سازمان فوتبال استقلال چه نقشی دارد؟...

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                  استقلال ۱ ـــــــــــــــــ سایپا ۳

 

 

سلام برهواداران استقلال وآبي دلان:

 

درارتباط بابازی دیروز برخلاف سابق به تحليل بازي نمي پردازم بلكه به نكاتي چنداشاره ميكنم:

 

1 - باامكانات فعلي  استقلال بخصوص ازحيث بازيكن ، من اعتقادندارم كه بضاعت و حدنهايي توانايي استقلال همين تيم و همين نتيجه است... خير ، هرچندكه بازيكناني همچون عنايتي ازاستقلال جداشده اند و ياخلا’ بازيكني همچون جباري درمركزميدان احساس ميشود ولي اين تيم واين نتيجه مبين قدرت واقعي استقلال نيست... چرا؟... چون اگراين تيم قدرت واقعي استقلال بود پس نيمه اول چگونه تيم برترميدان ( درنتيجه وبازي) بوديم؟!... مادرنيمه اول بعضا بابازي شناور و پاسهاي تكضرب توپ را حتي ازدروازه خودي به مقابل دروازه حريف ميكشانديم ولي درنيمه دوم...

 

2 - قبلااشاره كرده بودم كه اين بازي بدليل سرنوشت سازبودنش براي تعيين قهرمان نيم فصل ميتواند آزمون بزرگي براي مرفاوي باشد و كادرفني رابخوبي محك بزند تابتوان تحليلي ازعملكرد كادرفني و استقلال درپايان نيم فصل اول داشت... البته مرفاوي دراين آزمون موفق نشد ولي اين موضوع درحال وقوع است كه متوجه گرديم حدنهايي مرفاوي همين است و لذا بااين واقعيت به پيشباز آينده برويم تا سرخورده نشويم...

 

 البته مرفاوي ميتواند بااين بضاعت تيم و خودش بازهم بعنوان يك مدعي جدي قهرماني مطرح باشد ( با بازگشت جباري و جذب يك مهاجم مفيد) ، مشروط براينكه تفكرات خودرا درعرصه روابط عمومي باهواداران و نيز درعرصه فني  بشرح زير تغيير دهد:

 

3 - قبلاهم اشاره كرده ايم كه يكي ازرموزموفقيت قلعه نويي تعامل موفقيت آميزباهواداران بود بنحويكه دربازيهاي اينچنيني مسئوليت باخت را برعهده ميگرفت... حتي دربازيهايي هم كه عواملي همچون اشتباهات داوري و ... دخيل بود و يا امير دستهاي پشت پرده را ازعوامل ناكامي ميشمرد ولي بازهم مسئوليت باخت را صراحتا بگردن ميگرفت و هواداران اين رويه را مي پسنديدند و اين اعتراف را صادقانه ميدانستند و بازهم ازتيم اميرحمايت ميكردند.... امامرفاوي چگونه  است؟!... مرفاوي دربازيهايي اينچنين تابحال ياسكوت كرده و يا مسئوليت باخت رابرعهده نگرفته و اين موضوع ازهمان مقوله روابط عمومي است كه اشاره كردم بايد اصلاح شود...

 

درعرصه فني هم بايك جمعبندي ازبازيهاي نيم فصل ميتوان نتيجه گرفت كه وي ازظرفيت كامل فني تيم و بازيكنان استفاده بهينه نكرده است... مثال:

 

