استقلال آخربدشانسی است!.....
ساعت ٢:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٤  

     استقلال ۰ ــــــ فجرسپاسی + داوری ۰ ! 

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

 

استقلال دربازی بافجر یک فوتبال زیبارا بخصوص درنیمه اول به نمایش گذاشت..... اگراین نحوه بازی دراین فصل ادامه یابد میتوان مشخصه اصلی استقلال را بازی هجومی و زیبا نامید که بادراختیارداشتن ابزارهای دیگر بعنوان یک مدعی جدی قهرمانی مطرح خواهدبود...

 

استقلال دربازی بافجر و درنیمه اول هرکاری که میخواست انجام داد ولی به هدف نرسید..... البته اگر کارشناسان داوری نظربدهند شاید استقلال به هدف هم رسیده باشد ولی بااشتباهات داوری ازاین هدف فاصله گرفته باشد..... البته درمورد اشتباهات داوری صبرمیکنیم تا کارشناسان نظردهند و خوشبختانه  نظرکارشناسان دراین مواقع صرفا مختص برنامه 90 نیست و دررسانه های دیگرهم منعکس میگردد.

 

درمورد بازی دوستان حتما گفتنی هاراگفته اند ولذا موارد دیگری راکه ازنظرمن حائزاهمیت است بعنوان نکات مهم میآورم:

 

1 – درمورد نیمه اول بایدبگویم که استقلال ازابتدای بازی یک بازی تهاجمی رادرمعرض نمایش گذاشت و بتدریج صاحب موقعیت گشت و رفته رفته خودرابه حریف تحمیل کرد تا درلاک دفاعی فرورود.... فجرسپاسی فقط حدود ده دقیقه اول را درزمین استقلال هجوم میآورد تااینکه استقلال توپ و میدان رادراختیارگرفت و هرآنچه که میخواست انجام داد به جزگلزنی!...... البته اگرکارشناسان گلهای مردود استقلال را سالم اعلام کنند باید اذعان کرد که استقلال گلزنی هم کرده است.....

 

2 – استقلال درنیمه اول نزدیک به 8 فرصت مسلم گلزنی درمقابل حریفی داشت که تقریبا فرصت چندانی برروی دروازه استقلال خلق نکرد..... این فرصت ها حاصل تلاش تیمی استقلال بود که امروز خط میانی اش نسبت به بازیهای قبلی خوب عمل کرد.... البته جای فرزاددرخط میانی نیست بلکه بالاترین راندمان رافرزاد درپیستون راست داشته است که درفصل گذشته هم این موضوع اثبات گردیده است... درغیاب گیلائوری که مصدوم بود منصوریان به جناح چپ رفته بود و نیکبخت یک خط جلوترازاو و متمایل به حمله بازی میکرد.... شرایط داوری درنیمه اول بگونه ای بود که بازیکنان استقلال راعصبی کرده و دچاراسترس نمود و این جو و فضای بازی درنیمه اول چنان برای بازیکنان سنگین بود که درنیمه دوم و تاآخربازی هم ازپیامد های آن مصون نماندند!..... نیمه دوم هرچند داوری مشکلی نداشت ولی دیگربازیکنان استقلال همان بازیکنان نیمه اول نبودند!...

 

3 – انتظارطبیعی و منطقی ازبازیکنان استقلال درنیمه دوم این بود که درفرصت بین دونیمه از این جو و فضای سنگین ناشی ازنیمه اول رهاگردیده و بازی خودشان راانجام دهند ولی متاءسفانه اینگونه نبود!... قطعا این انتظارازکادرفنی میرود که درکوران و فرازونشیب یک بازی پراضطراب بتواند بخصوص در زمان استراحت بین دونیمه بازیکنان خود را به حالت تعادل روحی – روانی برساند و آنهارا برای اهداف بازی آماده کند..... دراین نیمه ازهمان ابتدای بازی بخوبی میشد اضطراب و نگرانی و بخصوص شتابزدگی را درساق ها و عملکردبازیکنان استقلال مشاهده کرد....... درروزی که تمام صدرنشینان امتیازازدست داده بودند و شرایط برای صدرنشینی استقلال و درخانه خود مهیابود ، این بازیکنان آنقدر اشتباه کردند که حتی بهترین و سهلترین موقعیت های خودراهم ازدست دادند و صددرصد این اشتباهات بخاطرهمان مسایل روحی – روانی حاصل ازنیمه اول بود که متاءسفانه با بازیکنان بشدت عجین شده بود!..... البته نمیتوان براحتی درمورد عملکرد بازیکنان استقلال درنیمه دوم قضاوت کرد زیرا آنها درفشار روحی – روانی بودند ولی سئوال من همین است که چرافشارروحی – روانی؟!.... مگرآنها 45 دقیقه زمان نداشتند؟!.... مگر تیم فجرعوض شده بود؟!.... اگر تیم فجردفاعی بازی میکرد پس علیرضااکبرپور برای چه هدفی به میدان آمده است؟.... علیرضااکبرپوریک بازیکن سرعتی و دریبل زن درکناره ها و گوشه زمین است که میتواند براحتی هم روزنه دفاع حریف رابازکند و هم دریک محوطه کوچک توپ راگرفته و باحرکات فریبنده خود توپ را برروی دروازه سانتر کند تا موقعیت برای دیگران فراهم گردد..... باید ببینیم بازیکنان درنیمه دوم چقدربااوهمکاری کردند و به او توپ دادند تا اوبتواند فرصت گل خلق نماید؟..... اتفاقا باورود علیرضااکبرپور به زمین ( بجای منصوریان) ، فرزاد مجیدی به پیستون راست رفت و امیرآبادی هم به پیستون چپ آمد و شرایط برای توپسازی ازکناره ها بخصوص جناح راست مهیاگردید ولی بجای آن بازی ترکیبی فرزاد – علیرضااکبرپور ماشاهد ریختن توپ های بی هدف برروی دروازه بودیم که آنهم باشتابزدگی و سراسیمگی مهاجمان و یاهافبک ها به هدرمیرفت... اگردوصحنه ازنیمه دوم راکه دوموقعیت مسلم گلزنی بودمرورکنیم بخوبی درمی یابیم که بازیکنان استقلال فقط با شتابزدگی و دستپاچگی آن فرصت هاراکه سه امتیازی بودازدست دادند...... سیاوش توپ دوقدمی دروازه را به بدن دروازه بان یادفاع کوبید درحالیکه لازم نبود که باچنین ضربه ای توپ راشوت کند!.... و کاظمی هم که دروازه خالی ازدروازه بان و دفاع رادرمقابل خودداشت توپ ارسالی را با یک ضربه سرمحکم به جایی فرستاد که حتی دروازه بان حریف هم ازگل نشدنش متعجب گردید!.....

 

4 – بازیکنان فجرسپاسی نیمه دوم عمدتا دفاع کردند و حتی دراواخرنیمه دوم بازیکنان هجومی خودرااز زمین خارج کرده و عناصردفاعی واردکردند...... البته نمیتوان به این دفاع نام ضدفوتبال گذاشت... ضد فوتبال شامل مواردی ازقبیل اتلاف وقت و یابازی ناجوانمردانه و .... می باشد و این تیم استقلال بود که واقعا اگر همچون نیمه اول بازی میکرد و ازدلهره و اضطراب خلاص شده بود میتوانست با همان دفاع یازده نفره گل و یاگلهایی به ثمررساند..... من مشکل اصلی رادرنیمه دوم اصولا فنی نمی بینم و بلکه فقط آن را متاءثرازمسایل روحی – روانی میدانم که باید دربین دونیمه حل و فصل میگشت.....

 

5 – بازیکنان بایدبدانند که حتی اگرتمام داوران و اصولا جامعه داوری متفق القول به ضایع شدن حق استقلال راءی دهند بسیاربعیداست که نتیجه بازی تغییرکرده و یااصولا بازی تجدید گردد.... و لذا باید حتی درصورت قطعی بودن اشتباهات مسلم داوری بتوانند و قادرباشند که نتیجه بازی رادرهمین میدان رقم زنند و خودرا ازپیامدهای دلهره و استرس و برخوردباداور مصون نگهدارند..... استرس و التهابی که اجازه نداد استقلال درنیمه دوم بازی زیبای نیمه اول رابه نمایش گذارد و به گل برسد..... مثال مخالف این مورد ، بازی با همین تیم فجرسپاسی دردوسال قبل بود که استقلال دوگل ازحریف عقب افتاد ولی چون مشکل داوری نداشت و تحت تاءثیر پیامدهای درگیری و مشکلات مرتبط باداوری نبود توانست سه گل به حریف بزند و اتفاقا درهمان بازی صدرنشین گردد.........

 

6 – باتوجه به مورد فوق و سوابق بازیهای استقلال درگذشته های دور و نزدیک میتوان ادعاکرد که ایکاش استقلال گل خورده بود!... شاید دریافت یک گل درزمان معقول ( درنیمه اول و یادراوایل و حتی اواسط نیمه دوم) میتوانست استقلال را روی ریل بیندازد که بازی خودشان راانجام دهند و طلسم گلزنی خود رادراین بازی بشکنند و حتی به گل و یاگلهای پیروزی هم برسند.......من که اینگونه فکرمیکنم تا شما چه نظری داشته باشید؟! ....

 

آبی دل باشيدوخدانگهدار...

