریخ حیات باشگاه استقلال  خواهدبود وهواداران همواره ازآن یادخواهندکرد... بهمین مناسبت بجاست درآستانه این بازی بطورمجمل به دو نکته برجسته اشاره گردد:

1 – انگیزه های امیر:

امیرقلعه نویی استقلال را قهرمان لیگ برترکرد و درشرایطی غیرعادی وپس ازمحرومیت استقلال از لیگ قهرمانان ازاستقلال جداشد. حکایت آن روزها بسیار مفصل وعبرت انگیز است. روزهای بسیارتلخی برای هواداران رقم خوردوهمگی از آن جریانات ضربه خوردند. هواداران استقلال وصمد مرفاوی وارث بحرانی شدند که هیچگونه نقشی درآن نداشتند درحالیکه تاروزهای واپسین لیگ همچنان صدرنشین لیگ برتربودند ومرفاوی بدون یارویاور و مظلومانه تیم بدون صاحب ومدیر راهدایت میکرد...! امیرهم که درآن زمان سرمربی تیم ملی و رئیس سازمان فوتبال استقلال بود ازآن بحران مصون نماند وزیرتیغ شدیدترین انتقادات قرارگرفت. فضا وجوی که ازاین اوضاع پدید آمده بود استمرار یافت وحتی پس ازحذف تیم ملی ازجام ملتها تشدید گردید وبسیاری ازکارشناسان و رسانه های ورزشی کشور درفضای سنگین آن روزها قلعه نویی را به صلابه کشیدند... البته نمیتوان بهیچوجه منکراشتباهات امیرگردید ولی جریانات بگونه ای هدایت میشد که گویی عده ای درانتظارناکامی امیر نشسته بودند تا بهانه وفرصت سرکوب کردن وی را بیابند ووی هم این بهانه را بخوبی به آنهاداد!...

 تیم ملی فوتبال ایران ازسال 1976 میلادی تا کنون وبا هدایت هیچ سرمربی نتوانسته بود قهرمان جام ملتها گردد ولی فضارا بگونه ای ساخته وپرداخته کردند که همگان ازامیر انتظار قهرمانی داشتند درحالیکه فوتبال ایران بدون رئیس بود و تیم ملی دریک شرایط بحرانی به قلعه نویی سپرده شده بود. امواج منفی آن زمان بگونه ای تولید ، هدایت و مدیریت میشد که پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران ازجام ملتها ، بسیاری فقط امیررا درازکردند وبیرحمانه وی را به زیر شلاق کشاندند وازکاستی ها ونارسایی ها سخنی نگفتند ... آن روزها گذشت و قلعه نویی ازتیم ملی کناررفت... وی دیگر نه جایی درتیم ملی داشت ونه دراستقلال ولی باتجاربی گرانبها راه خودرا ادامه داد. وی خودرا درگیر منازعات وجدل ها نکرد. اوراه درستی را برگزید و پس ازمدتی درلیگ برتر به سرمربی گری پرداخت و با تیم مس کرمان که وضعیت بحرانی داشت وسرمربی عوض کرده بود به ثبات رسید و به یک غول کش تبدیل گردید و به آن تیم شخصیت داد و...   

خوشبختانه ازابتدای فصل اخیر ، نگاه امیر به فوتبال وجریانات پیرامون آن باگذشته تغییرات بارز ومثبتی پیدا کرده واین تفاوتها ازچشمان تیزبین هواداران و رسانه ها پنهان نمانده است... بعنوان مثال  وی خودرا درگیر حاشیه های فوتبال و استقلال نکرد بلکه تمام تمرکزخودرا برای تیم تحت هدایتش گذاشت وکمترمصاحبه کرد... حتی درمصاحبه ها سعی میکرد واردحریم استقلال نشود درحالیکه استقلال دربحران دست وپا میزد.... امیر پلهای پشت سرراخراب نکرد وبسیار عاقلانه وپخته عمل کرد... او برای اثبات کردن خود درعرصه فوتبال ملی وباشگاهی و تولد دوباره احتیاج به زمان وصبوری داشت و دراین راه تلاش فوق العاده ای انجام داد واکنون چرخ روزگاربگونه ای چرخیده است که پس ازیک فصل ناکامی استقلال بازهم امیر سرمربی استقلال شده است تابلکه بتواند خاطرات خوب وطلایی گذشته را برای هواداران تداعی وتکرارنماید.... قطعا وی این بار قدر استقلال واین هواداران را بیش از سابق میداند و ازحداکثر انگیزه وتلاش خود برای موفقیت استقلال بهره خواهدبرد. امیر دریک شرایط بحرانی ازاستقلال جداشد ودریک شرایط بحرانی هم به استقلال  بازگشت ... روزگارعجیبی است...! درشرایط قبلی امیر یارویاوری نداشت زیرا باحذف استقلال درآسیا وی هم شدیدا زیرتیغ انتقادات بود ولی اکنون قضیه کاملا متفاوت است... اکنون امیر چترحمایت انبوه هواداران و نیزاکثریت پیشکسوتان استقلال را برفرازسرخود می بیند واز پشتیبانی همه جانبه برخورداراست.

