اين نيز بگذرد...

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان

2065.jpg

عجب حکایتی است!... هرچقدر بخواهیم وضعیت فعلی باشگاه استقلال را عادی نشان دهیم و هواداران را هم به آرامش وحمایت دعوت کنیم بازهم ناگزیریم اعتراف نماییم که استقلال درحال حاضر یکی ازحساس ترین و بحرانی ترین ادوار تاریخ حیاتش را میگذراند . ازابتدای این فصل تاکنون حوادث بگونه ای برای  استقلال و هوادارانش رقم خورده است که برخی اوقات گمان میکنیم که درحال دیدن کابوسی هستیم که نمایش هایش تمام ناشدنی است...

 گمان نمیکنیم که دراصل موضوع اختلاف نظری در میان کارشناسان ، فوتبالدوستان ، مسئولین باشگاه ، بازیکنان و...و هواداران وجودداشته باشد که اگر اینچنین هم باشد اختلاف درشدت و ضعف این موضوع است نه دراصل آن.

 وضعیت روحی – روانی و فنی استقلال درپایان نیم فصل اول ، جایگاه استقلال درجدول رده بندی لیگ برتر ،  حاشیه ها وترکش های ناشی از ناکامی ها وشکست های زنجیره ای ، تغییروتحول درکادرفنی استقلال قبل ازپایان نیم فصل اول ، استرس حاکم براستقلال بلحاظ بازیهای جام حذفی و... و نهایتا حاشیه های مخرب و تاءسف بار ناشی از شکست در مقابل تیم قعرجدولی صنعت نفت درمقابل دیدگان دههاهزارهوادار ومیلیونها بیننده سیما همگی حاکی ازاثبات این ادعا است که قطب آبی و پرافتخار فوتبال ایران تا فرق سرغرق دربحران است و... و ازاین واقعیت گریزی نیست.

 البته برای ماهواداران که عادت کرده ایم از 6 دوره سابق لیگ برتر ،  تیم محبوبمان را در 5 دوره آن درکورس قهرمانی مشاهده نماییم تحمل این دوران بسیاردشوار وطاقت فرساست و لذا خواه ناخواه وضعیت فعلی استقلال را با گذشته قیاس کرده و به اندوه خواهیم نشست.... آری ، هرچند که استقلال در ادوار گذشته  لیگ برتر صرفا یک بار جام قهرمانی  ویک بارهم جام حذفی را درآغوش گرفته و برآن بوسه زده است ولی در5 دوره آن همواره تیم محبوبش را درکورس قهرمانی دیده وتاپایان فصل ازنمایش بازیهایش لذت برده است... تنها دردومین دوره لیگ برتر بود که استقلال همچون یک کشتی طوفان زده به گل نشست و ازادامه رقابت هابازماند وما شاهدبودیم که پیامدهای آن فصل همچون زلزله ای قوی تمامی ارکان باشگاه استقلال را لرزاند و یک تغییروتحول اساسی درابعادمختلف باشگاه ایجاد نمود  ... البته باید اذعان داشت که ماهواداران درسالیان اخیر ازنمایش ها ونتایج تیم محبوبمان لذت برده ودرمقابل رقبا وبه ویژه دربرابر قطب قرمز ورقیب سنتی دبرینه مان وهوادارانش همواره سربرآسمان ساییده وبه افتخارنشسته ایم... امااینک وضعیت بگونه ای دیگراست.

درحال حاضر ما قصد کنکاش و ریشه یابی این بحران رانداریم که  برای اینکاردرآینده فرصت وزمان کافی خواهیم داشت. زمانی می بایست انگشت برروی ریشه های این قضیه گذاشت و حوادث رخ داده دراین فصل را بررسی کرده و موردریشه یابی ، تجزیه وتحلیل و ارزیابی دقیق قرارداد که با کسب یک موفقیت نسبی ازخطر برهیم ودرادامه راه ناگزیرباشیم که  براساس یک تحلیل واقعگرایانه ، منصفانه ودلسوزانه حرکت نماییم تا مجددا به کوره راههای صعب العبور نرسیده و ازصعود بازنمانیم ولی اینک حتی فرصت پرداختن به گذشته هاراهم نداریم!.... قضیه خیلی روشن و واضح است:

استقلال درلیگ برتر امیدچندانی نداردولی میتواند برای کسب یک رتبه آبرومندانه درنیم فصل دوم بجنگد وازحیثیت وکیان باشگاه وهوادارانش دفاع نماید واجازه ندهد بیش ازاین تحقیرگردد ولی همگان میدانیم که تیم هایی همچون استقلال وپرسپولیس اگر امیدشان را برای قهرمانی دریکی ازدوجام ازدست داده  و آسیایی نشوند انگیزه ای برای ادامه کوره راه لیگ برترندارند وازتلاش بازخواهند ماند و هوادارانشان را جان به لب خواهندکرد... بهترین گواه این ادعا فرجام سرنوشت پرسپولیس درسالیان اخیر ویا استقلال دردومین دوره لیگ برتر است.... ما نیک میدانیم که برای آسیایی شدن استقلال درفصل بعد ورقم نخوردن سرنوشتی مشابه زمان کخ برای استقلال وعبور ازاین بحران تاریخی ،   کسب یک رتبه آبرومندانه درجدول لیگ هم داروی شفابخش استقلال نخواهد بود ولذا برای اوج گرفتن مجدد وعبور ازاین کویر وحشت می بایست با صلابت و اقتدار جام حذفی را نشانه بگیریم.

دراینجا سریعا بحث " سازندگی" و " فرصت"  مطرح میگردد... البته مقوله سازندگی و فرصت دادن به استقلال برای سالیان بعد یک مبحث مفصل وجداگانه بوده و درجای خود قابل تاءمل  و بررسی است ولی اجازه دهید این قانون نانوشته حاکم بر دو قطب سرخابی را یادآوری نماییم:

" برمبنای قانون مزبور ، این هواداران هستند که معمولا این فرصتها را دراختیار باشگاههای محبوبشان قرارمی دهند نه دیگران".

 در توضیح و تبیین این مهم همین بس که اگردرسالیان قبل چنین فرصتی دراختیار سرمربی وقت قرارمیگرفت بخاطرعوامل مختلفی بود و منجمله اینکه استقلال میتوانست در سه سال متوالی بانمایش بازیهای زیبا و پرهیجان مدعی جدی قهرمانی بوده ودرکورس قهرمانی قرارگیرد و همچون ستاره ای تابناک درآسمان فوتبال ایران بدرخشد و نیز هرسال یکبار هم رقیب سنتی راشکست دهد که این مورد دوم بزعم میلیونها هوادار اهمیتی کمتر ازقهرمانی نداشت!.... آری ، هرچند درآن سالیان استقلال فقط یک بارجام قهرمانی لیگ برتر را درآغوش گرفت وبرآن بوسه زد ولی شرایط بگونه ای بود که خیل بیشمار هواداران ازاین قانون نانوشته تبعیت کرده و این فرصت را دراختیار مدیریت وکادرفنی قرارمی دادند ولی همواره اینگونه نیست وهواداران عجول و کم طاقت سرخابی اگرتیم محبوب خودرا بمثابه مدعی جدی قهرمانی ندیده و امیدی به قهرمانی اش دریکی از دوجام  نداشته باشند نمیتوانند چنین شرایطی را تحمل کرده ودم برنیاورند....

آری ، میگفتیم که درحال حاضر داروی شفابخش این بیمار نشانه گرفتن جام حذفی است که گام اساسی آن می بایست از بازی با ذوب آهن دراصفهان برداشته شود... هرچند درناکامی ها وبحران ها اختلاف نظرات تشدید شده و شیرازه وحدت واتحاد سست میگردد اما وضعیت خطیروحساس استقلال برای همه آنها که دلسوز استقلال هستند و مصالح پرافتخارترین باشگاه ایران درآسیا را مقدم بر مصالح شخصی میدانند این است که دراین مقطع زمانی که میتواند یک نقطه عطف و تاریخی برای باشگاه استقلال و میلیونها هوادارش باشد فقط ازاستقلال  حمایت نمایند.

