برنامه ۹۰ - نوشداروی پس از مرگ...!

       واينک ای استقلال و ای محبوب قلب ها!..... اکنون نام تو تنها يک هويت ورزشی نيست٬ بلکه زيارتگاهی است که ميليونها عاشق و آبی دل٬ پروانه وار٬ هرروزبدان سوی روی می آورند وشاعران تورامی سرايند و تونيز٬ ( دريا) را!

 

       سلام به هواداران استقلال و آبی دلان - همانطورکه درعنوان آپديت قبلی آورده بودم (هواداران٬ حماسه ای ديگر) خلق کردند و دريک روز وسط هفته ورزشگاه رامملو ازجمعيت کردند تا نشان دهند که ( استقلال) عليرغم همه ی (ناجوانمردی هاو...) همواره زنده و پاينده است و جالب اين بود که عليرغم واگذارکردن نتيجه ی مسابقه تا آخرين لحظه ( محبوب) راتشويق کردند هرچند ( سيما ) اجازه نداد ( صدای) ورزشگاه برای بينندگان پخش شود!!! ...... و قصه ی غم انگيز ( سيما) ادامه دارد!........

 

       ( سيما) دريک حرکت کاملا ( مشکوک) برخلاف همه ی هفته ها (برنامه ۹۰) را دوشنبه هفته جاری اجرانکرد تاقبل از بازی برگشت فينال٬ نکات مبهم واختلاف انگيز بازی رفت روشن نگردد!!! ولی ديشب بينندگان برنامه ی ۹۰ شاهد کارشناسی و مسائل حاشيه ای بازی رفت و برگشت استقلال و سپاهان بودند ولی اينکار(سيما) مارا به ياد ضرب المثل ( نوشداروی پس ازمرگ سهراب) می اندازد و ...... بقيه ماجرا!!

 

       نتيجه ی کارشناسی برنامه ی ۹۰:

۱- گل سوم سپاهان دراصفهان آفسايد بود!.......... بهمين راحتی!!!

۲- کارشناس داوری حاضردربرنامه ۹۰ ( آقای غياثی) بارها و بارها با داوربازی رفت (استدلال) ميکرد که ( ما نميتوانيم به مردم دروغ بگوييم) و ( گل سوم سپاهان آفسايد بوده است).... وداورهم جوابی نداشت..... بهمين راحتی!!!

۳- امير که درقسمتی ازبرنامه حاضربود ميگفت که مگرمن به ( قانون) تن ندادم و اززمين مسابقه بيرون نرفتم؟....... پس چرا در ( جايگاه) به ما توهين و حمله کردند؟!

۴- امير در پاسخ به ( فردوسی پور) که ميگفت بايد بر اعصابتان مسلط ميشديد پاسخ گفت : آقای فردوسی پور!.... اگر ازابتدای بازی به شما ( فحش ناموسی) بدهند چگونه بر اعصابتان مسلط ميشويد؟!........ والبته فردوسی پور هم جوابی نداشت!...

۵ - امير ادامه داد : ازابتدای بازی به ( فکری) هم فحش های ...... ميدادند تازمينه ی عصبی شدن و اخراج اورافراهم کنند !........ زنده باد ( فوتبال پاک)!!!.........

اميرميگفت: مگر ( باشگاه سپاهان) حافظ نظم ورزشگاه است که ( معاون سپاهان) وارد صحنه ميگردد و بامادرگيرميگردد....... و اصولا ماکه اززمين مسابقه بيرون رفته بوديم به کدامين گناه بايد مورد تعرض قرارميگرفتيم؟!.........

۶- درصحنه هايی ازفيلم حاشيه های بازی٬ دونفر قوی هيکل سعی ميکردند با گرفتن ميله ها وارد جايگاه گردند که تصوير واضح آنان پخش شد و حافظان نظم ورزشگاه نقش جهان بايد پاسخ دهند که آنان کيستند؟! وبرای چه ماءموريتی آمدند؟!......

۷ - استقلال نتوانست از ( حق تعويض سوم) خود استفاده نمايد و ( خضيراوی) راوارد بازی کرده و نتيجه را حفظ نمايد........ چشم ( تيم داوری) روشن!!!.........

۸- اخراج مابقی کادرفنی استقلال به چه دليل و براساس کدام قانون صورت گرفت؟!

.................................... وبالاخره دربازی برگشت فينال:

طبق اظهارکارشناس داوری برروی داوود سيدعباسی هم پنالتی صورت گرفت. چشم آقای ( مسعودمرادی) روشن!!!........

طبق اظهارکارشناس داوری ( مسعودمرادی) ازبسياری خطاهای سپاهانی ها گذشت و اخطارهايی را هم که ميتوانست به سپاهانی هابدهد نداد!........ آيااين اخطارها نميتوانست نتيجه ی بازی را تغييردهد؟!........

همگان شاهد بودند که استقلال درزمانی ( گل اول) بازی رادريافت کرد که (۱۰ نفره) بود و (خرمگاه) بدليل مصدوميت اززمين مسابقه بيرون رفته بود!....... درود بر ( فوتبال جوانمردانه و فوتبال پاک!!!)....... بقول امير اگر اوبرروی نيمکت حضورداشت چنين وضعيتی بوجود ميآمد؟!........

................................. و  مابقی موارد راهم فاکتورميگيريم واين سئوال را مطرح ميکنيم که :

      << برای بريدن سر استقلال چه کارهای ديگری را بايد انجام ميدادند که ندادند>>؟!!!...... اميدواريم ( فدراسيون نشينان) موارد ديگری راهم بررسی ومطالعه نمايند تا در ليگ آينده باجمعبندی تجربيات گذشته و حال٬ ازآن هابرای ( زيرپاگذاردن استقلال) انجام دهند تابلکه ازشرمندگی هواداران تيم محبوب خودشان که دربحران غرق است درآيند!!!..................

 

                 درپايان اميدواريم که تيمهای ( پاس) و ( سپاهان) که بعنوان نماينده ی ايران در ( سوپرجام ) آسيا شرکت مينمايند بتوانند از ( فوتبال ملی) و ( اعتبار) فوتبال ايران دفاع نمايند............

 

              درود بر هواداران استقلال و آبی دلان......... خداوند نگهدارتان باد.....

/ 0 نظر / 3 بازدید