4 - دربازيهاي متوالي استقلال بخوبي مشاهده ميكنيم كه استقلال درهرشرايط و باهرنتيجه اي كه بازي رادنبال كند ( مساوي ، باخت و يابرد) يك تعويض كلاسيك و سنتي دارد بنام منصوريان!... كه بخشي ازنيمه دوم را به ميدان ميايد صرفنظرازاينكه بازي باچه نتيجه اي دنبال ميشود... و يا استفاده نكردن ازبازيكناني همچون نوازي ( درمقايسه باگيلا كه درچندين بازي خوب نيست) و ... قبلاهم شايد بخاطرفشارهواداران و رسانه هابودكه ازميثم بائو و ياورزاده استفاده شد كه البته خيرش به استقلال و مرفاوي رسيد.... 10سال قبل تيم ملي ايران دربازيهاي جام ملتهاي آسيا با سرمربيگري مايلي كهن حضورداشت و منصوريان ازبازيكنان ثابت تيم ملي بود وليكن تادقيقه 60!.. بعدازاين دقايق اوراازبازي ( باهرنتيجه اي!) بيرون ميكشيدند و گوياتقديربراي او چنين خواسته است كه بعدازيكدهه همان نقش ده سال قبل راايفانمايد ولي بطورمعكوس!... يعني اين بار درآن دقايق بيرون نميرود و اصولا درتركيب اصلي نيست ولي درهمان دقايق واردبازي ميشود... اين موضوع قابل بحث وتا’مل است بخصوص دربازي امروز و بشرح زير:

 

5 - استقلال نيمه اول راتيم برترميدان بود و حتي درجريان بازي برتري نسبي برحريف داشت و لي باشروع نيمه دوم سايپاحملات همه جانبه وفرسايشي خودراشروع كرد و استقلال چه كرد؟... البته استقلال الحق و الانصاف باكمترين لغزش به دفاع روي آورد وچشم به ضدحملات داشت ولي ساختار دفاعي استقلال دچارتزلزل نگرديد الا با اخراج سياوش... ولي زمانيكه استقلال 10 نفره شد مرفاوي فقط نظاره گربود و دست به هيچ تعويضي نزد تا گل مساوي رادريافت كرديم!... مرفاوي ميتوانست همين تعويض سنتي منصوريان راحتي زودتروقبل ازدريافت گل انجام دهد و يا اينكه اصولا ازهافبك هاي دفاعي ( انصاريان و لطفي) براي اداره بازي و حراست ازساختاردفاعي استقلال استفاده كندتا اين ساختار زيرفشارحريف نشكند ولي ظاهرا ايشان كاررابه قضا و قدر سپرده بود... و درادامه:

 

6 - وطبيعي است كه كه تيم 10نفره اگربراي گل برتري تلاش كند همچون دوروي يك سكه است!... گاه ميتوان به گل رسيد و گاه ميتوان براثرجلوكشيدن دفاع و يااشتباهات بازهم گل دريافت كرد كه همينگونه شد...... گل دوم محصول اشتباه ( فكري - صادقي) و زيرفشارحريف انجام شد و گل سوم هم نتيجه ضدحمله حريف درپاسخ به حمله كوركورانه استقلال بود... البته استقلال در2 فصل قبل دريك چنين بازي مشابهي 3 گل ازذوب آهن درتهران دريافت كرد و 0-3 باخت ولي درآن بازي خيالمان راحت بودكه سرمربي وقت ازتمام توان خودوتيمش استفاده كرده است ولي دراين بازي خير!... البته اشتباهات فردي بازيكنان هم درجاي خود نقش اساسي دررقم خوردن اين نتيجه داشته است ولي عرف دنياي فوتبال اين است كه اين مسئوليت رابايد سرمربي برعهده گيرد كه معمولا مرفاوی چنين نمیکند... آري ميشد با اتكا’ به تمام ظرفيت فني استقلال و بازيكنان و تعويض هاي بموقع به اداره منطقي بازي ميپرداختيم ولي اينگونه نشد و فقط شاهدتعويض هايي بوديم كه نفرات تازه نفس راروانه ميدان كنيم ولي ازتنوع تاكتيكي براي جبران مافات خبري نشد...

 

7 - اخراج سياوش اكبرپورشاه بيت غزل شكست استقلال بود!... ازحالا تاهرزمان سياوش و مسئولين ذيربط فرصت دارند كه دراين مورد شفاف سازي نمايند ولي اين نكته قابل ذكراست كه با اين اخراج كمراستقلال شكست و مرفاوي هم متا’سفانه نتوانست درهمان فاصله زماني اخراج سياوش و دريافت گل اول ، تعويضي راانجام دهد كه به اداره بازي بپردازد....

 

نكته:... سال گذشته درمورد اميرنوشتيم كه بايد به مديريت بحران مجهزباشد تا درمواقع حساس و تعيين كننده نتيجه راواگذارنكند... خوشبختانه امير اين قريحه مديريت بحران را درتصميم گيريهاي حساس خود و درحين بازي داشت و آنچه كه منظوراصلي مابوداين نكته بودكه درهمين چارچوب مديريت بحران بتواند اعصاب خودراكنترل نمايد و تسليم فشاربازي و شرايط نگردد و اتفاقا دربازيهاي آخرفصل قبل همين شدكه ميخواستيم... ولي بنظرميرسد كه مرفاوي درمواقع حساس دچارتزلزل در تصميم گيري است و اين موضوع به وي و استقلال لطمات سختي خواهدزد... معضل روابط عمومي راهم كه درفوق اشاره كرده ام و اميدوارم كه بازيكن فداكارديروز استقلال و تيم ملي و سرمربي امروز استقلال خواننده اين سطور و ارسالات تمامي آبي دلان باشد زيرا حسن اين قضيه اين است كه اگربالحن تندي هم سخن گويند ازعشق استقلال است و بس...

 

 

8 - بايد به دوستان آبيدل اين نكته يادآوري گردد كه استقلال دربسياري ازبازيهاي برده قبلي خود فشارزيادي را درنيمه دوم و بخصوص دردقايق پاياني تحمل ميكرد ولي چون ساختاردفاعي دچار اختلال نشده بود اين روش جواب ميداد ولي دراين بازي بعدازاخراج سياوش استقلال محتاج تعويضهايي بود كه اولويت اول آن اداره بازي باشد و دراولويتهاي بعدي روي ضدحملات بدنبال فرصت گل باشد ولي اينگونه نشد.

 

درمورد تحليل استقلال بااين وضعيت كادرفني براي ادامه راه ليگ و عرصه آسيا بعداخواهيم نوشت ولي اميدواريم دوستان بخصوص آنهاكه ورزشگاه ميروند دراين زمان حساس براحساسات خود غالب گردند... قبلاهم دريك ارسال اشاره كرديم كه كناررفتن مرفاوي براي مديريت كارسختي نيست ولي بايد باملاحظه تمامي جوانب اين مهم انجام گردد... چه كسي جايگزين گردد؟!... كدامين مربي مسئوليت اين تيم راكه نبسته است برعهده ميگيرد وآیا براي بازيهاي آسيا و يا ليگ به ما تضمين ميدهد؟!...

 

9 - با پوزش از همه شماكه پرگویی کردم فقط به اين نكته بسنده ميكنم كه مبادا زماني فرارسد كه مرفاوي گناه ناكامي رابه گردن ديگران اندازد و رئيس سازمان فوتبال استقلال ( قلعه نويي) هم ازخودش رفع مسئوليت نمايد؟!...... مابارها گفتيم ونوشتيم كه با تشكيل سازمان فوتبال استقلال و پست گرفتن امير ، ديگي براي استقلال به جوش نميآيد!... اگراميربخواهد مو’ثرباشد جايش برروي نيمكت است نه درسازمان فوتبال استقلال...

 

 اشتباه نكنيد كه منظورما اين مقطع حساس است ( ليگ و آسيا)  كه فقط حضور اميرقلعه نويي برروي نيمكت است كه ميتواند حلال مشكلات استقلال باشد چون متا’سفانه باخداحافظي يكباره ايشان بانيمكت استقلال فرصت چنداني ( ونيزامكانات لازم) براي جذب يك سرمربي كاركشته براي استقلال وجودنداشت و فقدان اين موضوع است كه براي استقلال خطرناك ميباشد....

