نگاه ملی رامحدودبه تيم ملی نکنيم...!

               ايران ۲ -------- کره جنوبی ۰

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

وسرانجام تيم ملي فوتبال ايران به مرحله نهايي جام ملتهاصعودكرد... صعودي مقتدرانه و باشكوه كه ميتواند تا زمان شروع مرحله نهايي اين جام ، خواب راازچشمان رقيبان بربايد و آنها را در اضطراب آتيه طوفان فرزندان ايران زمين نگهدارد... طوفاني كه اگروزيدن كند ميتواندجامي رابه ايران اهدانمايد كه 30 سال است درآرزوي كسب آن مي سوزيم و مي سازيم...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

واكنون بايد منتظرماند تاتكليف قلعه نويي چه خواهدشد؟... آيا او فقط درتيم ملي خواهدماند و يا براي ياري رساندن به استقلال خواهدشتافت؟....  البته بنظرميرسد كه براي قطعي شدن اين انتقال بايد مذاكراتي فيمابين مديران استقلال و فدراسيون انجام گردد و قطعا محور بحث ها و مذاكرات برسراين موضوع است كه تيم ملي ازاين بابت متضررنگردد و روند صعودي خودرا ادامه دهد... روندي كه همگان شاهدند درفرآيند بازيهاي اخيرتيم ملي كاملا مثبت بوده و تيم ملي را به مرحله اي رسانيده است كه ميتوان به آن باليد و به آن افتخاركرد وبه آن اميدداشت و بوسيله آن به آرزويي دست يافت كه بيش از 30 سال است برآورده نشده است.... قطعا قهرماني درجام ملتهاي آسيا يك افتخار بزرگ براي ملت ايران است... افتخاري كه براي آخرين بار درسال 1355 رقم خورد... يعني 2 سال قبل ازانقلاب اسلامي ايران... و هرچندكه ايران بعدازانقلاب توانست 3 بار قهرمان بازيهاي آسيايي در فوتبال گردد ولي هنوزنتوانسته است قهرمان جامي گردد كه قبل ازانقلاب و درسه دوره متوالي ( 1968 ، 1972 و 1976) آن را براحتي بدست آورده است و پس ازآن ديگرهيچ...

 

حال به بحث اميرقلعه نويي برميگرديم.... استعدادنابي كه درسال 1382 و پس ازانتخاب به عنوان سرمربي استقلال توانست سبك و تفكرات خود را درفوتبال ايران ديكته نموده و نويدبخش روزهايي باشد كه براي ملت فوتبالدوست ايران شادي و نشاط به ارمغان آورد.... هرچند كه امير و شاگران و هواداران استقلال درسه سال متوالي درعطش قهرماني ماندند و درسال آخربه آن رسيدند اما درهردوره اي كه اوحضورداشت تيمش دركورس قهرماني بود تا سرانجام درسال سوم حضور وي دراستقلال همان تجربه هاي ساليان ناكامي بكاراوآمدند تا بتواند شاهدقهرماني را درآغوش بگيرد و دههاهزار نفررادرورزشگاه آزادي به پايكوبي واداشته  و ميليونهانفررا غرق درشادي و سرورنمايد...

 

اما بعدازقهرماني تقديربگونه اي ديگررقم خورد... ابتدا خودوي موضوع رفتن ازاستقلال رامطرح كرد تا بهانه اي بدست ديگراني دهد كه براي اجراي تفكرات خود بدنبال محملي بودند تا اورامرخص نمايند... بعدازآن هم بحران مديريتي درتيم قهرمان و... و ادامه آن تازمان اخير ... واكنون استقلال ، قهرماني است كه بايد ازعنوان خوددفاع كند و مهمتراينكه بمثابه نماينده ايران درآسيا مي بايست حضوري پرقدرت داشته باشد... وضعيت نابسامان مالي و ... معضلات ديگر همگي باعث شدند كه استقلال درفصل نقل و انتقالات منفعلانه عمل كند و حتي باحضوراميرنتواند تيمي راببندد كه مدعي قهرماني ليگ و مقام درآسياباشد... آري ، اين تيم درزماني بسته شد كه مديرعامل سابق استقلال و امير دراستقلال حضورداشتند ولي مشخص بودكه سياستگذاراصلي نقل و انتقالات شخص اميراست كه بااعتماد مديريت به اين كارمبادرت نموده است... و باآن معضلات مالي و بحران ها و چالش هاي مديريتي تيمي بسته شد كه نواقص عمده اي داشت و اين كار به مرفاوي سپرده شد تا وي وارث وضعيتي گردد كه خودوي هيچ نقشي درپيدايش آن نداشته است!...

