انتظارات مردم از ( فوتبال ملی) چيست؟!

سلام و درود بر هواداران فوتبال ملی :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

     اولین باری که ایران قله ی قهرمانی جام ملتهای آسیارابه تسخیرخوددرآورد درسال 1968 میلادی بود ( 1347 شمسی). درآن روز استثنایی که یک نقطه ی عطف برای فوتبال ایران بحساب میآمد ایران توانست با پیروزی 2-1 برابراسرائیل و در ورزشگاه امجدیه ( شیرودی) ودرحالیکه ورزشگاه ازفشارجمعیت درآستانه ی انفجار بود به این موفقیت نائل گردد. ایران درآن بازی بایک مساوی هم میتوانست قهرمان آسیاگردد ولی میلیونها نفرایرانی ازتیم ملی کشورمان فقط انتظار ( برد) داشتند واین (پرویز قلیچ خانی) بازیکن استثنایی تاریخ فوتبال ایران بود که درسن حدود بیست سالگی توانست دراواخربازی بایک شلیک سهمگین گل پیروزی ایران راوارد دروازه ی حریف نموده و صدهاهزارنفرازایرانیان را ازفرط خوشحالی به خیابان هاسرازیرنماید.درآن روز بود که فوتبال نشان داد که میتواند درهمه ی نقاط جهان تبدیل به یک ( پدیده ی اجتماعی _ سیاسی) گردد و آرمانهای ملتها را بایک پیروزی برآورده سازد.

 

     ایران دردودوره ی بعدی این بازیهاهم به همین موفقیت نائل گردید. سالهای 1972 و 1976 میلادی  سالهایی بودند که شیران ایران توانستند سروری و آقایی خودرا درآسیا به همه ی حریفان دیکته نمایند ولی پس ازآن دیگر درکسب این عنوان موفقیتی نداشتیم که البته دلائل این عدم موفقیت میتواند علل بیشمارداشته باشد که دراینجامجال پرداختن به آن نیست.

 

     البته ایران در بازیهای آسیایی توانسته است چهاربار به عنوان قهرمانی دست یابد که اولین آن درسال 1974 میلادی ودرتهران بود و دومین بار هم درسال 1990 درپکن و سومین بار درسال 1998 و آخرین بارهم درسال 2002 بود که بامربی گری ( برانکو) توانستم قهرمانی بازیهای آسیایی ( پوسان) را ازآن خودنماییم.

 

     ازآنجاییکه دربازیهای آسیایی تیمهای امید کشورهاحضورپیدامیکنند قهرمانی جام ملتهای آسیا که تیم بزرگسالان کشورهارامی پذیرد، کسب عنوان قهرمانی از (اعتبار) ویژه ای برخورداراست ولذا هواداران فوتبال ملی ما سالهاست که تشنه ی این عنوان برای فوتبال کشورخود میباشند.

 

     دردوره ی قبلی این بازیها ما حتی به نیمه نهایی نرسیدیم و باباخت 2-1 ازکره حذف شدیم درحالیکه مابودیم که بازدن گل اول ازکره جنوبی پیش افتادیم!

 

     اکنون ایران بایک مجموعه بازیکن که ازبهترین های ایران و آسیاهستند پتانسیل قهرمانی جام ملتهارا دارا میباشد، اگر ( حاشیه ها) و ( سلائق شخصی) و ... اجازه دهند که این افتخاربرای مردم فوتبالدوست کشورمان به ارمغان آورده شود. تیم ملی ایران درحال حاضر و با شرایط دشواری که درصعود به مرحله ی بعدی انتخابی جام جهانی پیداکرده است میتواند به این موفقیت نائل گردد و قهرمانی ( جام ملتها) را فتح نماید اگر اجازه دهند که ( بهترین های ایران) در ( تیم ملی) حضور یابند! (انتظارات) مردم از ( فوتبال ملی) بالانیست زیرا ایران علاوه برداشتن ( لژیونرهای موفق) ، بازیکنان بسیار خوبی هم در ( لیگ های داخلی) دارد وفقط برآورده شدن شرایطی به شرح زیراست که این انتظارات بحق مردم را جوابگومی باشد:

 

1-  هنوزهم دیرنشده است! تیم ملی ایران میتواند بابازیکنان آماده تری هم مجهز گردد. امسال همچون سالهای دیگر ( لیگ) راقربانی تیم ملی کردیم ولی چوب این قضیه را هردوخوردند! تیم ملی باشکست از اردن درتهران، کاردشوارتری نسبت به دوره های قبل برای ( صعود به جام جهانی) پیداکرده است. پس چراحال که شعار (شایسته سالاری) میدهیم و لیگ و جام حذفی راهم قربانی تیم ملی کرده ایم، بهترین های فوتبال ایران را درتیم ملی نداریم؟! آیا همین بازیهای ( غرب آسیا) بهترین محک برای تشخیص ( نقاط قوت و ضعف تیم ملی) نیست؟! تاچه زمانی تیم ملی ماباید ( گل های مفت) بخورد؟! آیاگل اول بازی دیروز که توسط سوریه وارددروازه ی ایران شد از ضعف ( عمق دفاع) تیم ملی نبود؟! آیا مادردفاع وسط بازیکنان آماده نداریم که درهربازی باتیم های ضعیف هم باآمدن یک توپ به محوطه دفاعی مان تنمان بایستی بلرزد؟! آیا ( صادقی) و ( دفاع پیکان) و ... که بهترین های لیگ بودند شایسته ی انتخاب در لیست 30نفره هم نیستند؟! آیا......