 

10 - البته منكرنقش آفريني سازمان فوتبال استقلال نميشويم ولي اين حق هواداران است كه درمورد ارتباط ارگانيك سازمان فوتبال استقلال و كادرفني بيشتربدانند... مثلا شفاف سازي كنند كه سازمان فوتبال استقلال برهبري اميرقلعه نويي چه نقشي درپيروزيها و ياشكست هاي اخيراستقلال داشته است؟........ آياسازمان فوتبال هم مسئوليت شكستهارابرعهده ميگيرد ياخير؟... و يااصولا درچه حدوحدودي به مرفاوي مشاوره ميدهد؟.. و.....

 

امیدواریم که بازهم ازاین شکست عبرت بگیریم و دوباره بپاخیزیم... هوادار وقتی بداند تیم محبوبش یکقدم جلو میآید حاضراست صدقدم به پیش رود!.... مبادا روزی فرابرسدکه این باختها جزوعادتهای استقلال گردد...

 

 آبی دل باشید وخدانگهدارتان...

 

/ 8 نظر / 9 بازدید
مومو

چرا دروغ بگم؟باخت آبی پوشا حسابی سر حالم کرد.....حالا فحشم ندين يه وقت!!!

مجيد

سلام موموجان: چرافحش؟!... اينجابرای اظهارنظرآزاده البته مشروط براينکه آلاينده های فرهنگی وجودنداشته باشه!... دنياهمينه ديگه... فوتبال هم مثل زندگيه... بالا و پايين داره... يک روزمن خوشحالم وشماناراحت و روز ديگر برعکسه... موفق باشيو

فائزه

سلام قشنگ بود موفق باشی به منم سر بزن

افسانه

بعد از زدن گل رفتيم تو لاک دفاعی.هر چی داد زدم بچه ها،بهترين دفاع ،حمله هست،صدايم به جايی نرسيد با اين وضع تو آّسيا ول معطليم بچه ها بی تعصب بازی می کنن بیچاره ما هوادارا

مجيد

سلام به فائزه خانم و افسانه خانم: ازلطف شما ممنون هستم... ضمنا همانطورکه افسانه خانم هم اشاره کرده استقلال درنيمه دوم و باعقب کشيدن درزمين خودی زمينه رابرای اجرای تاکتيکهای استقلال مهياکرد و نکته مهمتراينکه وقتی ده نفره شديم تعويض نکرديم تاگل مساوی راخورديم و بعدازآن تعويض کرديم!!! البته بازم ميشه اميدواربود و ضمنا تيم سايپا نميتونه درصدربمونه و برخی ازکارشناسان اين ادعا رادارندکه صدرنشينی سایپا بی ثباته ولی خب استقلال هم نبايد امتيازی ازدست بده تا بتونه صدرجدول راپس بگيره... البته مرفاوی بايد باتفکرات جديدتری تيم را آماده کنه و ضمنا همون نظم و انضباطی راحاکم کنه که قبلا بود چون درغيراينصورت اسيرحاشيه هاميشه و آخرش ناکامی است... اميدوارم که تاديرنشده زمينه های مثبت برای بازيهای استقلال آماده بشه

مجيد

باسلام مجدد اشتباه خودمو اصلاح ميکنم: درخط سوم پيام پايين تر بايد مينوشتم ... زمينه را برای اجرای تاکتيکهای ( سایپا) مهياکرد ... که به اشتباه بجای سایپا ، استقلال نوشته بودم

افسانه

سلام آقا مجيد. ببخشيد من گاهی اوقات سلام يادم ميره برديم ولی من بازی رو نديدم راستی سايژا هم مساوی کرد ولی لنگیا بردن به امید قهرمانی در ایران و آسیا

مجيد

سلام برافسانه خانم آبی دل: بازيوديدم... دونيمه کاملامتمايز...نيمه اول سرد و بی روح و لی نيمه دوم بازی روان و سرعتی ازهردوتيم و بخصوص ازاستقلال که دراين نيمه تيم برترميدان بود... بازيکنان نشون ميدادندکه برای تثبيت مرفاوی ميجنگند که اين موضوع مبين روابط عاطفی بازيکنان باسرمربيشونه. البته خداکنه دربازيهای آسيا بهترباشيم و کمبود بازيکنو جبران کنيم و بموقع آپديت ميکنم. خدانگهدار