استقلال بازهم سنت شکنی کرد!

                 استقلال ۳ ــــــــ ملوان ۱

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

خلاصه ای از شرح و تحليل بازی را باهم ميخوانيم:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1- استقلال بازي باملوان را با يك تغييرنسبت به بازي با پيكان آغازكرد. مهدي اميرآبادي بعنوان پيستون راست بازي ميكرد و فرزادمجيدي هم بعنوان هافبك راست و بجاي ميثم بائو درزمين حاضربود....... سيستم دفاعي استقلال پوششي و همانگونه كه حدس ميزديم حقدوست بعنوان دفاع پوششي و فكري و قرباني هم دودفاع جلوزن بودند...... پيستونهاي راست و چپ استقلال هم اميرآبادي و گيلا بودند كه بامردان مياني همچون فرزادمجيدي و شاهين خيري و منصوريان بايد مهاجمان تيم يعني عنايتي و سياوش اكبرپور را تغذيه ميكردند.

 

2 - استقلال دربازي باپيكان پس ازچندبازي سنت شكني كرد و گل اول را به ثمررسانيد ( درنيمه دوم) و دراين بازي هم سنت شكني كرد و درنيمه اول به گل رسيد!..... ما اين سنت شكني را به فال نيك ميگيريم و اميدواريم تاپايان ليگ ادامه داشته باشد..... استقلال در 15 دقيقه ابتدايي بازي را دردست گرفت و دوگل به ثمررسانيد..... گل اول بازي روي يك كارتاكتيكي و تمرين شده و توسط منصوريان به ثمرنشست. پاسهاي تكضرب بازيكنان به  فرزادمجيدي رسيد و اوهم توپ را بايك پاس زميني به سياوش اكبرپور رسانيد و پاس روبه عقب سياوش به منصوريان و شوت فني و زيباي منصوريان دردقيقه 9 گل اول استقلال را درسمت راست و پايين دروازه ملوان به بار نشاند..... درادامه اشتهاي بازيكنان استقلال كم نشد تا اين بار خود سياوش اكبرپور پابه توپ شود و پس از حركات زيگزاگ همراه با مدافع ملوان و نفوذ به محوطه جريمه حريف ، طاق دروازه ملوان رانشانه رفت و گل دوم استقلال را با يك ضربه كات دار و فني به گوشه چپ سقف دروازه ( دروازه بان)  فرستاد.....

 

3 - پس ازاين گل انتظارميرفت با توجه به دفاع شكننده ملوان بازهم استقلال بتواند به گلهاي بيشتري دست يابد ولي دوعامل باعث شد تا استقلال نتواند به اين هدف دست يابد..... اول اينكه بازيكنان استقلال با زدن دوگل همچون ابتداي بازي انگيزه نداشتند و دوم اينكه ملوان در خط دفاعي و مياني و بخصوص در جناح چپ خود خوب عمل كرد و استقلال را وادار به عقب نشيني نمود. بازي محكم و غيرتي بازيكنان ملوان اجازه نداد كه اين بازي همچون بازي پرسپوليس - پگاه پرگل شود و حتي بازيكنان ملوان از همان جناح چپ كه نقطه قوتشان محسوب ميگرديد يكي از گلهاي خورده را تلافي كردند و البته در پذيرش اين گل هم مدافعان و هم عناصر دفاعي و مياني استقلال كه نظاره گربودند مقصربودند........ سانتر كوتاه بازيكن ملوان از جناح چپ بدون هيچ عكس العملي از ياران استقلال با ضربه سر ( خاوندي) كه حتي به هواهم نپريده بود وارد دروازه استقلال شد!( دقيقه 40).

 

4 - يكي از تاكتيكهاي ملوان براي بازداشتن استقلال ازحمله و فراهم نشدن موقعيت گل اين بود كه نقطه قوت هميشگي استقلال را كه معمولا جناح راست بود ازكاربيندازد ولي گيلادرجناح چپ  تا قبل ازمصدوميت بخوبي توانست با هماهنگي منصوريان بارها و بارها نفوذكند و حتي يك بار شوت مواج گيلا ميتوانست به يك گل زيباتبديل گردد كه دروازه بان مانع اين گل شد.

 

5 - با مصدوميت گيلا ، ميثم بائو  حدود چند دقيقه قبل از گل ملوان بجاي وي وارد ميدان شد و در پست هافبك راست قرارگرفت و فرزادمجيدي هم بجاي اميرآبادي وظايف پيستون راست استقلال را برعهده گرفت و اميرآبادي هم بجاي گيلا عهده دار پيستون چپ استقلال گرديد...... البته اميرآبادي نتوانست تاآخربازي همچون گيلا موءثرباشد و فقط يك بار نفوذخطرناكي انجام داد كه باخطادرپشت محوطه جريمه متوقف گرديد...... شايد اميرميتوانست از منصوريان بعنوان پيستون چپ استفاده كرده و اميرآبادي را ازبازي خارج نمايد. البته هرچند كارآيي منصوريان كمتر ميشد ولي حضور وي باتوجه به تجربه اش و همچنين حضور ميثم بايو بعنوان يك عنصرفيزيكي و بازي ساز ،  استقلال را درميانه ميدان و پيستون چپ داراي نقاط قوت بيشتري ميكرد..... بازي ياران ملوان نشان ميداد كه ( ايراندوست )  نقاط قوت استقلال را خوب شناسايي كرده و مهمتر ازآن اينكه براي ازكارانداختن اين نقاط قوت بابازيكنانش برنامه داشتند.......

