منصوريان عصای دست مرفاوی...!

       استقلال ۱ ----- صباباتری ۱

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

استقلال - صباباتري با 2 نيمه كاملا متفاوت. نيمه اول يك بازي كسل كننده كه بلحاظ زيبايي و سطح فني پايين بود... فرزادمجيدي كه بعنوان يكي ازهافبك هاي بازي ساز استقلال درجناح راست انجام وظيفه ميكرد بعضا دربازي گم بود و پيستونهاي استقلال هم بخصوص نوازي كارآيي چنداني نداشتند... فرزاد ونوازي نتوانستند همچون دوره 3 ليگ برتر يك مكمل مناسب براي يكديگرباشند... درخط مياني طالب نسب ميتوانست اميدوارمان كند كه مهاجمان راتغذيه نمايد و يا از فضاي خالي بين مردان مياني صبا با مردان دفاعيش نفوذكند كه البته اين كاروي بدليل پابه توپ شدن هاي زياده ازحد و سماجت و اصراروي به حركت با توپ معمولا انجام نگرديد ...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

درنيمه اول تغذيه مهاجمان هردوتيم معمولا ازتوپ هاي ارسالي مردان دفاعي و بطورمستقيم انجام ميشد گرچه صباباتري نشان ميداد كه قصددارد ازكناره ها بعنوان سرپل پيروزي استفاده نمايد كه برگشت هاي خوب اميرآبادي چنين اجازه اي را به آنهانداد ودرجناح ديگريعني فضاي خالي پشت سرنوازي با مراقبت ويژه انصاريان پرميشد... اين نيمه دوتيم بحالت متعادل بازي كردند گرچه صباباتري يك موقعيت خوب راهم بدست آورد.

 

نكته مهم اين نيمه كه چيزي نمانده بود ورزشگاه رابه آتش بكشاند قضاوت كاملا يكطرفه تركي بود كه خطاهاي بازيكنان صباباتري را برروي بازيكناني همچون داسيلوا و فرزادمجيدي و طالب نسب و نوازي باكارت زرد جريمه نكرد تادرعوض به بازيكنان استقلال 2 بار كارت زردنشان بدهد و جو ورزشگاه و اعصاب خودش رامختل نمايد!... البته اگرتمام اين صحنه ها دربرنامه 90 به نمايش درآيد قضاوت بهتري انجام خواهدگرفت و همگان خواهند فهميد كه برخورد دوگانه آقاي تركي بابازيكنان دوتيم چگونه بوده است...

 

نيمه دوم يعني نيمه طوفان آبي و البته اين صباباتري بود كه دركشمكش اين نبرد گل اول بازي رابه ثمررسانيد تا استقلال هيجان بازي را براي تماشاگران و بينندگان سيما به اوج رساند... روي گل اول دفاع بيشترين تقصيرراداشت... گلي كه عباسفرد باضربه سروازميان مدافعان استقلال به ثمررسانيد...

 

استقلال بدون ترس از دريافت گل دوم بي مهابا به دروازه حريف يورش ميبرد و ابزاراين يورش همچون نيمه اول سانترهاي بلند مدافعان نبودند بلكه با ورود منصوريان به زمين ، اين بازيكن با نوازي مكمل گرديدند و ازجناح راست حملاتي را برروي دروازه صبا آغازكردند و نيز ياورزاده بجاي طالب نسب و هاشمي زاده بجاي داسيلواي خسته جزو تعويض هاي طلايي صمدمرفاوي بودند كه امروز براي اولين بار تيمش گل اول بازي راخورده بود و ميخواست جبران نمايد...!

 

زوج ياورزاده و اميرآبادي بالاخره كارخودش راكرد و درزمانيكه استقلال تشنه گل مساوي بود سانتر زيباي ياورزاده بادفع ناقص دفاع حريف به منصوريان رسيد تا منصوريان به ياد جواني بايك ضربه سهمگين سقف دروازه حريف را فرو ريخته و قفل شكن 2 بازي اخيراستقلال باشد...!