  
استقلال به هفته های آينده می انديشد...
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٤  

           استقلال ۰ ـــــ سپاهان ۱

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

 

..... استقلال درخانه حریف شروعی طوفانی داشت.... حداقل ماکه توانستیم 15 دقیقه آغازین بازی را ببینیم شاهدصحنه هایی بودیم که تا 12 دقیقه اول نیمه اول، 3 فرصت عالی برای استقلال بود که حتی گزارشگراصفهانی هم به آن اشاره کرد.... فرصت هایی که توسط گیلا (دقایق 5 و 12 ) و سیاوش اکبرپور(دقیقه 8) یابه بدن دروازه بان کوبیده شد و یاتوسط آرمناک دفع شد ویا به خارج ازچارچوب زده شد و گذشته ازاین فرصت ها روندبازی بود که استقلال را بیشترصاحب توپ و میدان میدیدیم.... پس ازاین دقایق طوفانی سپاهان خودراجمع و جورکرد و دقایقی بازی متعادل شد که تصویرشبکه 3 قطع شد و بازی راندیدیم.... تااینکه گل سپاهان را به نمایش گذاشت که توپ ارسالی جعفرزاده راکه درمحوطه جریمه ارسال کرده بود(دقیقه 32) بامشایعت رحمتی داخل دروازه دیدیم!...... پس ازشروع مجدد به نمایش درآمدن بازی تصویر پرش داشت و این موضوع هم دلیلی شد که همین تصویرهم قطع شود و مجددا بازی ورزشگاه آزادی پخش گردد.... نیمه دوم هم حدود 20دقیقه این بازی پخش شد تا پرسپولیس و ذوب آهن استراحت بین دونیمه رابگذرانند..... دراین دقایق بازهم استقلال بودکه حمله میکرد.... درنیمه دوم علیرضااکبرپوربجای طالب نسب به زمین آمده بود و فرزادمجیدی هم متمایل به هافبک میانی بازی میکرد. مشخص بود که استقلال میخواست ازسرعت و نفوذعلیرضااکبرپور درمحوطه جریمه حریف صاحب موقعیت شود و یااینکه سانترهای کوتاه وی را عنایتی قطع کرده و به گل تبدیل کند ولی دفاع سرزن و آرمناک ششدانگ بزرگترین موانع این هدف بودند..... آنچه که دراین دقایق شاهدبودیم روحیه تهاجمی استقلال و پاسهای تکضرب و حرکات پیستونها ازچپ و راست بود که تامحوطه جریمه حریف بخوبی پیشروی میکردند..... خط دفاعی هم هشیارانه بازی میکرد و خط  میانی هم هرچند کمبودیک بازیکن بازی سازرابخوبی احساس میکند مع الوصف بادوندگی بی امان کاظمی و مجیدی سعی بر تغذیه مهاجمان داشت و درادامه همین روندبود که عنایتی بایک پاس عالی و عمقی صاحب یک موقعیت تک به تک شد که حتی آرمناک هم باورنمیکرد این توپ تبدیل به گل نشود!......درادامه منصوریان بجای گیلای مصدوم واردبازی شد و جناح چپ کمی جان گرفت. اکنون دقیقه 60 است و سیما آمارموقعیت هاراچنین نشان میدهد: استقلال – 6 و سپاهان – 3 و تعدادکرنرهاهم دریک مقطع زمانی 4 برای استقلال و 1 برای سپاهان بوده است ( تاءکیدمیکنم که این آمارتا دقیقه حدود60 بوده است و آمارپایان بازی را نمایش ندادند)... باهمین آمارمیتوان تاحدودی نتیجه گرفت که روندبازی بعدازگل خوردن استقلال بگونه ای بوده است که استقلال بی محاباحمله میکند و البته سپاهان هم امروز ازدفاع هشیاروآماده ای برخورداربود.... منصوری و بنگرو عقیلی جزیک مورد که ضربه سریکی ازآنان دراوایل بازی یک موقعیت برای استقلال فراهم کرد ، عالی کارکردند و آرمناک هم که یکی ازبهترین بازیکنان زمین بود...... حدود 8-7 دقیقه آخربازی هم ازسیماپخش شد و دراین مدت کریمی به زمین آمد...... این تعویض هم جالب بود زیرا کریمی میتوانست باسرعت و نفوذش مانعی برای حملات استقلال باشد... درواقع تاوارز ترجیح داد بجای واردکردن مدافع ، دفاع را ازهمان جلو انجام دهد و کریمی هم عامل اجرای این تاکتیک بود...... دردقایق پایان بازی هم عمدتا استقلال بود که بدنبال حمله وایجادموقعیت بود و البته سپاهان هم درضدحمله ها خطرناک نشان میدادند و بخصوص سعی میکردند ازفضای خالی پشت سرمنصوریان که باید متمایل به حمله بازی میکرد استفاده نمایند... درکل بیش ازنیمساعتی که مااین بازی رادیدیم رحمتی کارمشکلی نداشت و این آرمناک بود که یکی ازپرکارترین وبهترین بازیکنان میدان بود....

 

این بازی مرابیاد بازی استقلال – پاس در نیم فصل دوم لیگ سوم انداخت..... همان بازی که استقلال در دقایق اول بازی چندموقعیت گل داشت و هیچکدام رابه گل تبدیل نکرد و درطول بازی هم تیم برترمیدان بود... و درعوض پاس برروی یک ضربه کاشته پشت محوطه جریمه توسط خدادادبه گل رسید و باهمان یک گل بازی رابه سودخودبه پایان رسانید.....درآن بازی موقعیت های گل استقلال را تعداد 11 نشان دادند که بسیاربیشترازپاس بود و جریان بازی راهم استقلال دردست داشت... ولی این آماروارقام نمیتواند نتیجه بازی رارقم بزند بلکه میتواند فقط روندبازی راتحلیل کند!..... سپاهان هم باهمان یک گل سه امتیازبازی را دشت کرد و درهفته هفتم صدر نشین لیگ برترگردید...... البته من درمجموع شاید کمترازنصف زمان بازی رادیده ام و لذا بازهم نمیتوانیم صددرصدقضاوت منصفانه ای داشته باشیم.... تحلیل این بازی دقیقا براساس همان دیده های من از زمان محدودبازی بود که ازسیما پخش گردید..... البته ازهمان زمان محدود میتوان بخوبی دریافت که هرچنداستقلال باخت ولی بهتراززمانی بازی کرد که ازابومسلم 1 امتیازگرفت زیرا باروشهای مختلفی به دروازه حریف نزدیک میشد و بهترازآن بازی تاکتیک و برنامه داشت که البته نتوانست ازموقعیت های خود بخوبی استفاده نماید...... وقتی آرمناک برای تلف کردن وقت بازی ازداوراخطارمیگیرد نشاندهنده این است که میخواهد آتش حمله استقلال راخاموش نماید!..... درهمان زمان محدود هم میتوان ازدفاع هشیار سپاهان ودروازه بان آنها بعنوان بهترین بازیکنان حریف نام برد.

 

بدلیل کامل نبودن تصویراین بازی نمیتوان مواردفنی رابیش ازاین مطرح کرد ولی یک نکته فنی برای استقلال یادآوری میگردد که ممکن است درآینده دردسرسازگردد..... فرزادمجیدی درپیستون راست بهترعمل میکند بخصوص که علیرضااکبرپور هم دربازی باشد.... مروری بربازیهای نیم فصل دوم گذشته بهترین گواه این موضوع است که این دو بهترین مکمل برای یکدیگربودند و گلهای حساسی هم دربازیهای مختلف توسط همین تاکتیک به ثمررسید که گل قربانی به پرسپولیس حساس ترین آنهابود..... حسن فرزاداین است که یا بااکبرپور حرکات ترکیبی انجام میدهد و درنهایت توپ را پاس میدهد و یا درصورت امکان و بدون مکث به سانترمی پردازد ولی امیرآبادی سعی درنفوذ دارد که درصورت ازدست دادن توپ باید 50 – 40 متربه عقب برگردد و دنبال توپ لوداده بدود!..... امیرآبادی هم امسال آماده ترازسال گذشته است و دراین موضوع شکی نیست ولی واقعیت این است که باوجوداو و حذف فرزادازپیستون راست ، یکی ازنقاط قوت استقلال که نقش تعیین کننده ای درنتایج بازیهادارد ازبین میرود.... درصدرجدول رقابتها واقعا فشرده است و درصورت لغزش ، تیم صدرنشین میتواند چندپله سقوط کند.... استقلال هم بااین شکست وباهمان 13 امتیازبه رده چهارم نزول کرد تا پاس با15 امتیازویک بازی انجام نشده صدرنشین گردد و سپاهان هم باهمان امتیاز دررده دوم جای گیرد.... ذوب آهن هم که با1 امتیازی که نصیبش گردید و با14 امتیازدررده سوم جدول جای دارد.....

 

 

به اميدپيروزی استقلال بر فجرسپاسی درجمعه آينده...

 

آبی دل باشيد و خدانگهدار...

  
استقلال و سومین طلسم لیگ 84!...
ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤  

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

 

       بالاخره بازی استقلال و سپاهان هم درلیگ 84 فرارسید.... سپاهانی که در سه سال اخیر فقط یک بار به استقلال باخت داده است و آن هم درتهران بود که دربهار 1383 و درنیم فصل دوم لیگ سوم علی سامره توانست در7 دقیقه به پایان بازی بایک حرکت آکروباتیک گل پیروزی استقلال رابه ثمربرساند... در بازیهای دیگر این دوتیم سپاهان یا برنده بوده و یا بازی مساوی تمام شده است...

 

       دربازی نیم فصل اول امسال که روزیکشنبه 24 مهرماه ودر اصفهان انجام میشود ترکیب استقلال تاحدودی نامشخص است..... طبق شنیده ها نیکبخت مصدوم است و شاید عنایتی هم به بازی نرسد و با این وصف ترکیب اصلی استقلال نسبت به بازی با راه آهن تاحدودی تغییرمیکند...... البته خط دفاعی ثبات ترکیب خودرادارد وتغییرات مزبور درخط میانی و حمله خواهدبود... درکناراین تغییرات احتمالی ، با حکم کمیته فدراسیون مبنی برمحرومیت 1 جلسه ای قلعه نویی و درصورت اجرای این حکم دراین بازی ، نیمکت استقلال هم دراین بازی بدون امیرخواهدبود..... البته درطی سه سال حضورامیر بعنوان رهبری کادرفنی استقلال ، این محرومیت نباید آنچنان تاءثیری بر تیم بگذارد زیرا مابقی اعضای کادرفنی باتجارب سه ساله خود و همچنین باهماهنگی های لازم باامیر که حتی درطول بازی هم میسراست ، باید بتوانند تیم راهدایت کنند و آنچه که باقی میماند مسایل روحی – روانی ناشی از عدم حضور امیر برروی نیمکت است که نباید برای بازیکنان باتجربه استقلال مشکل خاصی بوجودآورد...

 

       دروازه بانان استقلال هردوآماده هستند و خط دفاعی هم احتمالا از فکری و صادقی و قربانی تشکیل خواهدشد..... اگرامیرآبادی پیستون راست باشد درغیاب نیکبخت ، گیلاهم احتمالا پیستون چپ خواهدبود و فرزادمجیدی هم بعنوان هافبک راست عمل میکند تا احتمالا بامنصوریان و کاظمی خط میانی استقلال راتشکیل دهند.... ممکن است کادرفنی استقلال برای این بازی ازشاهین خیری استفاده کند تا باانگیزه بازی درمقابل تیم سابق خود و درزمین فولادشهر بتواند نقاط قوت حریف رادرخط میانی ازمیان بردارد.... خیری دربازیهای اخیر خوب نبود و اگردراین بازی باشد کارمشکلی دارد..... امکان دارد که فرزاد مجیدی درپیستون راست عمل کند و گیلا و یاامیرآبادی هم درپیستون چب باشند... دراینصورت سه نفر خط میانی استقلال میتوانند منصوریان و طالب نسب و کاظمی ویا خیری باشند تا طالب نسب هم اولین بازی رسمی خودرادرمقابل تیم سابق خود تجربه کند!.... علیرضااکبرپورهم که دربازی باراه آهن بازی خوبی درنیمه دوم ازخودبه نمایش گذاشت ، یکی ازکاندیداهای حضوردربال راست خط میانی استقلال است که به مقتضای شرایط بازی احتمالا ازوی استفاده میگردد...... البته شرایط بازی هم ملاک خوبی برای بازی گیری از بازیکنان است... مثلا میثم بائوهم میتواند دراین بازی حضوریابد.... و امادرخط حمله... دراین خط اگرعنایتی نباشد ، سیاوش اکبرپورکاردشواری دارد و احتمالا تنهامهاجم استقلال دراین بازی می باشد که اکثرتوپها به اوختم میگردد..... البته درصورت غیبت احتمالی عنایتی ، هاشمی زاده یکی ازکاندیداهای جدی حضوردرخط حمله است که اوهم اولین بازی خودرا درمقابل تیم سابق خودتجربه نماید... احتمالا استقلال دراصفهان با یک مهاجم کارخواهدکرد و مهاجم دیگر متمایل به عقب خواهد بود که کمربندایمنی استقلال در شهر حریف محکمتر گردد..... قطعا درصورت عقب بودن نتیجه ، آرایش تهاجمی استقلال درطول بازی تغییرخواهدکرد...

 

       درمقابل ، تیم سپاهان هم امسال درکورس مدعیان قراردارد و ازاین بازی فقط برد میخواهد.... اهمیت این بازی برای سپاهان درحدی است که تمام تلاش خودرا برای بازیگیری ازرسول خطیبی انجام میدهد تا درترکیب اصلی قرارگیرد.... سپاهان دردوفصل گذشته و درلیگ برتر نتوانست به جایگاه لیگ دوم دست یافته ویا حتی به آن نزدیک گردد.... دردوسال متوالی هم که جام باشگاههای آسیا راازدست داده است و امسال با فشارهواداران و انتظارات آنها قصددارد ازهمین ابتدای فصل امتیازهاراازدست نداده و درکورس رقابتهاباقی بماند.... سپاهان دراین بازی با تکیه برخط میانی خود میخواهد نبض بازی رادردست گرفته و ازآنجا مهاجمان خودراتغذیه کند.....  کریمی و خطیبی و سیدصالحی ازکاندیداهای اصلی حضوردر خط حمله سپاهان میباشند که البته باصلاحدید کادرفنی و مقتضای شرایط به میدان خواهندرفت ... سپاهان علیرغم تعویض دوسرمربی بعدازکاظمی ، هنوز ازتاکتیک پاسهای تودر و عمقی خط میانی و تغذیه مهاجمان خود ازاین طریق سودمی برد ، ضمن اینکه این تاکتیک با حرکات عرضی و سرعتی بازیکنانی همچون خطیبی و کریمی تواءم می باشد.... تاکتیکی که درزمان کاظمی از عوامل اصلی بازیهای زیبا و نتیجه گیری خوب سپاهانی ها درلیگ دوم و بعدازآن بود... مهاجمان ریزنقش و تکنیکی و سرعتی سپاهان بااین پاس ها و تکنیک ناب خودمیتوانند هرخط دفاعی را آزارداده و درصورت موقعیت گل به ثمربرسانند ... البته سیدصالحی هم علیرغم بازی خوب هوایی ، دربازی زمینی هم مسلط است و میتواند گره گشای سپاهان دربازیهای سخت باشد.... دروازه بان و خط دفاعی سپاهان هم دراین لیگ بدعمل نکرده اند و البته بازیهای اولیه لیگ نمیتواند ملاک دقیقی برای محک خوردن این خطوط باشد...... درخط میانی هم عباس آقایی درصورت حضوردراین بازی میتواند محورخط میانی سپاهان باشد.... دربازی مزبور عناصرخط میانی دوتیم کارسخت و دشواری دارند و تیمی برتراست که نبض خط میانی را با نبردهای تن به تن و پاسهای سالم خود دردست گرفته و بتواند مهاجمان خودراتغذیه کرده و ازطرفی به خط دفاعی کمک کند.

 

استقلال تاکتیک تغذیه مهاجمان خودرا ازکناره ها و توسط پیستونها نیز اعمال میکند و قطعا سپاهان برای ازکارانداختن کناره های استقلال برنامه خواهدداشت..... دراین بازی که بنظرمیرسد بسیارفشرده باشد تیمی موفق تراست که موقعیت های خودراازدست ندهد...... استقلال هم ثابت کرده که دربازیهای خارج ازخانه که تمرکزبربازی داشته و بازی راساده نمیگیرد موفق است..... بازهم تاءکیدمیکنم که خط میانی استقلال بسیارتعیین کننده است...... حتی اگرپیستونها هم خوب عمل کنند ولی خط میانی کندوضعیف باشد ، بدون پشتوانه خط  میانی موءثر ، پیستونها هم دچارنقص و کم تحرکی گشته و استقلال دچاربی برنامگی خواهدگردید و دل به اتفاقات و حوادث بازی خواهدسپرد......

 

       استقلال درلیگ امسال تابحال توانسته 2بارطلسم شکنی نماید..... طلسم اول پیروزی برملوان و درشهرانزلی بعدازحدود 7 سال بود و طلسم دوم هم پیروزی براستقلال اهواز بود که چندین سال است در خوزستان حاصل نمیگردید...... بایدببینیم که آیا استقلال میتواند سومین طلسم چندین ساله اخیر را بشکند و یک تیرودونشان بزند؟!...... یعنی هم بعدازچندین سال دراصفهان شاهد پیروزی رادرآغوش بگیرد و ضمنا جایگاه خودرادرصدرجدول حفظ و تثبیت نماید؟...... امیدواریم که این بازی درشرایط جوانمردانه برگزارگشته و اشتباهات داوری هم تاءثیرگذارنباشد و ضمنا تماشاگران ورزشگاه و بینندگان سیما هم ازدیدن یک بازی زیبا و جذاب لذت ببرند......

 

به اميدپيروزی استقلال و تثبيت صدرنشينی آبی پوشان...

 

آبی دل باشيدوخدانگهدار....

 

      

  
خاطره يک روز کاملا آبی!.....
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٤  

 

          استقلال ۳ ــــــــ راه آهن ۰

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

 

دیروز ازصبح کله سحرکه ازخواب پا شدم میدونستم روزسختی دارم.... چندتا مورد کاری داشتم که ازدوهفته قبل خیلی آزارم میده.... علتش هم اعتمادکردن به رفیقه!.... خلاصه باید کارام به سامان میرسید و چندتاتلفن و حرص خوردن و .... خوشبختانه قضیه طوری شد که یک غریبه تازه آشنا به من آرامش و دلداری داد..... فهمید من چوب رفاقتومیخورم ولی تو خودم میریزم و بروزنمیدم!... آدم فهمیده ای بود و بااینکه خودش هم بخاطرهمین رفیق من مشکل دارشده بود منو تسکین داد... آدم تیزی بود و فهمیده بود که مقصرواقعی کیه و چرامن درقبال تعهدم نسبت به اون مشکل دارشدم!.... به نظرم رسید که باید این قضیه رابه مرورزمان واگذارکنم و ازخدابخوام خودش این مشکلو حل کنه..... بگذریم...