هرچند شرایط استقلال بگونه ای نیست که باناکامی درجام حذفی امیررا بازخواست نمایند ولی واقعیت این است که امیربرای قهرمان کردن استقلال درجام حذفی انگیزه های بسیارقوی دارد... او باکسب عنوان قهرمانی درپنجمین دوره لیگ برتر استقلال را آسیایی کرد ولی ازاین سهمیه بجز غرق شدن دربحران وحاشیه ها هیچ استفاده ای نشد ولی اکنون وی میتواند بایک بازی بازهم سهمیه مزبور رابدست آورد و این بار درعرصه آسیا جولان دهد و بدنبال کسب موفقیت برای خود واستقلال باشد. فعلا درانتظار نتیجه بازی فینال می مانیم و بعد از آن انشاءا... سعی میکنیم بابهره گرفتن ازتجارب گذشته بیشتر دراین مورد صحبت کنیم... ما همواره دستاوردهای مثبت حضور امیررا دراستقلال ودرسالیان اخیر یادآوری کرده ایم و ضمنا وی را درگذشته بارها نقدکرده ایم و گذشت زمان هم واقعیتها را نشان داده است... امیر بخوبی میداند که اگر به انتقادهای اصولی ونقدهای منصفانه بیش ازپیش بها بدهد میتواند درعرصه فوتبال باشگاهی وملی بسیارموفق تر ازسابق عمل نماید چون بلحاظ ویژگیهای فنی دارای پتانسیل بالایی است وتمامی کارشناسان براین امر صحه گذاشته اند.... امیدواریم وی بااستقلال بازهم موفق شود وباعث سرافرازی خود و هواداران گردد.

2 –  مدیریت استقلال و دغدغه ها:

مجموعه مدیریت استقلال درآستانه این بازی فشار و جو روانی بسیارسنگینی را متحمل میگردد. هرچند که درنهایت مسئولیت اجرایی باشگاه و نتایج بازیهای استقلال برعهده مدیرعامل می باشد اما هیئت مدیره هم بنوعی می بایست پاسخگوی نتایج فصل جاری باشد وازگزند بحرانهای آتی درامان نیست... نتیجه بازی مزبور میتواند موجب بقای هیئت مدیره شود و یا اساسا همانند پایان دوره دوم لیگ برتر همه چیز را زیرورو نماید. مدیرعامل استقلال دراواخر فصل قبل تیم صدرنشین را تحویل گرفت ولی درانتهای فصل به مقام چهارم رضایت داد... دراین فصل هم که همه چیزعیان است ولذا محتاج بیان نیست... در دوره دوم لیگ برتر هم که فتح ا... زاده نتوانست بااستقلال به مقامی بهترازنهم دست یابد و دراین راه سرمربیان نامداری همچون کخ و پورحیدری قربانی شدند... البته حساب پورحیدری باهمگان متفاوت است... این مرد بزرگ ، دلسوخته و پرورش یافته مکتب ناب استقلال همواره حاضربوده است بخاطراستقلال حتی ازاعتبارش هزینه کند وبارها و بارها اینچنین کرده است...

