عبور از بحران !

                                 استقلال۲ ــــــــــــ پيکان۱

Ghorbani.jpg 

..... اگرازابتداي فصل قراربود(سامره) ازاستقلال جداشود قطعا يك مهاجم بجای او وارد استقلال ميشد. اين حق طبيعي هواداران است كه نسبت به اين مسئله اعتراض داشته باشند كه باغيبت سامره و عدم جايگزين براي وي، آيا ( تاكتيك استقلال) بايد براساس ( مهاجم شدن نيكبخت) بناشود؟!... اعتقادمن اين است که (نيکبخت) هم دراين سيستم کارآئی خودراازدست ميدهد. البته تيم استقلال غيرازاين مشكل از ( عدم بازی سازي خط مياني) هم دربازي باپيكان رنج مي برد كه باورود(منصوريان) اين نقيصه تاحدي برطرف گرديد. دربازي باپيكان، (بازي زيبا، فداي نتيجه) گرديد كه البته مقصرفقط استقلال نبود زيرا پيكان (باسيستم دفاعي چندلايه و زيرتوپ زدن و وقت كشي) مانع شكل گيري يك بازي كاملا زيباوتهاجمي ازجانب استقلال شد و استقلال هم با ضعفهاي موجود (حرفه ای تر)عمل كرد و مايلي كهن را كه براي مهاجمان و پيستونهاو خط مياني استقلال برنامه داشت، باضربات (شروع مجدد) و حركات غيرقابل پيش بيني ( كاظمي و قرباني) شكست داد..... اكنون ميتوان ادعاكرد كه استقلال از(بحران) درآمده و اگربخواهد ميتواند به (صدرجدول) خيزبردارد.....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

هواداران استقلال و آبي دلان: سلام

      

       بازيكنان استقلال دراين ديدارعبارت بودند از: توپولويچ (دروازه بان)- حقدوست، قرباني و صادقي(دفاع)- اميرآبادي و جيلائوري(پيستونهاي راست و چپ)- نيكبخت(لطفي 90)- فكري - كاظمي(مجيدي 75)- سياوش اكبرپور(منصوريان 46)- عنايتي.

 

شرح مختصروتجزيه وتحليل بازي بقرارزيراست:

 

استقلال دربازي باپيكان ودرده دقيقه اول حداقل سه فرصت گلزني بدست آوردكه بابدشانسي به گل نرسيديم. درنيمه اول هرچنددربيشترزمان بازي تيم برتربوديم ولي بازهم روي اشتباه خط دفاعي گل خورديم و نكته مهمتراينكه باحضور(كاظمي) نيروي جواني بيشتري به خط مياني تزريق شده بود ولي ازطرفي از (عدم بازيسازي) و ( عدم حفظ توپ) خط مياني رنج مي برديم! فرصتهاي استقلال عمدتا روي حركت پيستونهاي استقلال بوجودميآمد تابازيسازي خط مياني والبته ازبازي چندلايه دفاعي تيم پيكان هم نبايد غافل گرديم.

گل مساوي استقلال: روي پرتاب اوت بلندنيكبخت و دخالت عنايتي توپ به كاظمي رسيد و اوهم باسماجت توپ رادرمحوطه شش قدم حريف وازدحام بازيكنان به گل تبديل كرد.

درنيمه دوم استقلال باآوردن منصوريان بزمين نشان دادكه بخوبي از(نقطه ضعف خط مياني) آگاه است ولي همچون بازي بابرق شيراز نيكبخت يك خط جلوتررفت و بجاي سياوش اكبرپوردرخط حمله قرارگرفت.