 

گذشته ازكناره ها استقلال ازميانه ميدان هم براي فراهم كردن موقعيت گل تلاش ميكرد ولي افسوس كه سياوش سرعتي دربازي نبود!... استقلالي كه درنيمه اول يك موقعيت گل هم نداشت توانست درپايان بازي حدود 2 برابر حريف موقعيت گل فراهم سازد و ازطرفي با يك بازي حسابشده و سرعتي با پاسهاي تكضرب و شناور توپ را درهرجهت دلخواه به حركت درآورد كه اين بار ( فاكتورشانس) ، كه لقلقه زبان برخي منتقدين بازيهاي استقلال بود نه براي استقلال ، كه براي حريف استقلال فراهم گردد...!... البته صباباتري هم دست و پابسته نبود و روي هرضدحمله اي خطرناك ظاهرميشد ولي اين استقلال بود كه بعد از 4 بازي خودرا يافته بود وبراي رسيدن به 3 امتيازبازي به آب و آتش ميزد...

 

تعويض هاي مرفاوي بسيارعالي بودند ولي يك سئوال درذهن بسياري ازهواداران شكل ميگيرد كه چرا منصوريان و ياورزاده و ياحداقل يكي ازاين دو ازابتدا به بازي نيامدند؟!... هرچندكه مرفاوي تعويض هاي خوبي انجام ميدهد و استقلال پس ازتعويض هاي ايشان جاني دوباره ميگيرد ولي درنظرداشته باشيم اگر استقلال مهره هايي همچون منصوريان ، ياورزاده و ... را برروي نيمكت ميخكوب كند تا درمواقع بحران به بازي واردشوند ممكن است همواره فرصت جبران وجودنداشته باشد...!

 

نتيجه:

_____

 

اگر بخواهيم مثبت به بازي نگاه كنيم استقلال را درنيمه دوم بازي باصباباتري سرشار ازتوانايي و پتانسيلهايي مي بينيم كه همچون فصل قبل و حتي درغياب برخي ازبازيكنان كليدي خودهمچون سياوش اكبرپورميتواند نتيجه بازي را هرزمان بخواهد تغييرداده و ضمنا زيبابازي كند... دقيقه 90 استقلال اوج نمايش يك بازي زيبا و هدفمند باپاسهاي تكضرب و حركات تركيبي و بازي شناوررا به تصوير كشيد تا نهايتا توپ سانترشده باضربه سرعليزاده راهي خارج گردد... استقلال براي گل پيروزي زمان كم آورد و دفع الوقت دروازه بان حريف وتعويض تاكتيكي دقيقه 92 صباباتري نشان از رضايت حريف به نتيجه مساوي بود...!

 

 

نكته:

____

 

   اگر هدف بزرگي را براي استقلال درنظربگيريم كه استقلال دررسيدن به اين هدف بايد پروسه تيم شدن و شكل گرفتن و يافتن تركيب ثابت تيمي را بيابد ،  نبايد ازنتيجه مساوي ناراضي باشيم زيرا اين استقلال نشان دادكه باهرحريفي ميتواند نتيجه راتغييرداده وورق رابرگرداند ،  ولي اگرنيمه خالي ليوان راببينيم بايد ازكادرفني انتقادنماييم كه تازمانيكه حريف به گل نرسيد برنامه اي همچون 30 دقيقه آخربازي براي اين بازي نداشتند و اين گل صباباتري بودكه استقلال وكادرفني را بخودآورد...

 

البته ماكه دركنارتيم نيستيم و قطعا صمدمرفاوي و كادرفني براي يافتن تركيب ثابت استقلال روشهاي مختلف را ( منجمله آزمون و خطا) بكارميگيرند...

 

امروز خط دفاعي استقلال چنداشتباه داشت و همچون بازيهاي قبل باصلابت ظاهرنشد كه البته اين نقصان بدليل بازي خوب مردان مياني و حمله حريف هم مي باشد...

 

هواداران ميتوانند نيمه دوم بازي استقلال - صباباتري را كه سرشارازصحنه هاي زيبا و بديع و فرصت هاي گل و ... نهايتا بازي زيبابود ملاك و معيار بازيهاي بعدي استقلال دربرابر هرحريفي بخصوص مدعيان قهرماني قراردهند مشروط برآنكه كادرفني اجازه ندهد بازي تادقيقه 60 و يا تازمانيكه استقلال گلي دريافت نمايد ، يك بازي بي هدف و بي روح باشد...

 

تيم مرفاوي در3 بازي اول زننده گل اول بازي بود و اين بار گل اول رادريافت كرديم وخوشبختانه به نظاره نشستيم كه مرفاوي دراين مواقع اهل احتياط ( بخوانيد ترس) نيست و بي مهابا دستور حمله صادرميكند ولي باكدامين ابزار...؟!... آيا همواره بايد ابزارهاي وي برروي نيمكت باشند تا باورود آنان به زمين سرنوشت بازي تغييرنمايد؟!...