 

2-  دراکثر کشورهای همسایه ما که سرمربی خارجی با قراردادهای بالا استخدام میکنند، شرایط کاربگونه ای است که ( سرمربی خارجی) هم از اختیارات بالایی برای گزینش تیم ملی برخورداراست و هم اینکه سیستم های وجوددارد که سرمربی خارجی(هرکه باشد) همواره پاسخگواست و قطعا مشاوره هایی هم به آنهاداده میشود که قادرباشد ( بهترین انتخاب) را برای تیم آن کشورهاانجام دهد ودرصورت مشاهده ی وضعیت غیرقابل قبول همان مشاورها ( بهترین جایگزین) برای سرمربی برکنارشده هستند. مثال:

 

در بازیهای انتخابی جام جهانی، تیم ملی کشورعربستان که ازیک سرمربی سرشناس و گرانقیمت خارجی سودمیبرد وقتی بادوباخت از ایران و امارات با ناکامی مواجه گردید، بلافاصله کمک مربی داخلی همان کشور( جایگزین) سرمربی خارجی گردید و توانست دربازیهای باقیمانده تیم عربستان را ( قهرمان گروه) نموده و ( ایران) راهم ( حذف) نماید! آیا درحال حاضر افرادی را درمجموعه کادرفنی تیم ملی داریم که درصورت ضرورت چنین کاری بتوانیم درکوتاه مدت ازوی استفاده نماییم یااینکه مجبوریم تاآخر قصه با غصه هایمان بسازیم و دم برنیاوریم ( همچون زمان بلازویچ)!!! حرف حساب هواداران فوتبال ملی این نیست که درکارسرمربی ( دخالت) نماییم بلکه انتظارداریم که سرمربی فوتبال ما ( هرکه باشد) فکرنکند درایران ( امنیت شغلی) دارد و بهرحال باید درمقابل هرشکستی ( پاسخگو) باشد.

 

3-  رکوردشکنی بس است! – آیا موفقیت های فوتبال ملی ما مهم تراست یا رکورد شکنی های آنچنانی؟! قطعا اگر ازکاپیتان تیم ملی ایران همین موضوع سئوال گردد وی ( موفقیت فوتبال ملی) را پاسخ خواهدداد! زیرا اونمیخواهد با میلیونهاایرانی که سالهاست تشنه ی موفقیت های فوتبال ملی هستند، مقابل گردد! اگراینطورهست پس چرا دربازیهایی مانند غرب آسیا از همه ی توان نفرات انتخابی استفاده نمیکنیم؟!  ما فقط دریک بازی که 7-1 برنده شدیم ( سنت شکنی) کردیم و کاپیتان تیم ملی را تعویض نمودیم ولی بازهم دربازیهای دیگر نیمکت نشینانمان را تحقیرنمودیم!  برانکو باید درمقابل این ملت پاسخگو باشد که اگر ملاحظه ی سن وسال و موقعیت بازیکنان را نمیکند و ( فقط و فقط تیم ملی) رامی بیند چرا دربازیهای ( تدارکاتی) از ( تعویض دایی) واهمه دارد؟! مگر ما ( یورو 2004) رانمی بینیم؟! مگر ما ندیدیم که ( فیگو) در بازی با انگلستان ( تعویض) گردید و ( بازیکن جانشین) وی توانست گل مساوی را وارد دروازه ی حریف نموده و عاقبت کاربه پیروزی پرتقال انجامید؟ قبل ازآن بازی هم ( فیگو) تعویض شده بود. آیا افراد دیگری غیراز ( برانکو) وجوددارند که دراین موضوع ( دخیل) هستند؟!..... شاید گذشت زمان بتواند (بخشی ازواقعیتهای امروز ) فوتبالمان را برملاسازد ولی خداکند که فرصتهاازدست نرود! مانمیگوییم که دایی باید درهربازی تعویض گردد ولی آیا ( کادرفنی) تیم ملی و(فدراسیون نشینان) پیش بینی این مورد راکرده اند که درصورت ( مصدوم شدن دایی) و یا حوادث غیرمنتظره، باید درغیاب وی (بازیکن باروحیه و آماده) راجایگزین وی نمایند؟! آیا درسالهای اخیر مابازیکنان باروحیه و آماده ای را در نوک حمله ی فوتبال ملی تربیت کرده ایم؟! و یااینکه همه ی چنین بازیکنانی را ازفوتبال ملی دلزده کرده ایم؟! ( همچون هاشمیان و بزیک  و سامره و .....).

 

      5 - .....................................

 

 

 

درپایان امیدواریم که در آستانه ی مسابقات جام ملتهای آسیا و دوربرگشت مقدماتی جام جهانی، شاهد تحول و اصلاحات در ساختار کادرفنی و تیم ملی کشورمان باشیم و اجازه ندهیم که همچون دوره های قبل، همین تعداداندک تماشاچیان راهم از فوتبال ملی دلزده و دلسرد نماییم.

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید