(حرفه ای گری) ازحرف تاعمل!...

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

درارتباط با صحبتهای اخير آقای شفيع زاده مديرعامل استقلال اهواز و پيامدهای آن يادآوری نکاتی ضروری است:

 

1 -  متاءسفانه در ( فوتبال مثلا حرفه اي) ما هرشخصي ميخواهد ( حرفه اي نبودن) ديگران را به رخ كشيده و (حرفه اي گري) خودرا اثبات كند!..... ازخودم شروع ميكنم كه راحت تر انتقادكنم!....... مثلا من معتقدهستم  كه  برخي هواداران استقلال حرفه اي نيستند زيرا دركوران مسابقات نبايد تسليم هرشعار و ياهرجريان سازي قرارگيرند ، ولي امكان دارد خودم هم تحت شرايطي ودربرخي ازمواقع ازاين حرفه اي گري كه درواقع ( منطقي بودن وتابع شرايط حرفه اي بودن و قوانين آن) است فاصله گرفته و احساسي عمل نمايم ولي اين نكته مهم است كه  وقتي برايم فرصت جبران وجوددارد بايد بتوانم جبران كنم و كارم را اصلاح نمايم. همه هواداران هم بايداينگونه رفتاركنند و اجازه ندهند تيم محبوبشان به حاشيه رود.

 

2 - و يا ديگراني كه كادرفني و سرمربي هستند گاهی اوقات با برخي اشتباهات و ندانم كاريهاي خود تيم رابه حاشيه ميكشانند........

 

3 - برخي بازيكنان هم كه ( پول حرفه اي) ميگيرند و درباشگاههاي پرطرفدار توپ ميزنند و ازلحاظ اجتماعي هم شارژ ميگردند! درمصاحبه هايشان سوتي هايي ميدهند كه واقعا با فوتبال حرفه اي مغايرت دارد و ......... مثالهاي ديگر........

 

4 - و اكنون مديرعاملان باشگاههاي ما هم كه بانگاه ديگري به مسايل مي نگرند و بهرحال خود را در راءس هرم قدرت مي بينند و ( درصد حرفه اي گري) خود را بيش ازسايرين ميدانند! ، درزمانهاي حساسي كه نبايد مصاحبه كنند و هرصحبتي را به زبان بياورند ، ثابت ميكنند كه ( نگرش حرفه اي به مقوله ورزش) فقط به اين نيست كه صرفا ( دست به جيب) باشند و هزينه هاي يك باشگاه را تاءمين نمايند!!!..... آنها هم بدون درنظرگرفتن شرايط مصاحبه ميكنند و درفرصت مناسبي هم كه وجوددارد حداقل يا آن را( تكذيب) نميكنند و يا(اصلاح) نميكنند كه هزاران تفسير و تعبير از مصاحبه هايشان بعمل بيايد!.....

 

6 – برخي از ( رسانه هاي ورزشي) ماهم كه ماشاءا... ( حرفه اي گري) را به تمام و كمال در خود متبلوركرده اند و با تيترهاي اين چنيني و ( جريان سازي) هاي آنچناني و رايج به اين فضاي ملتهيب دامن ميزنند تاهم فروش داشته باشند و هم اينكه ثابت كنند: ( ماهم هستيم!!!)

 

7 – پس اين شرايط ايجاب ميكند كه ( مصاحبه گر) بخصوص اگر ( مديرعامل) يك باشگاه حساس باشد و نتيجه بازيهاي تيمش ميتواند تاحدود زيادي سرنوشت قهرماني ليگ برتر را تعيين كند ( دست به عصا) راه برود و هرمصاحبه اي انجام نداده و هرحرفي رانزند و اگر هم مشاهده كند صحبت و يانقل قولش صحيح نيست و يا  آن  را تحريف كرده اند ، سريعا بامصاحبه اي ديگر جبران نموده و اين مورد را به مرورزمان واگذارننمايد.

 

8 – بااين تفاصيل ،  صدرحمت به ( خطيب) و ( قريب) و امثالهم كه اهل مصاحبه نيستند!!!......... مصاحبه كردن و كارهاي توضيحي و ..... بسيار خوب است ولي وقتي مصاحبه اي انجام ميشود و اذهان عمومي در تشويش و اضطراب فروميرود همان بهتر كه ما به  خطيب و قريب و امثالهم آفرين بگوييم كه حداقل كمتر اصل مصاحبه هستند تا كارراحراب نكنند!!!..........

 

9– آقاي شفيعي زاده كه با فدراسيون و سرمربي و بازيكن و هوادار و ...... كل تشكيلات دولتي و مردمي فوتبال سروكاردارد بايد بهتراز ما بداند كه درشرايط فعلي كه تيمهاي پرطرفداري همچون استقلال و پرسپوليس ( بادهها ميليون هوادار فقط درايران) و ذوب آهن ( حداقل با بسياري ازمردم اصفهان) كه دركوران كورس رقابت قهرماني قراردادند نميتوانند اين جملات را كه ازقول ايشان نقل شده است و ايشان هم تابحال تكذيب نكرده است هضم نمايند!:

       الف – اگر مابخواهيم ميتوانيم جام را دراهواز نگهداري كنيم.