 

بعدازحل و فصل موقت این قضیه و آرامش نسبی یادم اومد که باید برم مادرمو بیمارستان عیادت کنم... ازخانمم ساعت ملاقات راپرسیدم گفت 4-2 بعدازظهر.... خوشحال شدم چون وقت داشتم چندتاکارمهم دیگه انجام بدم.... دنبال کارهام بودم که توی خیابون صدای اذان ظهروشنیدم و فهمیدم ساعت 12 است... بازم کارداشتم... باید دفترکاریکی ازدوستام میرفتم ولی نمیخواستم معطل بشم چون دلم برای مادرم شورمیزد.... اونجا هم نذاشتم معطل شم تا کارم انجام شد.... دوستم هرچه اصرارکرد بمانم بهش گفتم نمیتونم و باید برم بیمارستان... آنقدرعجله داشتم که یک چای هم نخوردم و چنددقیقه بعد دیدم توی خیابان دولت دارم پرسه میزنم.... خیلی توخودم بودم و حواسم جمع نبود.... گفتم که دوسه هفته ای خیلی اذیت شدم و به هیچکس هم درددل نکردم.... گفتم برم بیمارستان مادرموببینم ازهمه چیزواجب تره.... به هرسواری گفتم میدان ونک منوسوارنکرد تااینکه بفکرافتادم نمازم رابخونم چون ممکن بود دیگه نتونم تا شب جایی پیداکنم..... نگاهمو اینورواونورکردم و دیدم چه خوب!.... یک مسجد کنارمه و معطل نکردم و رفتم.... البته تک و توکی آدم اونجابود چون همه نمازخونده بودن... بوی غذای تازه و چای تازه دم سرایدارمسجد خیلی دل انگیزبود!... ولی دست ماکوتاه و خرما برنخیل!... ساعت از1 بعدازظهر گذشته بود که اومدم بیرون و اولین ماشین منوسوارکرد تا بیاره سر خیابون دولت.... بهش گفتم اونجا کرایه ونک گیرمیاد اون اطلاع نداشت... آدم زحمتکش و مهربانی به نظرمیرسید... دیدم دوتا خانم هم گفتند ونک و سوارشان کرد.... خوشحال شدم که ونک میره ... بهش گفتم منم میام گفت باشه.... طبق معمول با او صمیمی شدم و اوهم درددل میکرد... به شریعتی رسید و عجب ترافیک سنگینی... ناراحت بودم که دیر نرسم... بالاخره او به میردامادرسید و به مقصدونک راه افتاد.... میگفت همین چند روزپیش کلی خرج ماشینش کرده و خلاصه ازاین صحبت ها تااینکه به ونک رسیدیم....ازاونجاهم سریع بایک ماشین دیگه به بیمارستان رسیدم و چندتاآبمیوه خریدم چون میدونستم مادرم چیزدیگه ای نمیخوره... البته قراربود برادربزرگترم براش میوه بیاره.... بالاخره آسانسوربه طبقه 9 رسید و با کمی جستجو اتاق راپیداکردم و باعجله واردشدم... چندتا ملاقات کننده برای بیماردیگراومده بود ولی مادر من که یکی ازچشماش بسته بود روی تخت خوابیده و سقف را نظاره میکرد!... دلم یه جوری شد و بلند سلام کردم... مادرم یکی دوثانیه بااون چشم سالمش نگاهم کرد و تمام صورتش ازهم بازشد..... همچون یک گل که می شکفه!.... گفت بیابشین کنارم... کنارتختش نشستم و دستش را بوسیدم.... دلم حال اومد!... حتمااونم چنین احساسی داشته ... ازحالش پرسیدم گفت بهتر ازدیشبه...اول کلی از عیال ما تشکرکرد... میگفت دیروز ازصبح تا شب  و قبل ازعمل جراحی و بعدازعمل خیلی برام زحمت کشیده... گفتم مادر دعاش کنید... یک آبمیوه براش بازکردم و خورد... به من گفت حتمانهارنخورده ای... گیردادن شروع شد!... گفتم اشتهاندارم ولی ول کن نبود.... یک آبمیوه هم من خوردم تا هم من و هم مادر آروم بشیم ... پرستاراومد و گفت جراح پشت تلفنه.... بیرون رفتم و ازتلفن سرپرستاری بادکترصحبت کردم و دستوراتی داد و قرارشد که مادرم یک شب دیگه بمونه.... یکساعتی بودم که برادربزرگترم اومد با کلی میوه و کمپوت و لیوان و فلاکس و چای و ... ایناروازخونه آورده بود... یکهو نگاهم به شخص دیگه ای افتاد دیدم برادرزاده ام است.... چشای هردومون برق زد!... هردوخوشحال شدیم... تعجب کردم چون او باید دانشگاه باشه .... گفتم عمو دانشگاه چی شد؟ گفت بیخیال... اول ساله!... هنوزنیومده گفت بعدازبیمارستان بیاخونه ما.... اگه دست اون باشه من باید شبانه روزخونه اوناباشم و ازکاروزندگی بیفتم! ... خیلی منودوست داره و منم خیلی دوسش دارم... آخه دل به دل راه داره!.... 20 ساله است و دانشجوی مهندسی کامپیوتره... اونم توی یک دانشگاه معتبر دولتی... حرف نداره!.... خیلی به من حال میده.... خیلی وقتا مطلب منو میگیره و باتوجه به کمبود وقت من خودش برام دروبلاگم آپدیت میکنه و یاعکس میذاره و خلاصه همه جوره عصای دست منه!.....تابستون امسال زحمت کشید و یک کامپیوتر خوب برام تهیه کرد..... عوضش نتیجه کارخیرش رادید و باباش براش یک نوت بوک خرید که خیلی توپه... بازم گفت بیا خونه ما ومن یکهو یاد بازی استقلال – راه آهن افتادم!.... یک فکری کردم و گفتم عمو جان اگه بیام خونه تون میای بریم ورزشگاه؟... زمان بازیو پرسید و وقتی بهش گفتم گفت آره ، میام... گفتم باشه میام خونه تون... آخه خونه شون شهرک اکباتانه و ازاونجا تا ورزشگاه راهی نیست.... خلاصه بچه محل حاج محموده!... خودم هم چندین باز فکری را توشهرک دیدم ... برادرزاده ام خیلی فکری رادوست داره...چندبارباهم بودیم و سلام علیک کردیم... خونه ما مرکز شهره و فاصله ش تا ورزشگاه خیلی زیاده...... میخواست قول بگیره که شب هم خونه شون بمونم... گفتم باشه ببینم چی میشه ولی اصل قضیه ورزشگاهه!... البته خودم باورنمیکردم بتونم برم چون خیلی خسته بودم و گرسنه و ممکن بود سردرد سراغم بیاد.... بعضی ازفامیل هامون هم اومدن بیمارستان و خلاصه ساعت ملاقات تمام شد و بامادرخداحافظی کردیم و بیرون رفتیم... برادرم گفت بیا منزل ما گفتم میام... توراه گفتم ورزشگاه میریم. برادرم که اهل ورزشگاه نیست گفت بشین ازتلویزیون نگاه کن.... اخوی بزرگ ما خیلی فوتبالدوست نیست بلکه والیبال را خیلی دوست داره...ازمیون تیمها هم استقلال رانسبتا دوست داره ولی حساسیتی نداره... اعتقادداره که فوتبال یعنی شانس!......ازعلی دایی هم خوشش میاد.... میگه چون مهندس و تحصیلکرده است... آخه خودش هم فارغ التحصیل سالیان دور دانشگاه شریفه و هم دانشگاهی علی دایی!... البته خیلی قبل تراز دایی دراون دانشگاه بوده ولی بخاطرهمدانشگاهی بودن بادایی ، احساس ناسیونالیستی نسبت بهش داره!.... منم با برادرزاده ام گاهی که داداشم سرحاله سرهمین قضیه دایی سربه سرش میذاریم و اذیتش میکنیم!.... البته میدونه شوخی میکنیم و بدل نمیگیره..... آره داشتم میگفتم که داداشم میگفت ورزشگاه نرو و بمون توی خونه و باهم بازیو ازتلویزیون می بینیم!.... یکی نیست بهش بگه برادرمن ، اگه قراربود ازتلویزیون ببینم که میرفتم خونه خودمون!.... وقتی اکباتان رسیدیم جای شما خالی رفتم سریخچال و غذارو برداشتم.... برادرزاه ام گفت غذاازبیرون گرفتیم... آخه مادرش مسافرته.... غذارو آوردم و نشستم روبروی تلویزیون و شروع به خوردن کردم... ساعت 5 هم گذشته بود که دیدم بازی پرسپولیس – فولاد شروع شده ... همون اول بازی فولاد یک گل زد که کمک داور پرچم زد و داور آفساید گرفت.... میدونستم که این بازی حکم مرگ و زندگی برای دوتیم بخصوص پرسپولیس داره...

 

ترکیب اولیه پرسپولیس خوب بود... به من نظرمن این ترکیب بهترین ترکیبی بود که میتونست انتخاب بشه... محمدی دروازه بان و کریم باقری و رهبری فر و انصاریان دفاع.... سیدعباسی و معدنچی هم پیستونهای راست و چپ و حامد و اسدی و نوری خط میانی... کاظمیان و علیزاده هم خط حمله که درواقع کاظمیان یک خط جلوترازسابق بازی میکرد و این پست قطعا هم کارآیی کاظمیان رابیشترمیکرد و هم تیم راهجومی تر.... بازی نیمه اول متعادل بود و هردوتیم حملات خوبی میکردن... فکرکنم بازی نیمه اول پایاپای بود تااینکه اواخراین نیمه سرلک ازفولاداخراج شد و مشخص بود که پرسپولیس درنیمه دوم هجومی ترمیشه..... وقتی نیمه دوم شروع شد پرسپولیس یک خطرجدی روی دروازه فولاد بوجودآورد و البته فولاد هم درقالب دفاعی نرفته و چنددقیقه بعد ازروی یک ضربه ایستگاهی و یک رفت و برگشت اولین گل خودشوزد... انگارنه انگارکه ده نفره هستن... بعدازگل هم هردوتیم بازی خوبی میکردن ولی من خیلی خسته بودم و دیگه بازیو کامل ندیدم و ازجزئیات آن بی خبرم... حتی دریک مقطع متوجه شدم که پرسپولیس درخط حمله خود هم کاظمیان و علیزاده رادارد  و هم انتظاری و اولادی را ( اگه اشتباه نکرده باشم)... فهمیدم که هنوز نتیجه به نفع فولاده.... پرسپولیس چیزی برای ازدست دادن نداشت و باید مهاجم اضافه میکرد و فقط حمله ... دقیقه 80 هم دیدم که بازی 1-0 به نفع فولاده تا اینکه سریع پوشیدم و با برادرزاده ام به ورزشگاه آمدیم....بااین وقت کم باید آژانس میگرفتیم... ده دقیقه ای رسیدیم و کلی هم راننده بامابحث کرد... میگفت تابحال ورزشگاه نرفته ولی ازصحبتاش  مشخص بود که اطلاعاتش خوبه... میگفت پرسپولیس بازیکنای خوبی داره ولی نمیدونم چرا نتیجه نمیگیره..... راستی توخونه داداشم و قبل ازاینکه بیرون بیاییم به برادرزاده دیگرم که دختره و خیلی دوسش دارم گفتم عمو ناراحت نمیشی مامیریم ورزشگاه؟!..... گفت نه ... گفتم چرا حتما ناراحت میشی ولی چیکارکنیم؟!... بهش گفتم که بیا و یک کلاه پسرانه بذارسرت و خلاصه شکل پسرها بشو تابریم ورزشگاه.... کلی خندیدیم و خداحافظی کردیم و بیرون اومدیم..... این برادرزاده ام امسال پیش دانشگاهیه و اونم مثل داداشش هدفش دانشگاهه... البته رشته تجربیه و فکرنمیکنم به کمتر ازپزشکی و نظیراین رشته ها رضایت بده!.... هم درسخونه و هم بااستعداد و هم پشتکارداره.... امیدوارم موفق باشه....

 

 خوشبختانه هم فاصله نزدیک بود و هم من استراحتی کرده بودم..... وقتی به بازی رسیدیم دقیقه 3 بود.... قبل ازنشستن سریع به خط میانی نگاه کردم تا کاظمی راببینم!... خیالم راحت شد که اون توی بازیه... تانشستیم دیدم کتری چای و لیوان وقند داره بطرفم میاد.... گفتم عجب نعمتی!... عادت دارم عصرهاچای میخورم و اگه خسته باشم و چای نخورم سردردمیگیرم... جای شماخالی خیلی چسبید!..... بگذریم..... طالب لو دروازه بان و قربانی و فکری و صادقی مردان دفاعی... نیکبخت و امیر آبادی پیستونهای چپ و راست استقلال و فرزاد مجیدی و کاظمی و منصوریان هم مردان میانی بودند... عنایتی و سیاوش هم که طبق معمول مهاجمای استقلال بودن.... راستی قبل ازواردشدن به ورزشگاه عجب بساطی بود!... همه ازباخت پرسپولیس صحبت میکردند.... فهمیدم که اون 10 دقیقه بازی هم نتیجه تغییرنکرده..... جای ما روبروی جایگاه بود چون برادرزاده ام اونجاراپیشنهادکرد.... نیمه اول مانزدیک تر به دروازه راه آهن بودیم... منصوریان آماده نبود ولی درعوض نیکبخت خیلی آماده نشون میداد... بازی یه جورایی گره خورده بود و خلاصه نیمه اول بازی کمی تاقسمتی ضدحال بود!... استقلال حمله میکرد ولی این حمله ها خیلی پشتوانه نداشت و نزدیک به محوطه جریمه خنثی میشد... سیاوش و عنایتی هم خیلی نمیتونستن توپگیری و یا توپسازی بکنن... منصوریان هم خیلی آماده نبود و دراواسط نیمه یک خط عقب تررفت و نیکبخت جلوتراومد... راه آهن هم میانه میدان را خوب بسته بود و خط دفاعیش هم خیلی هشیاربود... دروازه بان اوناهم باقدبلندش توپهای هوایی راخوب کنترل  میکرد و همچنین زمان بازی رو!... بالاخره اون یک اخطارگرفت تا وقت بازیوبیش ازاین تلف نکنه .... هوادارن ازاین بازی و نتیجه راضی نبودن... گفتم مطمئن باشید که نیمه دوم تعویض داریم... فکرنمیکردم علیرضااکبرپور روی نیمکته... فکرمیکردم که احتمالا طالب نسب جای منصوریان رامیگیره ... درنیمه اول یک ضربه سرعنایتی ازفاصله نزدیک به دروازه به اوت رفت و یکی دو موقعیت نسبتا خوب هم پیداشد ولی بازی به دل هیچکی نچسبید!.... خلاصه داشتم برای برادرزاه ام بازیو تحلیل  میکردم و ازکارهایی که باید انجام بشه صحبت میکردم . یک هوادار میانسال ( حدود چهل و چندساله) هم پهلوم نشسته بود و باهم رفیق شدیم و باهم بازیو تحلیل میکردیم!... یک آب نبات قهوه بهش تعارف کردم و خوشحال شد... ازصحبتهاش مشخص بود که یک هوادارحرفه ایه... بهش گفتم اگه استقلال ببره میره صدرجدول چون نتیجه بازیهای انجام شده رامیدونستم... توخونه که بودم اخبارورزشی نتیجه بازیهاراداده بود...

 

نیمه دوم علیرضااکبرپور به جای منصوریان به بازی آمد و درجای فرزاد ( هافبک راست) قرارگرفت و فرزاد هم پیستون راست شد و امیرآبادی پیستون چپ و نیکبخت هم درپست هافبک چپ بازی میکرد... مشخص بود که هم تیم هجومی ترشده و هم اینکه فرزادو علیرضااکبرپور که مکمل یکدیگرند طراح بسیاری ازحملات استقلال خواهندبود..... همینطورهم شد... راه آهن درهمان ثانیه های اول نیمه دوم یک حمله خوب داشت که وحید دفع کرد و ازآن به بعد توپ و زمین دراختیاراستقلال بود... همان بازی روان و همان بازی سازی خط میانی و همان پاسهای دقیق و همان یک و دو  کردن فرزاد و علیرضا اکبرپور و مالکیت جناح راست و همان بازی بی نقص کاظمی و همچنین بازی خوب امیرآبادی و دفاع بی نقص استقلال و عطش مهاجمان استقلال و میدانداری نیکبخت که دیروز انصافا یکی ازبهترین بازیکنان زمین بود....استقلال ازهمان دقیقه 46 که بازی هجومی رادردستورکارقرارداد تا دقیقه 66 ( تقریبا 20 دقیقه) هرکارمیخواست کرد!..... سیاوش دردقیقه 52 با چندحرکت فریبنده و یک شوت از پشت محوطه جریمه گل اول رازد و عنایتی هم چنددقیقه بعد و پس ازچندین حرکت ترکیبی و پاسکاری های زیبای بازیکنان استقلال ، بادروازه بان تک به تک شد و گل دوم هم به ثمررسید و بازهم دردقیقه 66 نیکبخت بود که بایک پاس عمقی و عالی عنایتی را درموقعیت گل قرارداد واوهم بایک ضربه استادانه چیپ گل سوم استقلال و گل دوم خودشو به ثمررسوند تابازهم ( داستان عنایتی و برانکو) سوژه ناب هواداران و رسانه هابشه!!!...

 

یادم رفت بگم که بین دونیمه اسکوربورد ورزشگاه نتایج بازیها رااعلام کرد و همه فهمیدن که اگه استقلال این بازیو ببره صدرنشین میشه ... خلاصه هم صدرنشینان باخته بودن و هم استقلال گل میزد  و هم ما خستگی مون درمیرفت.... البته بگم غیرازگل ، بازی زیبا هم دررفع خستگی تاءثیرداشت ولی این بازی زیبا دیری نپائید.... بالاخره راه آهن خودشو جمع و جورکرد و دست به حملات زد که دراینجا ازنقش کاظمی و انسجام دفاعی استقلال باید صحبت کرد.... اینا خوب کارکردن و البته بازهم همچون بازی بااستقلال اهواز تاکتیک استقلال درمواقع فشارحریف ،  هشیاری خط میانی و دفاعی و ضدحمله ها بود که چندین موقعیت دیگه هم روی ضدحمله برای استقلال بدست اومد ولی تبدیل به گل نشد...

 

بالاخره بازی تموم شد و ماهم راهی شدیم تا به خونه بریم.... هواداران غوغایی کرده بودن و ساعت هم نزدیک نه و سی دقیقه شب بود.... ازهمون جابوسیله موبایلم بامنزل تماس گرفتم... البته خانمم اطلاع داشت که ورزشگاه هستم ولی بهش نگفته بودم که ممکنه منزل داداشم بمونم.... او برای ماندن من درمنزل اخوی مشکلی نداشت  ولی خودم تمایلی نداشتم که بمونم... البته خانمم تنهانیست و دریک طبقه دیگه مادرش زندگی میکنه.... خانمم به فوتبال علاقه نداره ولی بخاطرمن دوست داره استقلال ببره!....  برادرزاده ام میگفت عمو اگه میخوای مطلب بنویسی ازخونه اونا اینکارو انجام بدم ولی بهش گفتم راستش حالم خیلی خوش نیست.... بعیده امشب مطلبی تهیه کنم و تصمیم گرفتم به خونه خودمون برم.... ممکن بود که فردابه کارهام نرسم...  یک پراید جلوی ماترمزکرد که فقط دونفرجای خالی داشت... توی اون شلوغی خیلی اوکازیون بود.... سوارشدم و گفتم آزادی.....  میخواستم برادرزاده ام شمال شهرک اکباتان پیاده بشه و خودم هم درمیدان آزادی.... توی ماشین بحث خیلی داغ بود... راننده صحبت ازباخت پرسپولیس میکرد وبغل دستی من خیلی چیزی نمیگفت... من جلوبودم و برادرزاده ام عقب... راننده میگفت پاس هم پرسپولیسو  میبره.... بحرف آمدم... گفتم معلوم نیست این کادرفنی درپرسپولیس بمونن!.... گفت راست میگی؟.... گفتم ممکنه کادرفنی عوض بشه و پرسپولیس تغییرکنه... صحبت ازپروین شد... درمورد فرزین ازاون انتقادمیکردن..... من گفتم هنوز بازیهای پنجعلی و محرمی رایادمه ... اونا کم آدمایی نبودن ... گفتم پنجعلی یکی ازبهترین دفاع های پرسپولیس و تیم ملی بوده.... اگه ازاونا بجای فرزین استفاده کنن بهترنتیجه بگیرن... ایناراکه گفتم بغل دستی ام به حرف اومد و تاءییدکرد و بانگاهی دقیق منو براندازکرد!..... میانسال بود.... خودشو معرفی کرد که کارمند استادیومه ... فهمیدم سردو گرم چشیده است... شاید تعجب کرده بود که من ازبازیکن تیم رقیب تعریف کرده ام... راننده بازهم صحبتو به پروین کشید.... من گفتم توی استقلال ما به این شکل مشکل نداریم.... هیچکی نمیتونه ادعاکنه که صاحب استقلاله.... البته حساب پیشکسوتی و افتخارات گذشته سرجای خودش ولی استقلال متکی به هیچکی نیست... حرفمو تاءییدکرد وگفت که استقلالیها فقط استقلال رامی بینن ... گفتم باید همینطورباشه ... نوبت امیرهم میرسه و اونم ازاستقلال میره ولی تیم باید متکی به شخص نباشه ... بالاخره نتیجه بحث این شد که مشکل اصلی پرسپولیس همین ( پروین محوری) است... یعنی همه چیز به پروین ختم میشه... دیگه فرصت نشد تابراشون بگم ازنظرمن اشکالی نداره که یک پیشکسوت همچون پروین باید هم درپرسپولیس باشه ولی درجایگاه خودش!.... میخواستم بگم این جایگاه با توجه به عملکرد چندساله اخیر قطعا سرمربیگری نیست....ميخواستم بگم که نبايد پروين و امثال او ازپرسپوليس و هرتيم ديگه ای حذف بشن... اونابايد درتيم باشن و جايگاه مناسب خودشون را پيداکنن و درسياست گذاريهای کلان باشگاه نقش داشته باشن ولی شرایط زمانی راهم بدونن و خودشونو بااون شرایط تطبیق بدن... درمورد استقلال هم من چنين تفکری دارم که امثال منصورخان و ناصرخان و ... دريک چارچوب اصولی باباشگاه ارتباط داشته باشن.... البته من نام پورحیدری راهم آوردم که باآنهمه سوابق درخشان اجازه میده استقلال صلاح خودشو انجام بده....  خودراننده که اوهم تقریبا سی و چندساله بنظرمیرسید پورحیدری رامثال زد که باآنهمه افتخارات آسیایی  برای استقلال و تیم ملی کاری به کار باشگاه و سرمربیش نداره که دچارحاشیه بشه.... خیلی جالبه .... منصورخان ازنظربسیاری ازهواداران قدیمی یک الگو برای همه پیشکسوتان استقلاله که هم دلسوزه و هم راهنما و هم خیرخواه و .... البته اين مطلبوهم گفتم که نبايد مانند دوسال قبل يک عده ازهواداران پرسپوليس بخاطرنبودن پروين از پشت خنجرو تادسته درپیکر تيم محبوبشون فروکنن و حتی دربازی با استقلال بيان و برعليه پرسپوليس شعاربدن!... بهشون گفتم اين کارو خيانت ميدونم..... اون کارمنداستاديوم اين حرفو کاملا تاءييدکرد.... بگذريم... راستی صحبت ازانتخابات تیم ملی هم شد که من گفتم ایکاش سیاوش انتخاب نمیشد!... دیدم تعجب کردند... خیلی جدی گفتم احتمالا درانتخابات بعدی حذف میشه و یا سکونشین میشه و خلاصه سرکاره!.... توضیح دادم که این  کار باعث میشه روحیه ش پایین بیاد و برای استقلال هم نتونه موءثرباشه...

 

خلاصه میگفتم دیگه فرصت ادامه این بحثانشد و برادرزاده ام که شمال شهرک اکباتان ازماشين پیاده شد و ماهم به آزادی رسیدیم... پیاده شدم و سریع یک ماشین دیگه سوارشدم که ازمترو جانمونم!.... حدود نیمساعت دیگه درمیدان بهارستان بودم و بطرف سرچشمه حرکت کردم و خرید آخر شب میوه.... داشتم ازتشنگی میسوختم!.... برادرزاده ام یک بسته تخمه خریده بود و منوهم تخمه خورکرد!.... شاید چندسال بود که تخمه نخورده بودم زیرا عادت ندارم تنقلات بخورم.... درورزشگاه هم تخمه نمیخورم ولی این دفعه از زورگرسنگی چاره ای نداشتم.... فکرکنم نزدیک به ساعت 11 بود که خسته ولی شاد به خونه برگشم... هم مورد کاری ام موقتا حل و فصل شده بود ومن نفس راحتی کشیدم و هم مادرم درحال بهبودی بودوقراربود فرداازبيمارستان مرخص بشه و هم با برادرزاه ام به ورزشگاه رفتم و هم استقلال برده بود و البته صدرنشین هم شده بود! .... ازشدت خستگی اصلا حس و حال فکرکردن و نوشتنن رانداشتم..... البته دلم نیومد و چندخطی در پارس فوتبال ارسال کردم تا بعدا مفصل تردر وبلاگم  و سایت های مختلف مطلبمو ارسال کنم.....

 

تصمیم گرفتم این بار دست ازتحلیل و این جور نگارش بردارم و طوردیگه ای بنویسم! .... فکرکردم بهترین کار نوشتن خاطره روز دوشنبه از صبح تا شام تحت عنوان (خاطره یک روز آبی) است!..... امیدوارم ازنوشتارمن سردرد نگرفته باشید و به خوبی خود مراببخشید.....

 

 

به اميد تداوم صدرنشينی استقلال درليگ برتر

 

 

آبی دل باشيد و خدانگهدار...

 

 

 

 

  
خيز بلند استقلال به صدر جدول ليگ برتر...
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ مهر ۱۳۸٤  

             استقلال تهران ۲ ـــــــ استقلال اهواز ۰

 

 

       دیروز استقلال تهران هواداران خودرا تاحدی امیدوارکرد..... البته منظورصرفا نتیجه نیست بلکه در طول بازی بااستقلال اهواز یک تفکر منطقی را در طول این بازی  بر عملکرد کادرفنی و بازیکنان مشاهده کردیم که امیدوارکننده بود ..... این تفکر برای رسیدن به پیروزی و مهمتر ازآن حفظ این پیروزی درخانه حریف بود ... استقلال با اداره کردن بازی و پرسینگ از مقابل دروازه حریف عرصه راچنان بر آنها تنگ نمود که بازهم درضدحمله ها برای خودموقعیت گل فراهم ساخته و به گل رسید....

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

البته پیروزی بر استقلال اهواز و دردیارخوزستان میتواند یک شروع طوفانی برای استقلالی باشد که میخواهد ازمدعیان جدی قهرمانی دراین فصل باشد... ضمنا پیروزی بااختلاف دوگل و بدون گل خورده و محک خوردن جدی خط دفاعی و دروازه بان و پیداکردن نقاط ضعف و ترمیم آنها و ..... هم میتواند ازدستاوردهای مثبت مصاف آبی ها درسرزمین نخل و نفت باشد .... اینک نکاتی ازبازی دیروز:

 

1 – ترکیب استقلال نسبت به بازی قبلی تغییراتی داشت .... بدلیل مصدومیت نیکبخت از طالب نسب درترکیب ثابت و درپست هافبک چپ استفاده شده بود و البته کادرفنی استقلال فرزادمجیدی را بعنوان هافبک راست درترکیب قرارداده بود و ازامیرآبادی درپیستون راست استفاده شده بود.... رحمتی درون دروازه قرارداشت و قربانی هم به خط دفاعی برگشته بود تا بافکری و صادقی مثلت خط دفاعی راتشکیل دهند.... گیلا درپیستون چپ و کاظمی هم بجای شاهین خیری بعنوان هافبک دفاعی درترکیب قرارداشت.... عنایتی و سیاوش اکبرپورهم در پیشانی خط حمله قرارداشتند..... نگاهی به ترکیب اولیه استقلال تهران حاکی  ازاین نکته بود که کادرفنی با بررسی بازیهای قبل نقطه ضعف خط میانی را با ورود کاظمی بجای شاهین  خیری بخوبی تشخیص داده است..... البته شاید میشد که ازفرزادمجیدی در همان پیستون راست بازی گرفت و منصوریان را درجای وی قرارداد تا با وجود طالب نسب و منصوریان خط میانی استقلال بتواند بهترکاربازی سازی راانجام دهد.... درغیاب جباری تازمان رفع مصدومیتش باید طالب نسب و منصوریان کاربازی سازی راانجام دهند ولی منصوریان دربازی های اخیر نشانی از منصوریان آماده فصل گذشته را بهمراه ندارد.... طالب نسب هم هنوز ازتمامی پتانسیل خود استفاده نکرده و به زمان نیازدارد... شاید اگر منصوریان از ابتدابه بازی آورده شود بتواند موءثرترعمل نماید...

 

2 –  استقلال اهواز باپیراهن اصلی خودواردزمین نشد بلکه برای ابرازهمدردی با مردم آبادان از پیراهنهای زرد رنگ استفاده کرد تا حمایتهای مردم فوتبالدوست و خونگرم آبادان را بهمراه داشته باشد ... نیمه اول تا ده دقیقه اول بازی متعادلی راشاهد بودیم و دوتیم درحال محک زدن خویش بودند تا اینکه رحمتی دروازه بان استقلال تهران که درشروع بازیهای مجدد و پرتاب های بلند استاد است بمحض دریافت یک توپ آن را باشوتی بلند به جناح چپ تیم حریف که درواقع یک فضای خالی بود رسانید و سیاوش اکبرپورهم حی و حاضر منتظراین توپ بود تا بامهارآن و نفوذ به داخل محوطه جریمه حریف آن را بایک ارسال کوتاه به عنایتی برساند و عنایتی هم آُن توپ را با یک شوت سرضرب با پای چپ به توردروازه استقلال اهوازبکوبد و اولین گل استقلال تهران را درخانه حریف رقم زند...... ازکار زیبای رحمتی و فرصت طلبی سیاوش و عنایتی در این گل نباید غافل گردید......

