شکست ميتواند مقدمه پيروزی باشد...

             استقلال۱ -------- پرسپوليس ۲

 

 

سلام برهواداران استقلال و آبي دلان:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

... و اما دربي:

 

1 – قبل ازبازي هم جرياناتي وجودداشت كه نگراني هواداران استقلال را بيش ازساليان قبل كرده بود... عدم حضوراميربرروي نيمكت ، نداشتن مهاجمان زهردار، كمبود بازيكن بازي ساز و ... ونيز پرسپوليسي متفاوت ترازسال قبل... آري ، نبايد ازاين نكته هم غافل شد كه ازطرفي استقلال كم توان تر و كم رمق تر از سال قبل گرديده و درعوض پرسپوليس ازبحران سال قبل فاصله گرفته و تبديل به تيم شده بود.

 

2 – اين دوموضوع در دربي 61 بايكديگر تلاقي كردند... ازيكطرف استقلال ضعيف شده نسبت به سال گذشته و ازطرف ديگر پرسپوليسي كه مقتدرانه ترو حسابشده ترازسال قبل بازي ميكرد ... درتلاقي اين نقطه باخت و شكست استقلال رقم خورد بخصوص كه مرفاوي براي خنثي  كردن تاكتيكهاي حريف ضعيف عمل كرد و دو اشتباه مهلك ازدروازه بان و خط دفاعي استقلال گلهاي رقيب هم را دراين بازي رقم زدند.

 

3 – استقلال تازمانيكه انصاريان بعنوان مهاجم بازي ميكرد درحقيقت 10نفره بازي ميكرد!... بازي كردن انصاريان درپست مهاجم درواقع ريسكي بودكه مرفاوي و كادرفني كردند و چوبش راهم خوردند!.... اگر هاشمي نسب دربازي سال 79 توانست بعنوان مهاجم بازي خوبي راارائه كرده و حتي به پرسپوليس گل بزند بخاطراين بودكه نوع بازي و فيزيك بدني اش باانصاريان متفاوت بود و البته هاشمي نسب درپست مهاجم در تيم پرسپوليس هم بازي كرده و گل زده بود  ولي انصاريان چنين فاكتورهايي رانداشت...

 

4 – مشخص بودكه استقلال يكي ازبهترين راههاي فراهم كردن موقعيت را مكمل كردن منصوريان و نوازي قرارداده بود و اگراين  كاربخوبي انجام ميشد شايد موقعيت هاي خوبي براي مهاجمان استقلال و بخصوص انصاريان خلق ميگرديد ولي بغيرازصحنه هايي خاص درنيمه اول اين كاربخوبي انجام نشد.

 

5 – تعويض منصوريان درواقع ارتباط يك بازيكن بازي ساز را باخط مهاجمان استقلال قطع كرد!... و اين همان چيزي بودكه دنيزلي ميخواست!.... ساها شعاع حركتي بيشتري پيداكرد و ديديم كه روي گل دوم پرسپوليس ساها و اولادي سريع عمل كردند و دفاع بجلوكشيده استقلال قافيه راباخت و رحمتي هم متزلزل نشان داد و آن شدكه ديديم و ديديد.

 

6 – اگرواقع بينانه نگاه كنيم بغيرازنيمه اول كه استقلال خوب عمل كرد ، درنيمه مربيان حريف تيم برتر ميدان بود و استقلال بعدازگل دوم توانست چنددقيقه برروي دروازه حريف ظاهرشودكه موقعيت ها به گل تبديل نشد..... نميتوان از برتري تاكتيكي بازي برتر پرسپوليس درنيمه دوم سخني نگفت و ضمنا نميتوان ازاين نكته غافل شد كه استقلال وقتي برتري حريف را ديد ميتوانست با عقب كشيدن انصاريان ( تبديل شدن وي به هافبك دفاعي ) و بيرون نكشيدن منصوريان حداقل به اداره بازي پرداخته و شانس خودرا در ضد حملات آزمايش كند.... البته تعويض يوسفي باطالب نسب ومجيدي بجاي نوازي ميتوانست موءثرباشد (  كه انجام گرفت) مشروط براينكه استقلال باهمان پرسينگ ازمقابل دروازه حريف و ضدحملات به كارخود ادامه دهد.... خط مياني استقلال كاملا درنيمه دوم تحت الشعاع مردان حريف قرارداشت و آنها ازخلاءهاي موجود كمال استفاده راكرده و چندين موقعيت براي خودخلق كردند...

 

شايد اگر موقعيت صددرصدصادقی به گل تبديل شده بود اين اماواگرهاوجودنداشت ولی فوتبال است و هزارويک اتفاق.... فراموش نکنيم که بغيرازسال گذشته که پرسپوليس بحرانی را شکست داده بوديم در دربی های سالهای ۸۲ و ۸۳ پرسپوليسی راشکست داديم که بسيار پرمهره و مقتدربود و عظمت کاراميرقلعه نويی اکنون مشخص ميگردد...

 

 .... و درنهايت اين بازي هم به بايگاني تاريخ سپرده شد.... استقلال بايد برخيزد و ازنو شروع كند... دراين باره بعدابه تفصيل سخن  خواهيم گفت... البته ذکراين نکته حائزاهميت است که مرفاوی هم بايد همچون امير درشکست ها مسئوليت رابرعهده بگيرد و باهواداران و رسانه ها دريک تعامل ظريف قرارگيرد... مصاحبه نکردن و جوابگونبودن عاقبت خوشی برای مرفاوی ندارد و قطعا برروحيه هواداران پيامدهای منفی خواهدداشت...

 

به اميد پيروزی استقلال برابر ابومسلم

 

آبي دل باشيد و خدانگهدارتان...

 

/ 7 نظر / 8 بازدید
رامين

مجيد جان من که خيلی وقت پيش بهت گفتم صمد در حد استقلال نيست... اين بازی رو باختيم چون بايد ميباختيم.

مجيد

سلام رامين خان: ممنون ازاظهارنظر ...مسئله اينه که مرفاوی هم وارث بحرانی است که هيچگونه نقشی دربوجود آمدن آن نداشته است... اگه بخواهيم اين قضيه رو ريشه ای بررسی کنيم خيلی مسايله که بايدبازبشه... يادمه دريکی از بحث های انجمن آبيته در چندماه قبل گفته بودم که انتخاب مرفاوی همچون ديکته نانوشته است که غلط نداره!... مسئله مهم ديگری که وجودداره راهکاری است که اکنون بايد اتخاذبشه... اميدواريم که بهترين راهکار برای اين قضيه انتخاب بشه... خوبه دوستان همين ستون را محلی برای انتخاب بحث درمورد همين موضوع قراردهند.

ابوذر اکبری

بازم از آبی بگو از اون دلای مهربون بيا يکدل بشيم و قصه بشيم تو اين زمون قصه همدلی هر چی دل آسمونی اينو ما خوب ميدونيم بگو تا تنها نمونی آره آبی آبی آبی ايشالا باشه دلت غمت از رنگا نباشه پر آبی محفلت ا .راغب هميشه آبی بداهه اومدم واسه تو دوست خوبم

مجيد

سلام ابوذرجان: خيلی ممنون... به اميدآنکه آسمان تيم محبوب ما همواره آبی آبی باشه... خدانگهدارت باد

ٍهميشه آبی

اقايان نود را دیدید؟ باز هم به ناداوری باختيم. اخراج نيکبخت در دقيقه ۱. اخراج النگ دولنگ در نيمه دوم و احتمالا (نظرات متفاوت بود) اخراج ساها در نيمه دوم. راستی اگر اين اتفاقات می افتاد نتيجه بازی چه ميشد.؟ بايد به اقای انصاری خر تبريک بگوييم با اين تيم جوانمردش.

افسانه

استقلال برد،ولی من دلم تنگهبرد در دربی خودش يعنی يه قهرمانیمن صمد رو مقصر نمی دونم.ولی دلم از دست امير خون هستامير بد وقتی تيم رو تنها گذاشت.ياد پور حيدری به خير،تيم ملی رو به خاطر استقلال رها می کرداستقلال غريبه

مجيد

سلام خدمت افسانه خانم و جناب هميشه آبی: درسته نيکبخت و النگ اولونگ خطاهايی رامرتکب شدند که داورنديد و هردومستحق اخراج بود... اخراج نيکبخت ازهمان دقايق اوليه بازی واقعا شيرازه تيم پرسپوليس را ازهم میپاشيد ولی بهرحال داوريه ديگه و بااشتباهات همراهه. درمورد افسانه خانم بايد گفت که بسياری ازهواداران همينگونه فکرميکنند... البته صمد درحدی تقصيرداره که اختيارداره و ازآن گريزی نيست که بايد جوابگوباشه ولی واقعيت قضيه ا ينه که تيمی راکه خودش نبسته بود تحويل گرفت ولی بهرحال اين موضوع رافع مسئوليت وی نيست.. اگرقراربرانتخاب مربی ايرانی باشد قطعا بخاطردلايل متعددی پورحيدری بهترين گزينه است چون همه پيشکسوتان برروی او توافق دارند و ضمنا ازلحاظ فنی و اخلاقی هم سرتر ازديگرانه... البته منصورخان درمصاحبه ای گفته که نبايد مرفاوی تعويض بشه ولی بايد کمبودهای بازيکنان کليدی رابراش جبران کنند... به اميد خيزش استقلال برای قهرمانی و آسيا