پیشکسوتان محترم استقلال ودلسوزان منتقد وهواداران وفادار:

زمان ، زمان حساسی است ... شرایط فعلی استقلال می طلبد که همگی ما هشیارانه عمل کنیم.... با آنان که میخواهند تیشه به ریشه استقلال بزنند و ازآب گل آلود ماهی بگیرند  مارا کاری نیست... روی سخن ما با شماست... وقت وزمان کافی درآینده برای انتقاد وجوددارد... این انتقادها وشماتت ها درحال حاضر دردی ازاین بیماررا نمی کاهد وزخمهایش را التیام نمیدهد ،  بلکه بعکس آن راشدت می بخشد.... استقلال باکادرفنی متحول شده خود واین بازیکنان میتواند ازجای برخیزد وقامت راست نماید... استقلال ومیلیونها هوادارغصه دار به مرهم احتیاج دارند نه نمک!... شماهمگی می بایست عامل وحدت باشید نه تفرقه.

 اینک شخصی مسئولیت سرمربی گری استقلال را دراوج بحران برعهده گرفته و آن راهدایت میکند که علاوه برمجهزبودن به علم روز ، کوله باری ازتجربه وافتخارات داخلی و آسیایی را بهمراه دارد واصولا مردعمل است... این مرد حقیقتا استقلال رادوست دارد ودلش با ماست... وی با  انگیزه ای فوق العاده قصددارد برگ زرین دیگری برکارنامه پرافتخار خود بیفزاید... مدیریت فنی استقلال نیز با انگیزه ای قوی میخواهد این تیم را ازسراشیبی سقوط نجات داده و جوابگوی محبت وفداکاری هوادارانی باشد که ازابتدای فصل تاکنون برای این تیم کم نگذاشته اند...  مجموعه عناصرفنی استقلال می بایست باهماهنگی کامل ودرنهایت آرامش برنامه هایشان را اجرانموده و بتدریج پروسه تکاملی را طی نمایند تا این تیم به انسجام لازم برسد... همگی میدانیم که این تیم بیماراست ونمیتوان یک شبه معجزه کرد!... باید به مدیریت باشگاه ، مدیرفنی ،  کادرفنی و سرمربی استقلال فرصت داد و ازآنان حمایت کرد... واقعا منصفانه نیست که درشرایط فعلی و این موقعیت خطیروحساس همگی آنان به چالش کشیده شوند... حاشیه های تیمهایی همچون استقلال هیچگاه پایان نمی یابند اما میتوانند مهاروکنترل گردند... استقلال اکنون فرصتی برای عبور ازبحران وادامه راه پرفرازونشیب خود دراختیار دارد و نباید این فرصت را ازآن دریغ کرد... استقلال تمامی ابزارهای لازم را برای خروج ازاین بحران دراختیاردارد.... فقط باید صبور بود و به آن فرصت داد.

 استقلال فقط محتاج آرامش است... آرامشی که بتوان درپناه آن سنگر گرفت و ازنو خانه عشق راساخت!... عشقی که سالیان سال است باآن ماءنوس بوده و با یادش زندگی کرده وحتی نفس کشیده ایم... عشقی که برای ما یادآور خاطرات تلخ و شیرینی است که سالیان سال بارها و بارها اشکهای اندوه و شادی را برپهنای صورتمان سرازیرنموده  و قلب هایمان را به سرزمین روءیایی آبی دلان هجرت داده است ... عشقی که برای میلیونها هوادار بهانه نفس کشیدن است!... آری ، بهانه ای برای نفس کشیدن... عشقی که ....

به امید هجرت ابرهای تیره وتار ازآسمان لایتناهی سرزمین آبی دلان...انشاءالله

ارادتمند همیشگی آبی دلان... مجید.

/ 16 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مجيد

سلام و تبريک/ به اميدخدا استقلال داره راه ميفته/// اگه اينطوری بشه ديگه به هيچ تيمی باج نميديم/// زنده باد استقلال پرافتخارترين تيم ايران درآسيا/// درود برتمامی آبی دلان.