 

6 - درنيمه دوم بازي بازهم بحالت تعادل پيش ميرفت كه اين نتيجه نميتوانست تضميني براي پيروزي استقلال تاآخربازي بشمار رود و لذا از دقيقه 67 عليرضااكبرپور بجاي منصوريان وارد بازي شد تا طبق معمول بتواند با فرزادمجيدي ( مكمل) گردد و البته سيستم استقلال هم باورود عليرضااكبرپور تقريبا بحالت 3-4-3 درآمد تا استقلال بتواند به گلهاي بيشتري دست يابد. اين نيمه هم ياران ملوان بازي قدرتمندانه اي به نمايش گذاشتند و چندين خطرهم برروي دروازه استقلال خلق كردند ولي اين استقلال بود كه بازهم روي همان تاكتيك هميشگي نفوذ عليرضااكبرپور و پاسكاري وي با فرزادمجيدي درگوشه سمت چپ دروازه حريف صاحب توپ گرديد و سانتر زميني او را درحاليكه دوبازيكن استقلال منتظر دريافت آن بودند با دفع ناقص دفاع ملوان وارد دروازه ملوان گرديد ( دردقيقه 78).

 

7 - استقلال در دقايق پاياني تلاش زيادي كرد كه گلهاي خودرا بيشتركرده و به تفاضل گل بهتري دست يابد ولي دراين كار موفق نگرديد و بازي باهمين نتيجه 3-1 به نفع استقلال به اتمام رسيد.

 

8 - دراين بازي اميرآبادي نتوانست درجناح چپ خيلي موءثرباشد و فرزادمجيدي هم همچون بازيهاي قبل درخشش نداشت كه يكي از علتهاي آن درخشش ( شيرزاد) درجناح چپ ملوان بود و البته عليرغم درخشش شيرزاد ، بازهم فرزادمجيدي و عليرضااكبرپور ازهمان جناح بنيانگذارگل سوم گرديدند.

 

9 - اگر واقعا استقلال به اختلاف گل فكرميكرد ( كه حتما اينطوربود) بايد زودتر از عليرضااكبرپور استفاده ميگرديد و البته يك مصدوميت ناخواسته باعث گرديد كه گيلا ازبازي خارج گردد و منصوريان هم نتواند به بازي سازي هميشگي خود بپردازد ( گرچه يك گل زيبا و  مدرسه اي به ثمررسانيد).

 

10 - به نظرمن بهترين بازيكن استقلال دراين بازي سياوش اكبرپوربود كه هم گل اول راساخت و هم يك گل ابتكاري به ثمررسانيد و هم باتلاش و فضاسازي دفاع ملوان را بارها ازارداد..... عنايتي دراين بازي نتوانست صاحب موقعيتهاي خطرناكي باشد گرچه آن سانتر فرزادمجيدي اگر كمي پايين تر بود عنايتي براحتي ميتوانست استقلال را 4 گله نمايد..... ميثم بائو هم يكي از بهترين بازيكنان استقلال بود كه با نفوذها و قدرت فيزيكي بالاي خود بارها به قلب خط دفاعي حريف زدو به بازيسازي پرداخت..... رويهمرفته استقلال دراين بازي هرچند نتيجه را ازآن خودكرد ولي درخط مياني و بازي سازي و تاحدي درخط دفاعي مشكل داشت..... استقلال بايد بتواند براي سه بازي آينده خود در جناحين و خط مياني بيشتر كار بازي سازي راانجام دهد....... بازي بعدي استقلال با شموشك بخصوص در ورزشگاه نوشهر، كه خود اين زمين يك حريف قدر بحساب ميآيد چندان آسان نخواهد بود!..... البته سال گذشته استقلال در همان ورزشگاه نوشهر عليرغم عقب بودن يك گل نهايتا بازي را 2-1 به نفع خود به پايان رسانيد............ اکنون استقلال با ۵۱ امتياز و مشترکا با فولادخوزستان درصدر جدول قراردارد ( بادوبازی بيشتر)..... فولاد و پرسپوليس و ذوب آهن بازيهای سخت تروحساس تری نسبت به استقلال دارند...... استقلال بايد نوارپيروزيهای خودراادامه دهد زيرا احتمال ازدست دادن امتياز ها برای سايررقيبان زياد است...... منتظر می مانيم........

 

آبی دل باشيد و خدانگهدار......

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید