هنوز به ( قهرمانی) اميدواريم!.....

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

             استقلال ۱ ــــــ پيکان ۰

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

خلاصه تحليل و برخی ازحوادث بازی به اين شرح است:

 

1 - تركيب استقلال و سيستم دفاعي استقلال به همان روزهايي بازگشت كه استقلال توانسته بود نتيجه بگيرد..... تركيب ثابت استقلال تقريبا همان تركيب ( دربي) است. البته درون دروازه توپولويچ بود ولي قرباني و حقدوست و فكري سه بازيكن دفاعي بودند كه حقدوست بعنوان يك دفاع پوششي عمل ميكرد و طبق معمول قرباني و فكري دو دفاع جلوزن بودند...... گيلا بعنوان پيستون چپ و فرزادمجيدي هم بعنوان پيستون راست بازي ميكردند. مردان مياني هم ميثم بايو و شاهين خيري و منصوريان بودند كه بايد همه اين بازيكنان دوبازيكن خط حمله استقلال را كه عنايتي و سياوش اكبرپور بودند ، تغذيه ميكردند....... تفاوت اين تركيب با تركيب دربي فقط دراين بود كه بجاي لطفي از خيري استفاده شد.

 

2 - بنابراين سيستم بازي استقلال 2- 5 - 3 بود كه بارها و بارها جواب داده است..... ماكه هم زبانمان و هم گلويمان مو درآورد كه از تغييرات سيستم دفاعي استقلال و اصولا دست زدن به تركيب ثابت تيمي سخن گفتيم!.....  بارهاوبارها گفته ام كه دفاع استقلال و يارانش اشتباه دارند ولي نبايد همه گل خوردن ها و ياناكامي ها را فقط به آنهانسبت داد!..... تغييرتركيب ثابت تيمي ( البته غيرازمواردي كه مثلا بخاطرمحروميت و يامصدوميت برخي ازبازيكنان اجتناب ناپذيراست) و تغييرسيستم دفاعي استقلال از ( پوششي به خطي) هم ازعوامل دريافت گلهاي زيادي بوده است كه نوش جان كرده ويا نتيجه برخي بازيها را واگذاركرده ايم!..... البته سرمربي باتوجه به تاكتيكهاي حريف و ياشناخت قبلي از سيستم حريف و نفراتش تغييرات مزبورراايجاد ميكرد ولي ثابت شد كه ( انعطاف) بازيكنان (دفاعي) و يا بازيكنان مياني براي اين تغييرات و ( سازگارشدن) با آن ( بسياركم)  است...... البته اين بدان معني نيست كه مثلا قرباني ويافكري همواره دو دفاع جلوزن باشند و مثلا صادقي درتركيب اصلي نباشد..... تغييرات دراين حد موردي ندارد و يا بازيكنان مياني ما حتما همين نفرات باشند..... ولي استقلال بادفاع پوششي بهترعمل ميكند.

 

3 - دقايق اوليه تااواسط نيمه اول اين بازي شاهد يك بازي نسبتا متعادل و منطقي ازطرف هردوتيم بوديم و البته كارآيي جناحين استقلال و منصوريان هم درحدانتظارنبود ولي ميثم بايو با قدرت بدني خوبش گاهي روند بازي را تغييرميداد..... كلا استقلال دراين نيمه نتوانست موقعيتهاي زيادي برروي دروازه حريف ايجادكند و خط مياني و دفاعي و بخصوص دروازه بان پيكان خوب عمل كردند هرچند چاشني احتياط از طرف هردوحريف كه اين بازي را ( سرنوشت مرگ و زندگي) خودميدانستند ، بخوبي در بازي دوتيم مشخص بود..... ديگر هواداران استقلال و ديگر تيمها ميدانند كه استقلال درنيمه دوم بازي واقعي خودرابه نمايش ميگذارد!..... البته اين موضوع يك قانون محسوب نميگردد ولي عملا اينگونه شده است......

 

4 - درنيمه اول هرچند استقلال يك برتري نسبي داشت ولي همانگونه كه قبل ازبازي گفته بودم حيدري و وزيري ( و گاهي هم بازيكن برزيلي پيكان) خط مياني و دفاعي استقلال را آزاردادند و اجازه نفوذ را به بازيكنان مياني استقلال نميدادند....... حيدري بخاطراينكه قبلا دراميدهاي استقلال بوده است و اين فصل هم نتوانست با استقلال به توافق برسد ، انگيزه هاي زيادي براي اين بازي داشت..... البته بهمن طهماسبي هم درمقابل استقلال اين انگيزه را هميشه داشته است ولي دراين بازي نبود....

 

5 - يكي از محسنات اين بازي براي هواداران اين بود كه استقلال ( سنت شكني) كرد و ( سيلي اول) را دراين بازي نخورد!...  استقلال ازهمان ابتداي نيمه دوم نشان داد كه فقط به 3 امتياز بازي فكرميكند و نكته ديگر اينكه ( عليرضااكبرپور) ازابتداي نيمه دوم به بازي آمد ( استثنايا قبل ازگل خوردن استقلال!) ،  تا بازهم با ( فرزاد مجيدي) بتوانند مكمل خوبي براي انجام حمله هاي استقلال درآن جناح باشند و منصوريان و گيلا هم درجناح چپ بهتر ازنيمه اول كاركردند...... استقلال درهمان ابتداي نيمه دوم و پس از برطرف شدن يك خطر حريف برروي دروازه اش ، حملات خود را براي رسيدن به گل آغازكرد....... ازدقيقه 50 تا زمان رسيدن به گل ( دقيقه 75) استقلال عملا به سيستم 3-4-3 روي آورد به اينصورت كه عليرضااكبرپور بعنوان گوش راست براي استقلال بازي ميكرد و درواقع استقلال 3 مهاجمه شده بود..... دربرخي اززمانهاي نيمه دوم و تاقبل از رسيدن به گل ، استقلال واقعا طوفاني بازي كرد و با عملكرد نسبتا خوب خط دفاعي و مياني خود ، هواداران را از هراس گل خوردن درامان نگاهداشت!......

 

6 - بيرون كشيدن وزيري ازتيم پيكان و آمدن سلطاني ( كه سابقه گلزني به استقلال رادارد) ، عملا ( تفكرات كاظمي) را برملا ساخت كه ازاين بازي فقط 1 امتياز ميخواهد! ...... البته شايد هم انصاف نباشد كه اين تفكر او را اينگونه نقدكنيم زيرا او باشناخت ازاستقلال ميدانست كه درنيمه دوم صاحب موقعيتهاي فراواني ميشود كه شايد يكي ازآنها تبديل به گل گردد و لذا جبران آن را مشكل ميدانست و بهمين دليل ميخواست با محكمتركردن خط مياني خود اجازه ندهد كه استقلال به گل اول خودبرسد...... بالاخره كاظمي پيكان با كاظمي سپاهان تفاوت دارد!..... سيستم بازي سپاهان باآن بازيكنان درزمان كاظمي ( بخصوص با پاسهاي عمقي و تودر و حركات عرضي خطيبي) باسيستم  پيكان و اين بازيكنان قابل قياس نيست......

 

7 - بالاخره همان تاكتيك سرعت دادن به بازي جهت ايجادشكاف درخط دفاعي حريف و خسته كردن دفاع  و استفاده ازشكاف خط مياني بادفاعي حريف و سه مهاجمه شدن استقلال و تاكتيك بازيسازي و تغذيه مهاجمين از جناحين باعث شد كه استقلال به گل برسد....... فرزادمجيدي طبق معمول و بدون مكث بايك سانتر عنايتي را صاحب توپ كرد و اوهم توپ راباسر به سينه و دستان واعظي كوبيد كه دربرگشت بازهم اين عنايتي بود كه برروي زمين صاحب توپ شد و اين بار گل سازي كرد و پاس سريع اورا سياوش اكبرپور به گل پيروزي استقلال تبديل كرد.....

 

8 - شايد بسياري ازهواداران استقلال فكرميكردند كه پيكان بعداردريافت گل چون هيچ چيزبراي ازدست دادن ندارد به آب و آتش بزند و شاهد بازي زيباتري باشيم ولي اينگونه نشد..... فقط حيدري و گاهي بازيكن برزيلي پيكان اشتهاي خودرا به رخ استقلال ميكشيدند...... قطعا اگر پيكان در15 دقيقه پاياني  هجومي بازي ميكرد شايد هم به گل ميرسيد و يا استقلال برروي ضدحملات خود به گلهاي بيشتري دست پيداميكرد كه البته اينگونه نشد.

 

9 - فكري درخط دفاعي خوب عمل كرد به اين معني كه همچون بازي دربي وظايف خودرابخوبي انجام داد...... احتمالا فكري درهمين پست دربازيهاي باقيمانده بازي ميكند زيرا شاهين خيري و ميثم بايو و منصوريان و خلاصه مردان مياني استقلال هم بابازي يكديگر بهتر آشناشده اند.... البته نقش خيري با فكري درخط مياني متفاوت است...... شاهين خيري بازيكن قدرتي نيست ولي خصوصياتي دارد كه ميتواند درآينده مفيدترباشد.....  يكي از خصوصيات خيري تخريب بازي مردان مياني حريف است كه دراين مورد بافكري مشترك مي باشد......

 

10 - تعويض هاي بعدي امير ( بخصوص آمدن انصافي بجاي سياوش اكبرپور) نشان از استفاده امير ازتجربه هاي برخي بازيهاي استقلال بود كه  نتيجه ازآن استقلال بود ولي بدليل ميدان داري نكردن و عدم تعويض هاي لازم امتيازهاي حساسي را ازدست داده است........

 

       با نتيجه بازی (صباباتری - ذوب آهن) که دراصفهان به نفع صباباتری تمام شد! و بازيهای سختی که هم ذوب آهن و هم فولادخوزستان مقابل رقيبان خوددارند و بازيهای باقيمانده پرسپوليس و استقلال اهواز ، هنوز واقعا نميتوان پيش بينی قطعی درمورد قهرمان ليگ برتر چهارم داشت..... شايد بازهم همچون دوره اول و سوم سرنوشت قهرمانی در روزآخر رقم بخورد...... اکنون استقلال با ۴۸ امتياز و يک بازی بيشتر از ذوب آهن که ۴۷ امتيازی است در مکان دوم جدول قراردارد و فولادخوزستان هم با يک بازی کمتر ازاستقلال و با ۵۱ امتياز در صدرجدول قراردارد.......

 

آبی دل باشيد و خدانگهدارتان.....

 

/ 0 نظر / 5 بازدید