 

3 – استقلال تهران بعدازاین گل اشتهای خودراازدست نداد و سعی کرد که باتاکتیک های متنوعی به دروازه حریف نزدیک گردد که البته خط میانی استقلال دراین کارتوفیق چندانی نداشت و طالب نسب نتوانست همچون جباری وظایف یک هافبک بازی ساز را انجام دهد...... البته نکته مثبت خط میانی استقلال حضورکاظمی وفرزادمجیدی بود که تاحدزیادی توانستند وظایف خود راانجام داده و پاس های سالمی به یاران خودی برسانند .... بلحاظ فیزیکی هم فرزادمجیدی و کاظمی درنبردهای میانه میدان موفق بودند و بخصوص سعی میکردند که آدریانو آلوز را که یک مهاجم کاملا قدرتی است ازکاربیندازند و اجازه ندهند که به محوطه جریمه واردشود...فرزادمجیدی هم درپست جدید خوب کارکرد و اجازه نداد که در خط میانی برتری عددی حریف به استقلال تهران دیکته شود..... مشکل عمده استقلال تهران فقط بازی سازی ضعیف خط میانی بود بطوریکه بازهم استقلال چاره ای نداشت تا عمدتا ازکناره ها مهاجمان خودراتغذیه نموده و برای خودموقعیت فراهم سازد..... دراواسط نیمه اول هم استقلال سرتر ازحریف نشان میداد و دردقیقه 23 پاسهای تکضرب و حرکات ترکیبی بازیکنان استقلال ، گیلائوری را درجناح چپ صاحب توپ کرد و اوهم توپ رابگونه ای برروی دروازه سانترکرد که از دروازه بان هم کاری برنمی آمد و فقط تیرافقی دروازه مانع فروپاشی دروازه استقلال اهواز برای دومین بارشد..... البته خط دفاعی هم خوب و بدون نقص کارکرد و همان ترکیب ایده آل ( فکری – قربانی و صادقی) با ضریب هماهنگی بیشتری بازی میکردند..... البته امیرآبادی درپیستون راست و گیلا درپیستون جپ سعی میکردند که درمواقع دفاع و ضدحمله حریف جمع شده و فاصله خودرا باخط دفاعی به حداقل برسانند.... امیرآبادی خیلی آماده نبود و حتی بایک اشتباه میرفت که یک گل بادآورده نصیب حریف نماید... شاید اگرفرزادمجیدی درپیستون راست بازی میکرد و ازهمان نیمه اول منصوریان به بازی می آمد استقلال بهترمیتوانست میانه میدان را قبضه نماید.... 15 دقیقه پایانی بازی نیمه اول هم کارخاصی برروی دروازه هاانجام نگرفت و گویا دوتیم منتظرپایان نیمه اول بودند که نیمه دوم را بایک طرح جدید اغازنمایند.....

 

4 – درنیمه دوم استقلال تهران یک تعویض داشت و آن ورود منصوریان به جای طالب نسب بود.... باورود منصوریان به بازی تغییرخاصی درتاکتیک استقلال تهران دیده نشد زیرا منصوریان آمادگی همیشگی رانداشت ولی استقلال دراین نیمه واقعگرایی کرد! .... استقلال اهواز به گل احتیاج داشت و برای رسیدن به این هدف باید حمله میکرد و استقلال تهران هم بهترین تاکتیک را دراین نیمه بکارگرفت.... استقلال تهران بدون کم کردن از بازیکنان خط حمله خود پرسینگ ازمقابل دروازه حریف را دردستورکارقرارداد و خط میانی هم سعی کرد برتری فیزیکی و نفری خودرا درمقابل حریف ازدست نداده و میانه میدان را به حریف واگذارننماید..... جالب بود که حتی درمقطعی ازبازی عنایتی را نزدیک محوطه جریمه خودی مشاهده میکردیم که برای خراب کردن توپ حریف این فاصله را طی میکرد و این ازارزشهای یک بازیکن نوک حمله است که بخوبی درسیاست ها و تاکتیک تیم ذوب میگردد و موقعیت ها رابخوبی درک میکند... سیاوش هم با دوندگی بی امان و بازی درگیرانه خود دفاع حریف رابخود مشغول میکرد..... استقلال درکناراین تاکتیک ، ضدحمله را دراولویت های برنامه نیمه دوم قرارداد تا بمحض دریافت توپ مهاجمانش راتغذیه نماید.... حاصل این تاکتیک حداقل سه فرصت طلایی گل برای استقلال تهران وقبل ازگل دوم بود که توسط اکبرپوروعنایتی ازدست رفت... دریکی ازاین موقعیت ها حتی اکبرپور دروازه بان حریف را هم دریبل کرد و باضربه ای اشتباه کناردروازه رانشانه گرفت ....... دراین نیمه رحمتی هم با پروازهای صحیح و بلندش مانع از ایجادخطر برروی دروازه استقلال تهران شد و حتی دریکی از ضربات ایستگاهی حریف توپ را به زیبایی از زیردیرک دروازه بیرون کشیده و به کرنرفرستاد.... بالاخره این نحوه بازی و تفکرمنطقی حاکم بر بازی نتیجه داد و سیاوش دردقیقه 90 روی یک توپ ارسالی ازعمق و با چندحرکت فریبنده توانست توپ را به گوشه راست دروازه حریف بکوبد و گل دوم استقلال را به ثمررساند.... این گل همچون تیرخلاصی بود که انگیزه های استقلال اهواز راهم برای جبران گلهای خورده کمرنگ ترکرد و درسه دقیقه وقت اضافی خطری برروی دروازه استقلال تهران ایجادنشد...... حتی دردقیقه 91 هم این استقلال تهران بود که برروی یک ضدحمله دیگر صاحب موقعیت شد و بازهم سیاوش اکبرپور دریک روز پرفروغ درحال فرارازآخرین مانع خود ( تقی پور) بود که باخطای او برزمین غلتید و تنها یک  کارت زرد نصیب تقی پورشد! ...... سیاوش بعدازاین حادثه تعویض گردید و ابراهیمی جای وی راگرفت.... البته درهمین لحظه هم شاهین خیری بجای فرزادمجیدی واردبازی شد تا کمربند میانی استقلال تهران محکمترگردد و درمابقی لحظات بازی هم واقعه خاصی اتفاق نیفتاد تا استقلال تهران بعدازدوسال یک پیروزی دیگر درمقابل همنام اهوازی خود کسب نموده و خیزخودرا به صدرجدول انجام دهد.....

 

5 – استقلال علیرغم اینکه درنیمه دوم اساس کارخودرا بر اداره بازی و ضدحملات قرارداده بود موقعیت های بسیاربیشتری ازحریف داشت که اگربه ثمرمیرسید نتیجه ای پرگل برای این بازی رقم میخورد .... نکته مبهم بازی استقلال اهواز دراین بود که آنها جزازکناره ها تاکتیک دیگری برای رسیدن به دروازه استقلال تهران نداشتند و البته باهمان تاکتیک هم معمولا توپ را با سانترهای بلند به فضای دروازه استقلال میرسانیدند که رحمتی با پرشهای بلندخود آنها رامهارمیکرد .... نکته دیگر این بود که بازیکنان استقلال اهواز در جریان فرآیند این بازی سنگین و کند نشان میدادند که باتوجه به شرایط مساعد آب و هوائی خوزستان برای آنها عجیب می نمود ..... شاید این مورد به مسائل روحی – روانی تیم برگردد همانطور که استقلال تهران برعکس حریف همنام خود دیروز ازشرایط مساعد روحی – روانی ازهمان ابتدای بازی بهره میبرد و این آرامش را دررفتاروساق بازیکنان بخوبی مشاهده میکردیم.... بهرحال هرچند پیروزی بااختلاف دوگل و درخانه میزبان ، برحریفی که طی دوسال گذشته برای استقلال تهران همواره دردسرساز بوده است میتواند بسیار شیرین و روحیه بخش باشد ولی استقلال تهران نباید از نقاط ضعف خود هم براحتی بگذرد...... استقلال تهران هنوز ازعارضه عدم بازی سازی درخط میانی دررنج است و دربازی دیروز فقط نقطه ضعف هافبک دفاعی استقلال تهران تاحدی برطرف گردید..... استقلال دراین بازی شایسته پیروزی بود و با یک بازی فکورانه و منطقی به این مهم رسید ولی استقلال اهواز هم دربازی دیروز حریفی نبود که استقلال تهران رابه دردسربیندازد.... ناهماهنگی میان خطوط سه گانه استقلال اهواز بخوبی عیان بود و البته میتوان این ضعف را تاحدی به بازی منطقی و حسابشده استقلال تهران مربوط دانست و تاحدی هم به ضعف های استقلال اهواز....

 

6 – شاید بسیاری ازشما بهترین بازیکن دیروز را سیاوش اکبرپوربدانید که البته من هم چنین عقیده ای دارم منتهی درکنار محمودفکری! ...... فکری دربازی دیروز ثابت کرد که درحال حاضر یکی ازبهترین دفاع وسط های لیگ برتر ایران است ... او شاید بازی تاءثیرگذارش زیاد به چشم نیاید ولی بلحاظ رهبری وهدایت خط دفاعی و تیم و نیز بلحاظ عملکرد یکی ازبهترین بازیکنان استقلال تهران و میدان بود.... اوباید فقط خونسردی خودرا حفظ کرده و تعصب مثالزدنی اش را به تیم استقلال تعدیل نماید..... فکری را باید مقطعی درخشان ازتاریخ استقلال نامید!..... باید دررفتاراو دقت کرد که فقط و فقط استقلال رامی بیند و حاضراست برای تیمش و درهرپستی که کارآیی داشته باشد به میدان رفته و باهمه تلاش و وجودخود برای موفقیت استقلال هزینه نماید ....