 

مخلص كلام:

________

 

بارهاگفته ايم صمدمرفاوي كه نيمكت داغ و پرخاطره استقلال را 3 سال آزگارتجربه كرده است مي تواند با كمي خودباوري و درايت ( ريسك درجاي خود ، احتياط هم درجاي خود) استقلال را بمثابه همان استقلال مدل 84 گرداند كه اگردراينكارموفق باشد استقلال مدل 85 را عليرغم ازدست دادن عنايتي ( و فعلا جباري) كامل تر از سال قبل خواهيم ديد... البته اين مورد ميتوانداسترات‍ژي استقلال باشد كه درصورت فراهم كردن شرايط  مديريتي ، فني ، مالي و روحي – رواني ،  دريك زمان معقول ( نه درعرض چندهفته) انجام خواهدشد...

 

درنظرداشته باشيم كه استقلال دربازي باصباباتري و درغياب سياوش اكبرپور ، عنصرتمام كننده نداشت و بهمين دليل موقعيت هاي زيادش درنيمه دوم ازبين رفت و فقط منصوريان بود كه روي يك جايگيري مناسب و بااستفاده ازتجربه اش گلي رابه ثمررسانيد كه يكي اززيباترين گلهاي ليگ برتربود...

 

آبی دل باشيد وخدانگهدارتان...

 

/ 18 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مجيد

سلام احمدجان: خداکنه به واقعيت بپيونده و رضای آقای گل برگرده که بدجوری بهش احتياج داريم! درمورد انجمنهای آبيته وقتی که شما واردميشی و اون صفحه ای برات مياد که بايد مطلب ارسال کنی ودرهمان صفحه پایین یا بالای نوشته هات و يا بدون نوشته لينک عکس راميذاری و سلکتش ميکنی و بالای صفحه برروی علامتی که مخصوص ارسال عکسه کليک ميکنی وبعد مانند ارسالهای نوشتنی ميفرستيش و همون عکس درانجمن بازميشه... البته قبل ازارسال حتما پيش نمايش را بزن تامطالب و ياعکس ارسالی خودتو چک کنی و بعد ارسال رابزن تانهايی بشه... البته بعدازارسال نهايی هم ميتونی ويرايش کنی و کافيه که روی ويرايش ( که درزيرمتن ارسالي ات قراردارد) کليک کنی و متن اصلی مياد و ميتونی حذف و يااضافه کنی... راستی نمازوروزه ها قبول باشه.... التماس دعا

ميثم

سلام به آقا مجيد گل....از يزد اختصاصی سر زدم فقط بخاطر شما...چون بازی رو نديده بودم و ميخواستم تحليل جامعی رو از بازی بدونم.....البته دليل اصلی هم اين بود که امشب شنيدم استقلال به دلايلی از ۱ بازی خانگی با حضور تماشاگر محروم شده!!!

ميثم

به هر حال ممنون ....البته شنيدم که ميگن استقلال اصلا خوب بازی نکرده....نميدونم والا!!راستی استقلال رفته کيش؟؟؟

مجيد

سلام آقاميثم: استقلال درکيش بسرميبرد و مهيای هفته های آتی ليگ ميشه... راستی اينروزها اين خبرهم شنيده ميشه که دکتررضايی رياست هيئت مديره استقلال درحال مذاکره و رايزنی جهت بازگرداندن عنايتی و نيزجذب مسعود شجاعيه!... البته فعلا درحد حرفه ولی بهرحال تاحدی باعث اميدواريه... يک زمانی بودکه بنده خدا عنايتی همش ميگفت دوست دارم دراستقلال بمانم و خيلی راحت اونو ازدست داديم ولی حالا بايد ازهفت خوان رستم بگذريم تا مگراو بتواند دراستقلال بازی کند و شايد درليگ هم نتواند و فقط درجام باشگاهها... بقول معروف:... چراعاقل کندکاری که بازآردپشيمانی؟!