آری ، درباره سرنوشت مدیریت استقلال سخن میگفتیم... بسیار بعید است که به یک مدیرورزشی دریک باشگاه پرطرفدارهمچون استقلال بیش ازاین فرصت بدهند...اکنون یک فرصت استثنایی برای فتح ا... زاده وجوددارد که بابهره گرفتن ازآن ازچنگال این هیولای فوتبال بیرحم بگریزد و خودرا ازکابوس گذشته وحال نجات بدهد. حتی اگر قرارنباشد درآینده ازایشان بعنوان مدیرعامل استفاده گردد  بازهم برای وی ایده آل است که با قهرمانی درجام حذفی مسئولیت خود را به نفر بعدی واگذارنماید تا همواره با خاطرات خوبی ازپایان فصل هفتم یادنماید.... ماهم امیدواریم که باتوجه به سوابق خدمات و دلسوزیهای مدیرعامل استقلال ، وی درهر دو صورت ( ماندن و یا رفتن) شاهد قهرمانی استقلال درجام حذفی باشد واین فصل را باشادکامی به اتمام رساند.

سخنی با آبی دلان:

بحث درمورد حساسیت این بازی تکرار مکررات است. نتیجه این بازی همانقدر که برای استقلال وهوادارانش اهمیت دارد برای کل جامعه فوتبالی و هواداران فوتبال نیز ازحساسیت ویژه ای برخورداراست ولی فراموش نکنیم که فوتبال ورزش بیرحمی است... بی رحم ترازآنچه که تصورش را نماییم!... استقلال ازبسیاری فاکتورها برای قهرمانی جام حذفی برخورداراست ولی فوتبال است و هزاران اتفاق ریزودرشت... رقیب هم مدتها است  که اسب خودرا برای قهرمانی زین کرده وباشایستگی به فینال رسیده است وحتی توانسته است بازی رفت را با پیروزی پشت سربگذارد... بازی کردن درورزشگاه آزادی وبا این تعداد هواداری که فقط منتظرجام هستند برای هردوتیم کارآسانی نیست!... استقلال برای قهرمانی به یک پیروزی با اختلاف دو گل نیازدارد ویا درصورت تکرارنتیجه رفت دروقت های قانونی واضافی بازی کاربه ضربات پنالتی خواهد کشید... باید واقع بین باشیم وکارراتمام شده ندانیم... اگر استقلال گل اول بازی رادریافت نماید کاربسیاردشوارخواهد شد هرچند بعیداست که تیم رقیب باتوجه به شرایط بازی ریسک کرده و به یک بازی تهاجمی روی آورد.... بازی صرفا تهاجمی رقیب قطعا اززمانی آغازمیشود که 2 گل عقب باشد و دست به یک بازی انتخاری بزند ودرغیراینصورت برروی ضدحملات بخت خودرا می آزماید. گل اول بازی تاثیربسیارزیادی در روند بازی خواهدداشت... قطعا اگر استقلال به گل برسد استرس کمتری برروی آبی پوشان وجودخواهد داشت و احتمال گل های بعدی وجود دارد هرچند که اشتباهات فردی بازیکنان دراین بازی ( بخصوص عناصردفاعی)  نقش تعیین کننده ای در نتیجه بازی خواهدداشت... از طرفی طبق روال گذشته و براساس آمارهای بازیهای قبل ( لیگ وحذفی) احتمال گل خوردن استقلال کم نیست مگر اینکه برای این بازی تمهیدات بسیارویژه ای بکاررود... بازیکنان استقلال میتوانند دراین بازی ذهنیت منفی میلیونها هوادار را ازنمایش های ناامیدکننده فصل جاری پاک کرده و یکشبه ره صدساله بپیمایند... این بازی بهترین فرصت برای اثبات کردن بسیاری چیزهاست.

بهرحال اگر موفق شدیم که خداوند را شاکریم و به آینده امیدوارتر می نگریم واگر نتیجه غیرازاین شد تسلیم تقدیرومصلحت خداوند میگردیم تا انشاءا... بازهم بتوانیم برخیزیم ، قامت راست نماییم ، پروازکنیم ، اوج گیریم و سربرآسمان ساییم... به امیدقهرمانی.

/ 3 نظر / 12 بازدید
حمیدرضا

سلام اس اسی عزیز به خداانقدر بیتاب شدم که خدامیداندقهرمانی باکمک ژنرال امیرقلعه نوعی خیلی لذت بخشه مگه نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟سرورهرچی لنگیه امیرقلعه نوعیه[گل][خداحافظ]به امید قهرمانی

مجید

سلام حمیدرضای عزیز: امیدوارم بعدازبازی شاد وسرافرازباشید. زنده باد استقلال پرافتخارترین تیم ایران در آسیا.

حمیدرضا

تبریک عرض مینمایم قهرمانی را سری بزنی ممنونم...[گل]