 

حتي خوداميرهم اذعان دارد كه استقلال بد بسته شده است ولي به همان معضلات اشاره ميكند كه مانع تشكيل يك تيم مدعي گرديد... و سپس انتخاب اميربه عنوان سرمربي تيم ملي و خالي شدن استقلال ازتجربه هاي بسيار گرانقدر 3 سال اخير و خلاء حضور اميردراستقلال و ... نهايتا انتخاب مرفاوي بعنوان سرمربي... مرفاوي كه هرچند در3 سال متوالي باحضورامير دراستقلال ، نيمكت داغ و پرخاطره استقلال راتجربه كرده است ولي دربازيهاي استقلال نشانداده است كه فاصله زيادي راباامير3 سال قبل درامرسرمربيگري داشته و دارد... واكنون استقلال دروضعيتي است كه نه ميتواند به آساني سرمربي عوض نمايد و نه ميتواند بااين روال بعنوان يك مدعي درليگ و مهمترازآن يك مدعي جدي درآسياباشد و اينها يعني به يغمارفتن سرمايه هاي تيمي كه دركوران 3 سال اخير واقعا به يك تيم مدعي و زهردار تبديل شده بود.... و اكنون مواردي است كه فهرست وار مطرح ميگردد تا براي مديران استقلال ومديران كلان استقلال و فدراسيون و سازمان تربيت بدني يادآورنكاتي چندباشد:

 

1 – اكنون براي استقلال كمترسرمربي پيداميشود ( داخلي و ياخارجي) كه عهده دارمسئوليت تيمي گردد كه آن رانبسته است.... اگربازهم بحران ها دامن مرفاوي رابگيرد و چاره اي براي تعويض اونباشد بايد كدامين سرمربي رابراي استقلال انتخاب كرد كه دركوران رقابتهاي ليگ برتر تيم راتحويل بگيرد وزيربارتعهداتي رود كه موردنظرمديران باشگاه استقلال و هواداران باشد؟

 

2 – همه ميدانند كه اين تيم را اميربسته است و البته بانواقص آن... فلذا هيچكس جزخود وي شايستگي براي اداره آن رابادرنظرگرفتن تمامي كمبودها ندارد... هرچندكه اين تيم براي اميرهم مشكل سازاست ولي اوباتجربه هاي گذشته باصلاحيت ترين فردبراي سرمربيگري استقلال است.

 

3 – آياشايسته نيست كه هزينه سرمربي داخلي و ياخارجي را براي برطرف كردن نواقص استقلال گذاشت و چندمهره كارآمد جذب كرد تا با بازگشت اميربه استقلال راندمان كاربالاتررود؟

 

4 – و بالاخره سخن اصلي بامسئولين فدراسيون و سازمان تربيت بدني است.... مسئوليني كه به ورزش نگاه كلان و ملي دارند... ماهم اززاويه همان نگاه باآنها صحبت داريم... مگرتيم استقلال نماينده ايران درآسيانيست و مگرموفقيت استقلال درجام آسيا بمثابه يك موفقيت ملي تلقي نميگردد؟.... پس چرا نبايد امير درتيمي باشد كه براي آسيايي شدنش 3 سال آزگاربا سربازانش جنگيده است و باهواداران خون دل خورده است؟!... اگر موفقيت باشگاههاي ايران درخارج ازميادين داخلي يك موفقيت ملي محسوب ميگردد ( كه ميگردد) پس چرا نبايد تسهيلاتي فراهم كرد كه حداقل امسال ازاميرهم دراستقلال  استفاد گردد؟... آيا شايسته است كه با ناكامي هاي متوالي نمايند گان ايران درعرصه آسيا درساليان اخير بازهم شاهد ناكامي ديگري ازنماينده ايران باشيم؟...

 

اگرنگاه مسئولين محترم به جريانات مزبور واقعا ملي است بايد ازاين زاويه هم همان نگاه راداشته باشند و شرايط بازگشت اميررابه استقلال فراهم كنند ضمن اينكه درنظرداشته باشيم كه تيم ملي فوتبال ايران بايد سال ديگر درمرحله نهايي جام ملتهاي آسيا حضوريابد و اگربرنامه ريزي دقيق تواءم باحسن نيت متقابل وجود داشته باشد هيچ مانعي براي حضوراميردراستقلال وجودنخواهدداشت... و رسانه هاوكارشناسان هم كه ازهمان زاويه منافع فوتبال ملي به اين مسايل مي نگرند بااستقلال واميرهم ازهمين زاويه برخوردكنند تا شاهد موج منفي درجهت ممانعت ازحضوراميردراستقلال نباشيم....

