اجازه دهيد به جام جهانی صعودکنيم!....

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سلام برآبی دلان و هواداران فوتبال ملی: 

 

      ...... آنها كه فوتبال ملي رادرساليان گذشته و بخصوص دريك دهه گذشته پيگيري و دنبال ميكرده اند مايلي كهن را بخوبي مي شناسند........ شخصيت مايلي كهن عمدتا اين افراد را بياد سرمربيگري ايشان درتيم ملي مي اندازد و كمتر سرمربيگري ايشان در باشگاهها براي اين افراد تداعي ميگردد ، بخصوص كه تيم ملي فوتبال ايران باايشان به موفقيتهايي هم دست يافته و ازجمله مقام سوم جام ملتهاي آسيا درسال 96 ( كه البته با بدشانسي در ضربات پنالتي به عربستان باختيم و به فينال نرسيديم)..... البته دردنباله سرمربيگري ايشان در حال حذف از صعودبه جام جهاني 98 فرانسه بوديم كه باتغييركادرفني و آمدن چندبازيكن شايسته توانستيم صعودكنيم ولي درهمان بازيهاي جام ملتهاي آسيا پيروزي 6-2 بركره جنوبي و 3-0 برعربستان ونهايتا مقام سومي ، از موفقيتهاي بزرگي بود كه توسط ايشان حاصل گرديد.

 

من اعتقاددارم كه براي تحليل اظهارات يك شخص و يا مهمتر ( تحليل خود شخص) بايد همه جوانب را درنظرگرفت و براساس واقعيت هاي گذشته و حال به يك  جمعبندي رسيد و پس ازآن به اظهارنظرپرداخت.......

 

قطعا براي افرادي كه گرايشهاي رنگي داشته و يا براي برخي ازبازيكنان و ياسرمربيان محبوب خود قضاوتهاي ( ازقبل تعيين شده اي) دارند دشواراست كه چنين كنند كه بايد كنند يعني از برخي از علاپق خودبگذرند و سعي و اهتمام در ( قضاوت منصفانه) نسبت به اين افرادبنمايند..... نوعا ماعادت داريم كه ازهرشخصي مطالب مورد علاقه خودرابشنويم آن شخص را ( باهرنيتي) تاءييدكنيم و يا اگر مخالفتي ببينيم باآن شخص مخالف شويم!......

 

مايلي كهن و يا هرشخص ديگري هم ( نقاط قوت) دارند و هم ( نقاط ضعف) ، همانطوركه آنها هم ( كارنامه درخشان) دارند و هم ( كارنامه غيردرخشان) و خلاصه مجموعه اي از نقاط قوت و ضعف هستند كه بايد باتوجه به عوامل مذكور و شرايط زماني گذشته و حال ، عملكرد آنها مورد اظهار نظر و ( قضاوت) قرارگيرند......

 

اين نوع قضاوت صحيح نيست كه فقط اظهارات ايشان در يك برنامه ملاك قضاوت قرارگيرد و در يك مقطع زماني خاص ( همچون اكنون) برخي اظهارات ايشان را كه به مذاقمان خوشايند باشد ملاك قضاوت و راءي مثبت به ايشان قراردهيم و يا برعكس‌ ، اظهاراتي را كه براي ما ناخوشايند باشد ملاك راءي منفي براي ايشان درنظربگيريم.....

 

مايلي كهن مجموعا به فوتبال ايران خدمت كرده است...... چه آن زمان كه بعنوان بازيكن پرسپوليس درآن تيم بازي ميكرد  و چه زمانيكه بعنوان يك بازيكن ملي پوش درخدمت تيم ملي بود و چه وقتي كه مسپوليت  سرمربي گري  تيمهاي ملي بزرگسالان و يااميدها و يا برخي باشگاهها را برعهده داشت و چه درزمانيكه ايشان جزو كادرفني تيم ملي ( به سرمربيگري علي پروين) بود و ....

 

البته ايشان هم همچون بسياري ديگر نقاط ضعف دارد..... ايشان بايد بداند وقتي يك رسانه فراگير ميليوني همچون سيما بابرنامه جذابش ( برنامه 90) و مخاطبان بيشمارش در زمان پخش زنده برنامه مزبور ، اين پتانسيل رادارد كه درجهات مثبت و يامنفي ، ذهنيت فوتبالدوستان ميليوني و بخصوص جوانان و نوجوانان را درجهات مثبت و يامنفي سوق دهد بايد هم شاءنيت خود را حفظ كند و هم مهمتر شاءنيت اين رسانه فراگيررا! و هم فدراسيون را و هم سرمربي تيم ملي راو هم افرادي را كه شايد چنين امكاني رانداشته باشند كه اگر مورد قضاوت ايشان قراربگيرند ازخوددفاع نمايند و لذا بايد بسوزند و بسازند!!!....... بخصوص كه ايشان بعنوان يك فرد متدين مطرح است و رفتارايشان بيشتر زير ذره بين قرارميگيرد!........

 

سيما بايد متعلق به همه باشد...... نبايد يك نفر بخود اين اجازه رابدهدكه در يك برنامه زنده بامخاطبان ميليوني آن ،  نظراتي را ابرازكند كه طرف ديگر فرصت و امكان آن راندارد!.....

 

درواقع اين سياست هاي نادرست سيما و برنامه 90 است كه برخي اوقات ، ( تاكيد ميكنم كه برخي اوقات) ،  فرصت و امكان مناظره را درشرايط كاملا( عادلانه) براي طرفين برقرارنمي سازد!........ سال گذشته هم چنين امكاني براي مايلي كهن پس از بركناري ازتيم ملي اميد در برنامه 90 فراهم گرديد و ايشان بطوركامل درددل كردند و ازهمه چيز گفتند و به هركس خواستند تاختند!

 

در آن برنامه تاريخي! ، ايشان حتي ( حيثيت دو سه بازيكن جوان و آينده دار تيم اميد) را  به ( حراج) گذاشتند!!!....... ولي اين امكان ازطرف همان برنامه 90 فراهم نگرديد كه آنان كه بايد ازخوددفاع ميكردند ، ازخود دفاع كنند!!!......... آري ، اگر برخي ازآنها هم در رسانه ها حرفشان رازده باشند ، فراگيربودن آن رسانه ها با يك برنامه زنده سيما اصولاقابل مقايسه نيست و ضمنا برخي صحبت هااست كه ( آثار منفي ) آن  بر مخاطبان سريعا اثر ميگذارد و برخي حيثيت ها است كه  بربادميرود كه اعاده آن بهيچوجه مقدورنيست و يا بسياردشواراست......

 

آري ، بازهم ميگويم ( مايلي كهن) به فوتبال باشگاهي و ملي ما مجموعا خدمت كرده است و بازيكناني را تربيت كرده است كه در بهترين باشگاههاي اروپا و ليگ ايران توپ زده ياميزنند ولي اينها دليل نميشود كه ازيك رسانه ملي و عمومي فقط ( متكلم وحده) باشد!!! به اين معني كه ايشان و ياهرشخص ديگري فقط حرف خودشان رابزنند و ديگراني كه منظور نظرايشان بوده اند ، از چنين امكاني محروم باشند!!!.......  آري ، رك گويي و صراحت لهجه و ..... صفات پسنديده اي است منوط براينكه ديگري هم فرصت جوابگويي داشته باشد.......

 

البته ( فدراسيون) هم اهرمهايي دارد كه اگر اراده كند بتواند دربرنامه ديگري ازسيما و ياهمين برنامه 90 از خودش و كارنامه اش دفاع كند ولي ديگران چه؟!..... آيا همه ازاين امكان برخوردارند؟!..... آيا آن بازيكناني كه سال گذشته از اردوي تيم ملي اميد اخراج شدند و با اظهارات آقاي مايلي كهن دربرنامه 90 ( هرچند نامي ارآنها برده نشد ولي ملت فوتبالدوست ميدانستند چه افرادي اخراج شده اند!) آبرو و حيثيتشان در معرض قرارگرفت ، چنين امكاني رابراي دفاع ازخودداشتند؟!..... قطعا خير!......

 

براي برنامه زنده 90 فراهم كردن بستري كه ( طرفين) را در صحنه حاضركرده و در( شرايط عادلانه) مناظراتشان را پخش كنند وجوددارد ولي  چرااين برنامه عملي نميشود؟!...

 

درپايان تاءكيدميكنم كه اين برنامه ها باعث ميشود كه حتي بخشي از عملكرد مثبت اشخاصي همچون ( مايلي كهن) درگذشته مخدوش گردد و بسياري از كارهاي مثبت ايشان هم از نظر مخالفان بي منطق ايشان ناديده گرفته شود و خلاصه در ( درازمدت) اين مصاحبه هاي يكطرفه آثار سوپي هم بر جامعه فوتبال و هم بر شخص مصاحبه كننده خواهدداشت ......... اميدواريم كه هم برنامه سازان و مديران سيما و هم اشخاصي كه بهرحال براي اين كشور و اعتلاي نام آن زحمت كشيده و مي كشند ( همچون آقاي مايلي كهن) منافع ملي را برمصالح شخصي ترجيح دهند.....

 

تيم فوتبال ايران درحال حاضردرمرحله حساسي قراردارد...... من و بسياري ديگر هم شخصا به انتخابات برانكو انتقادداريم! نه جاي ايمان مبعلي روي نيمكت است و نه جاي آقاي گل ليگ برتر(عنايتي) و ( كاظميان) روي سكو!!!.......آري ماهم خوب ميدانيم كه ( رقابت) در تيم برانكو براي (فيكس) شدن خيلي معناندارد و خوب هم ميدانيم!......ولي رفتن به جام جهاني  برهمه چيز اولويت دارد..... ازنظرمن و بسياري ديگر هم عدالت درانتخابات و بازي گيري ازبازيكنان درتيم ملي رعايت نشده است و ....... ولي ( تجربه بلازويچ) و درگيرشدنش با ( رسانه ها) از تلخ ترين خاطرات تلخ ما در 4 سال قبل است كه يكي از اساسي ترين عوامل ناكامي ما در صعود به جام جهاني بود....... نميدانم امروز شما جقدر رسانه هاراخوانده ايد؟!........ مصاحبه مايلي كهن در برنامه 90 تيتر بيشتر رسانه هاي خبري مااست و عمدتا مضامين آن رسانه ها هم بيشتر به اين موضوع پرداخته است و حتي برخي آتش بيارمعركه هم شده اند!!!...... همانها كه  آنقدر ادعادارند ازفوتبال ملي و صعود به جام جهاني حمايت ميكنند!....... آنها هم بدنبال تسويه حسابهاي شخصي با افرادي هستند كه آقاي مايلي كهن درمصاحبه به آنها اشاره كرده است!.......

 

آري ، ماهم ميدانيم كه درحق بسياري از مربيان ايراني چون ايراني هستند و بقول اصغرشرفي ( صحبت چندسال قبل ايشان) چون رنگ چشمشان  آبي نيست ظلم شده است!  ولي نبايد تجربه هاي تلخ گذشته ها باعث شود اين بارهم در صعودبه جام جهاني ناكام گرديم و پيشگامان چنين حركت مثبتي دردرجه اول بايد پيشكسوتاني همچون آقاي مايلي كهن باشند تا رسانه هايي كه فقط ازاين اخبارداغ و اينگونه اختلافات ( ارتزاق) ميكنند! ازاظهارات ايشان سوءاستفاده نكنند.......  و البته ( فدراسيون) هم بايد بستري فراهم كند تا كارشناسان وطني بتوانند با اظهارات و حتي انتقادهاي اصولي شان ( وضعيت كمي و كيفي) تيم ملي را ارتقاءبخشند و نسبت به انتخابات تيم ملي ( شفاف سازي) نمايند ولي همه اين مسايل بطوراصولي و درچارچوب هاي قانوني و بخصوص اخلاقي حل و فصل گردد..... ضمنا نبايد ( اختلافات شخصي) ، محمل و بهانه اي باشد براي اينكه با (رنگ و لعاب فني!) هرانتقادي را و در هرجا كه لازم ديديم انجام دهيم........

 

البته تاءكيدميكنم و اعتقاددارم كه به ياري خداوند و درصورت موفقيت صعود تيم ملي به جام جهاني بايد بسياري ازناگفته ها گفته شود ولي درمرحله فعلي بايد صبوري پيشه كرد و ازبرنامه هاي برانكو و فدراسيون حمايت كرد زيرا آينده را روشن مي بينيم...... اگر هم خداي ناكرده صعودنكرديم نميتوان اثبات كرد كه چقدر از اين ناكامي به بازي نكردن ( مبعلي) و يابازي كردن( زندي) ارتباط داردكه آنقدر آقاي مايلي كهن دروصف نفي و اثبات اين دو بازيكن سخن گفت !!! فقط اين دوبازيكن نيستند كه نقش اساسي دراين ميان دارند....مواردديگري هم وجوددارند كه بايد بموقع مورد بحث و نتيجه گيري و عمل قرارگيرند.

 

آيا خود آقاي مايلي كهن درزمانيكه مسـئوليت سرمربيگري تيم ملي بزرگسالان و يا اميدها را برعهده داشتند چنين اظهارات مخالفي رانسبت به خودشان ، آنهم ازيك برنامه زنده سيما با مخاطبان ميليوني برمي تابيدند ياخير؟!...... حافظه ما كه ميگويد درسيما به خصوص درزمان سرمربيگري وي براي تيم بزرگسالان به ايشان هيچگونه انتقادي نميشد و برخي رسانه ها هم ( بايك برد بسيارمحدود و غيرقابل قياس باسيما!) كه انتقادي ميكردند باعكس العمل هاي  ايشان مواجه ميگرديدند!........ درآن زمان هم بودند (برخي شايسته ها) كه برخلاف قانون ( شايسته سالاري) از بازي درتيم ملي و افتخارافريني براي اين ملت محروم بودند و بازهم بودند بسياري از كارشناسان كه  حضور آن بازيكنان شايسته رادرتيم ملي به صلاح تيم ملي ميدانستند ( با درج نقطه نظراتشان در رسانه ها و نه درسيما!) ولي آقاي مايلي كهن اجازه نميداد هيچكس در كارش دخالت نمايد و همانگونه كه اراده ميكرد تيمش را انتخاب ميكرد..... پس اكنون چگونه است كه ايشان انتظاردارد كه ديگراني هم كه پست سابق ايشان را دارند به آن نحوه عمل نكنند؟!.........

 

به اميدصعود تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني........ خدانگهدار........

 

/ 0 نظر / 4 بازدید