دربی 68 ، حکایت همچنان باقی است؟!

 سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

عجب حکایتی است!... آیا واقعا درپشت صحنه شهرآوردهای پایتخت رازورمزی نهفته است؟!... آیا بازهم یک تساوی کسل کننده وبازهم احتیاط وترس ازنباختن سرنوشت دربی 68 را رقم خواهدزد؟... همان سرنوشتی که 6 دربی اخیرومتوالی را برای میلیون ها هوادار قطب های کهن فوتبال ایران به یک کابوس تبدیل کرده است تاخیل هواداران را که هرساله ماهها درانتظار نبرد سرخابی ها و غرق شدن درهیجان ونشاط ناشی ازآن بی تابی میکنند درآستانه افسردگی وفوتبال زدگی کامل قراردهد.... آیا دربی 68 می تواند دراین مقطع حساس تبدیل به یک نقطه عطف وتاریخ ساز درعرصه فوتبال و مناسبات اجتماعی مردم ایران گردد وبه عصریخبندان فوتبال داخلی وملی ما پایان دهد؟!... آیا دربی 68 قادراست نسل نوجوان وجوان را که درعطش هیجانات ولذت بردن ازنبرد گلادیاتورهای سرخابی بسرمی برند سیراب نماید؟... آیا دربی 68 این توانایی رادارد که خلاء ناشی ازفاصله و تفاوت نسل های جدید وقدیم هواداران سرخابی را که روزبروزافزایش پیدامی کند پرکند؟...و آیا...   بااین مقدمه به سراغ اصل موضوع می رویم:

  

حتی اگر دیدگاه و نگرش ما نسبت به فوتبال با مقوله " دوقطبی " بودن فوتبال ایران مغایرت وتضاد داشته باشد وسهم قطب های جدید راهم درفوتبال ایران با تمامی هوادارانشان بحساب آوریم بازهم نمی توان ازنقش تعیین کننده و تاثیرگذار 2 قطب سرخابی فوتبال ایران برمناسبات اجتماعی وجامعه ورزشی وبالاخص فوتبال بامیلیونها هوادار براحتی عبورنمود.

 

درنظربگیریم که اگر هر 2 قطب مزبور علاوه برنبردهای مستقیم و رودررو،  درکورس قهرمانی هم قرارداشته باشند چه هیجان و شورو نشاطی بر جامعه ورزش وفوتبال ایران با میلیونها هوادار مستولی خواهدشد همانگونه که درگذشته ای نه چندان دور این وضعیت وجودداشت و یک فصل کامل میلیونها هوادار ازهردو قطب برای رسیدن به آخرین ایستگاه لیگ برترودرآغوش کشیدن وبوسه زدن برجام قهرمانی و ترنم سرودقهرمانی تیم محبوب بربلندای فوتبال ایران آرام وقرارنداشتند... واقعا چه سال هایی بود!

 

البته اکنون قضیه متفاوت است... این فصل آبی و قرمز درکورس قهرمانی قرارندارند و بامشکلات خاص خود دست به گریبانند اما بازهم این موضوع دلیلی برحساس نبودن نبرد گلادیاتورهای آبی وقرمزنیست... دربی های آبی وقرمز درهرشرایط ووضعیت حساس است و میلیون ها نفررا تامدت ها مشغول می کند وباعث جریان یافتن خون تازه درشریان های حیات جامعه ورزش و فوتبال می گردد.

 

باتوضیحات مزبورو باتوجه به حرف وحدیث هایی که درباره شهرآوردها نقل می گردد باید اذعان نماییم که اگرواقعا تفکرودیدگاهی مبنی بر رقم خوردن نتیجه تساوی برای دربی ها بمنظور جریحه دارنشدن احساسات هواداران تیم بازنده درپایان 90 دقیقه وجودداشته باشد ، این نگرش را کاملا اشتباه می دانیم زیرا هوادار تیم می داند که در " رقابت " ، " برد وباخت " وجوددارد وبایستی با این باخت کنارآید بخصوص که اگرشرایط عادلانه باشد وبازی جوانمردانه برگزارگردد ... دراینصورت همین هواداردرانتظاری لذت بخش تانوبت بعدی باقی می ماند و تیم بازنده اجبارا در مسیری قرارمیگیرد تا درنوبت بعدی شکست مزبور را برای هوادارانش جبران نماید وهمین بردوباخت های متوالی باعث " پویایی " و " نشاط " فوتبال داخلی وهواداران وبتبع آن جامعه فوتبال کشور می گردد.

  

واگرنگرش دیگری همچون پیشگیری ازفوران خشم واحساسات هواداران تیم بازنده وجودداشته باشد که پیامدهایش درچندین ساعت درورزشگاه آزادی ویا خارج ازورزشگاه نمایان می گردد بازهم این نگرش قابل توجیه نیست... اگربانگاه کلان ومصلحت گرایانه به این قضایا نگریسته شود و جنبه های مثبت ومنفی پیامدهای بردوباخت دربی ها درمجموع لحاظ گردد نبایستی چنین قضایایی باعث دغدعه مسئولان گردد ودراینجا بصراحت اعلام می کنیم که اگرواقعا برخی مسئولان ورزشی یا غیرورزشی به مقولاتی ازقبیل فوتبال و رقابت ها و... ازاین منظر می نگرند دراشتباهند وبااشتباه خود باعث خدشه دارشدن حیثیت واعتبار نظام می گردند. این نگرش ( اگروجودداشته باشد ) ونظایرآن باعث افت فوتبال و زایل شدن نشاط ، شادمانی و پویایی ازبدنه اجتماعی فوتبال که میلیونها هوادار می باشند می گردد که درنهایت سرخوردگی میلیون ها هوادار را درپی خواهدداشت.

  

مع الوصف بشخصه اعتقاددارم که علیرغم اعمال هرسیاستی درمورد این بازی خاص ، اگرکادرفنی یکی ازدوتیم ترس و احتیاط بی مورد را کنار بگذارد وبلحاظ روحی – روانی قوی ترباشد و درفرآیند  بازی تمرکزش را ازدست ندهد می تواند طلسم چندین ساله و قفل زنگارگرفته شهرآوردها رابشکند و به دوران افسردگی هواداران پایان دهد.

 

 

درپایان بعنوان یک هواداراستقلال آرزومی کنم  که درعین یک بازی جوانمردانه باشرایط عادلانه ،  تیم برنده وشایسته دربی 68 استقلال باشد...... والسلام.  

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
اف

باز هم تبانی