علاج واقعه قبل ازوقوع بايدکرد!

سلام برآبی دلان و هواداران فوتبال ملی: .... بالاخره تيم ملی فوتبال ايران توانست باپيروزی بر لائوس به (مرحله بعدی انتخابی) جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان راه يابد. درواقع ايران به مرحله ای راه يافت که دردوره های قبلی هيچگونه مشکلی برای راهيابی به آن نداشته است! برای جام جهانی ۹۸ فرانسه و ۲۰۰۲ ژاپن - کره هم تيم ايران مشکلی برای راهيابی به اين مرحله نداشت. دردوره های قبل ترهم ايران معمولا به مرحله آخرانتخابی صعودميکرد و مشکلات ايران درمرحله آخر بوجودميآمد..... اکنون برخی رسانه های مابگونه ای اين اخبارراپوشش ميدهند که مردم گمان ميکنند کارما تمام شده است و تيم ملی ايران برای جام جهانی ۲۰۰۶ انتخاب شده است!!..... خير، کارماتازه آغازگرديده است و ايران بايد با رقيبان گردن کلفت آسيايی خودمبارزه نموده تا بتواند جزو تيمهايی باشد که برای مرحله نهايی رقابتهای جام جهانی ۲۰۰۶ انتخاب گردد. باپايان يافتن اين مرحله توجه فوتبالدوستان را به نکات زيرجلب نموده و اشاره ای هم به سوابق ايران درجام جهانی مينمايم:

۱- ايران تاقبل ازبازی بااردن درکشوراردن اميدچندانی نداشت که ازاين مرحله هم صعود نمايد! مابازی رادرايران به (اردن) باخته بوديم و قطعابازی درکشوراردن که امتيازاتش بامايکسان بود کاربسياردشواری بود. بدرفتاری فدراسيون با(هاشميان) و پشت کردن اوبه تيم ملی و انتخابهای غيرمنصفانه بازيکنان تيم ملی و .... دست بدست يکديگردادند تاماراازاين مرحله هم محروم نمايند اماوقتی فدراسيون و متوليان ورزش قهرمانی کشورفهميدند که احساسات ميليونهاايرانی جريحه دارميشود وامکان برکناری خودشان هم وجوددارد باتعديل رفتارهايشان توانستند چندبازيکن آماده و کنارمانده همچون(هاشميان) و (خداداد) را به ياری تيم ملی فراخوانی کنند اما روندکارنشان دادکه هنوزمتاءسفانه ازگذشته ها عبرت نگرفته ايم! درهمان بازی بااردن درکشور اردن وقتی (نيکبخت) در۲۰ دقيقه آخربازی به ميدان آمد قفل دروازه حريف رادرخانه حريف شکست و پس ازآن گلهای ديگری هم درآن کشورروئيدند تااميدهای ما به ياءس مبدل نگردد ولی اين پايان کارنبود.

۲- درکشور قطرهم مابازی را تادقايق آخربه آنهاباخته بوديم و بازهم حضور(هاشميان) بود که دردقايق آخر برای ايران يک گل اميدآفرين روياند تامابتوانيم فقط بابازی بالائوس درکشورخودمان سرنوشت اين گروه رارقم بزنيم و به مرحله بعدی صعودنماييم.

۳- درواقع اين بازيها هم برای ملت ايران و هم برای ( صاحب منصبان ورزش و فوتبال) کشورمان بازی ( مرگ و زندگی) بود!!! و لذاباتدابيرويژه ای توانستيم اين مرحله را پشت سربگذاريم ولی اين پايان راه نيست.

۴- مردم به درستی ازمسئولين ورزش کشورمان خواهان حضورتيم ملی کشورخوددرجام جهانی ۲۰۰۶ آلمان هستند زيراتوانايی وقدرت بازيکنان ايران درآسيا مثالزدنی است. مردم زياده خواه نيستند و انتظاراتشان معقول است و لذا آنچه که اکنون برای ماحياتی است ( انتخابهای بازيکنان تيم ملی درمرحله جديد) است.