رامين

مجيد جان سلام. اول مرسی بابت تحليل زيبات از بازی استقلال صبا خيلی کامل و مفيد بود. اما در مورد صمد من يه چی رو ميگم نميدونم چقد بقيه هم باهام موافقن و اون اينکه صمد هر چقدر هم خوب باشه ولی هنوز تجربه مربيگری در بازيهای اسيايی رو نداره و يادمون باشه سوون سمسونگ و جوبيلو و الاتحاد مث مس کرمان و سپاهان و فجر نيستن. به نظر من بايد اس اس هر چه زودتر يه مربی باتجربه رو بکار بگيره حالا خب چون تعصبی که رو ناصر خان دارم دوس دارم ناصر خان باشه ولی همين امير يا يه مربی خوب خارجی ميتونه موثر باشه. بايد اينم قبول کنيم که اين ۴ امتياز دو بازی اخر رو مديون علی منصور هستيم. نميدونم چرا صمد علی رو از اول بازی نميده

مجيد

سلام رامين جان گل: خوشحالم که اينجامی بينمت... راستش بحث مربی گری استقلال خيلی مفصله و ما درانجمن های سايت آبيته مفصل گفتگوکرديم ولی خيلی خلاصه ميگم که کدام سرمربی ( داخلی و ياخارجی) پيداميشه که مسئوليت تيمی راکه نبسته است برعهده بگيرد؟!... اگرهم برعهده بگیرد زمان ناکامی دلایل و بهانه های خودرادارد. زمان بدی قلعه نويی ازاستقلال جداشد و شايد انتخاب صمدمرفاوی ( با کمک مديريت فنی امير) بهترين راهکار دراين مقطع بود... بايد به مرفاوی هم اعتمادکنيم همانگونه که به امير اعتمادکرديم و سه سال متوالی درکورس قهرمانی بوديم و نهايتا قهرمان شديم... شايد دراين باره يک آپديت مفصل انجام بدهم

رامين

خواهش ميکنم مجيد جان / حرف تو درست ولی من اينو ميگم که مسابقات اسيايی ديگه جای تجربه کسب کردن برای مرفاوی نيست البته اينکه بايد به صمد هم اعتماد کنيم شکی درش نيست فقط خدا کنه اون بلايی که سر ايران در جام جهانی اومد برای استقلال تو اسيا پيش نياد. تو ببين تيمهای اماراتی و کلا عربی و کره ای و ژاپنی از بهترين مربي های خارجی استفاده ميکنن برای مسابقات اسيايی.. البته باز سو تفاهم نشه که ميگم مربی خارجی بايد بياد ولی ميگم بايد مربی باشه که توانايی رقابت با مربيهای بزرگ خارجی رو داشته باشه يادمون باشه اون مربی های خارجی ديگه بوناچيچ و برانکو و يا حتی همين دنيزلی نيستن...اينو هم يادمون باشه استقلال الان بعد شش سال داره به اسيا ميره

رامين

راستی گفتی فروم ابيته من هر کاری ميکنم نميشه ريجستر بشم هر يوزری مه ميدم ميگه مجاز نيست اگه وبمسترش رو ميشناسی بگو بابا کاری کن بودن يوزر پسورد هم بشه وارد شد يا کاری کنه ما هم بتونيم عضو بشيم امروز هر کاری کردم نشد.

مجيد

رامين خان نميدونم چه مشکليه ولی برای من که عضويت راحت بود...بدون يوزر و پاسورد که بعيده بشه ثبت نام کرد... بازم سعی کن شايد بتوني واردبشی ... تقريبا هرروزه اعضای جديدی درانجمن آبيته ميان و عضوميشن و دربحث ها شرکت ميکنن. درمورد مربی خارجی اصل فرمايش شما کاملا صحيحه و اتفاقا اينم ازمواردی بودکه زياد بحث شده. راستش اگه استقلال پول داشت عنايتي را نگهميداشت و الان درخط حمله آنقدرمشکل نداشتيم... علاوه برآن مشکل مربی خارجی درتيمهای سرخابی اينه که معمولا حريف حاشيه ها نميشن و آخرين مورداونودرزمان کخ تجربه کرديم. درمورد تقویت استقلال البته خبرهايی رسمااعلام شده که استقلال برای جام باشگاهها با عنايتی و مسعودشجاعی و باشگاههايشان واردمذاکرده شده و اميدواريم که اين خبربه واقعيت برسه و درخط حمله و ميانی دومهره کارسازداشته باشيم.

احمد

سلام مجيد جان. نماز و روزه هات قبول. به آدرس majid_ssabi يه ايميل برات زدم. اگه بخوني ممنون ميشم. خدانگهدار