حسن

سلام مجيد جان خيلی وقته همديگرو نديديم داداش!!!! به هر حال استقلال تنها بهانه ای که ما رو به هم پيوند ميزنه و اينبار هم متن زيبای شما منو بر ان داشت تا چند خطی باهات درد دل کنم... قبل از بازی اميدی به برد نداشتم چون حواشی تيم به اوج خود رسيده بود و خدا را شکر که همه چيز ختم به خير شد چون اگر اين بازی را شکست ميخورديم جمع کردن تيم امکان نداشت استقلال روزهای پر فروغی را سپری خواهد کرد چون به قول شما هنوز انگيزه تيم امسال نابود نشده و رقابتهای جام حذفی هنوز برای استقلال زنده است آقا مجيد دلم برات خيلی تنگ شده بود اميدوارم هميشه موفق و مويد باشی رفيق

مجيد

سلام حسن آقای گل و باتعصب! چه روزايی باهم داشتيم... يادش بخير!... انشاءا... بازم استقلال راه ميفته و جمع آبی دلان جمع ميشه و بازم هيجان و بازم قهرمانی و .../// البته حسن جان من خيلی وقته مطلب ننوشته بودم و واقعا برام مقدورنبود تااينکه درآستانه بازی موفق شدم آپديت کنم و وظيفه ام راانجام بدم/// بازم خوشحالم که سرزدی و اميدوارم که انشاء... قهرمانی جام حذفی را درهمين جا بهمديگه تبريک بگيم/// خدانگهدار.

افسانه

هورااااااااااااااااااااااااااااا،لنگيا باختن

افسانه

سلام کاش استقلال به تیم ملی بازیکن نمیداد بعدشم،می خوان نتیجه بازی لنگیا با سپاهان رو به نفع لنگیا اعلام کنن در صورتیکه،باید نهایتا،سپاهان رو از بازی در ورزشگاه خودش محروم کنن لعنت به این مافیای(فدراسیون)سرخ

مجيد

سلام افسانه خانم و آبی دلان: البته پرسپولیس امسال هماهنگ تر و بهتراز چندسال گذشته است و ازمدعیان جدی قهرمانی... بالاخره بعدازشش سال دوری ازجام و کلی هزینه کردن های سالیان اخیر ( وینگو ، زوبل ، آری هان ، دنیزلی و قطبی) طبیعیه که باید قید بازیهای زیبا روبرنند و نتیجه گراباشند ولی با ۲ تاباخت غرق درحاشیه شدند و اگر تعطیلات نیم فصل نبود مشخص نبود که سرنوشتشون چی میشد؟!/// سپاهان هم بخاطرفشارهای بازیهای آسیایی و جام باشگاههای جهان و بازیهای لیگ افت کرده و اون اقتدارماههای اخیررونداره ولی قطعا بازسازی میشه و برای قهرمانی اسبشو زین میکنه/// استقلال هم باید تمام تمرکزشو روی جام حذفی بذاره و درلیگ هم تلاش کنه برای یک رتبه آبرومندانه... البته اگر استقلال اوج بگیره و سپاهان و پرسپولیس هم افت کنند بازم استقلال میتونه تبدیل به یک مدعی بشه ولی جام حذفی بهترین راه برای آسیایی شدنه/// زنده باد استقلال و سرافرازباد تمامی آبی دلان///

افسانه

سلام آقا مجيد با نظرتون راجع به تمرکز در جام حذفی موافقم.ولی من از دست اين فدراسيون دلخورمهميشه با استقلال بد تا می کنه کاش می شد ا ز اين فدراسيون شکايت کنيم کاش باشگاه خصوصی می شد يه فرد دلسوز می آمد تيم رو اداره می کرد خيلی دلخورم از دست اين فدراسيون،صدا سيما،... آبيدل باشيد

حامد

نمی خوام حامل خبر بد باشم اما دلم نيومد اينجا نيام و چيزی نگم چون اون هر بار که استقلال بازی داشت ميومد اينجا به قول خودش امامزاده آبيدلان . آره افسانه برای هميشه پر کشيد و فقط ازش خاطره ها باقی موند ...

مجيد

عجب؟؟؟!!!... نميدونم چی بگم!.../// فعلا فقط ميتونم بگم متاءسفم... همين.

مجيد

majid_ssabi@yahoo.com حامد عزيز: ـــــــــــــــــ باسلام ، اگه لطف کنی و به آدرس فوق برام ميل بزنی خيلی ممنون ميشم که دراین مورد برام توضیح بدی/// خدانگهدار.