استیل آذین ، فرصتی مجدد برای اثبات مرفاوی


سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

بازی فردای استقلال با استیل آذین درچارچوب رقابتهای جام حذفی حساس ترین بازی این فصل ( تاکنون ) پس ازدربی و بازی باسپاهان می باشد.


اهمیت این بازی برای استیل آذین هم کمترازاستقلال نیست زیرا تیم مزبور با انجام هزینه های میلیاردی و جذب برخی ازستارگان دهه اخیرفوتبال ایران انتظار حداقلی کسب سهمیه آسیارادارد تا اگر قادر نباشد درلیگ برتربه این هدف دست یابد ، حداقل درجام حذفی با کسب یک جام به هدف مزبور برسد... درمورداین بازی چند نکته رایادآوری می کنیم:


1 - استقلال درچندبازی اخیر به یک ترکیب نسبتاثابت رسیده است وشایسته نیست دستخوش تغییرات گردد مگر به ضرورت...در بازی فردا می توان ازبرهانی هم درصورت عدم مصدومیت استفاده کرد... بادرخشش فرهادمجیدی و آمادگی آرمانی وی و سیاوش اکبرپور نمی توان ونباید انتظارداشت که ترکیب مهاجمان استقلال دچار تغییرات گردد هرچندکه شاید بتوان بایک دیدگاه منطقی و با چاشنی شجاعت ، درترکیب اصلی وشروع بازی از هر3 بازیکن مزبور استفاده نمود!


منظوراین است که اگر برهانی آماده باشد می توان درترکیب اصلی ازایشان استفاده کردو درغیر اینصورت ازسیدصالحی استفاده شود.


2 - استفاده از 2 هافبک دفاعی همچون بازی باالاهلی براساس شرایط بازی مزبورکه درزمین حریف چاشنی احتیاط رالازم داشتیم انجام گردید اما در ورزشگاه آزادی که هواداران درانتظارگل بسرمی برند این موضوع توان تهاجمی استقلال را کاهش داده و فضای استرس را برورزشگاه و تبعا بازیکنان استقلال حاکم خواهدکرد... استفاده ازرینالدو و یا یوسفی ( ترجیحا) به جای کیانوش رحمتی می تواند این نقیصه رابرطرف کند.


3 - استقلال درخط دفاعی خود دچارمشکلات متعددی است... هماهنگی 2 دفاع وسط ایده آل نیست... ازاین موضوع که بگذریم 2 دفاع کناری استقلال بخصوص دفاع چپ ( امیر آبادی) دچارافت می باشند... استقلال می تواند با بازی گرفتن از صادقی دردفاع چپ دررفع این معضل گام بردارد و یا ازبیک زاده دراین پست استفاده نماید. هرچند بیک زاده هم دچارافت می باشد اما شاید بتوان بااتکا برقدرت بدنی وی درآن جناح کمتردچارمشکل گردید.


4 - محمدی اوج گرفته است... بایستی میدان دادن به وی تداوم داشته باشد و با یک اشتباه که برای هردروازه بانی پیش می آید نیمکت نشین نگردد. بشخصه علاقه ام به طالب لو بسیارزیاد است اما مصلحت استقلال مهم تراست!... وحید طالب لو هم می تواند باتمرینات بیشتر بازهم اوج بگیرد.


5 - گل اول بازی را فراموش نکنیم!... اگرگل زدیم نبایستی عقب بکشیم و درلاک دفاعی فروبرویم که دراین حالت مردان میانه میدان و تفکرات کادرفنی نقش برجسته ای در متعادل کردن بازی خواهندداشت و اگرگل دریافت کردیم نبایستی عجول باشیم... درجام حذفی بایستی دیدگاه حرفه ای تری نسبت به لیگ برتر برکادرفنی و بازیکنان حاکم باشد و تجربه های بازیکنان و کادرفنی در این بازی ها بکارمی آید.... جام حذفی جای اشتباه نیست.


6 - پیروزی دراین بازی می تواند استقلال را چندین گام به جلوبراند!... دورشدن ازحاشیه ها و بحران های قبلی و رسیدن به تفکر خودباوری و اعلام آمادگی برای ادامه لیگ برتر و لیگ قهرمانان.


7 - بااین تفاصیل نفرات مزبور را بعنوان ترکیب اصلی استقلال درنظردارم:


طالب لو - شکوری - منتظری - عمران زاده - صادقی - کاظمی - خسروحیدری - جانواریو - یوسفی - فرهاد مجیدی - سیاوش اکبرپور.


که البته می توان از برهانی ویاسیدصالحی هم درترکیب اصلی درکنارمجیدی استفاده کرد تا سیاوش کمی عقب تربازی نماید ویوسفی درترکیب نباشد و بابیک زاده و رینالدو وامیرآبادی و کیانوش رحمتی گزینه های مناسبی برای تعویض باشند.


امیدواریم مرفاوی قدردان این فرصت مناسب برای اثبات خودباشد ومدیریت استقلال هم درصورت پیروزی کادرفنی و استقلال را همچون سابق درحاشیه هافرونبرد..... والسلام.


به امید پیروزی استقلال براستیل آذین و برداشتن دومین گام برای قهرمانی در جام حذفی...... انشاا...

/ 0 نظر / 8 بازدید