۵ - سوابق يک دهه گذشته نشان ميدهد که هرگاه بابينش سليقه ای و سياسی و ... انتخابهای کادرفنی و بازيکنان تيم ملی را انجام داده ايم شکست خورده ايم... ماهنوزفراموش نميکنيم وقتی درمرحله انتخابی جام جهانی ۹۸ فرانسه ازقطرشکست خورديم و اميدهايمان برای صعودبه جام جهانی رنگ باخت تحت فشارهای مردم ( مايلی کهن) راازسرمربيگری تيم ملی برداشتيم و بادعوت ازبازيکنان آماده و بناحق محروم شده ای همچون ( جوادزرينچه) و ( مهدی پاشازاده) و (نادرمحمدخانی) و .... دربازيهای پلی آف ( بااستراليا) پيروزشديم و ناباورانه به جام جهانی صعودکرده و ملتی راخوشحال و سرافرازکرديم.

۶- درجام جهانی گذشته هم که (بلازويچ) سرمربی تيم ملی بود باکج سليقگی ها (ويااعمال نفوذهای مختلف) نتوانست عليرغم دراختيارداشتن زمان کافی، تيم يکدست و هماهنگی را آماده نمايد. بيرون راندن ( مهدی هاشمی نسب) و قهرکردن ( رهبری فر) و ... استفاده ازبازيکنانی درغيرپست های تخصصی ( مثلا پيروانی دربازيهای آخرهافبک دفاعی بازی ميکرد درحاليکه ماچندين هافبک دفاعی آماده داشتيم!) و اصرار بر ثابت بودن ( ميرزاپور) درآن زمان ( که واقعادربرخی حرکتهای اساسی ضعيف بود) و لجبازی و يکدندگی هاو حاشه ساختن های سرمربی برای روزنامه نگاران و.... دست بدست يکديگردادند و بازهم ماراازصعوددربزرگترين رويداد فوتبال جهان محروم کردند. ماهنوزنميدانيم در(بحرين) چه گذشت که مااين بازی راخيلی ساده ۳-۱ بازنده شديم و بحرينی ها پس ازآن بازی برای صعودعربستان جشن گرفته و حتی پرچم آن کشورراهم بالاکشيدند!..... نتيجه اينکه (بلازويچ) چمدانش رابست و به خانه اش برگشت و پشت سرش راهم نگاه نکرد.... فقط مردم بودند که ( سوختند) و ( ساختند) و بازيهای جام جهانی را بدون حضورايران نگريستند. البته تفاوت آن فدراسيون بااين فدراسيون خيلی زيادبود! (صفايی فراهانی) هرچند فوتبالی نبود ولی با ( شيوه های مديريت درسطوح بالا) بخاطر سوابقش بخوبی آشنابود و اصولا فردی ( سامان ده) و ( تشکيلاتی) بود که توانست برای فوتبال اين کشور کارهای اساسی انجام دهد و ( حسن بزرگ) او اين بود که سليقه ای و (رنگی) عمل نميکرد ولی بالاخره نتوانست حريف ( باندهای ) مختلف و بجای مانده ازدوران قديم درفدراسيون گردد.

۷- پس ازصفايی فراهانی، ( دادکان) رئيس فدراسيون شد. پيشترهمه اورابه عنوان يک ( منتقد) می شناختند و البته اوهم همچون بسياری از(منتقدان) ديگر که درراءس (کارهای اجرايی) قرارميگيرند از(آرمان) هايش فاصله گرفت و .... و خلاصه درحال حاضرمردم ايران حق دارند ( نگران آينده و سرنوشت تيم ملی) کشورشان باشند. برخی پيامدهای بازی های ليگ برتر و بخصوص ( کميته انضباطی) و ( انتخابهای درحال حاضر) تيم ملی و .... اين شائبه رابوجودآورده است که ( تيم ملی) درواقع تيمی است که باتوافق چندتن ازصاحب منصبان فوتبال و سرمربی انتخاب ميشوند. تناقضهای آشکاردراين انتخابهاو عملکرد فدراسيون و کادرفنی بشرح زيراين حق رابماميدهد:

       الف - تازمانی که ( مهدی اميرآبادی) دراستقلال نبود حتی باوجود بهترين بازی نوازی درجناح راست و انتخابهای متعددش بعنوان بهترين پيستون راست ليگ برتر(ازطرف بسياری ازکارشناسان) هيچگاه نوازی به تيم ملی دعوت نشد و اميرآبادی هميشه درترکيب تيم ملی بود ولی اکنون که به ( استقلال) پيوسته است و بهترين بازيهای دوران خودش راانجام ميدهد خيلی راحت ازتيم ملی خط ميخورد و هيچگونه توضيحی هم ارائه نميگردد!

        ب - زمانيکه ( سامره) با سرمربی استقلال اختلاف پيداميکند ازقول (زمان آبادی) سخنگوی فدراسيون فوتبال درروزنامه هاميخوانيم که اگرسامره درترکيب اصلی استقلال نباشد به حضورش درتيم ملی لطمه ميخورد! ( انگارکه قبلا برای اوچه کارکرده اند؟ مثلا ازتيم پروجيای ايتاليادرزمان بلازويچ اورابه اردوی تيم ملی آوردند و درنيمکت نشاندندتاشانس بازی درپروجياراهم ازدست بدهد و ... واقعاخنده داراست!) و هنگاميکه دراردوی امارات و بازی درمقابل ذوب آهن درترکيب ( فيکس) استقلال قرارميگيرد خبری از انتخابش نيست!!! عليرغم اينکه دربازی باذوب آهن يکی اززيباترين بازيهايش راانجام داده و زيباترين گل هفته هشتم ليگ راهم بثمرميرساند! .... آيا هواداران استقلال که بخش بزرگی ازهواداران فوتبال ملی هستند حق ندارند به اين سخنان سخنگوی فدراسيون مشکوک شوند که فقط و فقط برای ( تفرقه ) ميان هواداران و يا ( بازيکنان و سرمربی استقلال) است که اينگونه سخن ميگويند و به آن عمل نميکنند؟!!!

       ج - و اما ( عنايتی)!... درمورد او ديگر چه بهانه ای است؟ اوکه سال گذشته بدون زدن حتی يک ضربه پنالتی جزو ( صدرنشينان گلزن) ليگ برتربود چرا حتی در(غياب لژيونرها)ازتيم ملی خط ميخورد؟! ......

        د - سال گذشته که ( اميرحسين صادقی) به تيم ملی دعوت شد پس ازمدتی ازطرف برانکوکنارگذاشته شد. برانکو اظهارداشت که چون ( مايلی کهن) اوراازتيم ملی اميد کنارگذاشته است به احترام اواين کارراميکنم!!!...... اينها يعنی ( بده و بستان) های سياسی حتی ازطرف اشخاصی که ادعاميکنند هيچ شخصی درانتخابهای آنها دخالت نميکند!!!.........

          .......... موارد ديگر هم وجوددارد که ازحوصله خارج ميشود.......

۸- درحال حاضرهمه کارشناسان ياغالب آنهااظهارميکنند که مادر(خط دفاعی) مشکل داريم. بازيهای جام ملتهای آسيا اين ادعارابخوبی اثبات کرد درحاليکه ماهنوز شاهد حضور همان عناصرخط دفاعی هستيم که دربازيهای مرحله بعدی انتخابی جام جهانی بازهم بايد تاوان آن راپس بدهيم! ماسئوال ميکنيم که آيا اگر چندچهره ديگر که درليگ برترامتحان خودرابخوبی داده اند به اردو دعوت شوند جای امثال ( گل محمدی) و ( نصرتی) و ( کاملی مفرد) تنگ ميشود؟! آيافکرش راهم کرده اند که درصورت صعودبه جام جهانی باهمين نفرات خط دفاعی ( فرض محال، محال نيست!) بازهم ميتوان تادوسال آينده به ( گل محمدی) اعتمادکرد و نبض خط دفاعی را درجام جهانی به او سپرد؟ ( ضمن همه احترامی که برای بازيکنان ملی و گل محمدی قائل هستيم)... پس کی ميخواهيم تيم را برای دوسال آينده ( ببنديم)؟! ......

۹- آقايان (متوليان ورزش و فوتبال کشور): ..... اگر اين بارهم عليرغم اينکه يکی ازبهترين تيمهای تاريخ فوتبال ايران رادراختيارداريم به جام جهانی صعودنکنيم ( برانکو) هم همچون ( استادش بلازويچ) چمدانش رابسته وازايران ميرود و بازهم اين ملت فوتبال دوست و ورزش دوست درماتم ميمانند....... ( علاج واقعه قبل ازوقوع بايدکرد).

۱۰ - دراينجاهم اشاره مختصری به تاريخچه برخی حضورهای ايران درمقدماتی و نهايی جام جهانی مينماييم:

       الف - ايران درمقدماتی جام جهانی ۱۹۷۴آلمان، رقبای آسيايی راشکست داد و بايد براسترالياپيروزميشد. دربازی رفت تيم ملی ايران ۳-۰ بازنده شد ودربازی برگشت ودرحضور بيش ازيکصدهزارتماشاگر و در ورزشگاه آزادی بازی رادردست گرفت. اولين گل بازی را پرويز قليچ خانی ازفاصله ای نزديک به ۴۰ متری به دروازه استرالياکوبيد که يکی اززيباترين گلهای آسياوايران شکل گرفت و گل دوم راهم همين بازيکن ازنقطه پنالتی برای ايران بثمررسانيد. درادامه بازی ايران ميتوانست بارهابه گل مساوی هم برسد که دراينصورت بازی به وقت اضافی کشيده ميشد ولی باهمين دوگل بازی به پايان رسيد و ايران ازصعودبه جام جهانی بازماند.

        ب - ايران درمقدماتی جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتين بازهم بررقبای آسيايی پيروزشد و بااستراليا مواجه گرديد. اين بارايران انتقام گرفت. بازی رفت رادراستراليا باگل (حسن روشن) يکی ازبهترين مهاجمان ايران و استقلال و آسيا، برنده شديم و دربازی برگشت هم ( غفورجهانی)، بازيکن ملی پوش باشگاه ( ملوان) گل پيروزی رابه ثمررسانيد و برای اولين باربه جام جهانی صعودکرديم. درآن بازيها برابر هلند ( نايب قهرمان دوره گذشته) ۰-۳ بازنده شديم و درمقابل تيم پرو ۳-۱ شکست خورديم ( حسن روشن گل ايران رابثمررساند) و دربازی مقابل اسکاتلند هم ۱-۱ مساوی شديم. ( ايرج دانايی فرد) بازيکن استقلال و تيم ملی گل مساوی ايران رابه ثمررسانيد. آن تيم يکی ازقوی ترين تيمهای تاريخ فوتبال ايران بوده است زيرا برای صعودبه جام جهانی ( نماينده دوقاره) بوديم. سرمربی ايران حشمت مهاجرانی بود.

        ج - در دوره های بعدی هم موفق به صعود نگرديديم و کلا فوتبال ايران بخاطر مسائل خاص جنگ تحميلی باعراق، دچار افت شده بود..... درمرحله نهايی انتخابی جام جهانی ۱۹۹۴ آمريکا هم تيم ايران به سرمربيگری علی پروين نتوانست جوازصعودبه مرحله نهايی راپيداکند و عليرغم پيروزی بر کره شمالی و ژاپن ازعربستان و عراق و کره جنوبی شکست خورديم و ازصعودبازمانديم تااينکه بافرازونشيبهای بسيارزيادی که اغلب فوتبالدوستان ميدانند به جام جهانی ۹۸ فرانسه صعودکرديم...

 

............ اميدواريم ملت ايران با درايت و آينده نگری مسئولين ورزش و فوتبال کشورمان و انتخابهای عادلانه تر بازيکنان تيم ملی، شاهد حضور تيم ملی کشورمان در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان باشند.......... به اميد آن روز...... آبی دل باشيد و خدانگهدارتان.

/ 0 نظر / 4 بازدید