 

5 -  و صحبت آخربا مسئولين باشگاه استقلال است كه پيرو مصاحبه آقاي مصطفوي مبني بر مذاكره و پذيرش شرايط فدراسيون جهت بازگشت اميربه استقلال ، اين فرصت راازدست ندهند زيرا اززمان قهرماني استقلال تاكنون ،  فرصتهاي زيادي درچندماه اخير براي بهبودي شرايط استقلال ازدست رفته است... البته مديريت جديداستقلال درچندين مذاكره بااميرنشانداده است كه دراين موردجدي است و اميدواريم اين قضايا به اين نتيجه منتهي گردد كه بايك برنامه ريزي دقيق براي تيم ملي  فوتبال ايران و ازدست ندادن فرصت براي تدارك تيم ملي براي مرحله نهايي جام ملتهاي آسيا ،  امير خودسكان هدايت تيمي رابرعهده بگيرد كه نقش اصلي رادرقهرماني آن ايفاكرده است و اكنون بايد بااقتداردرعرصه آسيا حضوريابد.... اميدواريم.

 

آبی دل باشيدوخدانگهدارتان...

 

/ 19 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
افسانه

دست صمد درد نکنهدلم می خواد اين اميراز تيم ما بره.از آدمای بی تعصب بدم می آدهمونجور که از نیکبخت...بدم می آمد.

افسانه

جونم به لبم رسيد تا اين نا داور ،سوت پايان بازی رو زد از دست اين فدراسيون لنگی دلم خنک شد که لنگيا مساوی کردن اين گزارشگرای لنگی بد جوری با اعصاب من بازی کردن

هادی

بابا قضيه اين بوزينه نيکبخت با امير خان فرق ميکنه دليلی نميشه که امير خان رفت تيم ملی به استقلال پشت کرده باشه امير خان اگه تعصب نداشت وقتی پاس ۴۵۰ ميليون خريدش ميرفت افسانه خانوم مطمين باش امير خان توی تيم مليم موفق ميشه ولی من شنيدم به عنوان مدير فنی از اين به بعد ميشينه روی نيمکت

مجيد

سلام خدمت افسانه خانم و هادی خان: افسانه خانم... نميشه به اميرانگ بی تعصبو بزنيم چراکه بقول هادی خان اگه اميردنبال امکانات مادی بود و به استقلال تعصب نداشت سراغ تيمهايی ميرفت که رقمهای نجومی بهش پرداخت ميکردن. البته اگه بخواهيم با فردی همچون منصورخان اميرو مقايسه کنيم بايد بگيم که منصورخان استثناء است که بخاطراستقلال ازتيم ملی چشم پوشيد ولی اگه اميراينکارو نکرد دليل بر اين نيست که او به استقلال تعصب نداره... تعصبی که حداقل ۳ سال تموم ماشاهد خون دل خوردنش بوديم. متاءسفانه من چندروزی نبودم و آپدیت نکردم که دراولین فرصت اینکارراخواهم کرد

arezoo,

very very good,zood be zood up date kon football duste aziz

حميد

اول سلام بعد حرف نيکبخت رو نزنيد که واقعا نامردتر اين انسان روی کره زمين نيست دوم سلام به مدير اين وبلگ بسيار مطالب عالی پيوندها کامل مطالب جالب انشاالله اگر وقت کنم ميام ونظر ميدم ايمر سرور استقلال ومن خيلی دوستش دارم خوب به من هم سربزن من هم به تو سر ميزنم به ايمد اينکه استقلال قهرمان ليگ برتر آسيا و حذفی بشه همه با هم بگيد يا علی يا حق

مجيد

سلام دوستان گل و آبی دلان: يک مدتيه خيلی گرفتارم... تابحال گرفتاريم باعث نشده بود آپديت نکنم ولی ايندفعه شرمنده شما شده ام... هم خودم گرفتارم و هم کامپیوترم دچارمشکل شده ولی سعی میکنم بزودی درمورد استقلال و بازیهای آینده و بحران مدیریتی و ... برایتان مطلب تهیه کنم... به امید پیروزی استقلال دربرابرسپاهان ... آبی دل باشید و خدانگهدارتان انشاءالله بزودی

افسانه

سلام آقا مجيد. استقلال برد.ولی امان از اين داورا لنگی. کاش پيروزی ببازه دلم خنک شه

افسانه

لنگيا نبردن.ولی سایپا برد

افسانه

دم صمد گرم