 

به اميد پيروزی استقلال برراه آهن درهفته ششم

 

 

آبی دل باشيد و خدانگهدار... 
خط ميانی استقلال را دريابيد!...
ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ مهر ۱۳۸٤  

                 استقلال ۰ ــــــ ۰ابومسلم

 

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

 

 هرچند ابومسلم در بازی بااستقلال یک موقعیت نصف و نیمه هم نداشت و مشخصا برای بدست آوردن 1 امتیاز می جنگید و بعدازبازی هم میثاقیان در مصاحبه بادوربین خبرساز و بصورت تلویحی براین مطلب صحه گذاشت ، ولی همه اینها نمیتواند دلیل عمده برای نتیجه نگرفتن استقلالی باشد که میخواهد ازمدعیان جدی قهرمانی دراین فصل باشد ... آری ، وقتی بازیکن ابومسلم در ابتدای نیمه دوم ( و نه آخربازی) برای اتلاف وقت اخطارمیگیرد!... و دروازه بان ابومسلم هم ازاین اخطاربی نصیب نمی ماند بخوبی میتوان نتیجه گرفت که تماشاگر وبیننده نباید انتظاریک بازی زیبا و پرگل راداشته باشد ... اما ، استقلال هم در روندبازی نشان داد که درحد استقلال بازی نمیکند! .....

 

اکنون بطورخلاصه تحلیل و شرحی مختصرازبازی استقلال – ابومسلم:

 

1 – ترکیب بازیکنان استقلال همان ترکیب بازی باملوان بود بااین تفاوت که بجای جباری از میثم بائو استفاده شده بود ( دلیلش رادقیقا نمیدانم که آیا مصدومیت بوده است یا مسائل دیگر؟)..... رحمتی درون دروازه بود و فکری و صادقی و ابراهیمی سه عنصردفاعی بودند که در کنارخود از فرزادمجیدی و گیلا بعنوان پیستون ها بهره مند بودند و در جلوی خود میثم بائو و شاهین خیری و نیکبخت را بعنوان عناصرخط میانی می دیدند.... سیاوش اکبرپور و عنایتی هم خط حمله استقلال راتشکیل میدادند....

 

2 -  دراکثر دقایق نیمه اول ( به جز چنددقیقه پایانی) بازی خوبی را ازدوتیم مشاهده نکردیم و خطرات جدی برروی دروازه ها ایجادنشد ..... یکبار رحمتی برای گرم کردن خود یک شوت بازیکن ابومسلم را که درچارچوب دروازه نبود بایک شیرجه درآغوش گرفت و البته استقلال چندین بار قصدکرد به دروازه ابومسلم نزدیک گردد که بدلیل هشیاری خط دفاعی و میانی آنها و نیز نداشتن یک هافبک بازی ساز که نبض بازی رادردست بگیرد دراین کار چندان موفق نبود ..... بهترین موقعیت استقلال در اواخرنیمه اول بدست آمد که گیلا با یک نفوذ ازجناح چپ خودرا صاحب موقعیت کرد و بایک شوت سنگین که درچارچوب دروازه بود ، ثابتی را به یک عکس العمل خوب واداشت و یک کرنربرای استقلال بدست آمد... دراکثرلحظات این نیمه بازی متعادل و نسبتا پایاپای را ازدوتیم نظاره گربودیم.....

 

3 – سرمربی استقلال بخوبی متوجه شد که مشکل استقلال درخط میانی است و سعی کرد با آوردن منصوریان به جای میثم بائو و قدرت بازی سازی و حفظ توپ وی بتواند نبض بازی را درمیانه زمین بدست آورد.... البته طالب نسب هم بجای گیلا واردبازی شد تا درپست نیکبخت بازی کرده و نیکبخت به عنوان پیستون چپ بازی نماید..... البته گیلا بازی قابل قبولی درنیمه اول داشت ( نسبت به مابقی بازیکنان استقلال) ولی نیکبخت آماده تر ازبقیه نشان داد ..... انتظارمیرفت که با ورود منصوریان و طالب نسب به زمین ، خط میانی استقلال بتواند میانه میدان رادردست گرفته و ازآنجا طراح حملات استقلال باشد.... البته هرچند ورود این دوبازیکن مقارن با حملات استقلال گردید و تاحدی موءثربود ولی نتوانست آنطورکه باید و شاید انتظارات رابرآورده سازد و بهترین دلیلش این بود که همین دوبازیکن هم درجریان بازی سعی داشتند ازکناره ها نفوذکرده و با مکمل شدن با پیستونها برای استقلال موقعیت ایجادنمایند. دیگر از پاسهای عمقی و تودر که دربازی با صباباتری و ملوان به مهاجمان استقلال میرسید خبری نبود و به نظرمیرسید که با گذشت زمان و رسیدن به دقایق پایانی بازی ، استقلال همه امیدخودرا به کناره ها بسته است ....  البته خط میانی و دفاعی ابومسلم بخوبی راه نفوذازمیانه میدان رابسته بود و حتی بادامکی هم به کمک خط میانی و دفاعی می آمد و دراکثردقایق نیمه دوم بازی در زمین ابومسلم درجریان بود و گهگاهی ابومسلم برروی ضدحمله میخواست بخت خودرا آزمایش نماید که بمحض ازدست دادن توپ همه بازیکنان این تیم در نیمه خودی و محوطه جریمه خود تجمع میکردند و بادفاع چندلایه مانع ایجادموقعیت برای بازیکنان استقلال میشدند...

 

4 – یکی از نقاط ضعف استقلال دراین بازی هم همچون بازی باملوان عملکرد شاهین خیری در خط میانی بود...... البته هرچند او به نسبت بازی باملوان کمتراشتباه داشت ولی بازهم نتوانست توپ های سالمی را به بازیکنان کناری و یا مهاجمان برساند..... مانمیدانیم دلیل استفاده از یک بازیکن پراشتباه  در دوبازی متوالی چیست؟! ...... مگر استقلال از نظربازیکنان خط میانی درمضیقه است که به یک بازیکن آنقدرفرصت داده میشود اشتباه نماید؟!..... حتی بنظرمیرسید که خیری هم ازاعتمادبه نفس لازم برخوردارنیست زیرا به محض دریافت توپ آن را یابه بازیکنان کناری میرساند ( اگر توپ لو نمیرفت!) و یا به عقب پاس میداد تا آنجا که ابراهیمی و فکری و گاهی هم صادقی با نفوذ به جلو سعی میکردند این نقیصه را جبران کرده و برای مهاجمان توپ سازی نمایند!.....

 

5 – البته دراین نیمه استقلال با همان حربه نفوذ و سانتر ازکناره ها نسبتا موفق تر ازنیمه اول نشان داد ولی گلی نروئید.... قطعا اگر مهاجمان استقلال میتوانستند همچون بازی با صباباتری و ملوان از دو طریق کناره ها و خط میانی تغذیه گردند هم موقعیت های بیشتری بدست میآمد وهم اینکه ضریب اشتباهات دفاع و خط میانی ابومسلم بالامیرفت و شاید استقلال به گل میرسید ، هرچند همین تاکتیک هم باعث گردید که ابومسلم در اواخربازی با دستپاچگی نسبت به دفع توپ اقدام نموده و نزدیک بود که دروازه خودرا همچون تیم ملوان بازکنند که این توپ باخوش شانسی ابومسلم و بدشانسی استقلال ازفاصله نزدیک به کرنررفت و ثابتی نفس راحتی کشید ..... دراین نیمه رحمتی از کم کارترین بازیکنان میدان بود و هیچ مشکلی برای او بوجود نیامد گرچه اینها دلیل نمیشود که استقلال امتیازی بیشتر از ابومسلم دریافت کند..... تعویض هاشمی زاده با فرزادمجیدی هم دردقیقه 93! نتوانست تغییری درنتیجه بازی ایجادکند... من که هنوز فلسفه این تعویض رانفهمیده ام!..... اگر قراربود استقلال با ورود یک مهاجم خط حمله خود را زهردارترکند آیا باید اورا در اواخر دقایق وقت های تلف شده به میدان آورد؟! تعویض های این دقایق معمولا تعویض های تاکتیکی برای ثبات نتیجه است که اتفاقا ابومسلم هم همزمان با تعویض استقلال چنین تعویضی انجام داد.... آیا کادرفنی استقلال تا دقیقه 93 به گلزنی تیمش امیدواربود که فقط برای 2 دقیقه هاشمی زاده را به بازی آورد؟!..... بالاخره  درپایان بازی ابومسلم به هدفش رسید و امتیازات را تقسیم نمود....

 

نتیجه: ......

 

 استقلال باید ترکیب ثابت خط میانی خود را بیابد..... سال گذشته خط دفاعی استقلال این مشکل راداشت که ترکیب ثابت خود را دیرپیداکرد و یکی از فاکتورهای نتایج پرنوسان استقلال و برخی ازشکستها و امتیازازدست دادن ها همین موردبود ( البته فقط یکی ازعوامل) و امسال هم استقلال در 4 بازی نشان داده است که هنوز به ترکیب ثابت خط میانی خودنرسیده و شاهین خیری هم بخصوص در 2 بازی اخیر یکی ازنقاط ضعف استقلال بوده است ..... اگر بازی باملوان را مرورکنیم بهترمتوجه میشویم که نقش مردان میانی چگونه است ...... دربازی مزبور وقتی جباری به حرکت درآمد استقلال هم به راه افتاد..... ضعف و عدم کارآیی خط میانی و عدم توانایی در بازی سازی این خط موجب میشود که استقلال فقط ازکناره ها راه نفوذ به دروازه را جستجوکند و تیم مقابل هم میتواند با یابستن کناره ها و تجمع و تمرکز نفرات درخط دفاعی خود ونیز بازی تاءخیری راه تغذیه مهاجمان استقلال را مسدودنماید..... البته میتوان تا چندین هفته ازبازیهای لیگ ، این اشکالات را طبیعی دانست ولی درصورت استمرار و تداوم این موارد و برطرف نشدن نقاط ضعف ، این مسایل معضل سازمیگردد...

 

 

آبی دل باشيد و خدانگهدار...