البته سيستم بازي پيكان همچون برق نبود كه براحتي تسليم شود. آمدن منصوريان بزمين كه (نقطه قوت) استقلال دراين نيمه بحساب ميآمد فرصتهاي گلزني خوبي بوجودآمد و بارهاوبارهااستقلال تامرز فروپاشي دروازه پيكان پيش رفت كه البته ازبازي درگيرانه و فضاسازي عنايتي و حركت پيستونها نبايدبگذريم. فرصت هاي گل استقلال دراين نيمه حداقل چهار باربيش ازحريف بود وبالاخره ازروي يك ضربه ايستگاهي و ارسال عالي توپ توسط جيلائوري و عدم جايگيري مناسب ياران دفاعي تيم پيكان، قرباني به زيبايي هرچه تمامترروي يك ضربه سرگل پيروي استقلال رادرآخرين دقايق اين نيمه به ثمررسانيد.

دراين بازي منصوريان واميرآبادي و كاظمي وقرباني بهترين بازيكنان استقلال بودند و نيكبخت و فكري هم درحدانتظارنبودند. عنايتي هم بادوندگي و فضاسازي سعي زيادي درخسته كردن دفاع پيكان داشت و البته خودش هم روي چندضربه سر دروازه حريف رابارهاتهديد كرد.

مايلي كهن باشناخت كامل ازسيستم استقلال، تاكتيك بازي خودرابگونه اي طراحي كرده بودكه ازاستقلال امتيازبگيردو بااين امتيازروحيه پيكان رابراي بازيهاي آينده بهبودبخشد كه البته دراين كارموفق نشد.

استقلال بايد براي بازي باچنين تيمهاي دفاعي برنامه بهتري داشته باشد و باتوجه به بازيسازي عالي منصوريان و سرعت عليرضااكبرپور شايد بهترباشد ازاين دوبازيكن درصورت آمادگي ازهمان ابتدادرتركيب اصلي استفاده گردد.

همچنين اگر قرارباشد سامره بصورت قطعي ازاستقلال جداشود نيازبه يك مهاجم ششدانگ و كامل كردن مجموعه نفرات (خط حمله) بيش ازبيش احساس ميشود. تاکتيک (انتقال نيكبخت به خط حمله) نميتواندهمواره كارسازباشد و حتی کارآئی نيکبخت راپائين ميآورد.

يك نكته مهم اينكه هرچندهواداران وبازيكنان استقلال براي گل پيروزي جانشان بلب رسيد ولي نميتوان ازبازي منطقي بازيكنان پيكان و تجربه آنهاوسرمربيشان چشم پوشيد و همچنين استقلال هم با(حرفه اي گري) اجازه نداد كه (فداي) سيستم (دفاعي چندلايه)و (وقت كشي) تيم پيكان گردد..... اگر هواداران بيادداشته باشند دربازيهای قبلی همچون پاس و ابومسلم وفجرسپاسی عليرغم برتری درنتيجه، بخاطر کمبود(عنصردفاعی) و (اداره نکردن) بازی گل دريافت کرديم ولی اين بار(اميرخان) دردقائق حساس بازی که تيم برتر ميدان بوديم(دقيقه ۹۲) با تعويض نيکبخت و آوردن لطفی درخط دفاعی باعث اداره بازی و حفظ نتيجه  در۸ دقيقه وقت اضافی گرديد..... استقلال بااين پيروزی ۱۹ امتيازی شده و دررتبه سوم جدول رده بندی قرارميگيرد. بنظرمی رسد که به ياری خدا و همت بازيکنان و حمايت هواداران، استقلال ازحالت بحرانی دو سه هفته قبل خارج شده و ميتواند با برطرف کردن نقائص خود برای صدرجدول رده بندی خيز بردارد.

       استقلال اين هفته با (ملوان) و درخانه حريف بازی دارد که اميدواريم اين بارهم بدون حاشيه ها پيروز ميدان گشته و هواداران را شاد نمايد.

 

زنده باداستقلال پرافتخارترين تيم ايران درآسيا.

 

                         آبی دل باشيد و خدانگهدارتان.

 

                

 

                              

/ 0 نظر / 4 بازدید