اميدواريم آسمان جمعه آبی آبی باشد!

((تجريه و تحليل مختصري از وضعيت  استقلال و پرسپوليس  قبل از دربي 58)) :

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دوتيم استقلال و پرسپوليس درحالي به مصاف يكديگر ميروند كه بازي قبل از دربي خودرا پيروزگرديده اند. استقلال بر پاسي پيروزگرديد كه بامصطفي  دنيزلي  ( كه عمدتا براي هدايت پاس درجام باشگاههاي آسيا آمده است) اولين شكست پاس را بااين مربي برايش رقم زد و پرسپوليس هم درورزشگاه آزادي برشموشك پيروزگرديد. نكات برجسته وضعيت فعلی اين دوتيم بقرارزيرند:

 

1- استقلال در درون دروازه هم طالب لو و هم توپولوويچ را دارد كه هنوزمشخص نيست كداميك دربازي دربي نفرثابت تيم هستند ولي آنچه مشخص است اين است که هردو اين دروازه بانان ازآمادگی نسبی برای اين بازی مهم برخوردارند بااين تفاوت که استفاده از طالب لو دربازيهای اخير اين احتمال را افزايش داده است که او دروازه بان اول استقلال دراين ديدارباشد..... پرسپوليس  به  احتمال بسيار زياد ازمحمدي استفاده ميكند هرچند که فنايی هم در بازی دوستانه با اشتروم گراتس روزخوبی راگذرانيد ولی باتوجه به آمادگی نسبی محمدی و انتخابش درتيم ملی احتمال حضوروی دربازی دربی بسيارزيادتراست. محمدي امسال توانست خودرا بعنوان دروازه بان ثابت جابيندازد..... دراستقلال توپولويچ و طالب لو ضعفهايی دارند که بايد برای اين بازی برطرف گردد و محمدی هم عليرغم رفلکس های خوبش، معمولا شوتهای محکم وزمينی را بادوضرب مهارميکند.

 

2- مدافعان پرسپوليس مسن تر و البته باتجربه تر ازمدافعان استقلال هستند ومدافعان استقلال عليرغم جوانتربودن تجربه دربي رانيزداشته و از انرژی جوانی بخوبی بهره ميبرند. البته در غياب صادقي احتمالا از لطفي استفاده ميشود.  فكري هم درصورت نياز دراين پست ميتواندبازي كند زيرا تجربه اش راهم دارد. وامادرپرسپوليس، اگر يحيي گل محمدي به بازي برسد احتمالش زياد تراست كه يك خط جلوتر ازدفاع كاركند و دفاع وسط را به مهدوي بسپارند. مدافعان جلوزن پرسپوليس انصاريان و رهبري فرهستند. البته رهبري فر سال گذشته در تيم پاس دردفاع وسط كاركرد و روزهاي خوبي را هم گذرانيد. شايد در اين  بازي هم دفاع وسط باشد ولي اين موضوع ميتواند يك  ريسك بالا باشد زيرا رهبري فرامسالبا رهبري فر سال گذشته تفاوتهاي عمده ای دارد. دراستقلال حقدوست بعنوان دفاع وسط جاافتاده است و دفاعهاي جلوزن او قرباني و احتمالا لطفي مي باشند. يک احتمال هم وجوددارد که يحيی گل محمدی دردفاع وسط بازی کند و مهدوی و انصاريان دراطراف وی باشند و رهبری فرمتمايل به چپ بازی کند. البته دراينصورت پرسپوليس بايد باسيستم ۳-۳-۴ بازی کند و رهبری فرو انصاريان کارنفوذراازجناحين برعهده بگيرند. البته بعيداست اين سيستم درپرسپوليس اجراشود و سيستم احتمالا همان ۲-۵-۳ است.

 

3- پيستون راست استقلال درغياب اميرآبادي، فرزادمجيدي ( و يا سبوشهبازيان) هستند. سبو به مرزآمادگي كامل نزديكتر شده است ولی به احتمال زياد فرزاددرترکيب اصلی قرارخواهدداشت... و در تيم پرسپوليس هم پژمان جمشيدي اين وظيفه را برعهده خواهد داشت. البته ممكن است به  مناسبت وضعيت بازي  از سلماني هم استفاده گردد..... در پيستون چپ استقلال گيلارادارد كه دربازي با پاس بازهم آمادگي خودرا به رخ كشيد و در پرسپوليس هم امامي فر و ميثم رضاپور ميتوانند يارثابت اين بازي باشند و يا به تناسب وضعيت بازي تعويض گردند. البته امامی فر تجربه اش بيشتربکارميآيد و ميثم رضاپور نيروی جوانيش. دراين دوپست هم باتوجه به وضعيت بازی ميتواندتغييراتی رادراواسط بازی شاهدباشيم. برای استقلال، اخيرا ياورزاده توانسته است خودی نشان دهد و همچنين اکرامی هم ميتواند باتوجه به مقتضای بازی در ترکيب استفاده گردد.

 

4- واما به خط مياني ميرسيم. جايي كه مركزفرماندهي دوتيم است و سرنوشت بازي رارقم ميزند!...  در استقلال احتمالا شيري (ويا عليرضااكبرپور) و  فكري و منصوريان حضوردارند ( درغياب كاظمي سه اخطاره) و در پرسپوليس هم كريم باقري و كاظميان و ابراهيم اسدي بازي خواهندكرد. قطعا تماشاگران درميانه ميدان شاهد جنگ هاي فيزيكي و  يا به تعبيري نبرد گلادياتورها مي باشند زيرا بازيسازي هركداميك ازاين دوتيم از ميانه زمين تاءثير زيادي در رفم خوردن نتيجه اين بازي دارد.... البته ممكن است  كاظميان درخط حمله هم به بازي گرفته  شود و در خط مياني ازابتدا از جباري استفاده گردد. دراين خط پرسپوليس ميتواند به تناسب وضعيت از عارف محمدوند(که قدرت بدنی خوبی دارد) و يا يحيي گل محمدي هم استفاده كند و استقلال هم بدليل فقدان حضور كاظمي بايد تلفيقي از تكنيك و قدرت را به منصه ظهوررساند. منصوريان هم تكنيكي است و هم قدرتی وهم پابه توپ و بازی ساز... ولي شيري و عليرضااكبرپور عمدتا تكنيكي هستند. فكري هم كه يك عنصرقدرتي و شوتزن است و اگر دراوج باشد ميتواند عنصر موءثري براي عدم بازي سازي حريف درخط مياني گردد.....  هركدام ازدوتيم مركززمين رادراختياربگيرد ميتواند نبض بازي رادراختيارداشته باشد. بازی اخيراستقلال - پاس نشان داد که درصورت حضورعليرضااکبرپوردرجناح راست خط ميانی و حضورفرزادمجيدی بعنوان پيستون راست، زوج خوبی درغياب اميرآبادی تشکيل ميگردد..... بازی منصوريان درميانه ميدان برای استقلال و کريم باقری برای پرسپوليس ميتواند خالق صحنه های زيبايی باشد که تماشاگران ازبازی لذت بيشتری ببرند.

 

5- استقلال درخط حمله از عنايتي و سياوش اكبرپور استفاده خواهد كرد. تجربه بازي باپاس اثبات كرد كه اگراز عليرضااكبرپورتكنيكي درجناح راست خط مياني استقلال استفاده گردد، زوج بهتري را با فرزاد مجيدي درجناح راست استقلال تشكيل خواهندداد و سياوش اكبرپورهم درخط حمله باتكنيك و حركات عرضي خود  بهتر ميتواند موءثرباشد. اين سه بازيکن اگر آماده باشند و کمتراشتباه نمايند ميتوانند جناح راست استقلال را به ( نقطه قوت) استقلال تبديل کنند و ازهمان جناح خالق موقعيتهايی برروی دروازه حريف گردند. عنايتی هم که متخصص زدن ضربه های آخراست بايد بخوبی ازجناحين و خط ميانی استقلال تغذيه گردد ، گرچه خودعنايتی هم معمولا بادوندگی و سماجت خود توپگيرخوبی است و ميتواند بادوندگی و جنگندگی خاص خويش برای خودش موقعيت فراهم نمايد.....  و پرسپوليس هم ميتواند از انتظاري و اولادي درخط حمله خود استفاده نمايد. اولادی هم باتوجه به جنگندگی خاص خويش ميتواندباجنگندگی خالق موقعيت برروی دروازه حريف گردد. اگر ازکاظميان درخط حمله پرسپوليس استفاده گردد اين دوبازيکن ميتوانند با تغذيه خوب مردان ميانی تيمشان خالق موقعيت برای پرسپوليس باشند والبته دراين حالت بعيداست انتظاری درترکيب اصلی باشد و احتمالا جباری بجای کاظميان درميانه ميدان کارميکند و پيستون راست پرسپوليس ( احتمالا جمشيدی) وظيفه سنگينی رابرعهده دارد.....

 

بعيداست كه  هركدام ازاين دوتيم ازابتداي بازي از سه مهاجم استفاده كنند. البته اگر يكي ازدوتيم ازلحاظ نتيجه  عقب باشد قطعا تيم  بازنده ازسه مهاجم استفاده خواهد كرد كه اين موضوع بر زيبايي بازي مي افزايد. ازخصوصيات ديگر اين بازی (نبرددرگيرانه و فيزيکی) است که هردوتيم بخصوص دراوايل آن و نيمه اول سعی ميکنند بازی را ازآن خودنمايند و دراين ميان نقش داور ازاهميت فوق العاده ای برخوردارميگردد.....

     اين بازی مانند همه دربی ها ازقوانين خاصی پيروی خواهدکرد. دراين بازی حرف اول و آخر را ( استفاده ازموقعيت ها) و ( برتری روحی - روانی) و ( جنگ های تن به تن و فيزيکی) خواهد زد..... استقلال درحال حاضر۴ امتياز ازپرسپوليس عقب تراست که درصورت پيروزی فاصله اش راباپرسپوليس به ۱ امتيازخواهدرسانيدو فراموش نکنيم که درهفته تعويق افتاده بازی ها ، استقلال باپگاه درورزشگاه آزادی مصاف ميدهد و پرسپوليس بايد درانزلی به مصاف ملوانی برود که دربازی رفت پرسپوليس رادرتهران شکست داده است و استقلال درصورت پيروزی ،  گويا بيش از ۳ امتياز بدست آورده است!...  و جالب اين است که استقلال با فولاد صدرنشين و ذوب آهن هم ( که در رده دوم است) بازی نکرده است و اين شانس رادارد که نتيجه دلخواه را درمصاف باآنهابدست آورد ولی پرسپوليس درصورت پيروزی درنبرد دربی ،  اختلاف امتيازی خودرا بااستقلال به ۷ ميرساند و درمصاف باصدرنشينان فقط با ذوب آهن دراصفهان بازی دارد زيرا هردوبازی خودرابافولادصدرنشين انجام داده است..... بعبارتی اين نبرد امسال ازحساسيت بيشتری نسبت به سابق برخورداراست و تکليف خيزبرداشتن پرسپوليس رابرای صدرجدول درصورت پيروزی ، و يا تکليف ماندن درکورس قهرمانی رابرای استقلال درصورت پيروزی تعيين خواهد کرد.

 

به اميد پيروزی استقلال و سرافرازی همه آبی دلان...... خدانگهدار....

/ 0 نظر / 5 بازدید