در و صف شام غريبان حسين(ع)!
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۳  

(( شام غريبان حسين امشب است امشب است...شام غريبان حسين امشب است امشب است))

((طفل يتيمي زحسين گم شده ساربان ساربان... قامت زينب زكمر خم شده ساربان ساربان))

 

تقديم به پيام آورعاشوراحضرت زينب کبری(س) و قافله سالاران اسيران كربلا امام سجاد(ع)

 

 ای پيام آورعاشورا و ای زينب كبري(س):

 

       درياهاامواجشان راتسليم تو ميدانند و آسمانها نيزنامت رابربلندای خودنوشته اند تا همه جوانمردان و ظلم ستيزان تاريخ ، ازآن درس بياموزند.... من ميخواهم در شام غريبان برادرت و هفتاد و دو سرو خونينش و درتنهايي خويش ، امشب و درشام غريبان گلگون كفنان راه امامت و انسانيت ، ستاره های پرفروغ وخونين تورادرغروب عاشورابه تماشا و تفکر بنشينم و عاشقانه ترين و سرخ ترين غزل هاراتقديم تونمايم.

 

ای فرزند فاطمه(س) و اي مردانه مرد!:

اکنون خاک کربلا پرازواژه های عشق و ايثاراست.اينجاهماره مراسم فرشتگان برپاست چراکه در وقت حيات آنان ،  درکمال بهت وحيرت ،  درسرزمين خشک وسوزان کربلا ، تک درخت شهرعشق به ثمر نشست ودراطراف آن سروهائی رابه نظاره نشستيم که باانفجارخونشان در آسمان غم زده و تيره و تار ظلم و ظلمت بيدادگران زمان ،  تاريخ پرشکوه و پرافتخار تشيع و انسانيت رارقم زدندو پرچم خونين و مقدس (لااله الاالله)  رادرسراسرگيتی به اهتزاز درآوردند.

 

ای خواهرحسين(ع):

تووارث شهيدانی هستی که  در شبهاي تاريك و ظلماني  مشعل هاي رهايي بخش  را برافروختند و  چشمه ی جوشان امامت وولايت رااز (کربلا) برآوردند و تو با پيام خود آن چشمه زلال و ناب رادردشت ها و كويرهاي سياه وخفقان گرفته ی ظلمت واستبداد جاری کرده وتاريخ بشريت  راازآن سيراب نموده ای...

ای دخترعلی(ع):

چشمهای توتبلورعشق واشکهای گرمت زلال جاری ايمان بود. تومهربان بودی و عاشق برادر، ولی دست تقدير تک تک گلهايت رابه بادخزان سپردتابجانب دريابرد.....

ای خواهرحسن(ع):

روح توباباران پيوند خورده بود. قلب تودريارامی سراييدو دريانيزتورا.

ای خواهر عباس(ع):

تو درخزان زندگی ما ، با پيام و رسالت پيامبرگونه ات ، عطر شهيدان را در فضاي غبارگرفته وافکار زنگاربسته ی حياتمان منتشرساختی و اين رسالت توبود.

ای دخت پيامبر(ص):

ازپيام تو باغ هاسبز شدند وستارگان خنديدند. ابرهاگريستند و آسمان زيباترين ترانه رادروصف عاشورائيان سرود.

ای زينب کبری (س):

تو با اين كوه مصيبت كه برشانه هاداشتي ،  از ميان اجساد شهيدان مطهر و زمينهاي سخت وسوزان کربلا گذر كردي  و نخل هاراسلام گفتي ...   تو با پيام خود تمامي نسل هاي آزاديخواه را تا ظهور مهدي(عج) آگاه كردي و هزاران هزار ماهی سرخ دريا هارادرچشمه سارزندگی حياتی دوباره بخشيدی ومانيز پس ازرسالت وپيام تو درسوگ عزيزان و مقربان درگاه خداوند ،  هزاران هزار چشمه گريسته ايم...

ای ازتباردريا:

من هماره باحنجره ی تو ، آوازبهاررا و باپيام تو ايثار واخلاص هفتاد و دوغزل را می سرايم وازخداوندميخواهم که تا زماني باقي است در ولايت شما ذوب گشته وازکژی هاگسسته شوم .

ای عمه ی مهربان:

راستی چرا تاكنون به مانگفته ای که آن جماعت خون آشام و ناجوانمرد باآن طفل خردسال ،  همان طفل خردسال خورشيد کربلا ،  چه کرده اند که نيلوفران اين جهان بر کبودی پيکرش غبطه می خورند؟!.....

 

و اكنون تقديم بتو اي امام سجاد (ع) و اي قافله سالار اسيران كربلا:

         تقديم به تو که عطرياس هارادرهوای غبارگرفته از ستم ظا لمان پراکندی.

         تقديم بتو که آن روزبيماربودی و ماندی و در ورای سکوت ، خشم و فرياد بي صدا گشتي و  عاشورارابه تمام وکمال به تماشانشستی وعصاره قساوت های تاريخ رانظاره کرده ای!...

         آنروزکه دشنه شقی ترين انسان فرودآمد و تک درخت تنومند امامت و پدر بزرگوارت  راسر بريد ، تو و عمه ات  زينب(س) ،  درسجاده نماز و گسترده به خون ، مرزهای امامت ، ولايت و انسانيت  رابه جهان بيکران گسترش داديد.....

          آنشب که کودکان وزنان داغدارواسير، در لا به لای خيمه های شعله ور ،  رقص شعله هاو جنايات آن قوم نابکا ررانظاره گربودند ، تو دست بسته بودی و نيايش گر رويش خورشيد در صحرای کربلا!....

ای قافله سالاراسيران كربلا:

         بمابگو که آنشب ،  درشام غريبان كربلا ،  چگونه بود که خنجربرفرياد کو دکان حسين(ع) فرود می آمد و نيلوفران ، درمرگ کودکان بی پناه ناقوس می زدند؟!!! 

          آری بمابگو.....آری بمابگو..... ای کربلا...  به مابگو که ازنمازودعای قافله سالاران اسيران كربلا و عمه اش  چه رازی شنيده ای که تربت پاک بقيع وکربلا ،  ازخون سرخ شهيدان راه عشق ، هم چون هزارهزار آتشفشان سرخ ، آتش گرفته است؟!!!...

 

درود برمهدي(عج) ،  پايان بخش سياهي ها و جنايت هاي تاريخ و آغازگر صلح و آزادگي....

 

درود بر مهدي(عج) ، منتقم خون شهيدان كربلا................................

                                                                                      التماس دعا.مجيد