      

ب – شايد درمقابل فولاد با ( اميدهايمان) بازي كنيم. آنوقت ميخواهيم ببينيم چه كسي ميتواند بگويد چرا اين كارراانجام داده ايد؟!.....

اين جملات احتياج به بازكردن و توضيح دادن دارد و هواداران فوتبال منتظر تعبيرو تفسيرآن از گوينده جملات مي باشند..... البته اگر تيم استقلال اهواز با  ( تيم اميد) درمقابل هرتيمي بازي كند شايد  هيچ منع قانوني نداشته باشد ولي به  قول  معروف، ( قوانين نانوشته اي) هم  در فوتبال وجوددارد!......

 

10 - من اعتقاددارم كه ( جناب شفيعي زاده) تحت فشار و استرس و ..... مصاحبه اي كرده است  و مواردي را مطرح نموده است تا اززيرفشارها درآيد درحاليكه پيامدهاي اين مصاحبه عمدتا او و تيمش و حتي بازيكنان و هواداران تيمش را تحت فشارقرارداده و  زيرسئوال ميبرد..... حتي اگر اوگفته باشد كه  ( اگرمابخواهيم ميتوانيم جام رادراهوازنگهداري كنيم)، شايد بنوعي  خواسته است تا ثابت كند از هيچكس ترس و واهمه اي ندارد و حرفهايي زده است ولي پيامدهاي آن رادرنظرنگرفته است!...... اين نظرشخصي من است مگر اينكه خلافش اثبات گردد........ تاءكيدميكنم اين نظرشخصي من است و من ايشان و تيم تحت هدايت و بازيكنان و هواداران اين تيم  را سالمتر و شريف از اين مقولات مي بينم....... البته گذشت زمان هم فاكتورخوبي براي ( قضاوت) است. بايد منتظرعملكردايشان و تيم تحت هدايت وي باقي بمانيم.

 

11 – بازهم همچون گذشته و آنچه كه درارسال هاي قبل آورده ام ( قضاوت) دراين مورد را هم به ( گذشت زمان) و هم به ( توضيحات ايشان) و هم به (عملكرد استقلال اهواز) موكول مينمايم هرچندكه ايشان تابحال (نقل قولهاي خود) راكه دررسانه ها آمده است تكذيب و يااصلاح نكرده است ، و يادآوري ميكنم كه امسال فقط استقلال نيست كه دركورس قهرماني قراردارد........ تيمهاي استقلال و پرسپوليس خيل عظيم  هواداران فوتبال ملي را پوشش ميدهند و تيم ذوب آهن هم دركورس قهرماني قراردارد. درواقع نبايد باچنين اظهاراتي درمقابل جامعه فوتبال و ملت فوتبالدوست قرارگرفت!.......

 

12 – سال گذشته چوب ( شايعه تباني) را هم هواداران استقلال تهران خوردند و هم  هواداران استقلال اهواز و هم بازيكنان دوتيم و مديران و كادرفني دوتيم و ..... ولي  2 نكته مهم  را نبايد فراموش كنيم:

 

       الف - سال گذشته هيچگونه نقل قولي از مسئولين استقلال تهران و اهواز مبني بر دامن زدن به اين شايعات وجود نداشت و اين شايعات براساس آرشيو ذهن هواداران فوتبال و رسانه ها ، از ( ويژه نامه خبرورزشي جمعه) شروع گرديد و خبرگزاري ( ايپنا) هم ازخداخواسته تا مدتها  به آن دامن زد  و  به آن پرداخت وبعدازآن هم صحبت از(فوتبال پاك) كرد!..... و لذا اگرهم ( نقل قولي) وجودداشت درجهت  ( تكذيب) آن شايعات بود، ولي امسال متاءسفانه ( نقل قولي) وجوددارد  كه برخلاف سال گذشته  از بالاترين مدير استقلال اهواز نقل گرديده كه در(جهت اثبات) اين قضيه است!....... و مناسبترين ( راهكار)، (اصلاح) نقل قول و يا ( تكذيب) آن باانجام يك مصاحبه ديگر و يااطلاعيه رسمي باشگاه استقلال اهواز مي باشد كه متاءسفانه تاكنون انجام نشده است.

 

         ب - ( سكوت) در اين موارد جز به معناي  ( رضايت) و ( تاءييد) اين نقل قولهاي رسانه اي نمي باشد و جامعه فوتبال را نميتوان زياد درانتظار توضيحات لازم و مقتضي باقي گذاشت...... و البته به موازات اعمال فوق الذكر، حل و فصل اين قضيه مستلزم اين است كه آقاي شفيع زاده و يا مسئولين ديگر استقلال اهواز درصورت خلاف رسانه ها و يا تحريف مصاحبه آنان، براي يك بارهم كه شده اين قضيه را پيگيري كرده و مورد پيگرد قانوني قراردهند تا بلكه بتوانند به اين آشفته بازار رسانه اي و ( جريان سازي) خاتمه داده و يا آن را تعديل نمايند....... به اميد شفاف كردن و رفع ابهام ازاين قضيه......

آبی دل باشيدوخدانگهدار.....

/ 0 نظر / 3 بازدید